Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 3, 587 - 593, 01.07.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1125750

Öz

Amaç: Acil serviste akut pankreatit (AP) tanısı alan hastaların demografik verilerinin ve etiyolojideki etkenlerin araştırılması, laboratuvar bulgularının sonlanımla ilişkisinin belirlenmesidir.
Gereç ve yöntem: 2013-2017 yılları arasındaki 5 yıl süre boyunca Süleyman Demirel Üniversitesi Erişkin Acil Servisi’nde akut pankreatit tanısı alan hastaların verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, tıbbi özgeçmişleri, şikayet ve bulguları, tetkik sonuçları, sonlanımları çalışma formuna not edilmiştir. Hasta sonlanımları hastaneye yatış ve hastane içi mortalite açısından incelenmiştir.
Bulgular: Çalışmadaki toplam 603 hastanın 290’ı kadın (%48,1), 313’ü erkek (%51,9)’tir. Hastaların yaş ortalamaları 59,49±18,73 yıldır. Hastaların hastaneye başvurdukları mevsimler karşılaştırıldığında kış mevsiminde 161 (%26,7) ile en fazla, 143 (%23,7) ile ilkbahar mevsiminde en az olarak hastaneye başvurdukları görülmüştür. Başlıca pankreatit nedeni bilier pankreatittir. Taburcu olan hastaların nötrofil sayısı servis ve yoğun bakıma yatan hastalardan daha düşük, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) yoğun bakıma yatan veya ölen hastalarda belirgin olarak yüksek, glukoz ve laktat dehidrogenaz değerleri yoğun bakıma yatırılan hastalarda daha yüksek olarak saptanmıştır. Hastane-içi mortalite %6,5 oranında saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızda bilier pankreatit başlıca pankreatit nedenidir. AP’te mortalite %6,5 oranındadır. Başvuru NLR değeri yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarda ve hastane-içi mortalite ile sonuçlanan olgularda anlamlı olarak yüksek seyretmektedir.

Kaynakça

 • 1. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS; American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2013;108:1400-1416. https://doi.org/10.1038/ajg.2013.218 Erratum in: Am J Gastroenterol. 2014;109:302.
 • 2. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: right upper quadrant pain. Available at: https://acsearch.acr.org/docs/69474/Narrative/ Accessed June 1, 2022
 • 3. Johnson CD, Kingsnorth AN, Imrie CW, et al. Double blind, randomised, placebo controlled study of a platelet activating factor antagonist, lexipafant, in the treatment and prevention of organ failure in predicted severe acute pancreatitis. Gut 2001;48:62-69. https://doi.org/10.1136/gut.48.1.62
 • 4. Peery AF, Crockett SD, Barritt AS, et al. Burden of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States. Gastroenterology 2015;149:1731-1741.e3. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.08.045
 • 5. Shah AP, Mourad MM, Bramhall SR. Acute pancreatitis: current perspectives on diagnosis and management. J Inflamm Res 2018;11:77-85. https://doi.org/10.2147/JIR.S135751
 • 6. Hua Z, Su Y, Huang X, et al. Analysis of risk factors related to gastrointestinal fistula in patients with severe acute pancreatitis: a retrospective study of 344 cases in a single Chinese center. BMC Gastroenterol 2017;17:29. https://doi.org/10.1186/s12876-017-0587-8
 • 7. Wu BU, Conwell DL. Update in Acute Pancreatitis. Curr Gastroenterol Rep 2010;12:83–90. https://doi.org/10.1007/s11894-010-0091-6
 • 8. Saligram S, Lo D, Saul M, Yadav D. Analyses of hospital administrative data that use diagnosis codes overestimate the cases of acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:805-811.e1. https://10.1016/j.cgh.2012.03.025
 • 9. Garber A, Frakes C, Arora Z, Chahal P. Mechanisms and Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterol Res Pract 2018;2018:6218798. https://doi.org/10.1155/2018/6218798
 • 10. Acevedo Piedra NG, Moya Hoyo N, Rey Riveiro M, et al. Validation of the determinant-based classification and revision of the Atlanta classification systems for acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12:311-6. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2013.07.042
 • 11. Gülen B, Sonmez E, Yaylaci S, et al. Effect of harmless acute pancreatitis score, red cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio on the mortality of patients with nontraumatic acute pancreatitis at the emergency department. World J Emerg Med 2015;6:29-33. https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2015.01.005
 • 12. Gürleyik G, Zahidullahoğlu Çırpıcı O, Aktekin A, Sağlam A. The value of Ranson and APACHE II scoring systems, and serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein in the early diagnosis of the severity of acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2004;10:83-88.
 • 13. Yalçın MS, Kara B, Ölmez Ş, et al. The updating of acute pancreatitis epidemiology: a retrospective analysis of 335 cases. Firat Med J 2016;21:200-203.
 • 14. Yardan T, Genç S, Baydın A, Nural MS, Aydın M, Aygün D. Acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastaların değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2009;14:124-128.
 • 15. Ertaş H, Duran C, Keskin M, Güney İ. Akut pankreatit tanılı hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi. Aegean J Med Sci 2018;1:97-102. https://doi.org/10.33713/egetbd.453141
 • 16. Tamer A, Yaylacı S, Demirsoy H, ve ark. Akut pankreatitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi 2011;1:17–21. https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2011.39974
 • 17. Yıldız SY, Turgut HT, Boyacıoğlu Z, ve ark. Akut pankreatit ile ilgili klinik sonuçlarımız. Kocaeli Tıp Dergisi 2012;1:1-5.
 • 18. Viedma JA, Pérez Mateo M, Dominguez JE, Carballo F. Role of interleukin-6 in acute pancreatitis. Comparison with C-reactive protein and phospholipase A. Gut 1992;33:1264-1267. https://doi.org/10.1136/gut.33.9.1264
 • 19. Kaplan M, Ates I, Oztas E, et al. A new marker to determine prognosis of acute pancreatitis: PLR and NLR combination. J Med Biochem 2018;37:21-30. https://doi.org/10.1515/jomb-2017-0039
 • 20. Wang Y, Fuentes HE, Attar BM, Jaiswal P, Demetria M. Evaluation of the prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis. Pancreatology 2017;17:893-897. https://doi.org/10.1016/j.pan.2017.10.001

Analysis of pancreatitis patients admitted to the emergency department of Suleyman Demirel University Hospital, demographic data and relationship of neutrophil/lymphocyte ratio with the outcomes

Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 3, 587 - 593, 01.07.2022
https://doi.org/10.31362/patd.1125750

Öz

Purpose: The aim of this study is to investigate the demographic data of the patients diagnosed with acute pancreatitis (AP), find out etiological factors and relation of labortaory data with the outcome in the emergency department.
Materials and methods: The data of patients diagnosed with AP in the Emergency Department of Suleyman Demirel University, between 2013 and 2017 were analyzed retrospectively. The patients' demographic, laboratory and imaging findings were noted. Patients’ outcomes were evaluated in terms of hospitalization and in-hospital mortality.
Results: Of the 603 patients in the study, 290 (48.1%) were female and 313 (51.9%) were male. The mean age of the patients was 59.49±18.73 years. The most applications were in the winter (n=161 [26.7%]) and the least in the spring (n=143 [23.7%]). The neutrophil counts of the discharged patients were lower than the patients hospitalized in the ward and intensive care unit. Primary etiology of the pancreatitis was biliary. The neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) was significantly higher in the patients hospitalized or died in the intensive care unit, and the glucose and lactate dehydrogenase values are higher in the patients hospitalized in the intensive care unit. In-hospital mortality was 6.5%.
Conclusion: Biliary pancreatitis is the main cause of pancreatitis. Mortality in AP is 6.5%. The admission NLR value is increased significantly in patients who need intensive care and in cases with in-hospital mortality.

Kaynakça

 • 1. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS; American College of Gastroenterology. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 2013;108:1400-1416. https://doi.org/10.1038/ajg.2013.218 Erratum in: Am J Gastroenterol. 2014;109:302.
 • 2. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: right upper quadrant pain. Available at: https://acsearch.acr.org/docs/69474/Narrative/ Accessed June 1, 2022
 • 3. Johnson CD, Kingsnorth AN, Imrie CW, et al. Double blind, randomised, placebo controlled study of a platelet activating factor antagonist, lexipafant, in the treatment and prevention of organ failure in predicted severe acute pancreatitis. Gut 2001;48:62-69. https://doi.org/10.1136/gut.48.1.62
 • 4. Peery AF, Crockett SD, Barritt AS, et al. Burden of Gastrointestinal, Liver, and Pancreatic Diseases in the United States. Gastroenterology 2015;149:1731-1741.e3. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2015.08.045
 • 5. Shah AP, Mourad MM, Bramhall SR. Acute pancreatitis: current perspectives on diagnosis and management. J Inflamm Res 2018;11:77-85. https://doi.org/10.2147/JIR.S135751
 • 6. Hua Z, Su Y, Huang X, et al. Analysis of risk factors related to gastrointestinal fistula in patients with severe acute pancreatitis: a retrospective study of 344 cases in a single Chinese center. BMC Gastroenterol 2017;17:29. https://doi.org/10.1186/s12876-017-0587-8
 • 7. Wu BU, Conwell DL. Update in Acute Pancreatitis. Curr Gastroenterol Rep 2010;12:83–90. https://doi.org/10.1007/s11894-010-0091-6
 • 8. Saligram S, Lo D, Saul M, Yadav D. Analyses of hospital administrative data that use diagnosis codes overestimate the cases of acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:805-811.e1. https://10.1016/j.cgh.2012.03.025
 • 9. Garber A, Frakes C, Arora Z, Chahal P. Mechanisms and Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterol Res Pract 2018;2018:6218798. https://doi.org/10.1155/2018/6218798
 • 10. Acevedo Piedra NG, Moya Hoyo N, Rey Riveiro M, et al. Validation of the determinant-based classification and revision of the Atlanta classification systems for acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2014;12:311-6. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2013.07.042
 • 11. Gülen B, Sonmez E, Yaylaci S, et al. Effect of harmless acute pancreatitis score, red cell distribution width and neutrophil/lymphocyte ratio on the mortality of patients with nontraumatic acute pancreatitis at the emergency department. World J Emerg Med 2015;6:29-33. https://doi.org/10.5847/wjem.j.1920-8642.2015.01.005
 • 12. Gürleyik G, Zahidullahoğlu Çırpıcı O, Aktekin A, Sağlam A. The value of Ranson and APACHE II scoring systems, and serum levels of interleukin-6 and C-reactive protein in the early diagnosis of the severity of acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2004;10:83-88.
 • 13. Yalçın MS, Kara B, Ölmez Ş, et al. The updating of acute pancreatitis epidemiology: a retrospective analysis of 335 cases. Firat Med J 2016;21:200-203.
 • 14. Yardan T, Genç S, Baydın A, Nural MS, Aydın M, Aygün D. Acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastaların değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2009;14:124-128.
 • 15. Ertaş H, Duran C, Keskin M, Güney İ. Akut pankreatit tanılı hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi. Aegean J Med Sci 2018;1:97-102. https://doi.org/10.33713/egetbd.453141
 • 16. Tamer A, Yaylacı S, Demirsoy H, ve ark. Akut pankreatitli olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi 2011;1:17–21. https://doi.org/10.5505/sakaryamj.2011.39974
 • 17. Yıldız SY, Turgut HT, Boyacıoğlu Z, ve ark. Akut pankreatit ile ilgili klinik sonuçlarımız. Kocaeli Tıp Dergisi 2012;1:1-5.
 • 18. Viedma JA, Pérez Mateo M, Dominguez JE, Carballo F. Role of interleukin-6 in acute pancreatitis. Comparison with C-reactive protein and phospholipase A. Gut 1992;33:1264-1267. https://doi.org/10.1136/gut.33.9.1264
 • 19. Kaplan M, Ates I, Oztas E, et al. A new marker to determine prognosis of acute pancreatitis: PLR and NLR combination. J Med Biochem 2018;37:21-30. https://doi.org/10.1515/jomb-2017-0039
 • 20. Wang Y, Fuentes HE, Attar BM, Jaiswal P, Demetria M. Evaluation of the prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis. Pancreatology 2017;17:893-897. https://doi.org/10.1016/j.pan.2017.10.001

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Acil Tıp
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Alten OSKAY> (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4373-6280
Türkiye


Abdurrahman ŞİMŞEK>
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-1280-3292
Türkiye


Kıvanç KARAMAN>
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
0000-0002-4105-2785
Türkiye


Hamit Hakan ARMAGAN>
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY
0000-0002-5749-3753
Türkiye

Destekleyen Kurum Bulunmamaktadır
Proje Numarası Bulunmamaktadır
Teşekkür Bulunmamaktadır
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2022
Kabul Tarihi 13 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 15, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { patd1125750, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Kınıklı kampüsü 20070 Kınıklı, Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {15}, number = {3}, pages = {587 - 593}, doi = {10.31362/patd.1125750}, title = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi}, key = {cite}, author = {Oskay, Alten and Şimşek, Abdurrahman and Karaman, Kıvanç and Armagan, Hamit Hakan} }
APA Oskay, A. , Şimşek, A. , Karaman, K. & Armagan, H. H. (2022). Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi . Pamukkale Tıp Dergisi , 15 (3) , 587-593 . DOI: 10.31362/patd.1125750
MLA Oskay, A. , Şimşek, A. , Karaman, K. , Armagan, H. H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi" . Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 587-593 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/patd/issue/68347/1125750>
Chicago Oskay, A. , Şimşek, A. , Karaman, K. , Armagan, H. H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 (2022 ): 587-593
RIS TY - JOUR T1 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi AU - Alten Oskay , Abdurrahman Şimşek , Kıvanç Karaman , Hamit Hakan Armagan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.31362/patd.1125750 DO - 10.31362/patd.1125750 T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 593 VL - 15 IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - doi: 10.31362/patd.1125750 UR - https://doi.org/10.31362/patd.1125750 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi %A Alten Oskay , Abdurrahman Şimşek , Kıvanç Karaman , Hamit Hakan Armagan %T Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi %D 2022 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V 15 %N 3 %R doi: 10.31362/patd.1125750 %U 10.31362/patd.1125750
ISNAD Oskay, Alten , Şimşek, Abdurrahman , Karaman, Kıvanç , Armagan, Hamit Hakan . "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi". Pamukkale Tıp Dergisi 15 / 3 (Temmuz 2022): 587-593 . https://doi.org/10.31362/patd.1125750
AMA Oskay A. , Şimşek A. , Karaman K. , Armagan H. H. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi. Pam Tıp Derg. 2022; 15(3): 587-593.
Vancouver Oskay A. , Şimşek A. , Karaman K. , Armagan H. H. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi. Pamukkale Tıp Dergisi. 2022; 15(3): 587-593.
IEEE A. Oskay , A. Şimşek , K. Karaman ve H. H. Armagan , "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran pankreatit hastalarının demografik verilerinin analizi ve nötrofil/lenfosit oranı ile sonlanımın ilişkisi", Pamukkale Tıp Dergisi, c. 15, sayı. 3, ss. 587-593, Tem. 2022, doi:10.31362/patd.1125750
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır