Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yaşlı sıçanlarda borik asidin oksidan-antioksidan, proinflamatuar sitokin seviyeleri ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 2, 369 - 379, 01.04.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1438593

Öz

Amaç: Yapılan literatür çalışmaları neticesinde borik asit ’in birçok çalışmaya konu olduğu ve canlıya olan etkilerinin araştırılarak incelendiği görü lmüş tü r. Bu çalışmada yaşlı sıçanlarda farmakolojik dozlarda uygulanan oral borik asit takviyesinin fizyolojik ve biyokimyasal sistemlerdeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Toplam 32 adet Wistar Albino erkek yaşlı sıçan rastgele ve eşit olarak aşağıdaki dört gruba ayrılmıştır: 1.; Kontrol=1ml salin, 2.; Düşük-doz borik asit (L-BA)=10 mg/kg, 3.; Orta-doz borik asit (M-BA)=20 mg/kg, 4.; Yüksek-doz borik asit (H-BA)=40 mg/kg. Yaşlı sıçanlara 28 gün boyunca borik asit oral olarak verilmiştir. Sıçanların kanı, karaciğer ve böbrek örnekleri oksidan, antioksidan, proinflamatuar sitokinler ve biyokimyasal değişiklikler açısından analiz edilmek üzere 29. günde toplanmıştır.
Bulgular: Borik asit, albümin, total protein ve kalsiyum düzeylerini kontrol grubuna kıyasla tüm borik asit gruplarında eşit oranda artırırken (p<0,05), kolesterol parametresini sadece H-BA grubunda artırmıştır (p<0,05). Borik asit fosfor düzeyini kontrol ve L-BA gruplarına kıyasla M-BA ve H-BA gruplarında artırırken (p<0,05), total bilirubin düzeyini sadece L-BA grubunda (p<0,05), kan üre nitrojen düzeyini L-BA ve M-BA gruplarında artırmıştır (p<0,05). Ayrıca alanin aminotransferaz düzeyini sadece M-BA grubunda artırırken (p<0,05), kreatin kinaz ve glukoz düzeylerini kontrol grubuna kıyasla tüm gruplarda artırdığı tespit edilmiştir (p<0,05). Ancak borik asidin globulin, kreatin, alkalin fosfataz, amilaz düzeyleri üzerinde doza bağlı bir etkisi olmamıştır (p>0,05). Borik asit karaciğer ve böbrek dokularında MDA düzeylerini önemli ölçüde azaltmış (p<0,05) ve GSH, SOD ve CAT enzim aktivitelerini artırmıştır (p<0,05). Ayrıca, borik asit plazma IL-6 ve TNF-α proinflamatuar sitokin düzeylerini azaltmıştır (p<0,05).

Destekleyen Kurum

Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü

Proje Numarası

2022BSP010

Kaynakça

 • 1. De La Fuente M. Role of neuroimmunomodulation in aging. Neuroimmunomodulation 2008;15:213-223. https://doi.org/10.1159/000156465
 • 2. De La Fuente M, Miquel J. An update of the oxidation-inflammation theory of aging: the involvement of the immune system in oxi-inflamm-aging. Curr Pharm Des 2009;15:3003-3026. https://doi.org/10.2174/138161209789058110
 • 3. Ince S, Keles H, Erdogan M, Hazman O, Kucukkurt I. Protective effect of boric acid against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in mice. Drug Chem Toxicol 2012;35:285-292. https://doi.org/10.3109/01480545.2011.607825
 • 4. Uluisik I, Karakaya HC, Koc A. The importance of boron in biological systems. J Trace Elem Med Biol 2018;45:156-162. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.10.008
 • 5. Singh AK, Kewalramani N, Mani V, Sharma A, Kumari P, Pal RP. Effects of boric acid supplementation on bone health in crossbred calves under tropical condition. J Trace Elem Med Biol 2021;63:126647. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2020.126647
 • 6. Hakki SS, Dundar N, Kayis SA, et al. Boron enhances strength and alters mineral composition of bone in rabbits fed a high energy diet. J Trace Elem Med Biol 2013;27:148-153. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2012.07.001
 • 7. Karabağ F, İnce S, Demirel HH. Boric acid is associated with the suppression of apoptosis and endoplasmic reticulum stress in rat model of paracetamol -induced hepatotoxicity. J Taibah Univ Sci 2023;17:1-9. https://doi.org/10.1080/16583655.2023.2250565
 • 8. Cengiz M. Boric acid protects against cyclophosphamide-induced oxidative stress and renal damage in rats. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2018;64:11-14.
 • 9. Ince S, Kucukkurt I, Cigerci IH, Fidan AF, Eryavuz A. The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats. J Trace Elem Med Biol 2010;24:161-164. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2010.01.003
 • 10. Turkez H, Geyikoglu F, Tatar A, Keles MS, Kaplan I. The effects of some boron compounds against heavy metal toxicity in human blood. Exp Toxicol Pathol 2012;64:93-101. https://doi.org/10.1016/j.etp.2010.06.011
 • 11. WHO (2003) Boron in Drinking-water Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/wash-chemicals/boron-2003-background.pdf?sfvrsn=8b397e68_4 Accessed February 15, 2024
 • 12. Murray FJ. A comparative review of the pharrnacokinetics of boric acid in rodents and humans. Biol Trace Elem Res 1998;66:331-341. https://doi.org/10.1007/BF02783146
 • 13. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Arslan Acaroz D, Akbel E, Ciğerci IH. Protective effects of boron on cyclophosphamide induced lipid peroxidation and genotoxicity in rats. Chemosphere 2014;108:197-204. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.01.038
 • 14. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979;95:351-358. https://doi.org/10.1016/0003-2697(79)90738-3
 • 15. Beutler E, Duron O, Kelly BM. Improved method for the determination of blood glutathione. J Lab Clin Med 1963;61:882-888.
 • 16. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clin Chem 1988;34:497-500. https://doi.org/10.1093/clinchem/34.3.497
 • 17. Aebi H. Catalase. Methods of Enzymatic Analysis (Second Edition) 1974;2:673-684. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-091302-2.50032-3
 • 18. Thapa BR, Walia A. Liver function tests and their interpretation. Indian J Pediatr 2007;74:663-671. https://doi.org/10.1007/s12098-007-0118-7
 • 19. Eren M, Uyanik F, Kocaoglu Guclu B, Atasever A. The influence of dietary boron supplementation on performance, some biochemical parameters and organs in broilers. Asian J Animal Veterinary Advances 2012;7:1079-1089. https://doi.org/10.3923/ajava.2012.1079.1089
 • 20. Yiğit P, Eren M, Soyer Sarica Z, Şentürk M. Tavşanlarda borik asidin kan kimyasina etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013;10:77-85.
 • 21. Kan F, Kucukkurt I. Investigation of the effect of boron on thyroid functions and biochemical parameters in hypothyroid induced-rats. J Biochem Mol Toxicol 2022;36:e23186. https://doi.org/10.1002/jbt.23186 22. Nielsen FH. Boron in human and animal nutrition. Plant and Soil 1997;193:199-208.
 • 23. Hazman Ö, Bozkurt MF, Fidan AF, Erkan Uysal F, Çelik S. The effect of boric acid and borax on oxidative stress, inflammation, er stress and apoptosis in cisplatin toxication and nephrotoxicity developing as a result of toxication. Inflammation 2018;41:1032-1048. https://doi.org/10.1007/s10753-018-0756-0
 • 24. Nielsen FH. Dietary fat composition modifies the effect of boron on bone characteristics and plasma lipids in rats. Biofactors 2004;20:161-171. https://doi.org/10.1002/biof.5520200305
 • 25. Mızrak C, Yenice E, Can M, Yıldırım U, Atik Z. Effects of dietary boron on performance, egg production, egg quality and some bone parameters in layer hens. South African J Animal Sci 2010;40:257-264. https://doi.org/10.4314/sajas.v40i3.10
 • 26. Naghii MR, Ebrahimpour Y, Darvishi P, et al. Effect of consumption of fatty acids, calcium, vitamin D and boron with regular physical activity on bone mechanical properties and corresponding metabolic hormones in rats. Indian J Exp Biol 2012;50:223-231.
 • 27. Cufadar Y, Olgun O, Bahtiyarca Y. Effects of different sources of boron supplementation to diet on egg shell quality and bone characteristics in laying hens. Archiva Zootechnica 2011;14:37-42.
 • 28. Devirian TA, Volpe SL. The physiological effects of dietary boron. Crit Rev Food Sci Nutr 2003;43:219-231. https://doi.org/10.1080/10408690390826491
 • 29. Acaroz U, Ince S, Arslan Acaroz D, et al. The ameliorative effects of boron against acrylamide-induced oxidative stress, inflammatory response, and metabolic changes in rats. Food and Chemical Toxicology 2018;118:745-752. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.06.029
 • 30. Frith J, Jones D, Newton JL. Chronic liver disease in an ageing population. Age Ageing 2009;38:11-18. https://doi.org/10.1093/ageing/afn242
 • 31. Adewale OB, Adekeye AO, Akintayo CO, Onikanni A, Saheed S. Carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatic damage in experimental Sprague Dawley rats: Antioxidant potential of Xylopia aethiopica. J Phytopharmacol 2014;3:118-123. https://doi.org/10.31254/phyto.2014.3207
 • 32. Basoglu A, Baspinar N, Sagkan Ozturk A, Peker Akalin P. Effects of boron administration on hepatic steatosis, hematological and biochemical profiles in obese rabbits. Trace Elements and Electrolytes 2010;27:225-231. https://doi.org/10.5414/tep27225
 • 33. Eren M, Uyanik F. Influence of dietary boron supplementation on some serum metabolites and egg-yolk cholesterol in laying hens. Acta Vet Hung 2007;55:29-39. https://doi.org/10.1556/AVet.55.2007.1.4
 • 34. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Arslan Acaroz D, Varol N. Boron, a trace mineral, alleviates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Biol Trace Elem Res 2020;195:515-524. https://doi.org/10.1007/s12011-019-01875-4
 • 35. Akman Alacabey N, Ozdemir H, Oto G. Hyperglycemic effect of dietary boron in rats with experimental diabetes mellitus induced by streptozotocin. Van Vet J 2023;34:244-250. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1298344
 • 36. Kucukkurt I, Ince S, Eryavuz A, et al. The effects of boron-supplemented diets on adipogenesis-related gene expressions, anti-inflammatory, and antioxidative response in high-fat fed rats. J Biochem Mol Toxicol 2023;37:e23257. https://doi.org/10.1002/jbt.23257
 • 37. Eren M, Guclu B, Uyanik F, Karabulut N. The effects of dietary boron supplementation on performance, carcass composition and serum lipids in Japanese quails. J Anim Vet Adv 2006;5:1105-1108.
 • 38. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Turkmen R, Sever E. Thymoquinone attenuates cypermethrin induced oxidative stress in Swiss albino mice.Pestic BiochemPhysiol 2012;104:229-235. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2012.09.003
 • 39. Kar F, Hacioglu C, Senturk H, Burukoglu Donmez D, Kanbak G. The role of oxidative stress, renal inflammation, and apoptosis in post ischemic reperfusion injury of kidney tissue: the protective effect of dose-dependent boric acid administration. 2020;195:150-158. https://doi.org/10.1007/s12011-019-01824-1
 • 40. Türkez H, Geyikoglu F, Tatar A, Keleş S, Ozkan A. Effects of some boron compounds on peripheral human blood. Z Naturforsch C J Biosci 2007;62:889-896. https://doi.org/10.1515/znc-2007-11-1218
 • 41. İlhan AO, Can B, Kar F, Çakır Gündoğdu A, Söğüt İ, Kanbak G. An investigation into the protective effects of various doses of boric acid on liver, kidney, and brain tissue damage caused by high levels of acute alcohol consumption. Biol Trace Elem Res 2023;201:5346-5357. https://doi.org/10.1007/s12011-023-03699-9
 • 42. Hunt CD, Idso JP. Dietary boron as a physiological regulator of the normal inflammatory response: a review and current research progress. 1999;12:221-233.
 • 43. Naghii MR, Mofid M, Asgari AR, Hedayati M, Daneshpour MS. Comparative effects of daily and weekly boron supplementation on plasma steroid hormones and proinflammatory cytokines. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2011;25:54-58. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2010.10.001
 • 44. Gundogdu K, Gundogdu G, Demirkaya Miloglu F, Demirci T, Yılmaz Tascı S, El Aty AMA. Anti-inflammatory effects of boric acid in treating knee osteoarthritis: biochemical and histopathological evaluation in rat model. Biol Trace Elem Res 2023:e1-11 https://doi.org/10.1007/s12011-023-03872-0
 • 45. Acaroz U, Ince S, Arslan Acaroz D, et al. Bisphenol-A induced oxidative stress, inflammatory gene expression, and metabolic and histopathological changes in male Wistar albino rats: Protective role of boron. Toxicol Res (Camb) 2019;8:262-269. https://doi.org/10.1039/c8tx00312b

Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats

Yıl 2024, Cilt: 17 Sayı: 2, 369 - 379, 01.04.2024
https://doi.org/10.31362/patd.1438593

Öz

Purpose: As a result of the literature studies, it was seen that boric acid was the subject of many studies, and its effects on living things were investigated and examined. This study aimed to investigate the effects of oral boric acid supplementation at pharmacologic doses on physiological and biochemical systems in aged rats.
Material and methods: A total of 32 Wistar Albino male-aged rats were randomly and equally divided into the following four groups: 1st; Control=1 ml saline; 2nd; Low-dose boric acid (L-BA)=10 mg/kg; 3rd; Medium-dose boric acid (M-BA)=20 mg/kg; 4th; High-dose boric acid (H-BA)=40 mg/kg. Boric acid was given orally to aged rats for 28 days. Blood, liver, and kidney samples of rats were collected on day 29 to be analyzed for oxidants, antioxidants, proinflammatory cytokines, and biochemical changes.
Result: Boric acid significantly increased albumin, total protein, calcium levels equally in all boric acid groups compared to the control group (p<0.05), increased cholesterol parameter only in H-BA group (p<0.05), increased phosphor level in M-BA and H-BA groups compared to control and L-BA groups (p<0.05), total bilirubin level was increased only in L-BA group (p<0.05), blood urea nitrogen level was increased in L-BA and M-BA groups (p<0.05), alanine aminotransferase level was increased only in M-BA group (p<0.05), creatine kinase and glucose levels were increased boric acid in all groups compared to control group (p<0.05). However, boric acid did not affect globulin, creatine, alkaline phosphatase, and amylase levels in a dose-dependent manner (p>0.05). Boric acid significantly decreased MDA levels (p<0.05) and increased GSH, SOD, and CAT enzyme activities (p<0.05) in liver and kidney tissues in a dose-dependent manner. In addition, boric acid decreased plasma IL-6 and TNF-α proinflammatory cytokine levels (p<0.05).
Conclusion: This study demonstrated that boric acid supplementation has ameliorative effects in a dose-dependent manner on lipid peroxidation, immunomodulation, and regulation of many blood biochemical parameters in aged rats.

Destekleyen Kurum

Pamukkale University Scientific Research Coordination Unit

Proje Numarası

2022BSP010

Kaynakça

 • 1. De La Fuente M. Role of neuroimmunomodulation in aging. Neuroimmunomodulation 2008;15:213-223. https://doi.org/10.1159/000156465
 • 2. De La Fuente M, Miquel J. An update of the oxidation-inflammation theory of aging: the involvement of the immune system in oxi-inflamm-aging. Curr Pharm Des 2009;15:3003-3026. https://doi.org/10.2174/138161209789058110
 • 3. Ince S, Keles H, Erdogan M, Hazman O, Kucukkurt I. Protective effect of boric acid against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in mice. Drug Chem Toxicol 2012;35:285-292. https://doi.org/10.3109/01480545.2011.607825
 • 4. Uluisik I, Karakaya HC, Koc A. The importance of boron in biological systems. J Trace Elem Med Biol 2018;45:156-162. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2017.10.008
 • 5. Singh AK, Kewalramani N, Mani V, Sharma A, Kumari P, Pal RP. Effects of boric acid supplementation on bone health in crossbred calves under tropical condition. J Trace Elem Med Biol 2021;63:126647. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2020.126647
 • 6. Hakki SS, Dundar N, Kayis SA, et al. Boron enhances strength and alters mineral composition of bone in rabbits fed a high energy diet. J Trace Elem Med Biol 2013;27:148-153. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2012.07.001
 • 7. Karabağ F, İnce S, Demirel HH. Boric acid is associated with the suppression of apoptosis and endoplasmic reticulum stress in rat model of paracetamol -induced hepatotoxicity. J Taibah Univ Sci 2023;17:1-9. https://doi.org/10.1080/16583655.2023.2250565
 • 8. Cengiz M. Boric acid protects against cyclophosphamide-induced oxidative stress and renal damage in rats. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand) 2018;64:11-14.
 • 9. Ince S, Kucukkurt I, Cigerci IH, Fidan AF, Eryavuz A. The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats. J Trace Elem Med Biol 2010;24:161-164. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2010.01.003
 • 10. Turkez H, Geyikoglu F, Tatar A, Keles MS, Kaplan I. The effects of some boron compounds against heavy metal toxicity in human blood. Exp Toxicol Pathol 2012;64:93-101. https://doi.org/10.1016/j.etp.2010.06.011
 • 11. WHO (2003) Boron in Drinking-water Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Available at: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/wash-documents/wash-chemicals/boron-2003-background.pdf?sfvrsn=8b397e68_4 Accessed February 15, 2024
 • 12. Murray FJ. A comparative review of the pharrnacokinetics of boric acid in rodents and humans. Biol Trace Elem Res 1998;66:331-341. https://doi.org/10.1007/BF02783146
 • 13. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Arslan Acaroz D, Akbel E, Ciğerci IH. Protective effects of boron on cyclophosphamide induced lipid peroxidation and genotoxicity in rats. Chemosphere 2014;108:197-204. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.01.038
 • 14. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979;95:351-358. https://doi.org/10.1016/0003-2697(79)90738-3
 • 15. Beutler E, Duron O, Kelly BM. Improved method for the determination of blood glutathione. J Lab Clin Med 1963;61:882-888.
 • 16. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. Clin Chem 1988;34:497-500. https://doi.org/10.1093/clinchem/34.3.497
 • 17. Aebi H. Catalase. Methods of Enzymatic Analysis (Second Edition) 1974;2:673-684. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-091302-2.50032-3
 • 18. Thapa BR, Walia A. Liver function tests and their interpretation. Indian J Pediatr 2007;74:663-671. https://doi.org/10.1007/s12098-007-0118-7
 • 19. Eren M, Uyanik F, Kocaoglu Guclu B, Atasever A. The influence of dietary boron supplementation on performance, some biochemical parameters and organs in broilers. Asian J Animal Veterinary Advances 2012;7:1079-1089. https://doi.org/10.3923/ajava.2012.1079.1089
 • 20. Yiğit P, Eren M, Soyer Sarica Z, Şentürk M. Tavşanlarda borik asidin kan kimyasina etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013;10:77-85.
 • 21. Kan F, Kucukkurt I. Investigation of the effect of boron on thyroid functions and biochemical parameters in hypothyroid induced-rats. J Biochem Mol Toxicol 2022;36:e23186. https://doi.org/10.1002/jbt.23186 22. Nielsen FH. Boron in human and animal nutrition. Plant and Soil 1997;193:199-208.
 • 23. Hazman Ö, Bozkurt MF, Fidan AF, Erkan Uysal F, Çelik S. The effect of boric acid and borax on oxidative stress, inflammation, er stress and apoptosis in cisplatin toxication and nephrotoxicity developing as a result of toxication. Inflammation 2018;41:1032-1048. https://doi.org/10.1007/s10753-018-0756-0
 • 24. Nielsen FH. Dietary fat composition modifies the effect of boron on bone characteristics and plasma lipids in rats. Biofactors 2004;20:161-171. https://doi.org/10.1002/biof.5520200305
 • 25. Mızrak C, Yenice E, Can M, Yıldırım U, Atik Z. Effects of dietary boron on performance, egg production, egg quality and some bone parameters in layer hens. South African J Animal Sci 2010;40:257-264. https://doi.org/10.4314/sajas.v40i3.10
 • 26. Naghii MR, Ebrahimpour Y, Darvishi P, et al. Effect of consumption of fatty acids, calcium, vitamin D and boron with regular physical activity on bone mechanical properties and corresponding metabolic hormones in rats. Indian J Exp Biol 2012;50:223-231.
 • 27. Cufadar Y, Olgun O, Bahtiyarca Y. Effects of different sources of boron supplementation to diet on egg shell quality and bone characteristics in laying hens. Archiva Zootechnica 2011;14:37-42.
 • 28. Devirian TA, Volpe SL. The physiological effects of dietary boron. Crit Rev Food Sci Nutr 2003;43:219-231. https://doi.org/10.1080/10408690390826491
 • 29. Acaroz U, Ince S, Arslan Acaroz D, et al. The ameliorative effects of boron against acrylamide-induced oxidative stress, inflammatory response, and metabolic changes in rats. Food and Chemical Toxicology 2018;118:745-752. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.06.029
 • 30. Frith J, Jones D, Newton JL. Chronic liver disease in an ageing population. Age Ageing 2009;38:11-18. https://doi.org/10.1093/ageing/afn242
 • 31. Adewale OB, Adekeye AO, Akintayo CO, Onikanni A, Saheed S. Carbon tetrachloride (CCl4)-induced hepatic damage in experimental Sprague Dawley rats: Antioxidant potential of Xylopia aethiopica. J Phytopharmacol 2014;3:118-123. https://doi.org/10.31254/phyto.2014.3207
 • 32. Basoglu A, Baspinar N, Sagkan Ozturk A, Peker Akalin P. Effects of boron administration on hepatic steatosis, hematological and biochemical profiles in obese rabbits. Trace Elements and Electrolytes 2010;27:225-231. https://doi.org/10.5414/tep27225
 • 33. Eren M, Uyanik F. Influence of dietary boron supplementation on some serum metabolites and egg-yolk cholesterol in laying hens. Acta Vet Hung 2007;55:29-39. https://doi.org/10.1556/AVet.55.2007.1.4
 • 34. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Arslan Acaroz D, Varol N. Boron, a trace mineral, alleviates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Biol Trace Elem Res 2020;195:515-524. https://doi.org/10.1007/s12011-019-01875-4
 • 35. Akman Alacabey N, Ozdemir H, Oto G. Hyperglycemic effect of dietary boron in rats with experimental diabetes mellitus induced by streptozotocin. Van Vet J 2023;34:244-250. https://doi.org/10.36483/vanvetj.1298344
 • 36. Kucukkurt I, Ince S, Eryavuz A, et al. The effects of boron-supplemented diets on adipogenesis-related gene expressions, anti-inflammatory, and antioxidative response in high-fat fed rats. J Biochem Mol Toxicol 2023;37:e23257. https://doi.org/10.1002/jbt.23257
 • 37. Eren M, Guclu B, Uyanik F, Karabulut N. The effects of dietary boron supplementation on performance, carcass composition and serum lipids in Japanese quails. J Anim Vet Adv 2006;5:1105-1108.
 • 38. Ince S, Kucukkurt I, Demirel HH, Turkmen R, Sever E. Thymoquinone attenuates cypermethrin induced oxidative stress in Swiss albino mice.Pestic BiochemPhysiol 2012;104:229-235. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2012.09.003
 • 39. Kar F, Hacioglu C, Senturk H, Burukoglu Donmez D, Kanbak G. The role of oxidative stress, renal inflammation, and apoptosis in post ischemic reperfusion injury of kidney tissue: the protective effect of dose-dependent boric acid administration. 2020;195:150-158. https://doi.org/10.1007/s12011-019-01824-1
 • 40. Türkez H, Geyikoglu F, Tatar A, Keleş S, Ozkan A. Effects of some boron compounds on peripheral human blood. Z Naturforsch C J Biosci 2007;62:889-896. https://doi.org/10.1515/znc-2007-11-1218
 • 41. İlhan AO, Can B, Kar F, Çakır Gündoğdu A, Söğüt İ, Kanbak G. An investigation into the protective effects of various doses of boric acid on liver, kidney, and brain tissue damage caused by high levels of acute alcohol consumption. Biol Trace Elem Res 2023;201:5346-5357. https://doi.org/10.1007/s12011-023-03699-9
 • 42. Hunt CD, Idso JP. Dietary boron as a physiological regulator of the normal inflammatory response: a review and current research progress. 1999;12:221-233.
 • 43. Naghii MR, Mofid M, Asgari AR, Hedayati M, Daneshpour MS. Comparative effects of daily and weekly boron supplementation on plasma steroid hormones and proinflammatory cytokines. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2011;25:54-58. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2010.10.001
 • 44. Gundogdu K, Gundogdu G, Demirkaya Miloglu F, Demirci T, Yılmaz Tascı S, El Aty AMA. Anti-inflammatory effects of boric acid in treating knee osteoarthritis: biochemical and histopathological evaluation in rat model. Biol Trace Elem Res 2023:e1-11 https://doi.org/10.1007/s12011-023-03872-0
 • 45. Acaroz U, Ince S, Arslan Acaroz D, et al. Bisphenol-A induced oxidative stress, inflammatory gene expression, and metabolic and histopathological changes in male Wistar albino rats: Protective role of boron. Toxicol Res (Camb) 2019;8:262-269. https://doi.org/10.1039/c8tx00312b
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıbbi Fizyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Başeğmez 0000-0002-9994-1251

Muhammed Fatih Doğan 0000-0003-4628-2771

Proje Numarası 2022BSP010
Erken Görünüm Tarihi 19 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2024
Gönderilme Tarihi 17 Şubat 2024
Kabul Tarihi 19 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Başeğmez, M., & Doğan, M. F. (2024). Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats. Pamukkale Medical Journal, 17(2), 369-379. https://doi.org/10.31362/patd.1438593
AMA Başeğmez M, Doğan MF. Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats. Pam Tıp Derg. Nisan 2024;17(2):369-379. doi:10.31362/patd.1438593
Chicago Başeğmez, Mehmet, ve Muhammed Fatih Doğan. “Effects of Boric Acid on Oxidant-Antioxidant, Proinflammatory Cytokine Levels, and Biochemical Parameters in Aged Rats”. Pamukkale Medical Journal 17, sy. 2 (Nisan 2024): 369-79. https://doi.org/10.31362/patd.1438593.
EndNote Başeğmez M, Doğan MF (01 Nisan 2024) Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats. Pamukkale Medical Journal 17 2 369–379.
IEEE M. Başeğmez ve M. F. Doğan, “Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats”, Pam Tıp Derg, c. 17, sy. 2, ss. 369–379, 2024, doi: 10.31362/patd.1438593.
ISNAD Başeğmez, Mehmet - Doğan, Muhammed Fatih. “Effects of Boric Acid on Oxidant-Antioxidant, Proinflammatory Cytokine Levels, and Biochemical Parameters in Aged Rats”. Pamukkale Medical Journal 17/2 (Nisan 2024), 369-379. https://doi.org/10.31362/patd.1438593.
JAMA Başeğmez M, Doğan MF. Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats. Pam Tıp Derg. 2024;17:369–379.
MLA Başeğmez, Mehmet ve Muhammed Fatih Doğan. “Effects of Boric Acid on Oxidant-Antioxidant, Proinflammatory Cytokine Levels, and Biochemical Parameters in Aged Rats”. Pamukkale Medical Journal, c. 17, sy. 2, 2024, ss. 369-7, doi:10.31362/patd.1438593.
Vancouver Başeğmez M, Doğan MF. Effects of boric acid on oxidant-antioxidant, proinflammatory cytokine levels, and biochemical parameters in aged rats. Pam Tıp Derg. 2024;17(2):369-7.
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır