PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AN EVALUATION OF HIGH SCHOOL PHYSICS TEACHERS’ OPINIONS ABOUT INSERVICE-

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 37 - 44, 01.01.2006

Öz

The aim of this study is to evaluate high school physics teachers’ opinions about in-service-education (I.S.E.). The respondents of the consisted of 100 physics teachers working in the city centers of the provinces Diyarbakır, Denizli, Van, Şanlıurfa and Mardin. The data were gathered through multiple-choice questioner posed to the teachers. Though the most of the physics teachers- were taken opinions- the in-service-education is necessary, the quantity of in-service-education which they join is less than expected. In this subject it was determined that the quality and quantity of in-service-educations given by The Ministry of National Education (M.N.E.) is not sufficient. The evaluation of the results was presented given as analysis of variance, frequency distributions and percentages in charts and text. In the last section, some possible suggestions for in service education are made with the help of the results.

Kaynakça

 • Akyüz, M. (1999). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmene Yönelik Hizmet İçi Eğitim, Eğitimden Yansımalar V, 21. Yüzyıllın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Aytaç, T. (2000). Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69.
 • Bağcı, N., Şimşek, S. (2000). Milli Eğitim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış, Milli Eğitim Dergisi, 146, 9-12.
 • Bektaş, İ. (2000). Biyoloji Öğretiminde Taşıma ve Dolaşım Sistemleri ile İlgili Rehber Materyal Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon.
 • Berliner, D. C. (1988). The Development of Expertise in Pedagogy, Charles W. Hunt Memorial Lecture Presented at The Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, New Orleans, LA.
 • Boydak, M. (1999). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: (Fırat, Gazi, Marmara Üniversiteleri ve TÜBİTAK Örneği), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Elazığ.
 • Budak, Y. (1997). Öğretmen Yetiştirmede Almanya, Fransa ve Türkiye Örneği. Çağdaş Eğitim Dergisi. 228: 18-22.
 • Çetinkaya, A. N., Bal, H., Erbil, O., Armağan, H., Tınkılıç, C., Günay, D. (1999). Müfredat Laboratuar Okulu Modeli, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Çevikbaş, R. (2002). Hizmet İçi Eğitim ve Türk Merkezi Yönetimindeki Uygulaması, Nobel Yayın Dağıtım, I. Baskı, Ankara.
 • Fullan, M. G. (1991). The New Meaning of Educational Change, Teachers College Press, Second ed., New York.
 • Garmston, R. J. (1998). Becoming Expert Teachers, Journal of Staff Development, 19, 60-63.
 • Kanlı, U., Yağbasan R. (2002a). Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Yaz Kursları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 283, 32-38.
 • Kanlı, U., Yağbasan R. (2002b). 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Millî Eğitim Dergisi, 153-154.
 • Kaya, A., Çepni, S., Küçük, M., (2004). Fizik Öğretmenleri için Üniversite Destekli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 Volume 3, Issue 1, Article 15.
 • Klinzing, H. G., Tisner R, P. (2002). The Development of Classroom Teaching Skills, in: Kremer- Hayton, L., Vonk, H.C., Fessler, R. (eds), Teacher Professional Development: A Multiple Perspctive Approach, Swets and Zeitlinger, Amsterdam.
 • Koster, B., Snoek, M. A. (1998). National Curriculum for Teacher Education: Ducch Case Study, Journal of In-Service Education, 24(3), 547-560.
 • Lewin, K., (1990). International Perspectives on the Development of Science Education: Food for Thought, Stud. Sci. Educ., 18, 1-23.
 • M.E.B. HİEDB, (2005) . Hizmet İçi Eğitim Planı.Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi-ANKARA.
 • Melon, E. K. (1998). A Chemistry (Methods) Course for Prospective and In-Service Teachers, Journal of Chemical Education, 65(9), 786-787.
 • Özdemir, S. (1997). Her Organizasyon Hizmet İçi Eğitim Yapmak Zorundadır, Milli Eğitim Dergisi, 133, 17-19.
 • Özmen, H., (2002). Kimyasal Reaksiyonlar Ünitesindeki Kavramların Öğretimine Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanmas., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.
 • Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Öğretim Programlarının Etkinliği. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 102, Ankara.
 • Pehlivan, İ. (1997). Türkiye’de Ulusal Kalkınma ve Kurumsal Verimliliğin En Önemli Araçlarından Biri Hizmet İçi Eğitimdir, Milli Eğitim Dergisi, 133, 26-28.
 • Posnanski, T. J. (2002). Professional Development Programs for Elemantary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and A Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13(2), 189-220.
 • Richert, A. E. (1991). Using Teacher Cases for Reflection and Enhanced Understanding, Ann Lieberman ve Lynne Miller (Ed.), Staff Development for Education in the 1990’s, Second Teachers College Press, New York.
 • Saban, A. (2000). Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Millî Eğitim Dergisi, 145, 25-27.
 • Spector, B. S. (1987). Overwiew: Meeting the Needs of Science Teachers for Contuing Education, in: Barbara S. Spector (Ed.), A Guide to Inservice Teacher Education: Research into Practice, 1986 AETS Yearbook, 13-56, Colombus, OH: Association for the Education of Teachers in Science, (ERIC Document service No. ED 288 722).
 • Taymaz, A. H., Sunay, Y., Aytaç, T. (1997). Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sağlanması Toplantısı, Milli Eğitim Dergisi, 133, 13-17.
 • Tekin, S., Ayas, A., (2005). Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 165.
 • Yiğit, N. (2001). Fizik Eğitim Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.

FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19, 37 - 44, 01.01.2006

Öz

Bu çalışmanın amacı lise fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim (H.İ.E) ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır, Denizli, Van, Şanlıurfa ve Mardin il merkezlerinde görev yapan 100 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, öğretmene yöneltilen anket sorunlarına verilen yanıtlar ile elde edilmiştir. Görüşleri alınan fizik öğretmenlerin büyük çoğunluğu hizmet içi eğitimleri gerekli bulmasına rağmen almış oldukları hizmet içi kurs sayıları beklentilerin altındadır. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.)’nın düzenlediği kursların sayı ve nitelik bakımından yeterli olmadığı belirlendi. Değerlendirme sonuçları, varyans analizi, frekans dağılımları ve yüzdeleri alınarak, tablolar ve metin içinde bulgular bölümünde sunulmuştur. Son bölümde hizmet içi eğitimler için araştırma sonuçlarına dayalı olarak bazı öneriler verilmiştir.

Kaynakça

 • Akyüz, M. (1999). İlköğretimde Görev Yapan Öğretmene Yönelik Hizmet İçi Eğitim, Eğitimden Yansımalar V, 21. Yüzyıllın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Aytaç, T. (2000). Hizmet İçi Eğitim Kavramı ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69.
 • Bağcı, N., Şimşek, S. (2000). Milli Eğitim Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış, Milli Eğitim Dergisi, 146, 9-12.
 • Bektaş, İ. (2000). Biyoloji Öğretiminde Taşıma ve Dolaşım Sistemleri ile İlgili Rehber Materyal Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon.
 • Berliner, D. C. (1988). The Development of Expertise in Pedagogy, Charles W. Hunt Memorial Lecture Presented at The Annual Meeting of the American Association of Colleges for Teacher Education, New Orleans, LA.
 • Boydak, M. (1999). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi: (Fırat, Gazi, Marmara Üniversiteleri ve TÜBİTAK Örneği), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi, Elazığ.
 • Budak, Y. (1997). Öğretmen Yetiştirmede Almanya, Fransa ve Türkiye Örneği. Çağdaş Eğitim Dergisi. 228: 18-22.
 • Çetinkaya, A. N., Bal, H., Erbil, O., Armağan, H., Tınkılıç, C., Günay, D. (1999). Müfredat Laboratuar Okulu Modeli, Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • Çevikbaş, R. (2002). Hizmet İçi Eğitim ve Türk Merkezi Yönetimindeki Uygulaması, Nobel Yayın Dağıtım, I. Baskı, Ankara.
 • Fullan, M. G. (1991). The New Meaning of Educational Change, Teachers College Press, Second ed., New York.
 • Garmston, R. J. (1998). Becoming Expert Teachers, Journal of Staff Development, 19, 60-63.
 • Kanlı, U., Yağbasan R. (2002a). Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet içi Eğitim Yaz Kursları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 283, 32-38.
 • Kanlı, U., Yağbasan R. (2002b). 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Millî Eğitim Dergisi, 153-154.
 • Kaya, A., Çepni, S., Küçük, M., (2004). Fizik Öğretmenleri için Üniversite Destekli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 Volume 3, Issue 1, Article 15.
 • Klinzing, H. G., Tisner R, P. (2002). The Development of Classroom Teaching Skills, in: Kremer- Hayton, L., Vonk, H.C., Fessler, R. (eds), Teacher Professional Development: A Multiple Perspctive Approach, Swets and Zeitlinger, Amsterdam.
 • Koster, B., Snoek, M. A. (1998). National Curriculum for Teacher Education: Ducch Case Study, Journal of In-Service Education, 24(3), 547-560.
 • Lewin, K., (1990). International Perspectives on the Development of Science Education: Food for Thought, Stud. Sci. Educ., 18, 1-23.
 • M.E.B. HİEDB, (2005) . Hizmet İçi Eğitim Planı.Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi-ANKARA.
 • Melon, E. K. (1998). A Chemistry (Methods) Course for Prospective and In-Service Teachers, Journal of Chemical Education, 65(9), 786-787.
 • Özdemir, S. (1997). Her Organizasyon Hizmet İçi Eğitim Yapmak Zorundadır, Milli Eğitim Dergisi, 133, 17-19.
 • Özmen, H., (2002). Kimyasal Reaksiyonlar Ünitesindeki Kavramların Öğretimine Yönelik Rehber Materyal Geliştirilmesi ve Uygulanmas., Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.
 • Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Öğretim Programlarının Etkinliği. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını, No: 102, Ankara.
 • Pehlivan, İ. (1997). Türkiye’de Ulusal Kalkınma ve Kurumsal Verimliliğin En Önemli Araçlarından Biri Hizmet İçi Eğitimdir, Milli Eğitim Dergisi, 133, 26-28.
 • Posnanski, T. J. (2002). Professional Development Programs for Elemantary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and A Professional Development Model, Journal of Science Teacher Education, 13(2), 189-220.
 • Richert, A. E. (1991). Using Teacher Cases for Reflection and Enhanced Understanding, Ann Lieberman ve Lynne Miller (Ed.), Staff Development for Education in the 1990’s, Second Teachers College Press, New York.
 • Saban, A. (2000). Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Millî Eğitim Dergisi, 145, 25-27.
 • Spector, B. S. (1987). Overwiew: Meeting the Needs of Science Teachers for Contuing Education, in: Barbara S. Spector (Ed.), A Guide to Inservice Teacher Education: Research into Practice, 1986 AETS Yearbook, 13-56, Colombus, OH: Association for the Education of Teachers in Science, (ERIC Document service No. ED 288 722).
 • Taymaz, A. H., Sunay, Y., Aytaç, T. (1997). Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sağlanması Toplantısı, Milli Eğitim Dergisi, 133, 13-17.
 • Tekin, S., Ayas, A., (2005). Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 165.
 • Yiğit, N. (2001). Fizik Eğitim Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Trabzon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selahattin GÖNEN Bu kişi benim


Serhat KOCAKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133036, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2006}, volume = {19}, number = {19}, pages = {37 - 44}, title = {FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN}, key = {cite}, author = {Gönen, Selahattin and Kocakaya, Serhat} }
APA Gönen, S. & Kocakaya, S. (2006). FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (19) , 37-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133036
MLA Gönen, S. , Kocakaya, S. "FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 37-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11124/133036>
Chicago Gönen, S. , Kocakaya, S. "FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2006 ): 37-44
RIS TY - JOUR T1 - FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN AU - SelahattinGönen, SerhatKocakaya Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 44 VL - 19 IS - 19 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN %A Selahattin Gönen , Serhat Kocakaya %T FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN %D 2006 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 19 %N 19 %R %U
ISNAD Gönen, Selahattin , Kocakaya, Serhat . "FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 19 (Ocak 2006): 37-44 .
AMA Gönen S. , Kocakaya S. FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN. PUJE. 2006; 19(19): 37-44.
Vancouver Gönen S. , Kocakaya S. FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; 19(19): 37-44.
IEEE S. Gönen ve S. Kocakaya , "FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 19, ss. 37-44, Oca. 2006

..........................