PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE COMPARISON OF PHYSICS ACHIEVEMENTS AND COMPUTER ATTITUDES OF

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 11 - 19, 01.01.2005

Öz

This study was carried out on two groups attending the first year of a private high school in the city of Diyarbakır. The groups were composed of the students in two separate class-rooms, between pre-test scores of achievements and attitudes, there was not any statistically significant difference. Computer-aided instruction was applied to one of the groups and constructive instruction to the other according to 7E model. An achievement test consisting of 29 multi-choice questions was prepared related to electrostatics in order to compare groups’ achievements. As a result of statistical analysis of achievement test, a significant difference was found between the students’ achievements at the knowledge and comprehension levels of cognitive domain (P < 0,05). However, between their achievements at the application level of cognitive domain, no difference was noted. To determine the effect of the instruction methods on the students’ attitudes towards the computer, a computer attitude scale, consisting of 42 Likert-type propositions, was applied to both groups as a post-test. The results obtained indicated that the students’ attitudes towards computer were not affected by instruction methods.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. (1996). “Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:127-134.
 • Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar. s.31-36, Ankara.;Anı Yayıncılık.
 • Appleton, K. (1997). “Analysis and Description of Students’ Learning During Science Classes Using a Constructivist-Based Model”. Journal of Research in Science Teaching, 34(3), 303-318.
 • Arı, M. ve Bayhan, P. (1999). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. s. 38. , İstanbul; Epsilon Yayıncılık.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar Destekli Matematik. s.12., İstanbul; Ceren Yayın Dağıtım.
 • Bayraktar, B. B. (2002). “Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli”. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 2.
 • Bodner, G. M. (1986). “Constructivism: A Theory of Knowledge”. Journal of Chemical Education, 63(10), 873 – 878.
 • Bodner, G. M. (1990). “Why Good Teaching Fails and Hard-Working Students Don’t Always Succeed, Spectrum”. 28(1), 27-32.
 • Çepni, S., Şan, H. M., Gökdere, M. ve Küçük, M. “Fen Bilgisi Öğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7E Modeline Göre Örnek Etkinlik Geliştirme”. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı s. 183-190, 7-8 Eylül 2001, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Deniz, L. (1995). Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 481-490.
 • Grayson, D. J., Anderson, T. R. & Crossley, L. G. (2001). A four-level framework for identifying and classifying student conceptual and reasoning difficulties. International Journal of Science Education, 23(6), 611-622.
 • Hacıoğlu, E. ve Ulu, C., “Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Tutumları ile Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlşkinin İncelenmesi.” III. International Educational Technology Conference and Fair 28-29-30 May 2003 Eastern Mediterranean University Gazimağusa - Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • Hand, B. & Treagust, D. F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework. School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.
 • Hardal, Ö., Eryılmaz, A., “Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemine Göre Geliştirilen Elektrik Devreleri İle İlgili Etkinlikler.” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak 2004, Sabancı Üniversitesi-İstanbul.
 • Hewson, P.W. (1985). “Diagnosis and Remediation of an Alternative Conception of Velocity Using a Microcomputer Program”. American Journal of Physics. 53,684-690.
 • Hewson, P. W. & Hewson, M. G. (1984). The role of conceptual conflict in conceptual change and the design of science instruction. Instructional Science, 13, 1-13.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. s.164. Ankara; M.E.B. Yayın Evi.
 • Laverty, D. T. & McGarwey, J. E. B. (1991). A constructivist approach to learning. Education in Chemistry, 28, 99-102.
 • Novak, J.D., Gowin, D.B. ve Johansen, G.T. (1983). “The Use of Concept Mapping and Knowledge Vee Mapping With Junior High Science Students”. Science Education, 67(5), 625-645.
 • Özmen, H. (2004). “Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme”. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303- 6521 Volume 3, Issue 1, Article 14.
 • Scott, W. B., Risley, J. S. (1999). “Using Physlets to Teach Electrostatics”. Department of Physics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695 Wolfgang Christian. Department of Physics, Davidson College, Davidson, NC 28036 Published in The Physics Teacher, v 57 pp. 276-281. Retrieved April 1, 2005 from http://physics.wku.edu/~bonham/Publications/PT_article.pdf
 • Soylu, H., İbiş, M. (1998). “III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu”. K.T.Ü. 23-25 Eylül, Trabzon.
 • Thornton, R.K., Sokoloff, D.R. (1990). “Learning Motion Concepts Using Real-Time Microcomputer-Based Laboratory(MBL) Activities to Help Students Overcome Some Common Conceptual Difficulties in Kinematics”. American Journal of Physics. 58,858-867.
 • Thornton, R.K. and Sokoloff, D.R. (1998). “Assesing Students Learning of Newton’s Laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula”. American Journal of Physics. 66,338-352.
 • Trindade, J., Fiolhais, C., Almeida, L. (Sep. 2002). “Science Learning in Virtual Environments a Descriptive Study”. British Journal of Educational Technology. 33(4), 471-488.
 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R. ve Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Üstüner, I.Ş., Sancar, M. (1999). “Lise Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Anlama Düzeylerini ve Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11,147-155.
 • Vygotsky, L. (1982). “Instrumentalnyj Metod v Psihologii, Voprosy Teorii i Istorii Psihologii, Sobranie Socinenij”. Vol. 1 (The Instrumental Method in Psychology. The Theoretical and Historical Issues in Psychology. The Collected Works of L. S. Vygotsky) Vol. 1. Moscow: Pedagogy Publishers. (Originally published in 1930)
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve Dil(Çev: S. KORAY). İstanbul; Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Yiğit, N. (16-18 Eylül 2002). “Fizikte Bilgisayar Destekli Kullanım Dersine Yönelik Bir Rehber Materyal Geliştirme Çalışması: Öğretmen Eğitimi-II.” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ODTÜ-Ankara.
 • Yiğit N. (2004). “Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Uygulamaların Başarıya Etkisi”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 161.

LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 11 - 19, 01.01.2005

Öz

Bu çalışma, Diyarbakır ilindeki özel bir lisenin 1.sınıfında okuyan iki grup üzerinde gerçekleştirildi. Gruplar, başarı ve tutum ön-test sonuçları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmayan iki şubenin öğrencilerinden seçildi. Gruplardan birine bilgisayar destekli öğretim, diğerine ise bütünleştirici öğretimin 7E modeline göre öğretim yapıldı. Grupların başarılarını karşılaştırmak amacıyla elektrostatik konusunda hazırlanmış çoktan seçmeli 29 sorudan oluşan bir başarı testi uygulandı. Başarı testinin istatistiksel analizi sonucunda bilişsel alanın bilgi ve kavrama düzeylerinde öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir fark bulundu (P < 0,05). Bununla birlikte, bilişsel alanın uygulama basamağında öğrencilerin başarıları arasında bir fark bulunmadı. Uygulanan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin bilgisayar tutumlarına etkisini belirlemek için, 42 Likert tipi önermeden oluşan, bir bilgisayar tutum ölçeği son-test olarak uygulandı. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin bilgisayara karşı tutumlarının öğretim yöntemlerinden etkilenmediğini gösterdi.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. (1996). “Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:127-134.
 • Akpınar, Y. (1999). Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar. s.31-36, Ankara.;Anı Yayıncılık.
 • Appleton, K. (1997). “Analysis and Description of Students’ Learning During Science Classes Using a Constructivist-Based Model”. Journal of Research in Science Teaching, 34(3), 303-318.
 • Arı, M. ve Bayhan, P. (1999). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. s. 38. , İstanbul; Epsilon Yayıncılık.
 • Baki, A. (2002). Bilgisayar Destekli Matematik. s.12., İstanbul; Ceren Yayın Dağıtım.
 • Bayraktar, B. B. (2002). “Bilgi Sistemleri ve Yönetim Bilgi Sistemi Olarak Yüksek Performans Yönetim Modeli”. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. Cilt 4, Sayı 2.
 • Bodner, G. M. (1986). “Constructivism: A Theory of Knowledge”. Journal of Chemical Education, 63(10), 873 – 878.
 • Bodner, G. M. (1990). “Why Good Teaching Fails and Hard-Working Students Don’t Always Succeed, Spectrum”. 28(1), 27-32.
 • Çepni, S., Şan, H. M., Gökdere, M. ve Küçük, M. “Fen Bilgisi Öğretiminde Zihinde Yapılanma Kuramına Uygun 7E Modeline Göre Örnek Etkinlik Geliştirme”. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı s. 183-190, 7-8 Eylül 2001, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Deniz, L. (1995). Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 481-490.
 • Grayson, D. J., Anderson, T. R. & Crossley, L. G. (2001). A four-level framework for identifying and classifying student conceptual and reasoning difficulties. International Journal of Science Education, 23(6), 611-622.
 • Hacıoğlu, E. ve Ulu, C., “Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Tutumları ile Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlşkinin İncelenmesi.” III. International Educational Technology Conference and Fair 28-29-30 May 2003 Eastern Mediterranean University Gazimağusa - Turkish Republic of Northern Cyprus.
 • Hand, B. & Treagust, D. F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework. School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.
 • Hardal, Ö., Eryılmaz, A., “Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemine Göre Geliştirilen Elektrik Devreleri İle İlgili Etkinlikler.” Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak 2004, Sabancı Üniversitesi-İstanbul.
 • Hewson, P.W. (1985). “Diagnosis and Remediation of an Alternative Conception of Velocity Using a Microcomputer Program”. American Journal of Physics. 53,684-690.
 • Hewson, P. W. & Hewson, M. G. (1984). The role of conceptual conflict in conceptual change and the design of science instruction. Instructional Science, 13, 1-13.
 • Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. s.164. Ankara; M.E.B. Yayın Evi.
 • Laverty, D. T. & McGarwey, J. E. B. (1991). A constructivist approach to learning. Education in Chemistry, 28, 99-102.
 • Novak, J.D., Gowin, D.B. ve Johansen, G.T. (1983). “The Use of Concept Mapping and Knowledge Vee Mapping With Junior High Science Students”. Science Education, 67(5), 625-645.
 • Özmen, H. (2004). “Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme”. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303- 6521 Volume 3, Issue 1, Article 14.
 • Scott, W. B., Risley, J. S. (1999). “Using Physlets to Teach Electrostatics”. Department of Physics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695 Wolfgang Christian. Department of Physics, Davidson College, Davidson, NC 28036 Published in The Physics Teacher, v 57 pp. 276-281. Retrieved April 1, 2005 from http://physics.wku.edu/~bonham/Publications/PT_article.pdf
 • Soylu, H., İbiş, M. (1998). “III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu”. K.T.Ü. 23-25 Eylül, Trabzon.
 • Thornton, R.K., Sokoloff, D.R. (1990). “Learning Motion Concepts Using Real-Time Microcomputer-Based Laboratory(MBL) Activities to Help Students Overcome Some Common Conceptual Difficulties in Kinematics”. American Journal of Physics. 58,858-867.
 • Thornton, R.K. and Sokoloff, D.R. (1998). “Assesing Students Learning of Newton’s Laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula”. American Journal of Physics. 66,338-352.
 • Trindade, J., Fiolhais, C., Almeida, L. (Sep. 2002). “Science Learning in Virtual Environments a Descriptive Study”. British Journal of Educational Technology. 33(4), 471-488.
 • Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R. ve Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara.
 • Üstüner, I.Ş., Sancar, M. (1999). “Lise Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Anlama Düzeylerini ve Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11,147-155.
 • Vygotsky, L. (1982). “Instrumentalnyj Metod v Psihologii, Voprosy Teorii i Istorii Psihologii, Sobranie Socinenij”. Vol. 1 (The Instrumental Method in Psychology. The Theoretical and Historical Issues in Psychology. The Collected Works of L. S. Vygotsky) Vol. 1. Moscow: Pedagogy Publishers. (Originally published in 1930)
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve Dil(Çev: S. KORAY). İstanbul; Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Yiğit, N. (16-18 Eylül 2002). “Fizikte Bilgisayar Destekli Kullanım Dersine Yönelik Bir Rehber Materyal Geliştirme Çalışması: Öğretmen Eğitimi-II.” V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ODTÜ-Ankara.
 • Yiğit N. (2004). “Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Uygulamaların Başarıya Etkisi”. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 161.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selahattin GÖNEN Bu kişi benim


Serhat KOCAKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133055, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {17}, number = {17}, pages = {11 - 19}, title = {LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI}, key = {cite}, author = {Gönen, Selahattin and Kocakaya, Serhat} }
APA Gönen, S. & Kocakaya, S. (2005). LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (17) , 11-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133055
MLA Gönen, S. , Kocakaya, S. "LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 11-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133055>
Chicago Gönen, S. , Kocakaya, S. "LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 11-19
RIS TY - JOUR T1 - LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI AU - SelahattinGönen, SerhatKocakaya Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 19 VL - 17 IS - 17 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI %A Selahattin Gönen , Serhat Kocakaya %T LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 17 %N 17 %R %U
ISNAD Gönen, Selahattin , Kocakaya, Serhat . "LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 17 (Ocak 2005): 11-19 .
AMA Gönen S. , Kocakaya S. LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI. PUJE. 2005; 17(17): 11-19.
Vancouver Gönen S. , Kocakaya S. LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 17(17): 11-19.
IEEE S. Gönen ve S. Kocakaya , "LİSE-1 ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI İKİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNE GÖRE FİZİK BAŞARI", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 17, ss. 11-19, Oca. 2005

..........................