PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

x

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 41 - 46, 01.01.2005

Öz

Teachers’ having positive attitudes towards a situation, result in positive behaviors and self-efficacy beliefs of teachers’ form the basis of this process. For that reason, self-efficacy believes are of crucial importance in teacher education. This study investigates whether science teachers’ self-efficacy beliefs toward the use of mathematics in science lessons have changed based on gender and class level. To collect the data, Self-efficacy Scale Toward the Use of Mathematics in Science Lessons (FMKO), which was developed by the researchers was administered. The study was qualitative in nature and the data collected from the first and fourth year science education teacher candidates (n=152). The data were then analyzed by using t-tests and variance analyses. Results showed no statistical difference on the scores of males and females but showed a significant increase with respect to the class level.

Kaynakça

 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The exercise of control. W. H. Freeman and Company. New York.
 • Brody, C., M. and Davidson, N. (1998). Professional development for cooperative learning:Issues and approaches. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Cantürk Günhan, B. ve Pirgayipoğlu, D. (2004). Eğitim fakültelerinde ilköğretim matematik bölümü öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik algılarındaki farklılıklar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, 09-10 Eylül 2004. İstanbul
 • Enochs, L. G., Smith P. L. and Huinker, D. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics. 100, 194-202.
 • Erdal, S. O. Ongel, K. (2003). Promoting learner-centered instruction through the use of cooperative and ınquiry learning strategies. ERIC Number ED479308, Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Mathematics, Science and Environmental Education.
 • Friend, H. (1985). The effect of science and mathematics integration on selected seventh grade students attitudes toward and achievement in science. School Science and Mathematics, 85, 453-461.
 • Huntley M. A. (1998). Design and implementation of a framework for defining integrated mathematics and science education. School Science and Mathematics. 98, 320-327.
 • Koballa, T. R. Jr. and Bethel, L. J. (1984). Integration of science and other school subjects. In D. Holdzkom and P. B. Lutz (Eds.) Research within reach. Science education. (pp. 79-107). Washington D.C. National Science Teacher Association.
 • Moran, T. & Hoy A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Morell, P. & Caroll, J. (2003). An extended examination of preservice elemantary teachers’ science teaching self-efficacy. School Science and Mathematics, 103, 246-251.
 • National Research Council. (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Roebuck, K.I. & Warden M. A. (1998). Searching for the center on the mathematics- science continuum. School Science and Mathematics, 98, 328-333.
 • Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2001). Preservice biology teachers’ perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.
 • Siegle D. (2003). Influencing student mathematics self-efficacy through teacher training. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Research Association, Chicago, IL.
 • Tschannen-Moran, M. ve Hoy, A., W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tosun, T. (2000). The beliefs of preservice elemantary teachers toward science and science education. School Science and Mathematics, 100, 374-379.
 • Umay, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu ODTÜ, 16-18 Eylül 2002. Ankara.
 • Zengin, U. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları ve Sınıf İçi İletişim Örüntüleri. D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN

Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17, 41 - 46, 01.01.2005

Öz

Öğretmenlerin bir duruma karşı olumlu tutum geliştirmeleri sonucunda pozitif davranışların ortaya çıkmasında kendilerine olan inançları temel oluşturmaktadır. Bu nedenle öğretmen eğitiminde özyeterlik inançları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen derslerinde matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançlarının öğretim programı ve cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak değişip değişmediği incelenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Fende Matematiğin Kullanımına Yönelik Özyeterlik Ölçeği” (FMKÖ) kullanılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, birinci ve dördüncü sınıfta öğrenime devam eden Fen Bilgisi öğretmen adaylarının (n=152) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler t-testi ve varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının cinsiyete bağlı olarak değişmediği, ancak sınıf düzeyine göre dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Balcı, A. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The exercise of control. W. H. Freeman and Company. New York.
 • Brody, C., M. and Davidson, N. (1998). Professional development for cooperative learning:Issues and approaches. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Cantürk Günhan, B. ve Pirgayipoğlu, D. (2004). Eğitim fakültelerinde ilköğretim matematik bölümü öğrencilerin matematiğe yönelik özyeterlik algılarındaki farklılıklar. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, 09-10 Eylül 2004. İstanbul
 • Enochs, L. G., Smith P. L. and Huinker, D. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics. 100, 194-202.
 • Erdal, S. O. Ongel, K. (2003). Promoting learner-centered instruction through the use of cooperative and ınquiry learning strategies. ERIC Number ED479308, Columbus, OH: ERIC Clearinghouse on Mathematics, Science and Environmental Education.
 • Friend, H. (1985). The effect of science and mathematics integration on selected seventh grade students attitudes toward and achievement in science. School Science and Mathematics, 85, 453-461.
 • Huntley M. A. (1998). Design and implementation of a framework for defining integrated mathematics and science education. School Science and Mathematics. 98, 320-327.
 • Koballa, T. R. Jr. and Bethel, L. J. (1984). Integration of science and other school subjects. In D. Holdzkom and P. B. Lutz (Eds.) Research within reach. Science education. (pp. 79-107). Washington D.C. National Science Teacher Association.
 • Moran, T. & Hoy A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Morell, P. & Caroll, J. (2003). An extended examination of preservice elemantary teachers’ science teaching self-efficacy. School Science and Mathematics, 103, 246-251.
 • National Research Council. (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Pajares, F. (1996). Self-Efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66(4), 543-578.
 • Roebuck, K.I. & Warden M. A. (1998). Searching for the center on the mathematics- science continuum. School Science and Mathematics, 98, 328-333.
 • Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2001). Preservice biology teachers’ perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.
 • Siegle D. (2003). Influencing student mathematics self-efficacy through teacher training. Paper Presented At The Annual Meeting Of The American Research Association, Chicago, IL.
 • Tschannen-Moran, M. ve Hoy, A., W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tosun, T. (2000). The beliefs of preservice elemantary teachers toward science and science education. School Science and Mathematics, 100, 374-379.
 • Umay, A. (2002). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu ODTÜ, 16-18 Eylül 2002. Ankara.
 • Zengin, U. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları ve Sınıf İçi İletişim Örüntüleri. D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilge Taşkin CAN Bu kişi benim


Berna Cantürk GÜNHAN Bu kişi benim


Sevinç Öngel ERDAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2005
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 17, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133058, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {17}, number = {17}, pages = {41 - 46}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN}, key = {cite}, author = {Can, Bilge Taşkin and Günhan, Berna Cantürk and Erdal, Sevinç Öngel} }
APA Can, B. T. , Günhan, B. C. & Erdal, S. Ö. (2005). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (17) , 41-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133058
MLA Can, B. T. , Günhan, B. C. , Erdal, S. Ö. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 41-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11126/133058>
Chicago Can, B. T. , Günhan, B. C. , Erdal, S. Ö. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2005 ): 41-46
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN AU - Bilge TaşkinCan, Berna CantürkGünhan, Sevinç ÖngelErdal Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 46 VL - 17 IS - 17 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN %A Bilge Taşkin Can , Berna Cantürk Günhan , Sevinç Öngel Erdal %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN %D 2005 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 17 %N 17 %R %U
ISNAD Can, Bilge Taşkin , Günhan, Berna Cantürk , Erdal, Sevinç Öngel . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 17 (Ocak 2005): 41-46 .
AMA Can B. T. , Günhan B. C. , Erdal S. Ö. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN. PUJE. 2005; 17(17): 41-46.
Vancouver Can B. T. , Günhan B. C. , Erdal S. Ö. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2005; 17(17): 41-46.
IEEE B. T. Can , B. C. Günhan ve S. Ö. Erdal , "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN DERSLERİNDE MATEMATİĞİN", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 17, ss. 41-46, Oca. 2005

..........................