Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Children's Drawings about Environmental Issues

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 1 - 20, 01.01.2015

Öz

The purpose of this
study is to investigate the perceptions of students in 6th, 7th and 8th grades
about environmental problems based on their drawings.
This study was conducted as a
phenomenological study and the criterion sampling method was used in this study
to select the participants. The study was carried out with the participation of
a total of 211 students. The data were collected through the students’ drawings
and their written evaluations of their drawings. The data were collected during
the spring semester of 2012-2013 academic year and analyzed using content
analysis technique. The students drew more pictures about local environmental
problems than global ones. Among local environmental problems, the students
drew pictures about air pollution most.

Kaynakça

 • Alerby, E. (2000). A way of visualising children’s and young people’s thoughts about the environment: A study of drawings, Environmental Education Research, 6(3), 205-222.
 • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgileri üzerine bir çalışma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı (s. 110). (07-09 Eylül 2006). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Barraza, L. ve Robottom, I. (2008). Gaining representations od childiren’s and adults’ constructions of sustainability issues, International Journal of Environmental veScience Education, 3(4), 179-191.
 • Barraza, L. (1999). Children's drawings about the environment, Environmental Education Research, 5(1), 49-66. Barraza, L. (2001). Perception of social and environmental problems by english and mexican school children, Canadian Journal of Environmental Education, 6, 139-157.
 • Bonnett M. ve Williams, J. (1998). Environmental education and primary children's attitudes towards nature and the environment, Cambridge Journal of Education, 28(2), 159-174,
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1996) Threats to the global atmospheric environment: The extent of pupil understanding, International Research in Geographical and Environmental Education, 5(3), 186-195.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1997). Children's models of understanding of two major global environmental issues: Ozone layer and greenhouse effect, Research in Science ve Technological Education, 15(1), 19-28.
 • Brown, J. M., Henderson, J. ve Armstrong, M. P. (1987). Children's perceptions of nuclear power stations as revealed through their drawings, Journal of Environmental Psychology, 7, 189-199.
 • Chawla, L. ve Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental behavior, Environmental Education Research, 13(4), 437-452.
 • Christidou, V. ve Koulaidis, V. (1996). Children’s models of the ozone layer and depletion. Research in Science Education, 26, 421-436.
 • Cohen, L. ve Manison, L. (1994) Research Methods in Education. London: Routledge. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çilesiz, Ş. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research, Educational Technology Research and Development, 59 (4), 487-510. Dove, J. (1996). Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain, Environmental Education Research, 2(1), 89-100.
 • Duan, H. ve Fortner, R. W. (2005). Chinese college students’ perceptions about global versus local environmental issues, The Journal of Environmental Education, 36(4), 23-58,
 • Einarsdottir, J., Dockett, S. ve Perry, B. (2009) Making meaning: Children’s perspectives expressed through drawings, Early Child Development and Care, 179(2), 217-232.
 • Ersoy, F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 96-109.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları, İlköğretim Online, 6(3), 452-468. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Grodziska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K. ve Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among pre-school children in Poland, International Research in Geographical and Environmental Education, 15(1), 62-76.
 • Koulaidis, V. ve Christidou, V. (1999). Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83, 559-576.
 • Marinopoulos, D. ve Stavridou, H. (2002). The influence of a collaborative learning environment on primary students’ conceptions about acid rain, Journal of Biological Education, 37(1), 18-25.
 • Özdemir Özden, D. (2011). İlköğretim okullarında çevresel vatandaşlık eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.
 • Rye, J. A., Rubba, P. A. ve Wiesenmayer, R. L. (1997). An investigation of middle school students’ alternative conceptions of global warming, International Journal of Science Education, 19(5), 527-551.
 • Sadık, F., Çakan, H. ve Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi, İlköğretim Online, 10(3), 1066-1080. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Shepardson, D. P. (2005). Student ideas: What is an environment? The Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.
 • Stavridou, H. ve Marinopoulos, D. (2001). Water and air pollution: primary students’ conceptions about “itineraries” and interactions of substances, Chemistry Education: Research and Practice, 2, 31-41
 • Tikka, P. M., Kuitunen, M. T. veTynys, S. M. (2000). Effects of educational background on students' attitudes, activity levels, and knowledge concerning the environment, The Journal of Environmental Education, 31(3), 12-19.
 • Türkcan, B. (2013). Çocuk resimlerinin analizinde göstergebilimsel bir yaklaşım, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 585-607.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Aslan, O. ve Cansaran, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 7(2), 496–511. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Wylie, J., Sheehy, N., McGuinness, C. ve Orchard, G. (1998) Children’s thinking about air pollution: A systems theory analysis, Environmental Education Research, 4(2), 117-137.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz, Ö. ve Anderson, H.O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues, International Journal of Science Education, 26, 1527-1546.

Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 1 - 20, 01.01.2015

Öz

Bu araştırmada 6., 7.
ve 8. sınıf öğrencilerinin
çevre
sorunlarına ilişkin algılarını yaptıkları resimler aracılığıyla incelemek
amaçlanmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmış ve katılımcılar ölçüt
örnekleme stratejisi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma verileri 211
öğrencinin çevre sorunlarına ilişkin çizdikleri resimler ve yaptıkları
resimleri yazılı olarak açıklamaları istenen açık uçlu soru aracılığıyla
toplanmıştır. Elde edilen verilen çözümlenmesinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Öğrenci resimlerinin daha çok yerel çevre sorunları ile ilgili
olduğu; küresel çevre sorunlarının ise öğrenciler tarafından daha az
resmedildiği saptanmıştır. Yerel çevre sorunları ile ilgili olarak öğrencilerin
resimlerinde özellikle hava kirliliği sorununa yer verdikleri bulunmuştur. 

Kaynakça

 • Alerby, E. (2000). A way of visualising children’s and young people’s thoughts about the environment: A study of drawings, Environmental Education Research, 6(3), 205-222.
 • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve bilgileri üzerine bir çalışma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı (s. 110). (07-09 Eylül 2006). Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Barraza, L. ve Robottom, I. (2008). Gaining representations od childiren’s and adults’ constructions of sustainability issues, International Journal of Environmental veScience Education, 3(4), 179-191.
 • Barraza, L. (1999). Children's drawings about the environment, Environmental Education Research, 5(1), 49-66. Barraza, L. (2001). Perception of social and environmental problems by english and mexican school children, Canadian Journal of Environmental Education, 6, 139-157.
 • Bonnett M. ve Williams, J. (1998). Environmental education and primary children's attitudes towards nature and the environment, Cambridge Journal of Education, 28(2), 159-174,
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1996) Threats to the global atmospheric environment: The extent of pupil understanding, International Research in Geographical and Environmental Education, 5(3), 186-195.
 • Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (1997). Children's models of understanding of two major global environmental issues: Ozone layer and greenhouse effect, Research in Science ve Technological Education, 15(1), 19-28.
 • Brown, J. M., Henderson, J. ve Armstrong, M. P. (1987). Children's perceptions of nuclear power stations as revealed through their drawings, Journal of Environmental Psychology, 7, 189-199.
 • Chawla, L. ve Cushing, D. F. (2007). Education for strategic environmental behavior, Environmental Education Research, 13(4), 437-452.
 • Christidou, V. ve Koulaidis, V. (1996). Children’s models of the ozone layer and depletion. Research in Science Education, 26, 421-436.
 • Cohen, L. ve Manison, L. (1994) Research Methods in Education. London: Routledge. Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çilesiz, Ş. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research, Educational Technology Research and Development, 59 (4), 487-510. Dove, J. (1996). Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain, Environmental Education Research, 2(1), 89-100.
 • Duan, H. ve Fortner, R. W. (2005). Chinese college students’ perceptions about global versus local environmental issues, The Journal of Environmental Education, 36(4), 23-58,
 • Einarsdottir, J., Dockett, S. ve Perry, B. (2009) Making meaning: Children’s perspectives expressed through drawings, Early Child Development and Care, 179(2), 217-232.
 • Ersoy, F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 96-109.
 • Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları, İlköğretim Online, 6(3), 452-468. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Grodziska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K. ve Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among pre-school children in Poland, International Research in Geographical and Environmental Education, 15(1), 62-76.
 • Koulaidis, V. ve Christidou, V. (1999). Models of students thinking concerning the greenhouse effect and teaching implications, Science Education, 83, 559-576.
 • Marinopoulos, D. ve Stavridou, H. (2002). The influence of a collaborative learning environment on primary students’ conceptions about acid rain, Journal of Biological Education, 37(1), 18-25.
 • Özdemir Özden, D. (2011). İlköğretim okullarında çevresel vatandaşlık eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özsoy, S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin çevre algılarının çizdikleri resimler aracılığıyla incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1117-1139.
 • Rye, J. A., Rubba, P. A. ve Wiesenmayer, R. L. (1997). An investigation of middle school students’ alternative conceptions of global warming, International Journal of Science Education, 19(5), 527-551.
 • Sadık, F., Çakan, H. ve Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi, İlköğretim Online, 10(3), 1066-1080. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Shepardson, D. P. (2005). Student ideas: What is an environment? The Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.
 • Stavridou, H. ve Marinopoulos, D. (2001). Water and air pollution: primary students’ conceptions about “itineraries” and interactions of substances, Chemistry Education: Research and Practice, 2, 31-41
 • Tikka, P. M., Kuitunen, M. T. veTynys, S. M. (2000). Effects of educational background on students' attitudes, activity levels, and knowledge concerning the environment, The Journal of Environmental Education, 31(3), 12-19.
 • Türkcan, B. (2013). Çocuk resimlerinin analizinde göstergebilimsel bir yaklaşım, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 585-607.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Aslan, O. ve Cansaran, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, İlköğretim Online, 7(2), 496–511. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Wylie, J., Sheehy, N., McGuinness, C. ve Orchard, G. (1998) Children’s thinking about air pollution: A systems theory analysis, Environmental Education Research, 4(2), 117-137.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz, Ö. ve Anderson, H.O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues, International Journal of Science Education, 26, 1527-1546.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Döndü Özdemir Özden

Muhammet Özden

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Gönderilme Tarihi 20 Eylül 2014
Kabul Tarihi 22 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 37 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Özdemir Özden, D., & Özden, M. (2015). Çevre Sorunlarına İlişkin Öğrenci Çizimlerinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 1-20.