Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Classification of the 6th-8th Grade Mathematics Textbooks Geometry, Data and Chance Questions According to TIMSS’ Cognitive Levels

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 77 - 90, 01.01.2015

Öz

Due to recent
developments in mathematics education around the world and Turkish students’
low ranking on international comparisons, elementary Turkish mathematics
curriculum was revised in 2005. The purpose of this study was to compare the
cognitive levels required for questions in the 6th-8th grade mathematics textbooks,
published before and after the reform, using TIMSS 2007 cognitive assessment
frameworks. The analysis was done on the geometry, data and chance areas. 
The results of this study indicates that 10% of geometry and
20% of data and statistics questions in the textbooks published prior to and
after the reform were classified as reasoning type questions.

Kaynakça

 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113.
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T. & Baki, A. (2011). Classification of the questions in an 8th grade mathematics textbook with respect to the competency levels of PISA. Education and Science, 36(161), 287-301.
 • Beckmann, S. (2004). Solving algebra and other story problems with simple diagrams: A method demonstrated in grade 4–6 texts used in Singapore. The Mathematics Educator, 14(1), 42-46.
 • Çakır, A. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çakır, İ. (2006). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Delil, H. (2006). An analysis of geometry problems in 6-8 grades Turkish mathematics textbooks. Unpublished Master Thesis, METU, Ankara.
 • Duatepe-Paksu, A. & Akkuş, O. (2007). An observational study in elementary mathematics classrooms. Education and Science, 32(145), 16-22.
 • EARGED (2003a). TIMSS 1999 Türkiye raporu. Ankara: MEB.
 • EARGED (2003b). Üçüncü uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması: Ulusal rapor. Ankara: MEB.
 • EARGED (2008). TIMSS 2007 Türkiye raporu. Ankara: MEB.
 • Erbaş, A. K. ve Alacacı C. (2009). 6 ve 7. sınıf Türk matematik ders kitaplarının Amerikan ve Singapur ders kitapları ile karşılaştırmalı bir analizi. Ankara: TÜBİTAK.
 • Follmer, R. (2001). Reading, mathematics and problem solving: The effects of direct instruction in the development of fourth grade students’ strategic reading and problem solving approaches to textbased, nonroutine mathematics problems. University of Widener, Chester PA.
 • Foong, P. Y. & Koay, P. L. (1997). School word problems and stereotyped thinking. Teaching and Learning, 18(1), 73-82.
 • Foxman, D. (1999). Mathematics textbooks across the world: Some evidence from the third international mathematics and science study. National Federation for Educational Research.
 • Fuson, K., Stigler, J. & Bartsch, K. (1988). Grade placement of addition and subtraction to pics in Japan, mainland China, the Soviet Union, Taiwan, and the United States. Journal for Research in Mathematics Education, 19, 449-456.
 • Güner, N., Sezer, R. ve Akkuş İspir, O. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin TIMSS hakkındaki görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(I), 11-29. Doi number: http://dx.doi.org/10.9779/PUJE455
 • Ho, F. K. & Hedberg, G. J. (2005). Teachers’ pedagogies and their impact on students’ mathematical problem solving. Journal of Mathematical Behavior, 24(3-4), 238-252.
 • Li, Y. (2000). A comparison of problems that follow selected content presentations in American and Chinese mathematics textbooks. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 234- 241.
 • MEB (2005a). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2005b). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8 sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mullis, I. V. C, Martin, M. O., Ruddock, G. Y., O’Sullivan, C. Y., Arora, A. & Erberber, E. (2005). TIMSS 2007 assessment framework. Boston: Boston College Publication.
 • Mullis, I. V. C., Martin, M. O., Ruddock, G. Y., O’Sullivan, C. Y. & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 assessment framework. Boston: Boston College Publication.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, http://www.cimt. plymouth.ac.uk/journal/olkuntoluk.pdf
 • Özer, E. ve Sezer, R. (2014). Türkiye 8. sınıf matematik konularına göre ABD, Singapur ve Türkiye kitaplarındaki soruların karşılaştırmalı analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 393-421. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1688
 • Özmen, Z. M., Taşkın, D. ve Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 246-261. Peterson, P. L., Fennema, E. & Carpenter, T. (1989). Using knowledge of how students think about mathematics. Educational Leadership, 46(4), 42-46.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Houang, R. T., Wang, H., Wiley, D. E., Cogan L. S. & Wolfe, R. G. (2001). Why school matter. A cross-national comparison of curriculum and learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Stevenson, H. W. (1985). An analysis of Japanese and American textbooks in mathematics. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.
 • Stevenson, H. W., Stigler, J. W., Lee, S. Y. & Lucker, G. W. (1982). Curriculum and achievement in mathematics: a study of elementary school children in Japan, Taiwan and the United States. Journal of Educational Psychology, 74, 315–32.
 • Stigler, J. W., Fuson, K. C., Ham, M. & Kim, M. S. (1986). An analysis of addition and subtraction word problems in American and Soviet elementary mathematics textbooks. Cognition and Instruction, 3(3),153-171.
 • TEDMEM (2013). Türkiye perspektifinden TIMSS 2011 sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I, Ankara.
 • Toptaş, V., Elkatmış, M. ve Karaca, T. (2011). İlköğretim 4. sınıf matematik programının öğrenme alanları ile matematik öğrenci çalışma kitabındaki soruların zihinsel alanlarının TIMSS’e göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 17-29.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.
 • Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H. & Houang, R. T. (2002). According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Yeap, B. H. (2005). Building foundations and developing creativity: An analysis of Singapore mathematics textbooks. Paper presented at the Third East Asia Regional Conference on Mathematics Education in Shanghai, China.
 • Zhu, F. & Fan, L. (2006). Focus on the representation of problem types in intended curriculum: A comparison of selected mathematics textbooks from mainland China and the United States. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 609-626.

6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık Sorularının TIMSS Bilişsel Düzeylerine Göre Sınıflandırılması

Yıl 2015, Cilt: 37 Sayı: 37, 77 - 90, 01.01.2015

Öz

Dünyadaki eğitim
alanındaki gelişmeler ve Türk öğrencilerinin uluslararası sınavlarda aldıkları sonuçlar
göz önüne alınarak, 2005 yılında ilköğretim matematik eğitim programında
değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, matematik programında yapılan
değişiklik öncesi ve sonrası basılmış olan ilköğretim ikinci kademe matematik
kitaplarındaki soruların bilişsel düzeylerini, 2007 yılında uygulanan TIMSS soru
düzeyi sınıflandırmasına göre belirlemektir. Program değişimi öncesinde ve
sonrasında kitaplardaki soruların bilişsel düzeylerinin kıyaslaması 2004 ve
2008 yıllarında basılan matematik kitaplarındaki geometri, veri ve olasılık soruları
üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, hem program öncesinde hem de
sonrasında hazırlanmış kitaplarda geometri problemlerinin %10’unun, veri ve olasılık
sorularının ise %20’sinin akıl yürütme düzeyinde olduklarını göstermektedir.

Kaynakça

 • Arslan, S. ve Özpınar, İ. (2009). İlköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 97-113.
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T. & Baki, A. (2011). Classification of the questions in an 8th grade mathematics textbook with respect to the competency levels of PISA. Education and Science, 36(161), 287-301.
 • Beckmann, S. (2004). Solving algebra and other story problems with simple diagrams: A method demonstrated in grade 4–6 texts used in Singapore. The Mathematics Educator, 14(1), 42-46.
 • Çakır, A. (2006). İlköğretim dördüncü sınıf matematik ders kitapları ile ilgili öğretmen görüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Çakır, İ. (2006). İlköğretim beşinci sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Delil, H. (2006). An analysis of geometry problems in 6-8 grades Turkish mathematics textbooks. Unpublished Master Thesis, METU, Ankara.
 • Duatepe-Paksu, A. & Akkuş, O. (2007). An observational study in elementary mathematics classrooms. Education and Science, 32(145), 16-22.
 • EARGED (2003a). TIMSS 1999 Türkiye raporu. Ankara: MEB.
 • EARGED (2003b). Üçüncü uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması: Ulusal rapor. Ankara: MEB.
 • EARGED (2008). TIMSS 2007 Türkiye raporu. Ankara: MEB.
 • Erbaş, A. K. ve Alacacı C. (2009). 6 ve 7. sınıf Türk matematik ders kitaplarının Amerikan ve Singapur ders kitapları ile karşılaştırmalı bir analizi. Ankara: TÜBİTAK.
 • Follmer, R. (2001). Reading, mathematics and problem solving: The effects of direct instruction in the development of fourth grade students’ strategic reading and problem solving approaches to textbased, nonroutine mathematics problems. University of Widener, Chester PA.
 • Foong, P. Y. & Koay, P. L. (1997). School word problems and stereotyped thinking. Teaching and Learning, 18(1), 73-82.
 • Foxman, D. (1999). Mathematics textbooks across the world: Some evidence from the third international mathematics and science study. National Federation for Educational Research.
 • Fuson, K., Stigler, J. & Bartsch, K. (1988). Grade placement of addition and subtraction to pics in Japan, mainland China, the Soviet Union, Taiwan, and the United States. Journal for Research in Mathematics Education, 19, 449-456.
 • Güner, N., Sezer, R. ve Akkuş İspir, O. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin TIMSS hakkındaki görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(I), 11-29. Doi number: http://dx.doi.org/10.9779/PUJE455
 • Ho, F. K. & Hedberg, G. J. (2005). Teachers’ pedagogies and their impact on students’ mathematical problem solving. Journal of Mathematical Behavior, 24(3-4), 238-252.
 • Li, Y. (2000). A comparison of problems that follow selected content presentations in American and Chinese mathematics textbooks. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 234- 241.
 • MEB (2005a). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2005b). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8 sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mullis, I. V. C, Martin, M. O., Ruddock, G. Y., O’Sullivan, C. Y., Arora, A. & Erberber, E. (2005). TIMSS 2007 assessment framework. Boston: Boston College Publication.
 • Mullis, I. V. C., Martin, M. O., Ruddock, G. Y., O’Sullivan, C. Y. & Preuschoff, C. (2009). TIMSS 2011 assessment framework. Boston: Boston College Publication.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Textbooks, word problems, and student success on addition and subtraction. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, http://www.cimt. plymouth.ac.uk/journal/olkuntoluk.pdf
 • Özer, E. ve Sezer, R. (2014). Türkiye 8. sınıf matematik konularına göre ABD, Singapur ve Türkiye kitaplarındaki soruların karşılaştırmalı analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 393-421. DOI: 10.12738/estp.2014.1.1688
 • Özmen, Z. M., Taşkın, D. ve Güven, B. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik öğretmenlerinin kullandıkları problem türlerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 246-261. Peterson, P. L., Fennema, E. & Carpenter, T. (1989). Using knowledge of how students think about mathematics. Educational Leadership, 46(4), 42-46.
 • Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Houang, R. T., Wang, H., Wiley, D. E., Cogan L. S. & Wolfe, R. G. (2001). Why school matter. A cross-national comparison of curriculum and learning. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Stevenson, H. W. (1985). An analysis of Japanese and American textbooks in mathematics. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.
 • Stevenson, H. W., Stigler, J. W., Lee, S. Y. & Lucker, G. W. (1982). Curriculum and achievement in mathematics: a study of elementary school children in Japan, Taiwan and the United States. Journal of Educational Psychology, 74, 315–32.
 • Stigler, J. W., Fuson, K. C., Ham, M. & Kim, M. S. (1986). An analysis of addition and subtraction word problems in American and Soviet elementary mathematics textbooks. Cognition and Instruction, 3(3),153-171.
 • TEDMEM (2013). Türkiye perspektifinden TIMSS 2011 sonuçları. Türk Eğitim Derneği Tedmem Analiz Dizisi I, Ankara.
 • Toptaş, V., Elkatmış, M. ve Karaca, T. (2011). İlköğretim 4. sınıf matematik programının öğrenme alanları ile matematik öğrenci çalışma kitabındaki soruların zihinsel alanlarının TIMSS’e göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 17-29.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.
 • Valverde, G. A., Bianchi, L. J., Wolfe, R. G., Schmidt, W. H. & Houang, R. T. (2002). According to the book: Using TIMSS to investigate the translation of policy into practice through the world of textbooks. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers.
 • Yeap, B. H. (2005). Building foundations and developing creativity: An analysis of Singapore mathematics textbooks. Paper presented at the Third East Asia Regional Conference on Mathematics Education in Shanghai, China.
 • Zhu, F. & Fan, L. (2006). Focus on the representation of problem types in intended curriculum: A comparison of selected mathematics textbooks from mainland China and the United States. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 609-626.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet Güner

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Gönderilme Tarihi 27 Kasım 2014
Kabul Tarihi 18 Aralık 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 37 Sayı: 37

Kaynak Göster

APA Güner, N. (2015). 6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık Sorularının TIMSS Bilişsel Düzeylerine Göre Sınıflandırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 77-90.