Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Teaching through Case StudyMethod of the Acquisition of Learning Outcomes and Retention of the Learning in the Course of Citizenship and Democracy Education

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 234 - 246, 01.07.2016

Öz

The purpose of
thisstudy; is to determine the level and retention by the case study method of
learning in the Course of 8th Grade Citizenship and Democracy Education.  This research was designed pre-test-post-test
study, an experimental and a control group experimental model. In the experimental
group with case study method of teaching, control group education program was carried
out as prescribed. Before and after the program to students in the academic achievement
test was applied as pre-test and post-test, post-test 56 days after the implementation
of the retention test was given to the group. There sulting data analysis,
t-test is made by the results obtained are as follows: The teaching process at
the end of the experimental and control groups applied to the post-test and retention
test results according to the experimental group students' academic achievement
in the control group of students was significantly higher respectively.

Kaynakça

 • Adam, M. (1992). TheResponse Of EleventhGradersToTheUse Of The Case Method Of InstructıonInSocıalStudıe. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SimonFraserUniversity: Canada.
 • Akgün, İ. H. (2013). Sekizinci Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Elazığ.
 • Aydemir, G. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Örnek Olay Yönteminin Öğrencilerin Çevre Bilincine ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Bagdasarov, Z. ve diğerleri (2012). An Investigation of Case-BasedInstructionalStrategies on Learning, Retention, andEthicalDecision-Making. Journal of EmpiricalResearch on Human ResearchEthics, Vol. 7, No. 4, pp. 79–86. printissn 1556- 2646, online issn 1556-2654.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Pegem A Yayıncılık: Ankara.
 • Çam, A. (2009). Örnek Olay Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Çözünürlük Dengesi İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Çamur, Ö. (2008). Örnek Olay Yönteminin Mürettebat Koordinasyonu Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme (7. Baskı), Meteksan Yayınları: Ankara.
 • Flowers, N. (2010). Pusulacık Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu(Çev: Çulhaoğlu, M.), Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık: İstanbul.
 • Galluci, K. K. (2007). The Case Method of Instruction, ConseptualChange, andStudentAttitude, Yayımlanmamış Doktora Tezi, GraduateFaculty of Nort Carolina StateUniversity, Raleigh: North Carolina.
 • Herreid, C. F. (1998). Whyisn‟tCooperative Learning UsedtoTeachScience? BioScience [e-book].Retrievedfromhttp://www.actionbioscience.org/education/herreid.html (29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Herried, C. F. (2005a). Using Case StudiestoTeachScience. Amerikan InstituteforBiologicalSciences, Electronic JournalWebsite.
 • Herried, C. F. (2005b), Using Case StudiestoTeachScience. Amerikan InstituteforBiologicalSciences.[e-book].Retrievedfromhttp://www.actionbioscience.org/education/herreid.html (29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Herried, C. F. (2005c), The Business End of Cases, Journal of CollegeScienceTeaching [E-book].Retrievedfromhttp://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=51145&print=true,(29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Küçükahmet, L. (2009a). Program Geliştirme ve Öğretim (24. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri (23. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Pehlivanlar, E. (2005). İlköğretim 6.Sınıf Canlının İç Yapısına Yolculuk Ünitesinde Örnek Olay Yönteminin Başarıya, Hatırlamaya ve Biliş Üstü Becerilerin Gelişimine Etkisi, Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı: İstanbul.
 • Sancar, N. A. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Kullanılan Örnek Olay Yönteminin Etkililiği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, sosyal bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Saral, S. (2008). Örnek Olaya Dayalı Öğrenmenin Onuncu Sınıf Lise Öğrencilerinin İnsanda Üreme Sistemi Konusunu Öğrenmelerine ve Motivasyonlarına Katkısı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri (2. Baskı), Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Srinivasan at al (2007). Comparing Problem-Based Learning with Case-Based Learning: Effects of a MajorCurricularShift at TwoInstitutions. AcademicMedicine, Vol. 82, No. 1.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri (4. Baskı), Eğitim Kitabevi: Konya.
 • Şimşek, S. (2005). Örnek Olaya Dayalı Öğretimin İlköğretim Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • Temiz, T. E. (2005). Ülkemizde Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Temiz, T. E.(Editör), Vatandaşlık Bilgisi, İstanbul, Lisans Yayıncılık.
 • TTK (2010). İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (sekizinci Sınıf) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları: Ankara.
 • Uğur, A. (2007). Oluşturmacı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Empatik Düşünme Becerilerine Etkisi: Bir Eylem Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Uşun, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçınkaya, E. (2010). Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Gazlar Konusu İle İlgili Kavramları Anlamalarına, Tutumuna ve Motivasyonuna Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 234 - 246, 01.07.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı; Sekizinci Sınıf
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde örnek olay yöntemiyle öğretimin
öğrenme düzeyine ve kalıcılığa etkisini ortaya koymaktır. Araştırma ön test-son
test, bir deney ve bir kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Deney
grubunda örnek olay yöntemi ile öğretim, kontrol grubunda ise programın
öngördüğü şekilde öğretim yapılmıştır. Öğrencilere program öncesinde ve
sonrasında akademik başarı testi öntest ve sontest olarak uygulanmış, sontestin
uygulanmasından 56 gün sonra ise gruplarakalıcılık testi uygulanmıştır. Elde
edilen verilerin analizi t-testi ile yapılmış olup elde edilen sonuçlar şunlardır:
Öğretim süreci sonunda deney ve kontrol gruplarına uygulanan sontest ve
kalıcılık testleri sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin akademik
başarısı kontrol grubundaki öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 

Kaynakça

 • Adam, M. (1992). TheResponse Of EleventhGradersToTheUse Of The Case Method Of InstructıonInSocıalStudıe. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SimonFraserUniversity: Canada.
 • Akgün, İ. H. (2013). Sekizinci Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Elazığ.
 • Aydemir, G. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Örnek Olay Yönteminin Öğrencilerin Çevre Bilincine ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Bagdasarov, Z. ve diğerleri (2012). An Investigation of Case-BasedInstructionalStrategies on Learning, Retention, andEthicalDecision-Making. Journal of EmpiricalResearch on Human ResearchEthics, Vol. 7, No. 4, pp. 79–86. printissn 1556- 2646, online issn 1556-2654.
 • Büyüköztürk Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Pegem A Yayıncılık: Ankara.
 • Çam, A. (2009). Örnek Olay Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Çözünürlük Dengesi İle İlgili Kavramları Anlamalarına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Çamur, Ö. (2008). Örnek Olay Yönteminin Mürettebat Koordinasyonu Dersinde Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme (7. Baskı), Meteksan Yayınları: Ankara.
 • Flowers, N. (2010). Pusulacık Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu(Çev: Çulhaoğlu, M.), Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık: İstanbul.
 • Galluci, K. K. (2007). The Case Method of Instruction, ConseptualChange, andStudentAttitude, Yayımlanmamış Doktora Tezi, GraduateFaculty of Nort Carolina StateUniversity, Raleigh: North Carolina.
 • Herreid, C. F. (1998). Whyisn‟tCooperative Learning UsedtoTeachScience? BioScience [e-book].Retrievedfromhttp://www.actionbioscience.org/education/herreid.html (29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Herried, C. F. (2005a). Using Case StudiestoTeachScience. Amerikan InstituteforBiologicalSciences, Electronic JournalWebsite.
 • Herried, C. F. (2005b), Using Case StudiestoTeachScience. Amerikan InstituteforBiologicalSciences.[e-book].Retrievedfromhttp://www.actionbioscience.org/education/herreid.html (29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Herried, C. F. (2005c), The Business End of Cases, Journal of CollegeScienceTeaching [E-book].Retrievedfromhttp://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=51145&print=true,(29.11.2012 tarihinde erişilmiştir).
 • Küçükahmet, L. (2009a). Program Geliştirme ve Öğretim (24. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Küçükahmet, L. (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri (23. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Pehlivanlar, E. (2005). İlköğretim 6.Sınıf Canlının İç Yapısına Yolculuk Ünitesinde Örnek Olay Yönteminin Başarıya, Hatırlamaya ve Biliş Üstü Becerilerin Gelişimine Etkisi, Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı: İstanbul.
 • Sancar, N. A. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Fen ve Teknoloji Dersi Öğretiminde Kullanılan Örnek Olay Yönteminin Etkililiği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, sosyal bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Saral, S. (2008). Örnek Olaya Dayalı Öğrenmenin Onuncu Sınıf Lise Öğrencilerinin İnsanda Üreme Sistemi Konusunu Öğrenmelerine ve Motivasyonlarına Katkısı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri (2. Baskı), Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Srinivasan at al (2007). Comparing Problem-Based Learning with Case-Based Learning: Effects of a MajorCurricularShift at TwoInstitutions. AcademicMedicine, Vol. 82, No. 1.
 • Sünbül, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri (4. Baskı), Eğitim Kitabevi: Konya.
 • Şimşek, S. (2005). Örnek Olaya Dayalı Öğretimin İlköğretim Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi, Yayımlanmamış doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.
 • Temiz, T. E. (2005). Ülkemizde Vatandaşlık, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Temiz, T. E.(Editör), Vatandaşlık Bilgisi, İstanbul, Lisans Yayıncılık.
 • TTK (2010). İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (sekizinci Sınıf) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları: Ankara.
 • Uğur, A. (2007). Oluşturmacı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Empatik Düşünme Becerilerine Etkisi: Bir Eylem Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.
 • Uşun, S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yalçınkaya, E. (2010). Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Yönteminin Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Gazlar Konusu İle İlgili Kavramları Anlamalarına, Tutumuna ve Motivasyonuna Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer ÇAKMAK


İsmail Hakan AYGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 13 Mart 2015
Kabul Tarihi 5 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 40 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA
ÇAKMAK, Z., & AYGÜN, İ. H. (2016). Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 234-246.