Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Alternative Approach to Budget Management in University: Participatory Budgeting

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 264 - 273, 01.07.2016

Öz

The aim of this
study is to reveal university / faculty managers and university components’
(student, teaching staff, and administrative staff) opinions about
participatory budgeting. In this research qualitative research method was used
to describe university / faculty managers and university components (student,
teaching staff, and administrative staff) opinions about participatory
budgeting. Interviews were made as a part of qualitative research method.
Working group is composed of totally 66 members from Ankara, Balıkesir and
Erzincan Universities. Semi-structured interview forms developed by researcher
were applied as data collection tools. Collected data in interviews were
applied descriptive analysis technique. When we take participants as a whole, the
majority want participatory budget to be carried out at the universities.

Kaynakça

 • Ahmed, Z.U.,2005, Implementing Participatory Budgeting Approach in Least Developed Countries (ldc): Myth and Reality, The Cost and Management, vol. 33, no. 4, July-August, pp. 75-84.
 • Balcı, A., 2010, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz S., Kesici Ş., Yılmaz A. 1995, Yükseköğretim Programları ve Demokratik Tutumlar, Ankara, TDV Yayınları,
 • Büyüköztürk, Ş., 2010, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Çukurçayır, M. A, 2008,Yerel Siyaset, İstanbul, Okutan Yayıncılık.
 • Demirkaya, D. 2010, Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme: Türkiye Modeli, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ergen, Z, 2012, Yönetimden Yönetişime: Katılımcı Bütçeleme Modeli, Maliye Dergisi, sayı 163, 316-334
 • Genro, T., 1999, Katılımcı Bütçe ve Demokrasi, Tarso Genro ve Ubiratan De Souza, Porto Aegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi, Çev. Bülent Tanatar, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi, İstanbul, Akademisi (Wald)Yayını,.
 • Güngör Tanç, Ş., ve Dikicioğlu, Z., 2012, Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz Sayısı, 137- 152
 • Gürneş, B, 2010, Belediyelerde Harcama Önceliklerinin Bel_Rlenmesinde Katılımcı Bütçe Uygulaması: Çanakkale Belediyesi Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal B,l,mler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Goldfrank, B.,2006, Lessons From Latin American Experience In Participatory Budgeting, Ulaşılma Tarihi: 01.07.2013 http://www.internationalbudget.org /themes/pb/latinamerica.pdf.>
 • Karasar, N., 2010, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Nouri, H.-Parker, R.J. 1998, The Relationship Between Budget Participation And Job Performance: The Roles Of Budget Adequacy And Organizational Commitment, Accounting, Organizations And Society, vol. 23, No. 5/6, pp. 467-483.
 • Oktik, N., Gökalp Yılmaz F. G., Özbek, Ç., Değer, F., 2008, Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP “Yerel Yonetim Reformu’na Destek Projesi” ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), sayı 21, 141-162.
 • Özen A. ve Yontar, İ. G., 2009, Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme, Maliye Dergisi, Sayı 156, 280-293.
 • Tsui, J. S.L. 2001, The Impact Of Culture On The Relationship Between Budgetary Participation, Management Accounting Systems, And Managerial Performance: An Analysis Of Chinese And Western Managers, The International Journal Of Accounting, No.36, Pp. 125-146.
 • Yuen, D. C.Y., 2004, Goal Characteristics, Communication And Reward Systems, And Managerial Propensity To Create Budgetary Slack, Managerial Auditing Journal, Vol: 19 No. 4, Pp. 517-532.
 • Zeren,H. E. Ve Özmen, A., 2010, Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 12 (19): 165-173.

Üniversitede Bütçe Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Katılımlı Bütçe

Yıl 2016, Cilt: 40 Sayı: 40, 264 - 273, 01.07.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde üniversite/fakülte yöneticilerinin ve üniversite bileşenlerinin (öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel) katılımlı bütçe konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde üniversite/fakülte yöneticilerinin ve üniversite bileşenlerinin (öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel) katılımlı bütçe konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Üniversite yöneticileri ve bileşenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler için oluşturulan çalışma grubu Ankara, Balıkesir ve Erzincan Üniversitelerinden toplam 66 kişidir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıları bir bütün olarak ele aldığımızda büyük kısmı üniversitede katılımlı bütçenin uygulanmasını istemektedir. 

Kaynakça

 • Ahmed, Z.U.,2005, Implementing Participatory Budgeting Approach in Least Developed Countries (ldc): Myth and Reality, The Cost and Management, vol. 33, no. 4, July-August, pp. 75-84.
 • Balcı, A., 2010, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Büyükkaragöz S., Kesici Ş., Yılmaz A. 1995, Yükseköğretim Programları ve Demokratik Tutumlar, Ankara, TDV Yayınları,
 • Büyüköztürk, Ş., 2010, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Yayıncılık.
 • Çukurçayır, M. A, 2008,Yerel Siyaset, İstanbul, Okutan Yayıncılık.
 • Demirkaya, D. 2010, Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme: Türkiye Modeli, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ergen, Z, 2012, Yönetimden Yönetişime: Katılımcı Bütçeleme Modeli, Maliye Dergisi, sayı 163, 316-334
 • Genro, T., 1999, Katılımcı Bütçe ve Demokrasi, Tarso Genro ve Ubiratan De Souza, Porto Aegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi, Çev. Bülent Tanatar, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi, İstanbul, Akademisi (Wald)Yayını,.
 • Güngör Tanç, Ş., ve Dikicioğlu, Z., 2012, Katılımlı Bütçe Yaklaşımının Bütçe Tatmini ve Bütçe Performansı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz Sayısı, 137- 152
 • Gürneş, B, 2010, Belediyelerde Harcama Önceliklerinin Bel_Rlenmesinde Katılımcı Bütçe Uygulaması: Çanakkale Belediyesi Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal B,l,mler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Goldfrank, B.,2006, Lessons From Latin American Experience In Participatory Budgeting, Ulaşılma Tarihi: 01.07.2013 http://www.internationalbudget.org /themes/pb/latinamerica.pdf.>
 • Karasar, N., 2010, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Nouri, H.-Parker, R.J. 1998, The Relationship Between Budget Participation And Job Performance: The Roles Of Budget Adequacy And Organizational Commitment, Accounting, Organizations And Society, vol. 23, No. 5/6, pp. 467-483.
 • Oktik, N., Gökalp Yılmaz F. G., Özbek, Ç., Değer, F., 2008, Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP “Yerel Yonetim Reformu’na Destek Projesi” ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), sayı 21, 141-162.
 • Özen A. ve Yontar, İ. G., 2009, Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme, Maliye Dergisi, Sayı 156, 280-293.
 • Tsui, J. S.L. 2001, The Impact Of Culture On The Relationship Between Budgetary Participation, Management Accounting Systems, And Managerial Performance: An Analysis Of Chinese And Western Managers, The International Journal Of Accounting, No.36, Pp. 125-146.
 • Yuen, D. C.Y., 2004, Goal Characteristics, Communication And Reward Systems, And Managerial Propensity To Create Budgetary Slack, Managerial Auditing Journal, Vol: 19 No. 4, Pp. 517-532.
 • Zeren,H. E. Ve Özmen, A., 2010, Halkın Belediye Faaliyetlerine Katılma Duyarlılığı ve Hizmet Memnuniyeti: Karaman Belediyesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 12 (19): 165-173.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figen ÇAM TOSUN

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2016
Gönderilme Tarihi 16 Nisan 2014
Kabul Tarihi 16 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 40 Sayı: 40

Kaynak Göster

APA
ÇAM TOSUN, F. (2016). Üniversitede Bütçe Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Katılımlı Bütçe. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 264-273.