Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI

Yıl 2018, Cilt , Sayı 31, 143 - 152, 13.04.2018
https://doi.org/10.30794/pausbed.414726

Öz

Literatüre göre, sermaye hareketliliğinin tam olduğu ülkelerde yatırımlar ile tasarruflar arasındaki ilişki zayıftır veya yoktur. Uluslararası sermaye akışının olmadığı ülkelerde ise yatırım ve tasarruf arasındaki ilişki çok güçlüdür. Oysaki Feldstein-Horioka (1980), sermaye hareketliliğinin yüksek olduğu 16 OECD ülkesi için yaptıkları ampirik çalışmada, yatırım-tasarruf arasındaki ilişkinin güçlü olduğu ve uluslararası sermaye akışının düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Literatürdeki teorik bilgi ile ampirik bulgunun çeliştiği bu durum Feldstein-Horioka Paradoksu olarak bilinmektedir. Çalışmada, yurtiçi yatırım-tasarruf ilişkisi Feldstein-Horioka hipotezi kapsamında analiz edilmektedir. Ampirik yöntem olarak tek kırılmayı dikkate alan Gregory Hansen (1996) eşbütünleşme yöntemi kullanılmaktadır. Dahası karşılaştırma yapmak amacıyla ARDL sınır testi sonuçlarına da çalışmada yer verilmektedir. Veriler 1960-2016 yıllarını kapsamaktadır. Analizden elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de yatırım ve tasarrufların incelenen dönemde eşbütünleşik olduğu görülmektedir.  Uzun dönem tahmini ise, beklentilerle uyumlu olarak yurtiçi tasarrufların yatırımları arttırıcı etkisinin olduğu sonucunu vermektedir. Ayrıca çalışmaya göre, uzun dönem katsayılar arasındaki yaklaşık %15’lik farkın kırılma etkisinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, incelenen dönemde Türkiye’de Feldstein-Horioka paradoksunun geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaynakça

  • Amirkhalkhali, S., Dar, A. ve Amirkhalkhali, S. (2003). “Saving-Investment Correlations, Capital Mobility and Crowding Out: Some Further Evidence”, Economic Modeling, Vol: 20, pp. 1137-1149. Ang, J. B. (2007). “Are Saving and Investment Cointegrated? The Case of Malaysia (1965-2003)”, Applied Economics, Vol: 39-17, pp. 2167-2174. Ay, A. ve Özmen, İ. (2017). “Feldstein-Horioka Hipotezinin Yükselen Ekonomilerde Sınanması: Panel Veri Analiz”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 17, 30. Yıl Özel Sayısı, ss. 1-18. Blanchard, O. ve Giavazzi, F. (2002). “Current account deficits in the Euro area: The end of the Feldstein_Horioka puzzle?”, Brookings Papers on Economic Activity, Vol: 2, pp. 147-209. Bocutoğlu, E. ve Berber, M. (2013). Makro İktisada Giriş, 2. Baskı, Murathan Yayınevi, Ankara. Caprio, G. A. ve Howard, D. H. (1984). “Domestic Saving, Current Accounts, and International Capital Mobility”, International Finance Discussion Paper, No: 244. Çağlar, A, Mert, M . (2017). “Environmental Kuznets Hypothesis and The Impact of Renewable Energy Consumption on Carbon Emmissions in Turkey: Cointegration with Structural Breaks Approach”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (1), 21-38. Çağlar, A., E. (2015). Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Küçük Örneklem Özelliklerinin Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli. Çak, M., (2013). Türkiye’de Cari Açık, Beşir Kitabevi, İstanbul. Demir, C. ve Cergibozan, R. (2017). “Türkiye Ekonomisi İçin Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Eşbütünleşme ve Markov Rejim Değişim Yaklaşımı”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 17, Sayı: 1, Ocak, ss. 89-104. Drakos, A. A. Kouretas, G. P. Stavroyiannis, S. ve Zarangas, L. (2017). “Is The Feldstein-Horioka Puzzle Still With Us? National Saving-İnvestment Dynamics and International Capital Mobility: A Panel Data Analysis Across EU Member Countries”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume: 47, March, pp. 76-88. Dursun, G. ve Abasız, T. (2014). “Feldstein-Horioka Puzzle In Turkey”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Sayı: 15 (1), ss. 45-63. Dzhumashev, R. ve Cooray, A. (2017). “The Feldstein-Horioka Hypothesis Revisited”, The BE Journal of Macroeconomics, Volume: 17(1). Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, Vol: 66, pp. 251-276. Esen, E., Yıldırım, S. ve Kostakoğlu, S. F. (2012). “Feldstein-Horioka Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması: ARDL Modeli Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Nisan, Sayı: 7(1), ss. 251-267. Feldstein, M. (1983). “Domestic Saving and International Capital Movements in the Long Run and the Short Run”, NBER Working Paper Series, Paper No: 947. Feldstein, M. ve Bacchetta, P. (1989). “National Saving and International Investment”, NBER Working Paper Series, Paper No: 3164. Feldstein, M. ve Horioka, C. (1980). “Domestic Saving and International Capital Flows”, The Economic Journal, June 90, pp. 314-329. Göçer, İ., Peker, O. ve Alataş, S. (2013). “Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eş-bütünleşme Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, EYİ 2013 Özel Sayısı, ss. 59-78. Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, Vol: 70, pp. 99–126. Güriş, B. (2013). “Türkiye’de Feldstein–Horioka Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması: ADL Eşik Değerli Koentegrasyon Testi”, Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, E-Dergi, Haziran, Cilt: 2, Sayı: 2, ss. 47-55. Kaya, H. (2010). “Saving Investment Association in Turkey”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, Electronic Journal, Vol: 12, Middle East Economic Association and Loyola University Chicago. Ketenci, N. (2010). “The Feldstein–Horioka Puzzle and Structural Breaks: Evidence from EU Members”, Munich Personal Repec Archive, Paper No: 26010. Khan, S. (2017). “The Savings and İnvestment Relationship: The Feldstein–Horioka Puzzle Revisited”, Journal of Policy Modeling, Volume: 39, Issue: 2, March–April, pp. 324-332. Kim, S. H. (2001). “The Saving-Investment Correlation Puzzle is Still A Puzzle” Journal of International Money and Finance, Vol: 20, pp. 1017-1034. Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). “İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 48, ss. 145-174. Kollias, C., Mylonidis, N. ve Paleologou, S. M. (2008). “The Feldstein-Horioka Puzzle Across EU Members: Evidence From The ARDL Bounds Approach And Panel Data”, International Review of Economics and Finance, Vol: 17, pp. 380-387. Lee, J. and Strazicich, M.C. (2013). “Minimum LM Unit Root Test with One Structural Break”, Economics Bulletin, Vol: 33/4, pp. 2483-2492. Obstfeld, M. (1986). “How Integrated Are World Capital Markets? Some New Tests”, NBER Working Paper Series, Paper No: 2075. Özmen, E. ve Parmaksız, K. (2003). “Policy Regime Change and The Feldstein–Horioka Puzzle: The UK Evidence”, Journal of Policy Modeling, Vol: 25, pp. 137–149. Penati, A. ve Dooley, M. (1984). “Current Account Imbalances and Capital Formation in Industrial Countries 1949-1981”, International Monetary Fund Staff Papers: 31, pp. 1-24. Raheem, I. D. (2017). “More Finance or Better Finance in Feldstein–Horioka Puzzle: Evidence from SSA Countries”, Global Business Review, Volume: 18, Issue: 1, pp. 1-12. Stock, J. H. ve Watson, M. (1993). A Simple Estimator Of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems, Econometrica, Vol: 61, pp. 783-820. Susam, N. (2004). “Feldstein - Horioka Paradoksu: Yatırım, Tasarruf ve Sermaye Hareketleri İlişkisinin Açıklanması”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 46. Seri, Prof. Dr. Salih Turhan'a Armağan. Yalçınkaya, Ö. ve Hüseyni, İ. (2016). “Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 1, ss. 343-369.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Emre ÇAĞLAR (Sorumlu Yazar)
0000-0003-4723-4499


Ersin YAVUZ
0000-0002-2543-3393

Yayımlanma Tarihi 13 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed414726, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, number = {31}, pages = {143 - 152}, doi = {10.30794/pausbed.414726}, title = {TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI}, key = {cite}, author = {Çağlar, Abdullah Emre and Yavuz, Ersin} }
APA Çağlar, A. E. & Yavuz, E. (2018). TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (31) , 143-152 . DOI: 10.30794/pausbed.414726
MLA Çağlar, A. E. , Yavuz, E. "TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 143-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/36524/414726>
Chicago Çağlar, A. E. , Yavuz, E. "TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 143-152
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI AU - Abdullah Emre Çağlar , Ersin Yavuz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30794/pausbed.414726 DO - 10.30794/pausbed.414726 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 152 VL - IS - 31 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.414726 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.414726 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI %A Abdullah Emre Çağlar , Ersin Yavuz %T TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 31 %R doi: 10.30794/pausbed.414726 %U 10.30794/pausbed.414726
ISNAD Çağlar, Abdullah Emre , Yavuz, Ersin . "TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 31 (Nisan 2018): 143-152 . https://doi.org/10.30794/pausbed.414726
AMA Çağlar A. E. , Yavuz E. TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI. PAUSBED. 2018; (31): 143-152.
Vancouver Çağlar A. E. , Yavuz E. TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (31): 143-152.
IEEE A. E. Çağlar ve E. Yavuz , "TÜRKİYE’DE YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİNİN FELDSTEİN-HORİOKA PARADOKSU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: FARKLI TİPTE EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 31, ss. 143-152, Nis. 2018, doi:10.30794/pausbed.414726