Yıl 2019, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 383 - 396 2019-07-22

“Tüketim” kavramı günümüzde, insanla ilgili bütün ilişkileri kontrol altına alabilen bir kavram haline gelmiştir. Tüketimi körükleme amacıyla mevsimlik değişiklikleri ifade eden modanın çokça konusu olan giyim, maddi bir meta olmakla birlikte kültür ve inançlar, ekonomik durum ve toplumsal sınıfla ilgili mesaj vermesi bakımından bir uzlaşımsallık vasıtası olabilmektedir. Dolayısıyla 2000’li yıllarda Türkiye’nin tüketim alışkanlıklarında, maddi metaların tüketilmesine ivme kazandırmak için manevi referansları olan sembol ve söylemlerin, maddi metalarla iç içe geçmesi, metalaşması sorunu ortaya çıkmaktadır.

Çalışmada nitel araştırma söz konusu olup internet ortamında arama motorlarında karşımıza ilk çıkan iki kadın giyim web sitesi belirlenmiştir. Bu web sitelerinin reklamlarında kullandıkları giyim ve aksesuarlarda, sembollerle ifade edilen kültür, inanç ve değerlerle ilgili uzlaşımsallıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kıyafetlerin tüketimine ivme kazandıran bir araç olarak sembollerin kullanımı, tüketim ve moda bağlamında incelenecektir. Çalışmada doküman incelemesi yöntemiyle toplanan veriler, betimsel analiz yaklaşımı ile analiz edilmiştir. 
Tüketim, Moda, Sembol
 • Akarsu, B. (1975). Felsefe Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, Ankara.
 • Âlâ Tesettür. (2018). (19.08.2018) http://www.alatesettur.com/
 • Amazon.de. (2018). (19.08.2018) https://www.amazon.de/
 • Arslan, A. (2012). Modern Dünyada Müslümanlar, 6. Baskı, İletişim, İstanbul.
 • Ateş, M. (2001). Mitolojiler ve Semboller, Aksiseda, İstanbul.
 • Aydeniz, H. (2013). Medyayı Kavramak, 3. Baskı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara.
 • Baudrillard, J. (1997). Tüketim Toplumu, (Çev. H. Deliceçaylı; F. Keskin), Ayrıntı, İstanbul.
 • Bauman, Z. (2010). Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları, 3. Baskı, (Çev. A. Yılmaz), Ayrıntı, İstanbul.
 • Berkes, N. (2017). Türkiye’de Çağdaşlaşma, 24. Baskı, Yapı Kredi, İstanbul.
 • Berman, M. (2013). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, (Çev. Ü. Altuğ; B. Peker), 16. Baskı, İletişim, İstanbul.
 • Bocock, R. (2009). Tüketim, 3. Baskı, (Çev. İ. Kutluk), Dost, Ankara.
 • Boratav, P. N. (2012). Türk Mitolojisi Oğuzların - Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi, (Çev. R. Özbay), Bilgesu, Ankara.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, (Çev. D. Fırat; G. Berkkurt), Heretik, Ankara.
 • Bozkurt, N. (2002). Kıyafet, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 25, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s. 508-510.
 • Campbell, J. (1994). Yaratıcı Mitoloji Tanrının Maskeleri, (Çev. K. Emiroğlu), İmge, Ankara.
 • Cevizci, A. (1999). Sembol, Felsefe Sözlüğü, 3. Baskı, Paradigma, İstanbul, s.765.
 • Çağrıcı, M. (2005). Muhammed (Dindeki Yeri / Örnek Oluşu), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Cilt 30, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.444-446.,
 • Çevikoğlu, T. (2013). Döndükçe Gönülde Aşk Tazelenir, 4. Baskı, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Yayın No: 175, Konya.
 • Darmon, J.-P. (2000). Hayvanlar ve Mitoloji, Yunan Mitolojisinde Hayvanların Anlamsal Değeri, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, (Çev. N. T. Öztokat), Cilt 1, Yayına hazırlayan, Levent Yılmaz, Dost, Ankara.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (2005). Sosyal Bilimler Sözlüğü, (6. Baskı), Adres, Ankara.
 • Derchain P. (2000). Antropoloji, Firavunlar Dönemi Mısır'ı, Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, (Çev. M. E. Özcan), Cilt 1, Yayına hazırlayan, Levent Yılmaz, Dost, Ankara.
 • DİA. (1989). Allah (Edebiyat), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 2, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.499.
 • Duman, M. Z. ve Altundağ, M. (1998). Hurûf-ı Mukattaa, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 18, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.401-408.
 • Durning, A. (1998). Ne Kadarı Yeterli? Tüketim Toplumu ve Dünyanın Geleceği, (Çev. S. Çağlayan), 2. Baskı, Tübitak-Tema Vakfı, Ankara.
 • Eliade, M. (1991). Kutsal ve Dindışı, (Çev. M. A. Kılıçbay), Gece, Ankara.
 • Ertürk, N. (2011). “Moda Kavramı”, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E (Mayıs 07, 2011) 2-32.
 • Featherstone, M. (2007). Consumer Culture and Postmodernism, SAGE Publications, London.
 • Frager, R. (2003). Sufi Psikolojisinde Gelişim Denge ve Uyum - Kalp Nefs Ruh, 2. Baskı, (Çev. İ. Kapaklıkaya), Gelenek, İstanbul.
 • Frolov, B. (1990). “Tarih Öncesi Sembolizmin İlkeleri”, Felsefe Dergisi.
 • Gençtürk-Hızal, G. S. (2003). “Bir iletişim Biçimi Olarak Moda: ‘Modusun Sınırları’”, İletişim Araştırmaları, 1(1) . (2003) 65-86.
 • Gökhan, H. (2009). Semboller, (Ed: H. Gökhan), Dharma, İstanbul.
 • Grubb, E. L. ve Grathwohl H. L. (1967). “Consumer Self-Concept, Symbolism and Market Behavior: A Theoretical Approach”, Journal of Marketing, Vol. 31 (October, 1967) 22-27.
 • Güç, A. (1996). Güneş (Dinler Tarihi), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 14, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s. 288-291.
 • Illich, I. (2006). Tüketim Köleliği, 3. Baskı, (Çev. M. Karaşahan), Pınar, Ankara.
 • Isfahânî, er-Râğıb. (2010). el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut-Lübnan.
 • İpşirli, M. (2002). Kıyafet, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 25, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, s.510-512.
 • Karabıyık, Barbarosoğlu F. (2012). Moda ve Zihniyet, 5. Baskı, İz, İstanbul.
 • Karagöz, İ. (2010). Allah, Dînî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, s.23.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O.Akınhay; D. Kömürcü), Bilim ve Sanat, Ankara.
 • Modanisa. (2018). (19.08.2018), https://www.modanisa.com/
 • Morhipo. (2018). (07.12.2018), https://www.morhipo.com/angemiel-altin-kaplama-baykus-kristal-tasli-bilek/19117596/detay
 • Morhipo. (2018). (07.12.2018), https://www.morhipo.com/arama?q=Zirkon%20Ta%C5%9Fl%C4%B1%20G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20Anahtar%20Kolye&qcat=rs
 • Morhipo. (2018). (07.12.2018), https://www.morhipo.com/arama?q=Zirkon%20Ta%C5%9Fl%C4%B1%20G%C3%BCne%C5%9F%20Kolye&qcat=rs
 • Morhipo. (2018). (07.12.2018), https://www.morhipo.com/argentum-concept-n030801-swarovski-tasli-sen-ben-biz-kalp/15115340/detay
 • Nurtuba. (2018). ((19.08.2018), https://www.nurtuba.com.tr/
 • Odabaşı, Y. (1999). Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumun Tüketen Topluma Dönüşümü, Sistem, İstanbul.
 • Oxxo. (2018). (19.08.2018), https://www.oxxo.com.tr/tr/giyim/
 • Özalp, A. (2017). Sembolik Etkileşimcilik: Entelektüel Kökenler, Kuramlar ve Din Olgusu, Gece, Ankara.
 • Pişkin, M. (2016). “Tüketim Toplumu’nda Din ve Dini Değerler: Lüks Hac ve Umre Örnek Olayı”, İnsan ve Toplum, 6 (2). 131-154.
 • https://www.sefamerve.com/product/category/search/?keyword=elif+kolye&q=elif+kolye#op=detail&op_pid=266734
 • Sefamerve. (2018). (07.12.2018), https://www.sefamerve.com/tr/allah-yazili-kolye-uk9486--312497/
 • Sefamerve. (2018). (07.12.2018), https://www.sefamerve.com/product/category/search/?keyword=bileklik+muhammed&q=bileklik+muhammed#op=detail&op_pid=216353
 • Sefamerve. (2018). (07.12.2018), https://www.sefamerve.com/product/category/search/?keyword=bileklik+mevlana&q=bileklik+mevlana#op=detail&op_pid=216358
 • Serin, M. (2005). Muhammed (İslâm Kültüründe Hz. Muhammed / Türk Halk Sanatı), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 30, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.461-465.
 • Sertalp, E. (2016). “Parçalanmış Benlikler, Parçalanmış Hayatlar ve Parçalanmış Filmler: Bir Dövüş Kulübü Okuması”, Moment Dergisi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 3 (2). 385-408.
 • Simmel, G. (2008). Modern Kültürde Çatışma, Sunuş: David Frisby, (Çev. T. Bora; N. Kalaycı; E. Gen), 5. Baskı, İletişim, İstanbul.
 • Şahin, Y. (2016). “19. Yüzyıl Türk Kadın Giyiminde Avrupa Modasının Etkileri - Bedenle Yüzleşme”, ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, Ocak/January 9 (1). 106-122.
 • Taberî, M. b. C. (1323). Câmiu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Cilt 1. Dâru’l-Ma’rife, Beyrut-Lübnan.
 • Temizkan, M. (2010). “Türk Dünyasında Mevlâna ve Mevlâna’nın Türk Dünyasında Tanıtılması Meselesi”, Dünyada Mevlâna İzleri Uluslararası Sempozyum, SÜ Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 5, Konya, 91-102.
 • Tesettür Pazarı. (2018). (19.08.2018), https://www.tesetturpazari.com/giyim?ps=3
 • Tokat, L. (2012). Dinde Sembolizm, 2. Baskı, Ankara Okulu, Ankara.
 • Trend Tesettür. (2018). (19.08.2018), https://www.trendtesettur.com/
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2018). Moda, Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (21.07.2018), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b52e646ba1064.22020880.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2018). Reklam, Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, (28.07.2018), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b5c317c5cd545.01503179.
 • Uludağ, S. (2001). Kalb, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 24, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.229-232.
 • Uzun, M. (1995). Elif, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 11, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.36-37.
 • Wach, J. (1987). Din Sosyolojisine Giriş, (Çev. B. İnaldı), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, No: 181, Ankara.
 • Wilkinson, K. (2011). Semboller ve İşaretler, 2. Baskı, (Çev. S. Toksoy), Alfa, İstanbul.
 • Yeniçeri, C. (1996). Güneş (Kur’an ve Hadis), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 14, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, s.291-292.
Birincil Dil tr
Konular Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3636-790X
Yazar: Ziyaeddin KIRBOĞA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed545724, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {383 - 396}, doi = {10.30794/pausbed.545724}, title = {SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA}, key = {cite}, author = {KIRBOĞA, Ziyaeddin} }
APA KIRBOĞA, Z . (2019). SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (36) , 383-396 . DOI: 10.30794/pausbed.545724
MLA KIRBOĞA, Z . "SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 383-396 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/47232/545724>
Chicago KIRBOĞA, Z . "SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 383-396
RIS TY - JOUR T1 - SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA AU - Ziyaeddin KIRBOĞA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.545724 DO - 10.30794/pausbed.545724 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 383 EP - 396 VL - IS - 36 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.545724 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.545724 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA %A Ziyaeddin KIRBOĞA %T SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 36 %R doi: 10.30794/pausbed.545724 %U 10.30794/pausbed.545724
ISNAD KIRBOĞA, Ziyaeddin . "SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 36 (Temmuz 2019): 383-396 . https://doi.org/10.30794/pausbed.545724
AMA KIRBOĞA Z . SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA. PAUSBED. 2019; (36): 383-396.
Vancouver KIRBOĞA Z . SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (36): 396-383.