Yıl 2020, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 1 - 18 2020-01-29

E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ

İbrahim Halil ÖZDENER [1] , Adnan DUYGUN [2]


Bu çalışmanın temel amacı, e-perakende hizmet kalitesinin marka değerine etkisini belirlemektir. E-perakende sitesine örnek teşkil etmesi amacıyla Trendyol e-perakende sitesi seçilmiş ve araştırmaya bu siteden alışveriş yapan 322 müşteri dahil edilmiştir. İlk olarak, müşterilerinin sosyo-demografik özellikleri ile ilgili bulgulara yer verilmiştir. Daha sonra, hem e-perakende hizmet kalitesi hem de marka değeri açısından sosyo-demografik özelliklerin farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Son olarak, e-perakende hizmet kalitesinin marka değerine etkisini incelemek için regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Trendyol e-perakende sitesinin hizmet kalitesinin marka değerine etkide bulunduğu ortaya çıkmıştır. E-perakende hizmet kalitesinin, marka değeri üzerinde %44,3 oranında değiştirme etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.

E-perakende, E-perakende Hizmet Kalitesi, Marka Değeri
 • Aaker, D. (2007). Marka Değeri Yönetimi, İstanbul: MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri.
 • Aktepe C. ve Baş, M. (2008). “Marka Bilgisi Sürecinde Marka Farkındalığı ve Algılanan Kalite (Beklenti) İlişkisi ve GSM Sektörüne Yönelik Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 81-96.
 • Aktuğlu, I. K. (2014). Marka Yönetimi, Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Avcılar, M. Y. (2008). “Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 11-30.
 • Ayas, N. (2012). “Marka Değeri Algılamalarının Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 163-183.
 • Başkol, M. (2016). “E-Perakende Hizmet Kalitesinin Tekrar Satın Alma Üzerindeki Etkileri”, Business and Economics Research Journal, Cilt 7, Sayı 4, 107-121.
 • Bozbay, Z., Yaman, Y. ve Özkan, E. (2016). “İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Journal of Transportation and Logistics, Cilt 1, Sayı 1, 19-38.
 • Çelik, H. (2009). “Bireysel Müşterilerin Sanal Mağazaları Kullanma Eğilimlerini Açıklarken Çevrim İçi Alışveriş Yapma Kaygısını Daha Ne Kadar Görmezlikten Gelebiliriz ?”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, 93-118.
 • Çetinsöz, B. C. ve Artuğer, S. (2013). “Antalya İl’inin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma”, Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt  24, Sayı 2, 200-210.
 • Enginkaya, E. (2006). “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 10-16.
 • Fırat, D. ve Badem, C. (2008). “Marka Değerleme Yöntemleri ve Marka Değerinin Mali Tablolara Yansıtılması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 38, 210-219.
 • İlter, B. (2009). “E-Perakendecilikte E-Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkisi: İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 97-117.
 • İslamoğlu, A. H. ve Fırat, D. (2016). Stratejik Marka Yönetimi, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Kantarcı, Ö., Özalp, M., Sezginsoy, C., Özaşkınlı, O. ve Cavlak, C. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret, İstanbul: Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587.
 • Kotler, P. (2003). Kotler ve Pazarlama, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2003). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları, Kapital Medya Hizmetleri.
 • Özdemir, H. (2009). “Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 57-72.
 • Resmi Gazete (1995). Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık “556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, 24.06.1995, 811-836, (11.03.2018), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.556.pdf.
 • Saydan, R. (2008). “Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Risk ve Fayda Algılamaları, Geleneksel ve Online Tüketicilerin Karşılaştırılması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 23, 386-402.
 • Sezgin, A. G. Ş. (2013). “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Sektörü”, İş Bankası İktisadi ve Araştırmalar Bölümü, 1-17.
 • T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, “Marka”, (30.04.2018), http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ae7619a553286.97252721.
 • Tığlı, M. ve Cesur, Z. (2006). “Marka Adı Stratejisi ve Türk İşletmelerinin Yabancı Sözcük İçeren Marka Adı Belirlemelerine İlişkin Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 297-326.
 • Ural, T. ve Perk, H. G. (2012). “Tüketici Temelli Marka Değerinin Kişisel Bilgisayar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Antakya’da Bir Çalışma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı: 3, 11-25.
 • Yaraş, E. (2005). “Tüketicilerin Pazarlama Karması Kararları ve Marka Değeri Algılamalarına Göre Kümeler Halinde İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 349-372.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2950-4600
Yazar: İbrahim Halil ÖZDENER
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4026-4054
Yazar: Adnan DUYGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed560763, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {1 - 18}, doi = {10.30794/pausbed.560763}, title = {E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÖZDENER, İbrahim Halil and DUYGUN, Adnan} }
APA ÖZDENER, İ , DUYGUN, A . (2020). E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 1-18 . DOI: 10.30794/pausbed.560763
MLA ÖZDENER, İ , DUYGUN, A . "E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/52147/560763>
Chicago ÖZDENER, İ , DUYGUN, A . "E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ AU - İbrahim Halil ÖZDENER , Adnan DUYGUN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.560763 DO - 10.30794/pausbed.560763 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - IS - 38 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.560763 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.560763 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ %A İbrahim Halil ÖZDENER , Adnan DUYGUN %T E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 38 %R doi: 10.30794/pausbed.560763 %U 10.30794/pausbed.560763
ISNAD ÖZDENER, İbrahim Halil , DUYGUN, Adnan . "E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 38 (Ocak 2020): 1-18 . https://doi.org/10.30794/pausbed.560763
AMA ÖZDENER İ , DUYGUN A . E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ. PAUSBED. 2020; (38): 1-18.
Vancouver ÖZDENER İ , DUYGUN A . E-PERAKENDE HİZMET KALİTESİNİN MARKA DEĞERİNE ETKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (38): 18-1.