Yıl 2020, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 69 - 85 2020-01-29

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ

Digdem SOYALTİN COLELLA [1]


Son dönemde yeni Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde (özellikle Polonya ve Macaristan) yapılan bir takım anayasal ve yasal değişiklikler Birliğin kurucu ilkelerinden biri olan hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Brüksel, üye ülkelerin oy hakkının bile elinden alınmasına imkan veren AB anlaşmasının yedinci maddesinin uygulanması yönünde adımlar atmıştır. Genel olarak ‘hukukun üstünlüğü krizi’ başlığı altında değerlendirilen bu gelişmeler, i) AB kurumlarının üye ülkelerde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi AB üyelik (demokratik) koşulluluğunun parçası olan kuralların ihlali karşısında gerekli donanıma sahip olmadığını ve ii) üye ülkelerin bu ihalelere karşı birlikte hareket etmekte zorlandıklarını göstermiştir. AB üye ülkelerinde etkin politikalar yürütülememesi, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı alanlarında üye devlet ortalamasından oldukça geride olan aday ülkelerde AB’nin izleyeceği strateji hakkında soru işaretlerini artırmıştır. Bu çalışma, AB’de hukukun üstünlüğü ilkesini denetleyen kurumsal mekanizmaları siyasi boyutları ile ele alırken, aday ülkeler için hukukun üstünlüğü ilkesini teşvik politikalarının genişleme strateji belgeleri çerçevesinde değişen gelişimini analiz etmektedir. Bulgular göstermektedir ki, AB, üye ülkelerde öğrendiği dersten hareketle genişleme stratejisi kapsamımda hukukun üstünlüğü ilkesinin teşvikine yönelik daha kapsamlı bir politika izlemeye başlamıştır. Bu haliyle çalışma, literatürde hukukun üstünlüğünü ihlal eden uygulamaları daha çok üye ülkeler nezdinde değerlendiren çalışmalara bir katkı yapmayı ve AB’nin bu alandaki politikalarına tarihsel bir derinlik ve karşılaştırmalı bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hukukun üstünlüğü, Avrupa Birliği, 7. Madde, Polonya, Macaristan, Aday Ülkeler
 • Avrupa Konseyi (2001) Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi, (2001/235/AT)
 • Avrupa Konseyi (2004) Arnavutluk için Avrupa ortaklık Belgesi (2004/519/AT)
 • Avrupa Konseyi (2006) Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi, (2006/35/AT)
 • Avrupa Konseyi (2006a) Arnavutluk için Avrupa Ortaklık Belgesi (2006/54/AT)
 • Avrupa Konseyi (2008) Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi, (2008/157/AT)
 • Avrupa Komisyonu (2002) Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecine İlişkin 2002 İlerleme Raporu 2 SEC (2002) 1412
 • Avrupa Komisyonu (2003) Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecine İlişkin 2003 İlerleme Raporu SEC (2003)1212
 • Avrupa Komisyonu (2006) AB Genişleme Politikasına İlişkin 2006 BilgilendirmesiCOM (2006)649 nihai
 • Avrupa Komisyonu (2011) AB Genişleme Politikasına İlişkin 2011 BilgilendirmesiCOM (2011) 666 nihai
 • Avrupa Komisyonu (2007) Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti için İlerleme Raporu SEC (2007) 1432
 • Avrupa Komisyonu (2010) Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti için İlerleme Raporu SEC (2010)1332
 • Avrupa Komisyonu (2015) Arnavutluk 2015 yılı İlerleme Raporu SWD (2015) 213 nihai
 • Avrupa Komisyonu (2015a) AB Genişleme Politikasına İlişkin 2015 BilgilendirmesiCOM (2015) 611nihai
 • Avrupa Komisyonu (2016) Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti için İlerleme Raporu SWD (2016) 362 final
 • Avrupa Komisyonu (2018) Türkiye 2018 yılı İlerle Raporu, SWD (2018) 153 nihai
 • Avrupa Komisyonu (2018a) AB Genişleme Politikasına İlişkin 2018 BilgilendirmesiCOM (2018) 65 nihai
 • Bayram, M. (2018) “Avrupa Birliği’nin Dayandığı Değerlerin Korunması”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 6(11): 67-82
 • Börzel, T. ve Risse, T. (2009) Venus Approaching Mars? The European Union's Approaches to Democracy Promotion im Comparative Perspective A Magen, M McFaul ve T. Risse (der.) Democracy Promotion in the US and the EU Compared içinde (ss.34-60) Houndmills:Palgrave Macmillan
 • Börzel, T. ve Schimmelfennig, F. (2017) Coming together or drifting apart? The EU’s political integration capacity in Eastern Europe. Journal of European Public Policy 24(2), 278-296
 • Bushey, A. (2015) Second Generation Rule of Law and Anti-Corruption Programming Abroad: Comparing Existing U.S. Government and International Best Practices to Rachel Kleinfeld's Advancing the Rule of Law Abroad; Next Generation Reform. Houston Journal of International Law, 37(1)
 • Closa, C. ve Kochenov, D. (2018) Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union. Cambridge: Cambridge Universty Press
 • Elbasani, A. ve Sabic, S. (2017) Rule of law, corruption and democratic accountability in the course of EU enlargement. Journal of European Public Policy, 25(9), 1317-1335
 • Elbasani, A ve Soyaltin, Colella, D. (2019) How to Seize the State and Get Away with It! Controlled Judiciary and impunity of Corruption under the Guise of EU Conditionality. Konferans Tebliği, APSA, 1 Eylül 2019, Washington
 • Epstein, R. ve Sedelmeier, U. (2008) Beyond conditionality: international institutions in postcommunist Europe after enlargement. Journal of European Public Policy, 15 (6), 795-805.
 • Eralp, N. (2012) Macaristan’da AB Temel Değerlerinden Geriye Gidiş: AB Acz İçinde mi? Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), No:201
 • Halmai, G. (2018) The possibility and desirability of economic sanction: ule of law conditionality requirements against illiberal EU Member States. EUI Working Paper LAW 2018/06
 • Karakeçeli F. (2013) Yargı ve Temel Haklar Alanı Açısından AB Adaylığı ve AB üyeliği Söylediğimi yap. Yaptığımı Yapma. IKV Bilgilendirme Notu. No:67
 • Kelemen R. Daniel ve Blauberger, M. (2016) “ntroducing the debate: European Union safeguards against member states’ democratic backsliding. Journal of European Public Policy, 24(3):317-320
 • Kochenov, D., Magen, A.ve Pech, L. (2016) Introduction: The Great Rule of Law Debate in the EU. Journal of Common Market Studies, 54(5), 1045-1049
 • Kochenov,D. ve Pech, L. (2016) Better Late than Never? On the European Commission’s Rule of Law Framework and its First Activation. Journal of Common Market Studies, 54(5), 1062-1074
 • Kochenov, D.ve Bárd, P. (2018) Rule of Law Crisis in the New Member States of the EU: The Pitfalls of Overemphasising Enforcement. RECONNECT Working paper No.1
 • Mungiu-Pippidi, A. (2016) The Quest for Good Governance: Learning from Virtuous Circles. Journal of Democracy, 27(1), 95-109
 • Müftüler-Baç, M. (2016). Judicial Reform in Turkey and the EU ‘s Political Conditionality: (Mis)Fit between Domestic Preferences and EU Demands. “Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons of and prospects for enlargement and beyond” (MAXCAP), no.18
 • Müller, J. (2015) Should the EU Protect Democracy and the Rule of Law inside Member States? European Law Journal, 25(2),141–160.
 • Nechev, Z. (2013) Bolstering the rule of law in the EU enlargement process towards the Western Balkans. Clingendael Institute Policy Brief (22)
 • Nicolaidis, K. ve Kleinfeld, R. (2019) Rethinking Europe’s “rule of law” and Enlargement Agenda: The Fundamental Dilemma, SIGMA Paper No. 49, OECD
 • Özbudun, E. (2015) Turkey’s Judiciary and the Drift Toward Competitive Authoritarianism. The International Spectator, 50 (2), 42-55
 • Pech, L. (2016) The EU as a global rule of law promoter: the consistency and effectiveness challenges. Asia Europe Jorunal, (14), 7–24
 • Schimmelfennig, F. (2018). Brexit: differentiated disintegration in the European Union. Journal of European Public Policy 25 (8), 1154-1173
 • Schimmelfennig, F. ve Ulrich Sedelmeier (2004) Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. Journal of European Public Policy, 11(4), 661–679
 • Schlipphak B. ve Treib, O. (2017). Playing the blame game on Brussels: the domestic political effects of EU interventions against democratic backsliding. Journal of European Public Policy, (24)3, 352-365
 • Sedelmeier, U. (2017) ‘Political safeguards against democratic backsliding in the EU: the limits of material sanctions and the scope of social pressure’ Journal of European Public Policy, 24 (3): 337-351
 • Sedelmeier, U. (2016) Anchoring Democracy from Above? The European Union and Democratic Backsliding in Hungary and Romania after Accession, Journal of Common Market Studies 52(1),105–121
 • Sedelmeier, U. ve Lacatus, C. (2016) Compliance with the European Union’s Anti-Corruption Conditions in the ‘Cooperation and Verification Mechanism’: Why Is Romania Better than Bulgaria? Working paper 28, “Maximizing the integration capacity of the European Union: Lessons of and prospects for enlargement and beyond” (MAXCAP).
 • Soyaltin, D. (2017) Europeanisation, good governance and corruption in the public sector: The case of Turkey. New York: Routledge
 • Soyaltın Colella, D. (2019) The “rule -of -law- crisis” in Europe, but whose crisis?Konferans Bildirisi, “European Reponses to the Decay of the Rule of law and Human Rights protection in Turkey: Exceptional or symptomatic?” FU Berlin, 30 Mayıs
 • Vachudova, M. A (2014) EU Leverage and National Interests in the Balkans: The Puzzles of Enlargement Ten Years On. Journal of Common Market Studies 52 (1, 122-138
 • Van Hüllen, V. ve Börzel, T. (2015) Why Being Democratic Is Just Not Enough: The EU’s Governance Transfer, V.van Hüllen ve T.Börzel (der) Governance Transfer by Regional Organizations içinde (ss.227-245) Houndmills:Palgrave Macmillan
 • Vatandaş S. (2018) AB’nin Polonya ve Macaristan Sancıları. INSAMER Analiz. https://insamer.com/tr/avrupa-birliginin-polonya-ve-macaristan-sancilari_1797.html (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7221-517X
Yazar: Digdem SOYALTİN COLELLA
Kurum: ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed650339, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {69 - 85}, doi = {10.30794/pausbed.650339}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ}, key = {cite}, author = {SOYALTİN COLELLA, Digdem} }
APA SOYALTİN COLELLA, D . (2020). AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (38) , 69-85 . DOI: 10.30794/pausbed.650339
MLA SOYALTİN COLELLA, D . "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 69-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/52147/650339>
Chicago SOYALTİN COLELLA, D . "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 69-85
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ AU - Digdem SOYALTİN COLELLA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.650339 DO - 10.30794/pausbed.650339 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 85 VL - IS - 38 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.650339 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.650339 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ %A Digdem SOYALTİN COLELLA %T AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 38 %R doi: 10.30794/pausbed.650339 %U 10.30794/pausbed.650339
ISNAD SOYALTİN COLELLA, Digdem . "AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 38 (Ocak 2020): 69-85 . https://doi.org/10.30794/pausbed.650339
AMA SOYALTİN COLELLA D . AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ. PAUSBED. 2020; (38): 69-85.
Vancouver SOYALTİN COLELLA D . AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KRİZİ ÜYE VE ADAY ÜLKELERE YÖNELİK ÖNLEYİCİ POLİTİKALARIN SİYASETİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (38): 85-69.