Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 12 2016-12-01

“İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması
A Methodological Approach to the Concept of "Islamic Economics" and the Programming of Islamic Economics in Universities

Fazıl Yozgat [1]


İnsanın hayatı ve refah içinde yaşaması bağımlı değişken olarak ele alındığında bunun bağımsız değişkenleri sosyal, ekonomik ve siyasal öğretileri içeren değişkenlerdir. Çünkü toplumsal yapı ülkeden ülkeye değiştiğine göre evrensel ve ilahi öğretilerin pratik hayata ve reel - politik hayata uygulanması kaçınılmazdır. Bu bağlamda reel ekonomi, faiz ve yatırım ilişkisi, vakıfların iktisadi hayattaki rolü, politik iktisat başlıkları İslami iktisatla ilişki kurularak açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde siyasal ideolojilerle iktisadi hayat ilişkisi irdelenmiş, kapital çeşitleriyle İslami iktisat ilişkisi araştırılmıştır. Venture ve maddi olmayan kapitallerle, şukuk ve onun soysal hayata etkisi araştırılmıştır. Son bölümdeyse İslam iktisadı mı? İslami iktisat mı? Kavramalarına kısır döngüden öte ıstılah bağlamında yaklaşılmıştır. Etik ekonomi, İslam iktisadı, İslami iktisat, ahlak ve ekonomi gibi terimlere iktisadi ve literal anlamada üniversitelerde İslam İktisadı adı altında ders olarak okutulabilmesinin bilimsel ve pedagojik enstrümanları sunulmuştur. Ortodoks ve heterodox iktisadın ve politik iktisatla İslam toplumlarının doğasına uymayan iktisadi akımlarla İslami iktisadın literatüre girebilmesi için program ve içeriklerinin belirlenmesi ve karşılaştırmalı konu başlıkları çalışmanın alt başlıklarından birini oluşturmaktadır. Rekabet-müteşebbislik-tasarruf-üretim-tüketimyatırım-faiz-vakıf-vergi-zekât-kapital çeşitleri semavi dinler iktisat literatürüne yüklenen anlamla semavi olmayan inanç sistemlerinin iktisada yükledikleri anlamalara İslami iktisadın karşılaştırması yapılmıştır. Bu konunu üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulabilmesi için AKTS uyarlaması da önerilerde belirtilmiştir
When human life and prosperity are considered as dependent variables, their independent variables are social, economic and political teachings. Because the social structure changes from country to country, it is inevitable that universal and divine teachings will be practiced with a real life and real-political life. In this context, the relation between real economy, interest and investment, the role of foundations in economic life, political economics are explained by establishing Islamic economics. In the second part of the study, the relation between economic ideologies and economic life was examined and the relationship between capitalism and Islamic economics was investigated. The venture and the intangible capitals, the law and its social life effects were investigated. The last part is Islamic economy? Islamic economics? Their concept has been approached in the context of intuition rather than a vicious cycle. Scientific and pedagogical instruments of ethical economics, Islamic economics, Islamic economics, ethics and economics can be taught under the name of Islamic Economics in universities in economic and literal sense. It is one of the sub-chapters of the study of comparative topics and the identification of programs and contents for the introduction of Islamic economics into economic literature by orthodox and heterodox economics and political economics which do not fit the nature of Islamic societies. Competition-entrepreneurship-saving-production-consumption-investment-interest-foundation-tax-zakat-capital types semali dinler economics literary meaning loaded with non-semitic belief systems imputed in Islamic economics have made comparison. In order to be able to teach this subject as an elective course in the universities, the ECTS adaptation is also mentioned in the proposals.
  • El Hawarey et.al.(2007) The Quartely Review of Economics and Finance 46,778-800
  • Jati K. Sengupta (1999) New Growth Theory: An Applied Perspective, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK
  • Ebul Berekat (2003)Abdullah b.Ahmed en Nesefi Medarikül Tenzil ve Hakikatül te’vil II-36( tercüme: Harun Önal) Ravza yayınları İstanbul
  • Jati K. Sengupta (1999) New Growth Theory: An Applied Perspective, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK
  • Meriç S.Ertekin, (2005) Yenilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Mevzuat Dergisi Yıl.8 Sayı.92 -2005.
  • Philip Wood, „(2008)Maps of World Financial Law”, published by Sweet & Maxwell in November Maps of World Financial Law”, published by Sweet & Maxwell in November 2008. Source
Diğer ID JA35BB34YM
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fazıl Yozgat

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2016
Kabul Tarihi : 29 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2016

Bibtex @ { pesausad274861, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {“İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması}, key = {cite}, author = {Yozgat, Fazıl} }
APA Yozgat, F . (2016). “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26077/274861
MLA Yozgat, F . "“İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2016 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/26077/274861>
Chicago Yozgat, F . "“İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2016 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması AU - Fazıl Yozgat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 2 IS - 3 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması %A Fazıl Yozgat %T “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması %D 2016 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Yozgat, Fazıl . "“İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (Aralık 2016): 1-12 .
AMA Yozgat F . “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması. CC Licence. 2016; 2(3): 1-12.
Vancouver Yozgat F . “İslami Iktisad” Kavramına Metodolojik Bir Yaklaşım ve Üniversitelerde İslami Iktisad Dersinin Programlanması. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 2(3): 12-1.