Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 28 - 41 2019-03-29

ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ
Messiah Faith in Orthodox Judaism and The Effects of Religious Pioneers on Zionism

Şule İsmihan TÜREM [1]


Ortodoks Yahudiliğin içinden çıkan Hasidim ve Mitnagedim hareketleri tarafından Mesih inancına getirilen farklı yorumların toplum üzerine etkileri, XIX. yüzyılda Mitnagedim disiplininden olan Siyonizm’in öncüsü kabul edilen rabbilerin yeni Mesihçi anlayışları ile Mesih inancının ideolojikleşmesi ve siyasallaşması gibi konular çalışmamızın ana çatısını oluşturmaktadır. Mesihçiler olarak nitelendireceğimiz gelecek kurtarıcı Mesih’i bekleyen Yahudiler, Siyonist hareketin oluşmasıyla, Siyonistleri destekleme konusunda aralarında fikir ayrılığı yaşamışlar ve ikiye ayrılmışlardır. Dini Siyonistler, Ortodoks Yahudiler (Dati) olarak Mizrahi’nin, Ultra Ortodokslar (Haredi) ise anti-Siyonist Mesihçiler olarak Agudat Israel’in çatısı altında kendi politikalarını oluşturmuş ve anlayışları günümüze kadar gelmiştir. Bu gün İsrail de %22’lik kesim kendisini Ortodoks ve Ultra Ortodoks olarak tanımlamaktadır. Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle az oy alsalar dahi koalisyon hükümetlerinde yer alarak kendi düşünceleri doğrultusunda mevcut politikalarını uygulama alanı bulabilmektedirler. Dolayısıyla amacımız, Ortodoks Yahudiliğin önemli karakteristik özelliklerinden biri olan  Mesih inancının sosyal ve siyasal etkilerini Siyonizm’in dini öncüleri, Mesihçilerin Siyonist harekete bakışları ve devletin kuruluşu çerçevesinde ortaya koyarak Siyonist hareketin ve İsrail devletinin sadece laik temelli olmadığı, Yahudilerin Filistin’e göç etmesinde Mesihçilerin doğrudan ya da dolaylı desteklerinin bulunduğunu ve hükümet politikalarında önemli rol oynadıklarını göstermeyi hedeflemekteyiz.

The main frame of our work is made of some main subjects such as effects of the new understanding of Messiah Faith improved by Hasidim and Misnagdim Movements, the religious pioneers of Zionism and the ideologicalization and politicization of Messiah faith. The Jews waiting The Messiah were called Messianists. They started thinking different about The Zionist Movement. They were divided into two. While The Religious Zionists as Orthodox Jews (Dati) were coming together in the roof of Mizrachi. The Ultra Orthodox (Haredi) As called Anti-Zionist Messianists collected in Agudat Israel. They have formed their own policies. Today, 22% of the demography of Israel describe themselves as Orthodox and Ultra Orthodox jewry. Even if they get few votes, they can attend The Coalition Governments, due to the electoral system in the country. Thus they find some opurtunities to apply their existing policies. Our Aim is to demonstrate the Zionist movement and the Israel state not only secular based, in the same time have Messianic effects. Because of this, we will present social and political influences of Messiah faith, the religious pioneers, the views of the Messianists towards the Zionist movement, their direct and indirect effects of the Jews’ immigration to Palestine.    

  • ADAM, Baki (2009), “Sinagog”, DİA, C. 37, TDV İslam Ansiklopedisi, ss. 222-224.ADLER, Joseph (1997), Restoring The Jews to Their Homeland, Northvale: Jason Aronson Inc.ARANOFF, Myron J. (1984), “Gush Emunim: The Institutionalization of A Charismatic, Messianic, Religious – Political Revitalization Movement in Israel,” Religion and Politics – Political Anthropology, V. 3, Ed.: Myran J. Aranoff, New Brunswick: Transaction Books., New Brunswick.ARMSTRONG, Karen (2017), Tanrı Adına Savaş-Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da Köktendincilik, Çev. Murat Erdem, İstanbul: Alfa Basım Yayım.ARSLAN, Ali (2006), Avrupa’dan Türkiye’ye İkinci Yahudi Göçü, İstanbul: Truva Yayıncılık.ATKINS, Stephen E. (2004), “National Religious Party (Nrp) (Mafdal)”, Encyclopedia of Modern Worldwide Extremists and Extremist Groups, Westport: Greenwood Press, Westport.ATTIAS, Jean Christophe- BENBASSA Esther (2002), Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, Çev.Nihal Önol, İstanbul: İletişim Yay.AYDIN, Fuat (2015), “Dinlerde Kurtuluş Anlayışı (Teokratik Bir Giriş Denemesi), PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.1, ss. 71-101, s. 82.AZOUS, Paul (2006), In The Plains of The Wilderness, Jerusalem: Mazo Publishers.BACON, Gershon (2003), “Imitation, Rejection, Cooperation Agudat Yısrael and The Zionist Movement in Interwar Poland”, The Emergence of Modern Jewish Politics, Ed. Zvi Gitelman, University of Pittsburgh Press: Pittsburgh.BESALEL, Yusuf (2001), “Aliya Laregel”, Yahudilik Ansiklopedisi, C.1, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basım ve Yayım A.Ş...........................(2001), “Bet Amikdaş”, Yahudilik Ansiklopedisi, C.1, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basım ve Yayım A.Ş.BEN ZVI, Yad (1999), “The Decision to Sanction the Fourth Stream: The Agudat Israel Educational Network”, Abiding Challeges Research Perspectives on Jewish Education, Ed. Israel Rich ve Michael Rosenck, London: Freud Publishing House and Bar Ilan University.BOKSER, Ben Zion (Ed. ve Çev.), (2006), The Essential Writtings of Abraham Isaac Kook, Teaneck: Ben Yehuda Press.BRASCH, Rudolph (1969), The Judaic Heritage: Its Teachings Philosophy and Symbols, New York: David Mckay Company.CAVALLETTI, Sofia (2012), The History of the Kingdom of God, Part 2:Lliturgy and Building of the Kingdom, Chicago: Liturgy Training Publications.DEİN, Simon (2011), Lubavitcher Messianism–What Really Happens When Prophecy Fails?, London: Continuum International Pub. Group.DEMİRCİ, Kürşat (2012) “Sabatayizmin Avrupa Yahudiliğine Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XVI, Sayı:2, ss. 625-634.DİNUR, Benzion (1992), “The Messianic-Prophetic Role of The Baal Shem Tov”, Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History, Ed. Marc Saperstein, New York: New York University Press.FEINSTEIN, Marnin (1965), American Zionism (1884-1904), New York: Herzl Press.FIRESTONE, Reuven (2012), Holy War in Judaism, New York: Oxford Univesity Press.FISHKOFF, Sue (2003), The Rebbe’s Arm: Inside The World of Chabad-Lubavitch, New York: Schocken Books.FISHMAN, Aryei (1992), Judaism and Modernization on The Religious Kibbutz, Cambridge: Cambridge University Press.FREEDMAN, Samuel G. (2000), Jew vs.Jew–The Struggle For The Soul of American Jewry, New York: A Touchstone Book.HARMAN, Ömer Faruk (2013), “Yahudilik (İnanç Esasları), DİA, C. 43, TDV İslam Ansiklopedisi, ss. 201-207.HEILMAN, C. Samuel ve FRIEDMAN, Menachem (1990), The Haredim in Israel: Who are They and What do They Want?, New York: Institute on American Jewish-Israeli Relations The American Jewish Committee report.HERTZBERG, Arthur (Ed.) (1997), The Zionist Idea-A Historical Analysis and Reader, Philadelphia: The Jewish Publication Society.INBARI, Motti (2009a), Jewish Fundamentalism and The Temple Mount, İbraniceden Çev. Vardi Shaul, Albany: State University of New York..........................(2009b), “When Prophecy Fails? The Theology of The Oslo Process - Rabbinical Responces to A Crisis of Faith,” Modern Judaism, Oxford University Press, https://academic.oup.com/mj/article-abstract/29/3/303/1002431?redirectedFrom=fulltext (Erişim Tarihi 11. 12. 2014).......................(2010), “Messianic Movements and Failed Prophecies in Israel, Five Case Studies”, Nova Religio-The Journal of Alternative And Emergent Religions 13. 4,University Of North Carolina.İLHAN, Sinan (2006), Fetihten Murabıtlar Dönemine Kadar Endülüste Yahudiler ( 711-1091), (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.KAUFMANN, Francine ve EISENBERG, Josy (1995), “Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik”, Din Fenomeni, Çev.: Mehmet Aydın, Konya: Din Bilimleri Yay.KELLNER, Menachem (1992), “Mesianic Postures in Israel Today”, Essential Papers On Messianic Movements and Personalities in Jewish History, Ed. Mark Saperstein, New York: New York University Press.Kol Ha Tor The Voice of The Turtle Rabbi Hillel Mi Shklov https://www.israel613.com/books/KOL-HATOR. pdf, (Erişim Tarihi 31.03. 2018).KÜÇÜK, Abdurrahman, TÜMER, Günay ve KÜÇÜK, Alpaslan (2015), Dinler Tarihi, 6. Baskı, Ankara: Berikan Yayınları.LIEBMAN, Charles S. ve DON YEHIYA (1984), Eliezer, Religion and Politics in Israel, Jewish Political and Social Studies, Bloomington: Indiana University Press.LUGOVITCH, Howard N. (2010), Jews and Judaism in World History, London: Routledge.MAZIE, Steven V. (2006), Israel’s Higher Law- Religion and Liberal Democracy in The Jewish State, Lanham: Lexington Books.MILLER, Chaim (2014), Turning Judaism Outward: A Biography of The Rabbi Menachem Mendel Schneerson The Seventh Lubavitcher Rebbe, Brooklyn: Kol Menachem.MYERS, Jody Elizabeth (2003), Seeking Zion: Modernity and Messianic Activisim in The Writings of Tzevi Hirsch Kalischer, Portland: Litman Library of Jewish Civilization.ÖRS, Hayrullah (2000), Musa ve Yahudilik, İstanbul: Remzi Kitabevi.PATAI, Raphael (1971), Encylopedia of Zionism and Israel, V. 1 ve V.2, New York: Herzl Press..........................(1988), The Messiah Text – jewish Legends of Three Thousand Years, Detroit: Wayne State University Press.RABINOVİCH, Itamar ve REINHARZ, Jehuda (Ed.), (2008), Israel in The Middle East, Waltham: Brandeis University Press.RABKIN, Yakov M. (2018), Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı, Çev. Şahika Tokel, İstanbul: İletişim Yay.RAVITZKY, Aviezer (1996), Messianism, Zionism and Jewish Religious Radicalism, İbraniceden Çev. Michael Swirsky ve Jonathan Chipman, Chicago: The University of Chicago Press.REINHARZ, Jehuda ve HALPERN, Ben (1998), Zionism and The Creation of A New Society, New York: Oxford University Press.RIVLIN, Paul (2011), The Israeli Economy From The Foundation on The State Through The 2st Century, New York: Cambridge University Press.ROSE, Jacqueline (2005), The Question of Zion, New Jersey: Princeton University.SALMON, Yosef (1998), “Zionism and Anti-Zionism in Traditional Judaism in Eastern Europe,” Zionism and Religion, Ed. Shmuel Almog -Jehuda Reinharz -Anita Shapira, Hannover: Brandeis University Press.SAND, Shlomo (2012), The Invention of The Land of Israel From Holy Land to Homeland, Çev. Geremy Forman, London: Versobook.SCHOLEM, G., Gershom (1973), Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah 1626-1676, Çev. R.J. Werblowsky, Princeton: Princeton University Press.SCHWARTZ, Dov (2009), Religious-Zionism History and Ideology, Çev. Batya Stein, Boston: Academic Studies Press.SHAFIR, Gershon (2005), “Zionism And Colonialism,” The Israel – Palestine Question, Ed.: Ilan Pappe, London: Routledge.SHAHAK, Israel ve MEZVINSKY, Norton (2004), İsrail’de Yahudi Fundamentalizmi, İstanbul: Anka Yay.SHAPIRO, Marc B. (2011), The Limits of Orthodox Theology- Maimonides Thirteen Principles Reappraised, Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization.SHINDLER, Colin (2013), A History of Modern Israel, Second Edition, New York :Cambridge University Press.SICKER, Martin (2000), Pangs of The Messiah: The Troubled Birth of the Jewish State, Westport: Praeger.SOFER, Sasson (1998), Zionism and The Foundation of Israeli Diplomacy, Çev. Dorothea Shefet-Vansun, Cambridge: Cambridge University Press.WAARDENBURG, Jacqes (2004), “Mesih”, Dia, C. 29, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.WERBLOWSKY, R. J. Zwi, (2003), “Yahudi Mesihçiliği”, Mesih’i Beklerken Mesihçi Ve Millenarist Hareketler, Ed. Ali Coşkun, İstanbul: Rağbet Yay.WISTRICH, Robert S. (2016), “Jewish Anti-Zionism: From Crituque To Delegitimization”, Anti-Judaism, Anti-Semitizm and Delegitimizing Israel, Ed. Robert S. Wistrich, Lincoln: Nebraska University Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9209-9594
Yazar: Şule İsmihan TÜREM
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 3 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad427616, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {28 - 41}, doi = {}, title = {ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {TÜREM, Şule İsmihan} }
APA TÜREM, Ş . (2019). ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 28-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/44266/427616
MLA TÜREM, Ş . "ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 28-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/44266/427616>
Chicago TÜREM, Ş . "ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019 ): 28-41
RIS TY - JOUR T1 - ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ AU - Şule İsmihan TÜREM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 41 VL - 5 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ %A Şule İsmihan TÜREM %T ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD TÜREM, Şule İsmihan . "ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (Mart 2019): 28-41 .
AMA TÜREM Ş . ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ. CC Licence. 2019; 5(1): 28-41.
Vancouver TÜREM Ş . ORTODOKS YAHUDİLİKTEKİ MESİH İNANCI VE DİNİ ÖNDERLERİN SİYONİZM’E ETKİLERİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 41-28.