Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 141 - 161 2020-08-03

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

Şule KOÇYİĞİT KESGİN [1]


Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının soyut matematik dersine ilişkin bilgilerinin MATH taksonomi çerçevesinde dağılımının nasıl olduğunun belirlenmesidir.Araştırma nitel özel durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2010-2011 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği programının 1. sınıfında öğrenim gören 68 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda 2010-2011 öğretim yılı boyunca soyut matematik konuları kapsamında öğretmen adaylarına MT’nin kategorilerine göre 6 adet sınav uygulanmıştır.Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına uygulanan yazılı sınavlarının analizi sonucunda öğretmen adaylarının soyut matematik dersine ilişkin bilgilerinin MT’nin A grubunda yığılım gösterdiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının MT’nin A grubunda B ve C gruplarında gösterdikler performanstan daha yüksek performans gösterdikleri görülmüştür. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise öğretmen adaylarının MT çerçevesinde soyut matematiğin hangi konularına düşük ve hangi konularında yüksek performansa sahip oldukları üzerineydi. Öğretmen adayları A grubunda mantık ve tümevarım konularında en düşük performansa sahipken B ve C gruplarında sonlu-sonsuz kümeler ve sayısal denklik konularında en düşük performansa sahiptir. A grubunda en yüksek performansı ise sonlu-sonsuz kümeler ve işlem konularında, B grubunda Kartezyen çarpım-bağıntı ve işlem konularında ve C grubunda Kartezyen çarpım-bağıntı ve kümeler konusunda gösterdikleri görülmektedir.
MATH Taksonomi, Soyut Matematik, Matematiksel Beceriler, Sınav Soruları, Değerlendirme
 • Alkan, H. Önsöz, Ortaöğretim Matematik 9. Sınıf Ders Kitabı, Aykut Basım, MEB Devlet Kitapları, 3. Baskı, İstanbul, (2008)
 • Alkan, H., Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları NO:1072 Açıköğretim Fakültesi Yayınları NO : 591 (www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/ioltp/2289/unite01.pdf html:adresine 20 Mayıs 2010)
 • Anderson, L. W. ve Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A Taxonomyfor Learning, TeachingandAssessing. A Revision of Bloom’sTaxonomy of EducationalObjectives. Complete Edition. Longman: New York
 • Baki, A., Kartal, T. (2004). Kavramsal Ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karekterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27–46.
 • Ball, G., Stephenson, B., Smith, G., Wood, L., Coupland, M., Crawford K. (1998). Creating a Diversity of Mathematical Experiences for Tertiary Students, Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., 29, 6, 827-841
 • Bekdemir, M.. Selim, Y. (2008). Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi Ve Cebir ÖğrenmeAlanı Örneğinde Uygulaması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185-196
 • Biggs, J. B.,&Collis, K. F. (1982). Evaluatingthequality of learning. New York: AcademicPress.
 • Blanco Abellán, M.,EstelaCarbonell, M. R., GinovartGisbert, M., &SaàSeoane, J. (2009). ComputerassistedassessmentthroughMoodlequizzesforcalculus in an engineeringundergraduatecourse. CIEAEM61. QuadernidiRecerca in Didattica”, 2009, vol. 19, number 2, 78-83
 • Brabrand, Claus, Bettina Dahl. "Using the SOLO taxonomytoanalyzecompetenceprogression of universitysciencecurricula." HigherEducation58.4 (2009): 531-549.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş beşinci baskı), Trabzon
 • D’Souza, S.M. &Wood, L.N. (2003). Designingassessmentusingthe MATH taxonomy. In L. Bragg, C. Campbell, G. Herbert, & J. Mousely (Eds.), MathematicsEducationResearch: Innovation, Networking, Opportunity. Proceedings of the 26th Annual Conference of MERGA Inc., DeakinUniversity, Geelong, Australia, pp. 294-301.
 • Darlington, E. (2013). TheUse of Bloom’sTaxonomy in Advanced MathematicsQuestions, Smith, C. (Ed.) Proceedings of the British SocietyforResearchinto Learning Mathematics 33(1)
 • Demirel, Ö. (2006) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı (Genişletilmiş onuncu baskı), PegemA Yayıncılık, Ankara.
 • Ekiz. D. (2003). EgitimdeArastırma Yöntem ve Metotlarına Giris. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Gagné, R. M. and Briggs, L.J. (1979). Principles of Instructional Design. New York: Holt, Rinehart& Winston.
 • Gerlach, V. & Sullivan, A. (1967). ConstructingStatements of Outcomes. Inglewood, California: SouthwestRegionalLaboratoryforEducationalResearchandDevelopment.
 • Haladayna, T. M. (1997) Writing Test ItemstoEvaluateHigherorderThinking. Boston: Allynn&Bacon.
 • Hannah, L. S. & Michaelis, J. U. (1977). A Comprehensive Framework forInstructionalObjectives: A Guide toSystematic Planning and Evaluation. Reading, Mass: Addison- Wesley.
 • Hauenstein, A. D. (1998). A Conceptual Framework forEducationalObjectives. Lanham, Maryland: UniversityPress of America, Inc.
 • Huntley, B.,Engelbrecht, J., & Harding, A. (2009). Can multiplechoicequestions be successfullyused as an assessment format in undergraduatemathematics?. Pythagoras, (69), 3-16.
 • Köğce D. ÖSS Sınavı Matematik Soruları İle Liselerde Sorulan Yazılı Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2005
 • Kutlu, Ö. (2003). Cumhuriyet’in 80. Yılında: Ölçme ve Değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:160http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/kutlu.htm
 • Leinbach C.,Pountney, D., andEtchells, T.(2002). Theissue of appropriateassesment in the presence of CAS. International Journal of Mathematical Education in ScienceandTechnology 33 (1): 15-36.
 • M.E.B. (2005). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Marzano, R. J. (2001). Designing a newtaxonomy of educationalobjectives. ThousandOak, California: CorwinPress, Inc.
 • Moralı, S., Köroğlu, H. ve Çelik, A. (2004). Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Rastlanan Kavram Yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 161-175.
 • Narlı, S. (2005). Geliştirilen Başarı Testi İle Geleneksel ve Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Sayısal Denklik Konusunun Öğretiminde Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • Narlı, S. ve Başer, N. (2008), "Küme, Bağıntı, Fonksiyon" Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu başarı testi İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencileirnin Bu Konulardak Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147-158
 • Pala, O. (2016). İlköğretim Matematik öğretmen adaylarının sonsuz kümelerin denkliği konusundaki kanıt imajlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • Pegg, J. (2003). Assessment in Mathematics: a developmentalapproach. In J.M. Royer (Ed.) Advances in CognitionandInstruction. pp. 227- 259. New York: Information Age Publishing Inc
 • Porter, A. C. (2002). Measuringthecontent of instruction: Uses in researchandpractice. EducationalResearcher, 31(7), 3-14.
 • Quellnalz, E. (1987). Developingreasoningskills. (Eds: J.B. Faron ve R. J. Sternberg) TeachingThinkingSkills. New York: W. H. Freeman. s. 86-105
 • Reigeluth, C. M. ve Moore, J. (1999). Cognitiveeducationandthecognitive domain. (Ed: C. M. Reigeluth). Instructional- Design TheoriesandModels, Vol. II: A New Paradigm of InstructionalTheory. Mahwah, NJ: Erlbaum. s. 51- 68.
 • Rizvi, F.(2007). A Synthesis of Taxonomies/FrameworksUsedtoAnalyseMathematicsCurricula in Pakistan, Proceedings of British SocietyforResearchintolearningMathematics, 27, (3 October)
 • Romberg, Thomas A., E. Anne Zarinnia, Kevin F. Collis. "A newworldview of assessment in mathematics." Assessinghigherorderthinking in mathematics (1990): 21-38.
 • Romizowski, A. J. (1981). DesigningInstructionalSystems: DecisionMaking in Course Planning andCurriculum Design. London: KoganPage.
 • Semerci Ç., (1999) Eğitimde Bilgisayara Dayalı Ölçme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1),199-208, Elazığ
 • Smith, G., L., Wood, L. N., Crawford, K., Coupland, M., Ball, G. &Stephenson, B. (1996). Constructingmathematicalexaminationstoassess a range of knowledgeandskills, International Journal of Mathematical Education in ScienceandTechnology, 27, 1, 65–77.
 • Smith, G.,Wood, L. (2000). Assessment of Learning in UniversityMathematics. International Journal of Mathematical Education in ScienceandTechnology, 31(1), 125-132
 • Stahl, R. J. ve Murphy, G. T. (1981). The Domain of Cognition: An AlternativeBloom’sCognitive Domain withinThe Framework af an Information Processing Model. ERIC DocumentsReproduction Service No: ED 208 511
 • Stein, M. K.,& Smith, M. S. (1998). Mathematical Tasks as a Framework forReflection: FromResearchToPractice. Mathematicsteaching in themiddleschool, 3(4), 268-75.
 • Tuckman, B. W. (1972). A Four-Domain TaxonomyforClassifyingEducationalTasksandObjectives. EducationalTechnology. Cilt:12, Sayı:12. (36-38).
 • Tutkun, Ö.F. (2012). An Overvıew On Bloom’sRevısedTaksonomy, Sakarya UniversityJournal of Education 2(1), 14-22.
 • Türkyılmaz M., (2008) Dil Ve Anlatım Dersinde Bir Ölçme Aracı Olarak Yazılı Sınavların Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 9 (3). 1-14
 • Uğurel, I., Moralı, S. & Kesgin, Ş. (2010). “OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının ‘Math Taksonomi’ Çerçevesinde Analizi”, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, Eylül.
 • Uğurel, I., Moralı, H. S., & Kesgin, Ş. (2012). OKS, SBS ve TIMSS Matematik Sorularının ‘MATH Taksonomi’Çerçevesinde Karşılaştırmalı Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2).
 • Williams, R. G. (1977). A BehavioralTypology of EducationalObjectivesfortheCognitive Domain. EducationalTechnology. Cilt:17, Sayı:6. (39-46).
 • Williams, R. G. ve Haladayna, T. M. (1982). LogicaloperationsforgeneratingintendedQuestions. (LOGIQ): A typhologyforhigherlevel test items. (Eds: G. H. Raid ve T. M. Haladayna) A technologyfor test-itemwriting. New York: Academic Pres. s. 161- 186.
 • Wood, L. N. & Smith, G. H. (2002). Perceptions of Diffficulty, Proceedings of 2nd International Conference on theTeaching of Mathematics, (1-6 July), Hersonissos, Greece
 • Wood, Leigh N., Smith, Geoffrey H., Petocz, P., Reid, A. (2002). CorrelationBetweenStudentPerformance in LinearAlgebraandCategories of a Taxonomy.In 2nd International Conference on theTeaching of Mathematics (at theundergraduatelevel).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7421-2661
Yazar: Şule KOÇYİĞİT KESGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 13 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad746911, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {141 - 161}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Koçyi̇ği̇t, Şule} }
APA Koçyi̇ği̇t, Ş . (2020). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 141-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/746911
MLA Koçyi̇ği̇t, Ş . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 141-161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/746911>
Chicago Koçyi̇ği̇t, Ş . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 141-161
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ AU - Şule Koçyi̇ği̇t Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 161 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ %A Şule Koçyi̇ği̇t %T MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Koçyi̇ği̇t, Şule . "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2020): 141-161 .
AMA Koçyi̇ği̇t Ş . MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ. CC Licence. 2020; 6(2): 141-161.
Vancouver Koçyi̇ği̇t Ş . MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(2): 141-161.
IEEE Ş. Koçyi̇ği̇t , "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOYUT MATEMATİK DERSİNDEKİ BİLGİLERİNİN MATH TAKSONOMİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 141-161, Ağu. 2020