Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 86 - 99, 31.07.2022

Öz

Başarı testleri kavram yanılgılarının saptanması, düzey belirlenmesi, öğretimin planlanması ve yönlendirme işlemlerinde sıklıkla kullanılan, hazırlaması zor puanlaması kolay geleneksel ölçme araçlarındandır. Hayat bilgisi dersi hayata dair temel olabilecek bilgi, kavram, beceri ve değerlerin edinildiği önemli derslerden biridir. Hayat bilgisi dersi için geliştirilecek başarı testi bireyin temel şemalarını oluşturan kavramların ne ölçüde öğrenildiğine kanıt sağlayacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 3.sınıf hayat bilgisi dersi Sağlıklı Hayat, Ülkemizde Hayat ve Doğada Hayat ünitelerini kapsayan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmektir. Başarı testi geliştirme süreci şu aşamaları takip etmiştir: literatür taraması, belirtke tablosunun hazırlanması, denemelik soruların yazılması, kapsam geçerliği için uzman görüşü, pilot uygulama, madde ve test istatistikleri, nihai formun düzenlenmesi. Çalışmanın verileri 99 ilkokul 4.sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2 sorunun çıkarılması karar verilmiştir. Testin güçlüğü 0.697, ayırt ediciliği 0.442, KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0.780 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kolay, ayırt ediciliği çok iyi ve güvenilir bir hayat bilgisi başarı testi geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Akkuş, Ç. (2013). İlköğretim birinci sınıf hayat bilgisi dersindeki fen kavramlarının drama yöntemiyle öğretiminin öğrenmedeki başarı ve kalıcılığa etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Atalmış, E., H., (2019). Çoktan seçmeli dersler. Bayram Çetin (Ed.) Eğitimde ölçme değerlendirme içinde (s. 187-216). Anı Yayıncılık.
 • Aydın, B. (2019). Çoktan seçmeli testler. Hakan Atılgan (Ed.) Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ss.201-232). Anı Yayınları.
 • Başol, G. (2019). Eğitimde ölçme değerlendirme. Pegem Akademi.
 • Bayırlı, H., & Coşkun-Keskin, S. (2019). 3rd grade students’ status of spending time with their families and ımplementation of values education in family in the turkish context. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 110-121.
 • Bolat, A., & Karamustafaoğlu, S. (2019). “Vücudumuzdaki Sistemler” Ünitesi Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159.
 • Çalışır, F. (2011). Hayat bilgisi dersinde karikatürlerle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çakan, M. (2011). Eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan test türleri. Satılmış Tekindal (ed.) Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde, (s.91-126). Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (1999). Öğretmen El Kitabı. Pegem Yayıncılık.
 • Gecit, Y., Şeyihoğlu, A., & Kartal, A. (2011). Hayat bilgisi dersinde çalışma yapraklarının öğrenci açısından değerlendirilmesi ve başarıları üzerine etkisi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2(2), 15-24.
 • Güneş, N. (2021). İlkokul 3.sınıf Hayat Bilgisi dersinin Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli kullanılarak öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Haladyna, T. M., Downing, S. M., & Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. Applied measurement in education, 15(3), 309-333.
 • Hasançebi, B., Terzi, Y., & Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 224-240.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
 • Kan, A. (2011). Ölçme aracı geliştirme. Satılmış Tekindal (Ed.) Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 239-276). Pegem Akademi.
 • Kan, A. (2019). Ölçmenin temel kavramları. Hakan Atılgan (Ed.) Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (ss.19-42). Anı Yayınları.
 • Kar, E. B., & Elma, C. (2017). Medya destekli öğretimin hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 531-549.
 • Karadağ, E., & Korkmaz, T. (2007). Hayat bilgisi öğretiminde drama yönteminin etkililiğinin bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 179-195.
 • Kaşkaya, A. (2020). Hayat bilgisi dersine yönelik örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi. (Vedat Aktepe, Mevlüt Gündüz ed.) Kuramdan uygulamaya hayat bilgisi öğretimi içinde, (s.271-319). Pegem Akademi.
 • Baş, M., Tay, B., & Tertemiz, N. I. (2021). Bütünleştirilmiş matematik ve hayat bilgisi öğretiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin derslerdeki akademik başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(4), 1311-1327.
 • Özer-Özkan, Y. (2019). Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. Bayram Çetin (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s.1-22). Anı Yayıncılık.
 • Palavan, Ö., & Başar, E. (2014). Hayat bilgisi dersinde beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-178.
 • Semerci, Ç. (2015). Eğitimde ölçme değerlendirme. Emin Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme içinde, (s.1-15). Pegem Akademi.
 • Şimşek, S. (2005). Örnek olaya dayalı öğretimin ilköğretim hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tan, Ş., (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme KPSS el kitabı. Pegem Akademi.
 • Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: hayatın bilgisi. Bayram Tay (ed.) Etkinlik örnekleriyle hayat bilgisi öğretimi içinde (s.1-43) Pegem Akademi.
 • Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2019). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi.
 • Üçüncü, G., & Sakız, G. (2020). Başarı testi geliştirme süreci: İlkokul dördüncü sınıf maddeyi tanıyalım ünitesi örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 82-94.
 • Yaman, S. (2016). Çoktan seçmeli madde tipleri ve fen eğitiminde kullanılan örnekleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 151-170.
 • Yılmaz, A. (2015). Ölçme-değerlendirmede testler. Emin Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme içinde, (s.153-232). Pegem Akademi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan BAYIRLI> (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0002-8415-5418
Türkiye


Hüseyin KÖKSAL>
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 10 Nisan 2022
Kabul Tarihi 30 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad1101245, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {86 - 99}, title = {3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Bayırlı, Hakan and Köksal, Hüseyin} }
APA Bayırlı, H. & Köksal, H. (2022). 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 86-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/71583/1101245
MLA Bayırlı, H. , Köksal, H. "3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 86-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/71583/1101245>
Chicago Bayırlı, H. , Köksal, H. "3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 86-99
RIS TY - JOUR T1 - 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - HakanBayırlı, HüseyinKöksal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 99 VL - 8 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Hakan Bayırlı , Hüseyin Köksal %T 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2022 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Bayırlı, Hakan , Köksal, Hüseyin . "3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 86-99 .
AMA Bayırlı H. , Köksal H. 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. CC Licence. 2022; 8(2): 86-99.
Vancouver Bayırlı H. , Köksal H. 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 8(2): 86-99.
IEEE H. Bayırlı ve H. Köksal , "3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 86-99, Tem. 2022

logo.png                      SIS-Logo.png                         DRJI_Logo.jpg         

Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif                     imageedit_26_6265761829.png               ESJIndex_logo.png

 

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.