Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 248 - 256 2019-06-30

Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model
A Model Suggestion for the Recovery of Women Exposed to Violence: Tidal Model

Mahire Olcay ÇAM [1] , Emel ÖZTÜRK TURGUT [2]


Kadına yönelik şiddet önemli bir sağlık sorunudur. Şiddetin kontrol edilemez bir şekilde artması ve toplum ruh sağlığı hizmetlerinde sağlık politikalarının çoğunlukla rehabilitasyon hizmetlerine odaklanması, şiddetin etkileri ile mücadeleyi öne çıkarmaktadır. Şiddet davranışları benzerlik gösterse de her kadının deneyimi kendine özgüdür, bu nedenle sağlık hizmetlerinin de bireye özgü olması gerekmektedir. Tidal (Gel- Git) Model ruh sağlığı hizmetlerinde, bireyselliği önemseyen bir iyileşme modelidir. Bu nedenle bu derlemede “Şiddet gören kadınlara Tidal Modele dayalı hemşirelik bakımı verilebilir mi?” sorusundan yola çıkılarak, Tidal (Gel- Git) modelin uygunluğu değerlendirilmiştir. Kadınlara yönelik aile içi şiddet ve eş şiddeti incelenmiştir.

Violence against women is an important healthcare problem. Noncontrollable increasing in violence and, healthcare politics that focus on rehabilitation services lay emphasis on fighting outcomes of violence.  Although violent behaviors are similar, each woman's experience is unique so healthcare services must be individualized. Tidal Model is a recovery model in healthcare services that cares individualism. For this reason in this review the suitability of the tidal model was assessed in line with the question “Can violent women be given nursing care based on Tidal Model?”.  Partner or domestic violence against to women was examined. 

 • Açıkel S (2009) Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın sığınmaevi önlemi: Türkiye örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Ahmad F, Rai N, Petrovic B, Erickson PE, Steward DE (2013) Resilience and resources among South Asian immigrant women as survivors of partner violence. J Immigr Minor Health, 15:1057-1064.
 • Akar T, Aksakal FN, Demirel B, Durukan E, Özkan S (2010) The prevalence of domestic violence against women in a group of woman: Ankara, Turkey. J Farm Viol, 25: 449-460.
 • Alper Z, Ergin N, Selimoğlu K, Bilgel N (2005) Domestic violence: a study among a group Turkish women. Eur J Gen Pract, 11(2): 48-54.
 • Altıparmak İB (2015) Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede ŞÖNİM’lerin rolü: Ankara örneği. International Journal of Social Science, 36:449-464.
 • Anderson KM, Bang E-J (2012) Assessing PTSD and resilience for females who during childhood were exposed to domestic violence. Child Fam Soc Work, 17: 55-65.
 • Barker P (2001) The tidal model: the lived- experience in person-centred mental health nursing care. Nursing Philosophy, 2: 213-233.
 • Barker P (2001b) The tidal model: developing a person-centered approach to psychiatric and mental health nursing. Perspect Psychiatr Care, 37(3): 79-87.
 • Barker P (2001c) The tidal model: developing an empowering, person-centered approach to recovery within psychiatric and mental health nursing. J Psychiatr Ment Health Nurs, 8: 233-240.
 • Barker P (2003) The tidal model: psychiatric colonization, recovery and the paradigm shift in mental care. Int J Ment Health Nurs, 12: 96-102.
 • Barker P, Buchanan- Barker P (2005) The Tidal Model a Guide For Mental Health Professionals. Londra ve New York, Routlegde Taylor and Francis Group.
 • Barker P, Bunchanan-Barker P (2010) The tidal model of mental health recovery and reclamation: application in acure care settings. Issues Ment Health Nurs, 31:171-180.
 • Barker PJ, Buchanan-Barker P (2011) Mental health nursing and the politics of recovery: a global reflection. Arch Psychiatr Nurs, 25(5): 350-358.
 • Baysan Arabacı L (2014) Ruh sağlığı için tehdit: şiddet. In: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım Sanatı (Eds O Çam, E Engin): 801-824. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Buchanan- Barker P (2004) The tidal model: uncommon sense. Mental Health Nursing, 24(3):6-11.
 • Buchanan- Barker P, Barker P (2008) The tidal commitments: extending the value baseof mental health recovery. J Psychiatr Ment Health Nurs, 15: 93-100.
 • Coker AL, Smith PH, Thompson MP, McKeown RE, Bethea L, Davis KE (2002) Social support pratects against the negative effects of partner violence on mental health. Journal of Womens’ Health & Gender-Based Medicine, 11(5): 465-476.
 • Çam O, Savaşan A (2014) Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde bir model: tidal (gel-git) model. In: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım Sanatı (Eds O Çam, E Engin): 85-102. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Engin E (2014) Psikiyatrik ve psikososyal kuramlar ve kavramlar. In: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Bakım Sanatı (Eds O Çam, E Engin): 40-42. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Feder GS, Hutson M, Ramsay J, Taket AR (2006) Women exposed to intimate partner violence expectations and experiences when they encounter health care professionals: a Meta-analysis of qualitative studies. Arch Intern Med, 166:22-37.
 • Graham-Bermann SA, Gruber G, Howel KH, Girz L (2009) Factors discriminating among profiles of resilience and psychopathology in children exposed to intimate partner violence (IPV). Child Abuse Negl, 33: 648-660.
 • Grauwiler P (2008) Voices of women: perspective on decision- making and the management of partner violence. Children and Youth Review, 30: 311-322.23. Johnson M, Maas M, Moorhead S (eds) 2000 Nursing Outcomes Classification (NOC), 2nd edition. St.Lois, Mosby.
 • Johnson M, Maas M, Moorhead S (eds) 2000 Nursing Outcomes Classification (NOC), 2nd edition. St.Lois, Mosby.
 • José dos Reis M, Baena de Moraes Lopes MH, Higa R, Bedone AJ (2010) Nursing care of women who suffered sexual violence. Rev Lat Am Enfermagem, 18(4): 740-747.
 • Karakoç B, Gülseren L, Çam B, Gülseren Ş, Tenekeci N, Mete L (2015) Prevalence of intimate partner violence and associated factors. Arch Neuropsychiatr, 52: 324-330.
 • Kayrın N (2011) Fiziksel şiddete uğramış kadınlar ve tıptan beklentileri: kadın hasta hakları çerçevesinde bir değerlendirme (Doktora Tezi). Adana, Çukurova Üniversitesi.
 • Kıvrak Y, Gey N, Kıvrak HA, Kokaçya MH, Çöpoğlu ÜS, Arı M (2015) Kadına yönelik eş şiddeti, çocukluk travmaları, depresyon ve yaşam kalitesi: toplum temelli çalışma. Anadolu Psikiyatri Derg, 16(5): 314-322.
 • Kocot T, Goodman L (2003) The roles of coping and social support in battered women’s mental health. Violence Against Women, 9(3): 323-346.
 • Kumar A, Nizamie SH, Srivastava NK (2013) Violence against women and mental health. Ment Health Prev, 1: 4-10.
 • Küçükali A (2016) Kadın konukevi müdürlüklerinden hizmet alan kadınların genel profili ve kurumlardan aldıkları hizmetlerin verimliliği: Erzurum, Erzincan ve Bayburt örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14): 43-57.
 • Lindgren MS, Renk B (2008) Intimate partner violence and leaving process: interviews with abused women. International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 3(2): 113-124.
 • Matud MP (2005) The psychological impact of domestic violence on Spanish women. J Appl Soc Psychol, 35(11): 2310-2322.
 • Pektekin Ç (2013) Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul, İstanbul Tıp Kitabevi.
 • Reisenhofer S, Seibold C (2012) Supporting the victims of violence emergency healthcare experince of women living with intimate partner violence. J Clin Nurs, 22: 2253-2263.
 • Smith SG, Chen J, Basile KC, Gilbert LK, Merrick MT, Patel N et al. (2017) The national ıntimate partner and sexual violence survey (NISVS): 2010-2012 state report. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. Available from: https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf. Accessed date: 24.11.2017.
 • Şenol D, Yıldız S (2013) Kadına yönelik şiddet algısı kadın ve erkek bakış açısıyla. Ankara, Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013) Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik(5 Ocak 2013 tarihli 28519 sayılı Resmi Gazete). Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm. Accessed date: 25.10.2017.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2012) Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı (2012-2015). Available from: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/54296cb3369dc32358ee2c51/Kad%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20Aile%20%C4%B0%C3%A7i%20%C5%9Eiddet%20Ulusal%20Eylem%20Plan%C4%B1%20(2012_2015).pdf. Accessed date: 10.12.2014.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2016) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planı (2016-2020). Ankara. Available from: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/585d231c369dc55714513399/Kad%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20%C5%9Eiddetle%20M%C3%BCcadele%20Ulusal%20Eylem%20Plan%C4%B1%202016-2020.pdf. Accessed date: 20.11.17.
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2008) Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede sağlık hizmetleri. Available from: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/02%20kyais%20mucadelede%20saglik%20hizmetleri.pdf. Accessed date: 24.11.17.41. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009) Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet. Available from: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/pdf/TKAA2008-AnaRapor.pdf. Accessed date:16.10.2015.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009) Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet. Available from: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/pdf/TKAA2008-AnaRapor.pdf. Accessed date:16.10.2015.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2011) Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023). T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:847. Available from: https://www.psikolog.org.tr/doc/ulusal-ruh-sagligi-eylem-plani.pdf. Accessed date: 25.12.2016.
 • Tedeschi RG (1999) Violence transformed:Posttraumatic growth in survivors and their socıeties. Aggress Violent Behav, 4(3):319–341.
 • Tedeschi RG, Calhoun LG (1996) The posttraumatic growth ınventory: measuring the positive legacy of trauma. J Trauma Stress, 9(3): 455-471.
 • Tedeschi RG, Calhoun LG (2004) Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1):1-18.
 • The Centre of Excellence in Interdiciplinary Mental Health University of Birmingham & Birmingham and Solihull Mental Health NHS Trust (2008) A Recovery Approach to Mental Health Care (Using the Tidal Model) Turning The Tide Handbook. Available from: https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/CEIMH/tidal-model-handbook.pdf. Accessed date: 20.11.2017.
 • Usta J, Antoun J, Ambuel B, Khawaja M (2012) Involving the health care system in domestic violence what women want?. Ann Fam Med, 10:213-220.
 • World Health Organisation (2005) Multi-country study on women’s health and domestic violence aganist women. summary report. Available from: http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summary_report_English2.pdf. Accessed date: 26.11.2014.
 • World Health Organisation, Department of Reproductive Health and Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council (2013) Global and regional estimates of violence against women Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Available from: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/. Accessed date: 22.11.2017.
 • Yalçın M (2014) Aile içi şiddet nedeniyle kadın konukevinde hizmet alan şiddet mağduru kadınlar ile kuruluşta görev yapan meslek elemanlarının kadın konukevi hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri: Ankara örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Başkent Üniversitesi.
 • Yaman Efe Ş, Ayaz S (2010) Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi şiddete bakışı. Anadolu Psikiyatri Derg, 11: 23-29.
 • Yetim D (2008). Edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler (Uzmanlık Tezi). Edirne, Trakya Üniversitesi.
 • Yirmibeşoğlu G, Demir A (2016) Aile içi şiddet ve koruma mekanizmaları: Antalya ili örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2):814-826.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6115-7306
Yazar: Mahire Olcay ÇAM
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0620-2749
Yazar: Emel ÖZTÜRK TURGUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 18 Temmuz 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @derleme { pgy408000, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {248 - 256}, doi = {10.18863/pgy.408000}, title = {Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model}, key = {cite}, author = {Çam, Mahire Olcay and Öztürk Turgut, Emel} }
APA Çam, M , Öztürk Turgut, E . (2019). Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 11 (2) , 248-256 . DOI: 10.18863/pgy.408000
MLA Çam, M , Öztürk Turgut, E . "Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 248-256 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/39300/408000>
Chicago Çam, M , Öztürk Turgut, E . "Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 248-256
RIS TY - JOUR T1 - Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model AU - Mahire Olcay Çam , Emel Öztürk Turgut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18863/pgy.408000 DO - 10.18863/pgy.408000 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 248 EP - 256 VL - 11 IS - 2 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.408000 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.408000 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model %A Mahire Olcay Çam , Emel Öztürk Turgut %T Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model %D 2019 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18863/pgy.408000 %U 10.18863/pgy.408000
ISNAD Çam, Mahire Olcay , Öztürk Turgut, Emel . "Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 / 2 (Haziran 2019): 248-256 . https://doi.org/10.18863/pgy.408000
AMA Çam M , Öztürk Turgut E . Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model. pgy. 2019; 11(2): 248-256.
Vancouver Çam M , Öztürk Turgut E . Şiddet Gören Kadınların İyileşmesinde Bir Model Önerisi: Tidal (Gel-Git) Model. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019; 11(2): 248-256.