Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 15 2020-03-31

Holistic Technological Addiction of Modern Age: Phubbing
Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing

Faruk Caner YAM [1] , Tahsin İLHAN [2]


Recently, technology addiction and its types are one of the biggest problem areas of today's people. These types of issues have primarily gained a new dimension with the development of the smartphone while internet and gaming addiction and social media addiction. Individuals have become able to access all technological services at any time thanks to their smartphones. In the following period, a new problem area, called smartphone addiction, has been created with the improvements in smartphone technology and the intensity of usage of individuals. After these developments, it has been seen that smartphone addiction affects the social communication of people negatively and individuals focus on their smartphones instead of communicating in social environments. For this situation, which is difficult to explain by smartphone addiction, the concept of phubbing, which consists of the words phone and the word snubbing, has been developed. In this study, it is aimed to contribute to the related literature by explaining the components and dynamics of phubbing concept, internet addiction, game addiction, social media addiction, smartphone addiction, fear of abductions, nomophobia and netlessphobia. 

Son zamanlarda teknoloji bağımlılığı ve türleri günümüz insanlarının en büyük sorun alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu sorun türleri öncelikli olarak internet ve oyun bağımlılığı iken, akıllı telefonun gelişimi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bireyler akıllı telefonları sayesinde tüm teknolojik hizmetleri her an ulaşabilir hale gelmişlerdir. İlerleyen süreçte akıllı telefon teknolojisindeki gelişmelere ve bireylerin kullanım yoğunluklarının artması ile akıllı telefon bağımlığı olarak kavramsallaştırılan yeni bir sorun alanı oluşmuştur. Yakın zamanda ise akıllı telefon bağımlılığı ile açıklanmakta zorlanılan bu durum için İngilizce phone (telefon) ve snubbing (yok sayma, kötüye kullanma) kelimelerinden oluşan Phubbing kavramı ile ifade edilmeye başlamıştır. Bu çalışmada phubbing kavramının bileşenleri ve dinamikleri olan internet bağımlığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, gelişmeleri kaçırma korkusu, nomofibi, netlessfobi kavramları açıklanarak ilgili alan yazına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Ada S, Tatlı H (2012) Akıllı telefon kullanımını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Akademik Bilişim Dergisi.
 • Adnan M, Gezgin DM (2016) Modern çağın yeni fobisi: Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Journal of Faculty of Educational Sciences, 49(1).Aagaard J (2019) Digital akrasia: a qualitative study of phubbing. AI & Socıety, 1-8.
 • Akba RT, Dewanto IS, Wibowo T (2018) Mengenalkan phubbing kepada remaja sma melalui webseries. Jurnal Rekamakna Institut Teknologi Nasional, 1-13.
 • Akın A ve İskender M (2011) Internet addiction and depression, anxiety and stress. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (1), 138-148.
 • Aktan E (2018) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 405-421.
 • Aljomaa SS, Qudah MFA, Albursan IS, Bakhiet SF, Abduljabbar AS (2016) Smartphone addiction among university students in the light of some variables. Computers in Human Behavior, 61, 155-164.
 • Al-Saggaf Y, MacCulloch R, Wiener K (2018) Trait boredom ıs a predictor of phubbing frequency. Journal of Technology in Behavioral Science, 1-8.
 • Andreassen CS, Torsheim T, Brunborg GS, Pallesen S (2012). Development of a Facebook addiction scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
 • Anlı G, Taş İ (2018) Ergenler için oyun bağımlılığı ölçeği kısa formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(11).
 • Andreassen CS, Pallesen S, Griffiths MD (2016) The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293.
 • Andreassen CS, Billieux J, Griffiths MD, Kuss DJ, Demetrovics Z., Mazzoni E, & Pallesen S (2016) The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262.
 • Ayazseven Ö, Önder FC (2018) Ergenlerde İnternet Bağımlılığı: Depresyon ve Yalnızlığın Rolü. In 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 31).
 • Ayazseven Ö, Önder, FC (2018) Problemli internet kullanan ergenlerin ailelerine verilen eğitim çalışması konusundaki görüşlerinin incelenmesi. 1. In 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 209).
 • Arpaci I, Baloğlu M, Kozan HİÖ, Kesici Ş (2017) Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia among college students: the mediating role of mindfulness. Journal of medical Internet research, 19(12).
 • Aydoğdu Karaaslan İ (2015). Dijital oyunlar ve dijital şiddet farkındalığı: ebeveyn ve çocuklar üzerinde yapılan karşılaştırmalı bir analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), 806-818.
 • Ayas T ve Horzum MB (2017) Teknolojinin olumsuz etkileri. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bahi RR, Deluliis, DN (2015) “Nomophobia”, (Ed.) Yan, Z., Encyclopedia of Mobile Phone Behavior . Igı Global, 3.
 • Beard KW, Wolf EM (2001) Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. Cyberpsychol Behavior,4, 377-383.Belk R W (1988) Possessions and the extended self. Journal of Consumer Research, 15(2), 139-168.
 • Bonetti L, Campbell MA, Gilmore L (2010) The relationship of loneliness and social anxiety with children’s and adolescents’ online communication. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13, 279–285.
 • Brooks S (2015) Does personal social media usage affect efficiency and well-being? Computer in Human Behavior, 46:26–37.
 • Bragazzi NL, Puente G Del (2014) A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychology Research And Behavior Management, 7,155–60.
 • Caplan S E (2002) Problematic internet use and psychosocial well-being: Development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18, 553–575.
 • Chayko M (2008) Portable communities: The social dynamics of online and mobile connectedness. Suny Press.
 • Carvaja ET (2017) Families and technologies. What about the phubbing in Mexico?. Horyzonty Wychowania, 16(37), 59-69.
 • Çakır Ö, Oğuz E (2017) Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 418-429.
 • Çelik A, Golcheshmeh S, Enser İ, Koçak Y. (2017) Öğrencilerin yalnızlığında akıllı telefon kullanımının ve serbest zaman faaliyetlerinin rolü. 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 9 – 12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın.
 • Chotpitayasunondh V, Douglas KM (2018) The effects of “phubbing” on social interaction. Journal of Applied Social Psychology.
 • Davey S, Davey A, Raghav S. K., Singh J. V, Singh N, Blachnio A, Przepiórkaa A (2018) Predictors and consequences of “Phubbing” among adolescents and youth in India: An impact evaluation study. Journal of family & community medicine, 25(1), 35.
 • Davis RA (2001) A cognitive-behavioral model of pathological Internet use (PIU). Computers in Human Behavior, 17, 187-195.
 • De Pasquale C, Sciacca F, Hichy Z (2015) Smartphone addiction and dissociative experience: An investigation in Italian adolescent aged between 14 and 19 years. International Journal of Psychology & Behavior Analysis, 1, 109.
 • Demirci K, Orhan H, Demirdaş A, Akpinar, A, Sert H (2014) Validity and reliability of the Turkish version of the smartphone addiction scale in a younger population. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 24(3), 226-234.
 • Deniz S (2014) Ergenlerin problemli mobil telefon kullanımının utangaçlık ve sosyal anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dieris-Hirche J, Bottel L, Bielefeld, M, Steinbüchel, T, Kehyayan, A, Dieris, B et al. (2017) Media use and Internet addiction in adult depression: A case-control study. Computers in Human Behavior, 68, 96-103.
 • Douglas A, Mills J, Niang M, Stepchenkova S, Byun S, Ruffini C (2008) Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996-2006. Computers in Human Behavior, 24, 3027–3044.
 • Dossey L (2014) FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore: The Journal of Science and Healing , 2(10):69-73.
 • Erdem H, Türen U, Kalkın G (2017) Mobil telefon yoksunluğu korkusu (Nomofobi) yayılımı: Türkiye’den üniversite öğrencileri ve kamu çalışanları örneklemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(1), 1–12.
 • Egüz S, Öztürk C, Kesten A (2018) A global education application in Turkey: A product marketing activity. Universal Journal of Educational Research, 6(4), 638-646.
 • Ertemel AV, Pektaş E, Öncü G (2018) Dijitalleşen dünyada tüketici davranışları açısından mobil teknoloji bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine nitel bir araştırma. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 18-34.
 • Festl R, Scharkow M & Quant T (2013) Problematic computer game use among adolescents, younger and older adults. Addiction, 108, 592–599.
 • Franchina V, Vanden Abeele M, van Rooij A, Lo Coco G, De Marez L (2018) Fear of missing out as a predictor of problematic social media use and phubbing behavior among flemish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(10), 2319.
 • Fox J, Moreland JJ (2015) The dark side of social net-working sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Computer in Human Behavior , 45, 168-176.
 • Geser H (2006) Is the cell phone undermining the social order?: Understanding mobile technology from a sociological perspective. Knowledge, Technology & Policy, 19(1), 8-18.
 • Griffiths MD (1996) Internet addiction: An issue for psychopathology. Clinical Psychology Forum, 97: 32- 36.
 • Griffiths MD, Szabo A (2014) Is excessive online usage a function of medium or activity? An empirical pilot study. J Behav Addict 2014, 3, 74–77.
 • Griffiths MD (2013) Social networking addiction: Emerging themes and issues. J Addict Res Ther 2013,4e, 118.
 • Günüç S (2015) Relationships and associations between video game and internet addictions: is tolerance a symptom seen in all conditions. Computer in Human Behavior, 49: 517–525
 • Güney B (2017) Dijital bağımlılığın dijital kültüre dönüşmesi: Netlessfobi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(2), 207-213.
 • Goldberg I (1999). Internet Addiction Disorder. www.cog. brown.edu/brochure /people /duchonf/humor/Internetaddiction.html.
 • Grüsser SM, Thalemann R, Griffiths MD (2006) Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression?. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 290-292.
 • Guazzini A, Duradoni M, Capelli A, Meringolo P (2019) An explorative model to assess ındividuals’ phubbing risk. Future Internet, 11(1), 21.
 • Han S, Kim KJ, Kim, JH (2017) Understanding nomophobia: structural equation modeling and semantic network analysis of smartphone separation anxiety. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(7), 419-427.
 • Haug S, Castro R. P, Kwon, M, Filler, A, Kowatsch T, Schaub M. P (2015) Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. Journal of Behavioral Addictions, 4(4), 299-307.
 • He Q, Turel O, Brevers D, Bechara A (2017) Excess social media use in normal populations is associated with amygdala-striatal but not with prefrontal morphology. Psychiatry Research: Neuroimaging, 269, 31-35.
 • Horzum MB, Ayas T, Cakir-Balta Ö (2008) Computer game addiction scale for children. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 3(30), 76-88.
 • Hoşgör H, Koç -Tütüncü S, Gündüz- Hoşgör D, Tandoğan Ö (2017) Üniversite öğrencileri arasında sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu yaygınlığının farklı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3 (17), 213-223.
 • Jang, KS, Hwang SY, Choi, JY (2008). Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. J Sch Healt,. 78 (3), 165-171.
 • Karadağ E, Tosuntaş ŞB, Erzen E, Duru P, Bostan N, Şahin B M,Babadağ B (2015) Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. Journal of Behavioral Addictions, 4(2), 60-74.
 • Karadağ E, Tosuntaş ŞB, Erze E, Duru P, Bostan N, Mızrak-Şahin B, Babadağ B (2016) Sanal dünyanın kronolojik bağımlılığı: Sosyotelizm (phubbing). Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 3(2), 223-269
 • Karaiskos D, Tzavellas E, Balta G, Paparrigopoulos T (2010) Social network addiction: a new clinical disorder? European Psychiatry, 25, 855.
 • Kıran Ö (2013) Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet içeren bilgisayar oyunlarına ilgileri üzerine bir araştırma. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresinde Sunulan Bildiri, Muğla.
 • Kim DH, Jeong EJ, Zhong H (2010) Preventive role of parents in adolescent problematic internet game use in Korea. Korean Journal of Sociology, 44(6), 111– 133.
 • King ALS, Valença AM, Silva ACO, Baczynski T, Carvalho MR, Nardi AE (2013) Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Computer in Human Behavior, 29(1), 140–4.
 • Krasnov H, Abramova O, Notter I, Baumann A (2016) Why phubbing is toxic for your relationship: Understanding the role of smartphone jealousy among " generation y" users. In ECIS (Research paper109).
 • Kwon M, Kim DJ, Cho H, Yang S (2013) The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. PloS one, 8(12), e83558.
 • Kuss DJ, Van Rooij AJ, Shorter GW, Griffiths MD, van de Mheen D (2013) Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computer in Human Behavior, 29, 1987–1996.
 • Lemmens JS, Valkenburg PM & Peter J (2009) Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychology, 12, 77–95.
 • Leung L (2004) Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7(3), 333-348.
 • Luk TT, Wang MP, Shen C, Wan A, Chau PH, Oliffe J, Lam TH (2018). Short version of the smartphone addiction scale in chinese adults: Psychometric properties, sociodemographic, and health behavioral correlates. Journal of Behavioral Addictions, 7(4), 1157-1165.
 • Malita L (2011) Social media time management tools and tips. Procedia Computer Science, 3, 747-753.
 • Meral G (2018). Is digital addiction a reason for obesity?. AGE, 11(18), 14-50.
 • Nazir T, Pişkin M (2016) Phubbing: A technological invasion which connected the world but disconnected humans. Int J Indian Psychol, 3, 68-76.
 • Ng BD, Wiemer-Hastings P (2005) Addiction to the Internet and online gaming. CyberPsychology & Behavior 8(2), 110-113.
 • Oberst U, Wegmann E, Stodt B, Brand M, Chamarro A (2017) Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of Adolescence, 55, 51-60.
 • Öztürk UC (2015) Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: internetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 1307–9581.
 • Pantic I (2014) Online social networking and mental health. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17, 652–657.
 • Pantic I, Damjanovic A, Todorovic J, Topalovic D, Bojovic-Jovic D, Ristic S, Pantic S (2012) Association between online social networking and depression in high school students: behavioral physiology viewpoint. Psychiatr Danub, 24, 90–93.
 • Pendergrass W. S (2017). Phubbing: communication in the attention economy. In Proceedings of the Conference on Information Systems Applied Research ISSN (2167, p. 1508).
 • Pugh, S (2017) Investigating the relationship between smartphone addiction, social anxiety, self-esteem, age & gender. Submitted in partial fulfilment of the requirements of the BA Hons in Psychology.
 • Randler C, Wolfgang L, Matt K, Demirhan E, Horzum MB, Beşoluk Ş (2016) Smartphone addiction proneness in relation to sleep and morningness–eveningness in German adolescents. Journal of Behavioral Addictions, 5(3), 465-473.
 • Rivera JAG, Abreu LS, Rodríguez VU (2018) Phubbing en las relaciones románticas: Uso del celular, satisfacción en la pareja, bienestar psicológico y salud mental. Interacciones: Revista de Avances en Psicología, 4(2), 81-91.
 • Roberts JA, David ME (2016) My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in Human Behavior, 54, 134-141.
 • Savcı M (2016) Relationship between impulsivity, social media usage and loneliness. Educational Process: International Journal 5, 106–115.
 • Sırakaya M (2018). Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım durumlarına göre incelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(2).
 • Shapira NA, Lessig MC, Goldsmith TD, Szabo ST, Lazoritz M, Gold MS et al (2003) Problematic internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depress Anxiety, 17,207-216.
 • Sharabi A, Margalit M (2011) The mediating role of internet connection, virtual friends, and mood in predicting loneliness among students with and without learning disabilities in different educational environments. Journal of learning Disabilities, 44(3), 215–227.
 • Soni R, Upadhyay R, Jain M (2017) Prevalence of smart phone addiction, sleep quality and associated behaviour problems in adolescents. International Journal of Research in Medical Sciences, 5(2), 515-519.
 • Şimşek N , Akça N. K, Şimşek M (2015). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(1), 7-14.
 • Tao R, Huang X, Wang J, Zhang H, Zhang Y, Li M (2010) Proposed Diagnostic criteria for Internet addiction. Addiction, 105, 556-564.
 • Taylan H H, Isik M (2015) Internet addiction among secondary school and high school students in Sakarya. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(6), 855-874.
 • Tekin C, Güneş G, Çolak C (2014) Adaptation of problematic mobile phone use scale to Turkish: A validity and reliability study. Medicine Science| International Medical Journal, 3(3), 1361-81.
 • Turel O, Serenko A, Giles P (2011) Integrating technology addiction and use: An empirical investigation of online auction users. MIS Quarterly, 1043-1061.
 • Van Deursen AJ, Bolle CL, Hegner SM, Kommers PA (2015). Modeling habitual and addictive smartphone behavior: The role of smartphone usage types, emotional intelligence, social stress, self-regulation, age, and gender. Computers in Human Behavior, 45, 411-420.
 • Van den Eijnden RJJM, Lemmens JS, Valkenburg PM (2016) The Social Media Disorder Scale: Validity and psychometric properties. Computers İn Human Behavior, 61,478–487.
 • Yılmaz G, Şar AH, Civan S (2015) Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(2), 20-37.
 • Youarti IE, Hidayah N (2018) Perilaku phubbing sebagai karakter remaja generasi z. Jurnal Fokus Konseling, 4(1), 143-152.
 • Young K, Pistner M, O’mara J, Buchanan J (1999) Cyber disorder: the mental health concern fort the new Millennium. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2(5), 475-479.
 • Young K S (2004) Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48(4), 402-415.
 • Young KS (1996) Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychol Behavior, 3: 237-244.
 • Young KS (2004) Internet addiction. Am Behav Sci ; 48: 402-441.
 • Young KS (1998) Internet addiction: The Emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior, 1(3), 237-244.
 • Yücelten E (2016) Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının bağlanma stilleri ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Üsküdar Üniversitesi.
 • Wang P, Zhao M, Wang X, Xie X, Wang Y, Lei L (2017). Peer relationship and adolescent smartphone addiction: The mediating role of self-esteem and the moderating role of the need to belong. Journal of Behavioral Addictions, 6(4), 708-717.
 • Wolak J, Mitchell K J, Finkelhor D (2003) Escaping or connecting characteristics of youth who form close online relationships. Journal of Adolescence, 26, 105–119.
 • Wehmeyer K (2007) Assessing users' attachment to their mobile devices. In International Conference on the Management of Mobile Business (ICMB 2007) (pp. 16-16). IEEE, New York.
 • Woods HC, Scott H (2016) Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of adolescence,51, 41–49.
Birincil Dil tr
Konular Davranış Bilimleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8392-9576
Yazar: Faruk Caner YAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5007-5022
Yazar: Tahsin İLHAN
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 24 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2020

Bibtex @derleme { pgy551299, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {1 - 15}, doi = {10.18863/pgy.551299}, title = {Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing}, key = {cite}, author = {Yam, Faruk Caner and İlhan, Tahsin} }
APA Yam, F , İlhan, T . (2020). Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 12 (1) , 1-15 . DOI: 10.18863/pgy.551299
MLA Yam, F , İlhan, T . "Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/48348/551299>
Chicago Yam, F , İlhan, T . "Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 (2020 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing AU - Faruk Caner Yam , Tahsin İlhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18863/pgy.551299 DO - 10.18863/pgy.551299 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 12 IS - 1 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.551299 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.551299 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing %A Faruk Caner Yam , Tahsin İlhan %T Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing %D 2020 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18863/pgy.551299 %U 10.18863/pgy.551299
ISNAD Yam, Faruk Caner , İlhan, Tahsin . "Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 12 / 1 (Mart 2020): 1-15 . https://doi.org/10.18863/pgy.551299
AMA Yam F , İlhan T . Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing. pgy. 2020; 12(1): 1-15.
Vancouver Yam F , İlhan T . Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2020; 12(1): 1-15.
IEEE F. Yam ve T. İlhan , "Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, c. 12, sayı. 1, ss. 1-15, Mar. 2020, doi:10.18863/pgy.551299