Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 22 2021-03-31

Cognitive-Behavioral Approach in Marital Therapy
Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Rojin YAZAR [1] , Özlem TOLAN [2]


Marital relationship is considered as a positive and life-enriching factor. Nevertheless, there exist disagreements and conflicts in marriage, which could also be serious stressors that affect the lives of the individuals. Effective solutions for prevailing problems ensure the functional continuity of the family. Cognitive-behavioral therapies developed to resolve marital problems were commonly intended to modify the unrealistic expectations, problematic cognitions and behaviors of the spouses and to improve their interaction, using direct skill-based methods such as problem-solving and communication skills. Certain objectives of cognitive-behavioral marital therapy, which focus on the feelings, behaviors, and cognitions of spouses, include decreasing problematic behavioral interactions and increasing mutual emotional support between the spouses. In recent years, cognitive-behavioral marital therapy was adapted to address a wide range of individual, psychological, and medical problems. Cognitive-behavioral marital therapy studies based on marital conflict and individual psychopathologies are expected to be effective both for relationship compliance and for the improvement of psychopathological symptoms of the spouses.
Evlilik ilişkisi olumlu ve yaşamı zenginleştiren bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bireylerin yaşamlarını etkileyen ciddi stres faktörlerinin de kaynağı olabilen evlilik yaşantısı içinde anlaşmazlıklar ve çatışmalar görülebilmektedir. Mevcut problemleri etkili yollarla çözebilmek, aile içindeki fonksiyonların işlevsel şekilde devamlılığını sağlamaktadır. Evlilik sorunlarını çözümlemeye yönelik geliştirilen bilişsel davranışçı terapilerde genel olarak, eşlerin gerçekçi olmayan beklentilerinin değiştirilmesi, hatalı bilişlerin düzenlenmesi ve etkileşimi geliştirmek amacıyla problem çözme, iletişim kurma becerileri gibi doğrudan beceriye dayalı yöntemler kullanılarak olumsuz davranışların değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Genellikle eşlerin duyguları, davranışları ve bilişleri üzerinde durulan bilişsel davranışçı evlilik terapilerinde, olumsuz davranışsal etkileşimleri azaltmak, eşlerin karşılıklı duygusal desteğini artırmak öncelikli amaçlar arasında yer almaktadır. Son yıllarda bilişsel davranışçı evlilik terapilerinin çok çeşitli bireysel, psikolojik ve tıbbi sorunları ele alacak şekilde uyarlandığı görülmektedir. Evlilik çatışması ve bireysel psikopatolojiler temelinde uygulanan bilişsel davranışçı evlilik terapisi çalışmalarının, umut verici şekilde hem ilişki uyumu açısından hem de eşlerin sahip olduğu psikopatolojinin belirtilerinin iyileşmesi açısından etkili olduğu dikkat çekici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Abramowitz JS (2006) Understanding and treating obsessive-compulsive disorder: A cognitive-behavioral approach, 1st ed. Mahwah, Lawrence Erlbaum.
 • Abramowitz JS, Baucom DH, Boeding S, Wheaton MG, Pukay-Martin, ND, Fabricant LE et al. (2013) Treating obsessive-compulsive disorder in intimate relationships: A pilot study of couple-based cognitive-behavior therapy. Behav Ther, 44:395-407.
 • Ackerman NW (1958) The Psychodynamics of Family Life: Diagnosis and Treatment of Fam Relat, New York, Basic Books.
 • Akdemir A, Karaoğlan A, Karakaş G (2006) Çift Terapisi. Türkiye’de Psikiyatri, 8:122-128.
 • Barbato A, D’Avanzo B (2008) Efficacy of couple therapy as a treatment for depression: A meta-analysis. Psychiatric Quart, 79:121-32.
 • Baucom DH (1981) Cognitive behavioral strategies in the treatment of marital discord. Paper presented at the annual meeting of the Association for the Advancement of Behav Ther, Toronto,
 • Baucom DH, Epstein N (1991) Will the real cognitive behavioral marital therapy please stand up? J Fam Psychol, 4:394-401.
 • Baucom DH, Epstein N, Rankin LA, Burnett CK (1996) Understanding and treating marital distress from a cognitive-behavioral orientation. In Banff international behavioral science series. Advances in cognitive-behavioral therapy, 2nd ed. (Eds KS Dobson, KD Craig): 210-236. California, Sage Publications, Inc.
 • Baucom DH, Epstein NB, Kirby JS, LaTaillade (2015) Cognitive- behavioral couple therapy. In Clinical Handbook of Couple Therapy, 5th ed. (Eds AS Gurman, JL Lebow, DK Snyder):23-60. New York, Guilford Press.
 • Baucom DH, Shoham V, Mueser KT, Daiuto AD, Stickle TR (1998) Empirically supported couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. J Consult Clinic Psychol, 66:53-88.
 • Baucom DH, Shoham V, Mueser KT, Daiuto AD, Stickle TR (1998) Empirically supported couple and family interventions for marital distress and adult mental health problems. J Consult Clinic Psychol, 66:53-88.
 • Baucom DH, Snyder DK, Gordon K (2009) Helping Couples Get Past the Affair: A Clinician’s Guide, 1st ed. New York, Guilford Press.
 • Beach SRH, O’Leary KD (1992) Treating depression in the context of marital discord: outcome and predictors of response for marital therapy vs. cognitive therapy. Behav Ther, 23:507-528.
 • Beck AT (1979) Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York, International Universities Press.
 • Beck AT (2011) Aşk Asla Yetmez (Çeviri Ed. N Öztan). Ankara, Detamat.
 • Beck AT, Rush A, Shaw BF, Emery G (1979) Cognitive therapy of depression. New York, The Guilford Press.
 • Bengisoy A, Özdemir MB, Erkıvanç F, Şahin S, Çelik İskifoğlu T (2019) Bilişsel Davranışcı Terapi Kullanılarak Yapılan Araştırma Makalelerinin İçerik Analizi 1997-2018. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9:745-793.
 • Berger R, Hannah MT (2013) Preventive Approaches in Couples Therapy, 1st Ed. New York, Edwards Brothers.
 • Birchler GR, Fals-Stewart W, O’Farrell TJ (2008) Couple therapy for alcoholism and drug abuse. In Clinical Handbook of Couple Therapy, 4th ed. (Eds AS Gurman): 523-544. New York, Guilford Press.
 • Bodenmann G, Plancherel B, Beach SR, Widmer K, Gabriel B, Meuwly N et al. (2008) Effects of copingoriented couples therapy on depression: A randomized clinical trial. J Consult Clinic Psychol, 76:944-954.
 • Boeding SE, Paprocki CM, Baucom DH, Abramowitz JS, Wheaton MG, Fabricant LE et al. (2013) Let me check that for you: Symptom accommodation in romantic partners of adults with Obsessive-Compulsive Disorder. Behav Res Ther, 51:316-322.
 • Bradbury TN, Fincham FD, Beach SR (2000) Research on the Nature and Determinants of Marital Satisfaction: A Decade in Review. J Marriage Fam, 62:964-980.
 • Burchard GA, Yarthouse MA, Kilian ME, Worthington EL, Jr Berry JW, Canter DE (2003) A study of two marital enrichment programs and couples quality of life. J Psychol Theol, 31:240-252.
 • Bussod N, Jacobson NS (1983) Cognitive behavioral marital therapy. Counsel Psychologist, 11:57-63. Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT (2006) The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26:17-31.
 • Çağ P, Yıldırım İ (2016) Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4:39.
 • Çakır S (2008) Evli bireylerin evlilik uyumlarının ana-babalarına bağlanma düzeyleri ve demografik değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi. Çakmak Tolan Ö (2015) Evlilik uyumunun kişilik özellikleri, ilişkiye dair inançlar ve çatışma çözüm stilleri bağlamında yordanması (Diyarbakır ili örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 1-143.
 • Callan V J (1984) Childless and marital adjustment. J Marriage Fam, 5(4):210-214.
 • Canel AN (2007) Ailede problem çözme, evlilik doyumu ve örnek bir grup çalışmasının sınanması (Doktora tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi.
 • Çelebi GY, Odacı H (2018) Bağlanma Stilleri, İlişkilere İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumunu Yordamadaki Rolünün İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18:89-120.
 • Çiftçi Arıdağ N, Erus SM, Ünsal Seydooğulları S (2019). Eş Desteğinin Evlilik Doyumu ve Psikolojik İyi Oluş İle İlişkisi. Elect J Soc Sci, 18:71.
 • Cohen S, O’Leary KD, Foran H (2010) A randomized clinical trial of a brief, problem-focused couple therapy for depression. Behav Ther, 41:433-446.
 • Cutrona CE (1996) Social Support in Couples: Marriage as a Resource in Times of Stress, 1st ed. Thousand Oaks, SAGE Publications.
 • Cutrona CE, Gardner KA (2006) Stress in couples: the process of dyadic coping. In The Cambridge Handbook of Personal Relationships. Eds AL Vangelisti, D Perlman): 501-515. New York, Cambridge University Press.
 • Daiuto AD, Baucom DH, Epstein NB, Dutton SS (1998) The application of cognitive-behavioral marital therapy to the assessment and treatment of agoraphobia: Implications of empirical research. Clinic Psychol Rev, 18:663-687.
 • Dargahi S, Rezaiee Ahvanuiee M, Ghasemi Jobaneh R, Khorasani AH (2017) The effect of relationship enhancement approach training on job stress and quality of marital relationship among municipality staffs. J Occup Health Epidem, 6: 199-206.
 • Dattilio FM (2001) Cognitive–behavior family therapy: Contemporary myths and misconceptions. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 23: 3–18. Dattilio FM (2005) The restructuring of family schemas: A cognitive-behavior perspective. J Marital Fam Ther, 31:15-30.
 • Dattilio FM, Van Hout GCM (2006) The Problem-Solving Component in Cognitive Behavioral Couples’ Therapy. J Fam Psychother, 17:1-19.
 • Dattilio, FM., & Padesky, CA (1990). Cognitive therapy with couples. Professional Resource Exchange, Inc.
 • Debord J, Romans JSC, Krieshok T (1996) Predicting dyadic adjusment from general and relationship-specific beliefs. The J Psychol, 130(3):263-280.
 • Dehle C, Larsen D, Landers JE (2001) Social support in marriage. Am J Fam Ther, 29: 307-324.
 • DeMaria RM (2005) Distressed couples and marriage education. Fam Relat, 54:242-253.
 • Demirbilek M (2016) Aile danışmanlığı: Bir uygulama örneği. Turkish J Fam Med Primary Care, 10:109-120.
 • Doherty WJ (1981) Cognitive processes in intimate conflict: I. Extending attribution theory. American J Fam Ther, 9:3-13.
 • Dunn RL, Schwebel AI (1995) Meta-analytic review of marital therapy outcome research. J Fam Psychol, 9 58-68.
 • Efe C, Türkçapar H (2013) Bilişsel Aile Terapileri. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 6(1), 38-43.
 • Ellis A (2003) Early theories and practices of rational emotive behavior therapy and how they have been augmented and revised during the last three decades. J Ration Emot Cognit Behav Ther, 21:219.
 • Ellis A, Harper RA (1975) A New Guide to Rational Living. Englewood Cliffs, 3rd ed. NJ, Wilshire Book Company.
 • Epstein N, Baucom DH, Rankin, LA (1993) Treatment of marital conflict: A cognitive–behavioral approach. Clinic Psychol Rew, 13:45-57.
 • Epstein N, Eidelson RJ (1981) Unrealistic beliefs in clinical couples: Their relationship to expectations, goals, and satisfaction. Am J Fam Ther, 9:13-22.
 • Epstein NB (1982) Cognitive therapy with couples. Am J Fam Ther, 10: 5-16.
 • Epstein NB, Baucom DH (2002) Enhanced Cognitive-Behavioral Therapy for Couples: A Contextual Approach. Washington, American Psychological Association.
 • Epstein NB, Dattilio FM, Baucom DH (2016) Cognitive-behavior couple therapy. In Handbook of family therapy, (Eds TL Sexton, J Lebow):361-386. Abingdon, Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Epstein NB, Werlinich CA, LaTaillade, JJ (2015) Couple therapy for partner aggression. In Clinical handbook of couple therapy, 5th ed. (Eds A. S. Gurman, J. L. Lebow, & D. K. Snyder):389-411. New York, Guilford Press.
 • Epstein NB, Zheng L (2017) Cognitive-behavioral couple therapy. Curr Opin Psychol, 13:142-147.
 • Erci B, Ergin R (2005) Women’s satisfaction with their marriage in Turkey. Marriage Fam Rev, 37:117-133.
 • Ersanlı E (2007) Evlilik ilişkilerinde eşlerin akılcı olmayan inançlarıyla başetmelerinde bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı evlilik ilişkisini geliştirme programının etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Fair SE (1986) Cognitive content and distortion associated with mood-induced depressive and anxious states (Doktora Tezi). Arizona, Arizona State University.
 • Falconier MK, Epstein NB (2011) Couples undergoing financial strain: what we know and we can do. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 60: 303-317.
 • Faulkner RA, Davey M, Davey A (2005) Gender-related predictors of change in marital satisfaction and marital confl ict. Am J Fam Ther, 33:61-83.
 • Fincham FD, Bradbury TN, Scott CK (1990) Cognition in marriage. In The psychology of marriage: Basic issues and applications, (Eds FD Fincham, TN Bradbury): 118-149. New York, The Guilford Press.
 • Fincham, FD, Beach SR (2010) Marriage in the new millennium: A decade in review. J Marriage Fam, 72:630-649.
 • Finkenauer C, Hazam H (2000) Disclosure and secrecy in marriage: Do both contribute to marital satisfaction? J Soc Pers Relat, 17:245-263.
 • Fischer MS, Baucom DH, Cohen MJ (2016) Cognitive-Behavioral Couple Therapies: Review of the Evidence for the Treatment of Relationship Distress, Psychopathology, and Chronic Health Conditions. Fam Process, 55:423-442.
 • Fredman SJ, Pukay-Martin ND, Macdonald A, Wagner AC, Vorstenbosch V, Monson CM (2016) Partner accommodation moderates treatment outcomes for couple therapy for posttraumatic stress disorder. J Consult Clinic Psychol, 84:79-87.
 • Gelles RJ, Straus MA (1979) Determinants of violence in the family: Toward a theoretical integration. In Contemporary Theories about the Family, 1st ed. (Eds. WR Burr, R Hill, FI Nye, IL Reiss):549-581. New York, Free Press.
 • Gladding S (2012) Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları (Çev. Ed. İ Yıldırım). Ankara, PDR Derneği Yayınları.
 • Gurman AS, Fraenkel P (2002) The History of Couple Therapy: A Millennial Review. Family Process, 41:199-260.
 • Güven N, Sevim SA (2016) İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ve Algılanan Problem Çözme Becerilerinin Evlilik Doyumunu Yordama Gücü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3:49-61.
 • Güven, N. (2005). İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ve evlilikte problem çözme becerilerinin evlilik doyumu ile ilişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Güvener M (2018) Evlilik uyum durumuna göre çiftlerin depresif durumları ve olumsuz otomatik düşünceleri açısından karşılaştırılması (Doktora Tezi). Konya, Selçuk Üniversitesi.
 • Hackney H, Cormier S (2005) Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı (Çeviri Ed. T. Ergene, S. Aydemir). Ankara, Mentis Yayıncılık. Hamamci Z (2005) Dysfunctional relationship beliefs in marital conflict. J Ration Emot Cogn Behav Ther, 23(3):245-261.
 • Hawton K, Salkovskis PM, Kirk J, Clark DM (1989) Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems. Oxford, Oxford University Press.
 • Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT, Fang A (2012) The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. Cognit Ther Res, 36:427-440.
 • Huber CH, Milstein B (1985) Cognitive restructuring and a collaborative set in couples' work. Am J Fam Ther, 13:17-27.
 • Huston TL, Levinger G (1978) Interpersonal attraction and relationships. Ann Rev Psychol, 29:115-156.
 • İkizoğlu G (2019) Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2: 59-69.
 • Jacobson NS, Fruzzetti AE, Dobson K, Whisman M, Hops H (1993) Couple therapy as a treatment for depression. II: The effects of relationship quality and therapy on depressive relapse. J Consult Clin Psychol, 61: 516-519.
 • Jacobson NS, Margolin G (1979) Marital therapy: Strategies based on social learning and behavior exchange principles. New York, Brunner/Mazel.
 • Jakubowski SF, Milne EP, Brunner H, Miller RB (2004) A review of empirically supported marital enrichment programs. Fam Relat, 53:528-536.
 • Joseph AL, Afifi TD (2010) Military wives’ stressful disclosures to their deployed husbands: The role of protective buffering. J App Commun Res, 38:412-434.
 • Juvva S, Bhatti RS (2006) Epigenetic model of marital expectations. Contemp Fam Ther, 28: 61-72.
 • Kalkan M (2002) Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evlilerin Evlilik Uyum Düzeyine Etkisi(Yayımlanmamış doktora tezi). Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Kalkan M, Ersanlı E (2008) Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evli Bireylerin Evlilik Uyumuna Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8:963-986.
 • Karney BR, Bradbury TN (1997) Neuritisim, Marital Interaction, and the Trajectory of Marital Satisfaction. J Person Soc Psychol, 72:1075-1092.
 • Katz LF, Fladeboe K, Lavi I, King K, Kawamura J, Friedman D, Compas B, Breiger D, Lengua L, Gurtovenko K, Stettler N (2018) Trajectories of marital, parent-child, and sibling conflict during pediatric cancer treatment. Health Psychol, 37:736-745.
 • Kayser K, Himle DP, (1994) Dysfunctional beliefs about intimacy. J Cognit Psychother, 8, 127-127.
 • Kelley, HH (1983) Close relationships, 1st ed. New York, W.H, Freeman & Co Ltd.
 • Kışlak ŞT, Çabukça F (2002) Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Kocadere M (1995) İyi ve Kötü Evliliklerin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Betimsel Bir Çalışma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir, Ege Üniversitesi.
 • Lavner JA, Karney BR, Bradbury TN (2014) Relationship problems over the early years of marriage: Stability or change? J Fam Psychol, 28:979.
 • Liberman R (1970) Behavorial approaches to family and couple therapy. Am J Orthopsycatry, 40:106-118.
 • Litzinger S, Gordon KC (2005) Exploring Relationships among Communication, Sexual Satisfaction, and Marital Satisfaction. Journal of Sex & Marital Ther, 31:409-424.
 • Luedtke B, Davis L, Monson C (2015) Mindfulness-based cognitive- behavioral conjoint therapy for posttraumatic stress disorder: a case study. J Contemp Psychother, 45:227-234.
 • Macdonald A, Pukay-Martin ND, Wagner AC, Fredman SJ, Monson CM (2016) Cognitive-behavioral conjoint therapy for PTSD improves various PTSD symptoms and trauma-related cognitions: results from a randomized controlled trial. J Fam Psychol, 30:157-162.
 • Mahoney A (2005) Religion and conflict in marital and parent‐child relationships. J Soc Issues, 61: 689-706.
 • Masoumi SZ, Khani S, Kazemi F, Kalhori F, Ebrahimi R, Roshanaei G (2017) Effect of marital relationship enrichment program on marital satisfaction, marital intimacy, and sexual satisfaction of infertile couples. Int J Fertil Steril, 11:197.
 • McCrady BS, Epstein EE, Cook S, Jensen N, Hildebrandt T (2009) A randomized trial of individual and couple behavioral alcohol treatment for women. J Consul Clinic Psychol, 77:243-256.
 • McDonald JE, Olson JR, Lanning AH, Goddard HW, Marshall JP (2018) Effects of religiosity, forgiveness, and spousal empathy on marital adjustment. Marriage & family review, 54: 393-416.
 • Metis, S., & Cupach, W. R. (1990). The influence of relationship beliefs and problem‐solving responses on satisfaction in romantic relationships. Human Comm Res, 17(1):170-185.
 • Miller RB, Yorgason JB, Sandberg JG ve ark. (2003) Problems that couples bring to therapy: A view across the family life cycle. Am J Fam Ther, 31:395-407.
 • Mirgain SA, Cordova JV (2007) Emotion skills and marital health: The association between observed and self-reported emotion skills, intimacy, and marital satisfaction. J Counsel Clinic Psychol, 26:983-1009.
 • Moller AT, Rabe HM, Nortje C (2001) Dysfunctional beliefs and marital conflict in stressed and nonstressed married individuals. J Ration Emot Cognit Behav Ther, 19:259-270.
 • Monson C, Fredman SJ, Macdonald A, Pukay-Martin, N, Resick PA, Schnurr PP (2012) Effect of cognitive-behavioral couple therapy for PTSD: A randomized controlled trial. J Am Med Assoc, 308:700-709.
 • Monson CM, Fredman SJ (2012) Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for Posttraumatic Stress Disorder: Harnessing the Healing Power of Relationships, 1st ed. New York, Guilford Press.
 • Mussatayeva M, (2018) Alt sosyo-ekonomik düzeydeki kadınların evlilik doyum ile aile işlevlerinin incelenmesi(Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • Nazlı S (2013) Aile Danışmanlığı, 14th ed. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Noller P, Feeney JA (2002) Communication, Relationship Concerns, and Satisfaction in Early Marriage. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Northey Jr, WF (2002) Characteristics and clinical practices of marriage and family therapists: A national survey. J Marital Fam Ther, 28:487-494.
 • O’Farrell TJ, Cutter HS, Choquette KA, Floyd FJ, Bayog RD (1992) Behavioral marital therapy for male alcoholics: Marital and drinking adjustment during the two years after treatment. Behav Ther, 23:529-549.
 • O’Farrell, TJ, Cutter HSG, Floyd FJ (1985) Evaluating behavioral marital therapy for male alcoholics: Effects on marital adjustment and communication from before to after treatment. Behav Ther, 16:147-167.
 • O’Leary KD, Smith DA (1991) Marital Interactions. Ann Rev Psychol, 42:191-212.
 • O’Leary KD, Turkewitz H (1981) A comparative outcome study of behavioral marital therapy and communication therapy. J Marital Fam Ther, 7:159-169.
 • Ofarrell TJ, Fals-Stewart W (2000) Behavioral couples therapy for alcoholism and drug abuse. J Subs Abuse Treat, 18:51-54.
 • Onur B (1986) Gelişim Psikolojisi - Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, Birinci Baskı. Ankara, V Yayınları.
 • Özcan Ö, Çelik GG (2017) Bilişsel Davranışçı Terapi. Türkiye Klinikleri, 3:115-120
 • Özgüven İE (2000) Evlilik ve Aile Terapisi, Birinci Baskı. Ankara, PDREM Yayınları.
 • Padesky C, Greenberger D (2008) Evinizdeki Terapist (Çeviri Ed. Stroup E). İstanbul, Altın Kitaplar.
 • Patterson T (2005) Cognitive behavioral couple therapy. In Handbook of couples therapy (Eds M Harway):119–140. New York, Wiley.
 • Powers MB, Vedel E, Emmelkamp PM (2008) Behavioral couples therapy (BCT) for alcohol and drug use disorders: a meta- analysis. Clin Psychol Rev, 28:952-962.
 • Quek KMT, Fitzpatrick J (2013) Cultural values, self-disclosure, and conflict tactics as predictors of marital satisfaction among Singaporean husbands and wives. Fam J, 21:208-216.
 • Rector NA, Beck AT (2001) Cognitive behavioral therapy for schizophrenia: an empirical review. J Nerv Men Dis, 189: 278-287.
 • Revenson TA, Kayser K, Bodenmann G (2005) Couples Coping With Stress: Emerging Perspectives on Dyadic Coping, 1st ed. Washington, American Psychological Association. Ripley JS, Worthington EL (2002) Hope-focused and and forgiveness-based group interventions to promote marital enrichment. J Couns Dev, 80:452- 463.
 • Rosen‐Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. J Couns Dev, 82(1): 58-68.
 • Ross RE, Baker BS, Guerney GB (1985) Effectiveness of relationship enhancement therapy versus therapists preferred therapy. Am J Fam Ther, 13:11-21.
 • Sager CJ (1976) Marriage Contracts and Couple Therapy: Hidden Forces in lntimate Relationships. New York, Brunner/Mazel.
 • Şahin H (2017) Evli Bireylerin Otomatik Düşünce Kalıplarının Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi (Yüksek lisans tezi).İstanbul, Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Schumm JA, Fredman SJ, Monson CM, Chard KM (2013) Cognitive-behavioral conjoint therapy for PTSD: Initial findings for Operations Enduring and Iraqi Freedom male combat Veterans and their partners. Am J Fam Ther, 41:277-287.
 • Schumm JA, Monson C, O’Farrell TJ, Gustin NG, Chard KM (2015) Couple treatment for alcohol use disorder and posttraumatic stress disorder: Pilot results from U.S. military veterans and their partners. J Trauma Stress, 28:247-252.
 • Schumm JA, O’Farrell TJ, Andreas JB (2012) Behavioral couples therapy when both partners have a current alcohol use disorder. Alcoholism Treatment Quarterly, 30:407-421.
 • Schumm JA, O’Farrell TJ, Kahler CW, Murphy MM, Muchowski P (2014) A randomized clinical trial of behavioral couples therapy versus individually based treatment for women with alcohol dependence. J Consul Clinic Psychol, 82:993-1004.
 • Seligman MEP (2007) Gerçek mutluluk (Çeviri Ed. S Kunt Akbaş, E Köroğlu). Ankara, HYB Basım Yayın.
 • Şener A, Terzioğlu G (2002) Ailede eşler arasında uyuma etki eden faktörlerin araştırılması. Ankara, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı.
 • Sevim S (1996) Transaksiyonel Analize Dayalı Bir Eğitim Programının Evli Çiftlerin Ego Durumları ve Evlilik Yaşamlarına İlişkin Bazı Değişkenlere (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.
 • Sevim SA (2016) Evlilik ilişkisini geliştirme programları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2.
 • Sharp, E. A., & Ganong, L. H. (2000). Raising awareness about marital expectations: Are unrealistic beliefs changed by integrative teaching? Fam Relat, 49:71-76.
 • Shnaider P, Pukay Martin ND, Fredman SJ, Macdonald A, Monson CM (2014) Effects of cognitive– behavioral conjoint therapy for PTSD on partners’ psychological functioning. J Trauma Stress, 27:129-136.
 • Shokrollahzadeh M, Forouzesh M, Hosseini H (2017) The effect of cognitive behavioral couple therapy on marital conflicts and marital burnout. Fam Pathol Counsel Enrich J, 3:115-131.
 • Şirin T (2013) Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımıyla Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık Modeli (Doktora tezi). Sakarya, Sakarya Üniversitesi.
 • Soulsby LK, Bennett KM (2015) Marriage and psychological wellbeing: the role of social support. Psychol, 6:1349-1359.
 • Soylu Y, Kağnıcı DY (2015) Evlilik uyumunun empatik eğilim, iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5: 44-54.
 • Stith SM, Rosen KH, McCollum EE (2003) Effectiveness of couples treatment for spouse abuse. J Mar Fam Ther, 29:407-426.
 • Stuart RB (1969) Operant-interpersonal treatment for marital discord. J Consult Clinic Psychol, 33:675-682.
 • Süler M (2017) Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları: Bir Gözden Geçirme. Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2:29-42.
 • Tezer E (1994) Evli Eşler Arasındaki Çatışmalar İle Çeşitli Demografik Değişkenlerin Evlilik Doyumuna Etkisi: Kadın Eşin Bir İşte Çalıştığı Ve Çalışmadığı Eşler Üzerinde Bir Araştırma. Türk Psikiyatri Dizini, 2:209-217.
 • Türkçapar MH (2007) Bilişsel terapi: Temel ilkeler ve uygulamalar içinde, Yedinci Baskı. Ankara, HYB Basım Yayın.
 • Tutarel Kişlak Ş, Çabukça F (2002) Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5.
 • Tutarel-Kışlak, Ş., & Göztepe, I. (2017). Duygu dışavurumu, empati, depresyon ve evlilik uyumu arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3.
 • Vedel E, Emmelkamp PMG, Schippers GM (2008) Individual cognitive-behavioral therapy and behavioral couples therapy in alcohol use disorder: A comparative evaluation in community-based addiction treatment centers. Psychother Psychosom, 77:280-288.
 • Waite LJ, Lehrer EL (2003) The benefits from marriage and religion in the United States: A comparative analysis. Popul Dev Rev, 29:255-275.
 • Walitzer KS, Dermen KH (2004) Alcohol-focused spouse involvement and behavioral couples therapy: Evaluation of enhancements to drinking reduction treatment for male problem drinkers. J Consult Clinic Psychol, 72:944-955.
 • Wampler KS, Sprenkle HD (1980) The Minnesota couple communication program: A followup study, J Marriage Fam, 42:577-584.
 • Weingarten H, Leas S (1987) Levels of marital conflict model: A guide to assessment and intervention in troubled marriages. Am J Orthopsychiatry, 57:407-417
 • Whisman MA (2001) Marital adjustment and outcome following treatments for depression. J Consult Clinic Psychol, 69:125-129 . Whisman MA (2007) Marital distress and DSM-IV psychiatric disorders in a population-based national survey. J Abnor Psychol, 116:638-643.
 • Whisman MA (2013) Relationship discord and the prevalence, incidence, and treatment of psychopathology. J Soc Pers Relat, 30:163-170.
 • Whisman MA, Baucom DH (2012) Intimate relationships and psychopathology. Clinic Child Fam Psychol Rev, 15:4-13.
 • Whitaker CA (1976) The Technique of Family Therapy. Springfield, Ill: Charles Thomas.
 • Winemiller DR, Mitchel EM. (1994) Development of a coding sistem for marital problem solving. Behavioral Research Theory. 32: 159-164.
 • Woodward AJ, Carless SA, Findlay B (2001) A Psychometric Evaluation of the Irrational Beliefs Inventory in a Marital Context. Australian Psychologist, 36:255-261.
 • Worthington EL, Buslon BG, Hammonds T (1989) A component analysis of marriage enrichment: Information and treatment modality. J Counsel Develop, 67:555-560.
 • Yavuzer H (2002) Çocuk Eğitimi El Kitabı, Kırkıncı Baskı. İstanbul, Remzi Kitapevi.
 • Yılmaz A (2001) Eşler arasındaki uyum: Kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar. Aile ve Toplum Dergisi, 4: 49-57.
 • Yılmaz M, Çelik SB, Şanlı E, Gencoğlu C (2011) Samsun Yazılı Basında Yer Alan Bilişsel Çarpıtmalar: Tarama Çalışması. Samsun Sempozyumu, 576-583.
 • Young JE, Klosko JS (2016) Hayatı yeniden keşfedin. İstanbul, Psikonet Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Klinik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3888-1037
Yazar: Rojin YAZAR
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8128-6498
Yazar: Özlem TOLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @derleme { pgy708061, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2021}, volume = {13}, pages = {1 - 22}, doi = {10.18863/pgy.708061}, title = {Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Yazar, Rojin and Tolan, Özlem} }
APA Yazar, R , Tolan, Ö . (2021). Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 13 (1) , 1-22 . DOI: 10.18863/pgy.708061
MLA Yazar, R , Tolan, Ö . "Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/58188/708061>
Chicago Yazar, R , Tolan, Ö . "Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım AU - Rojin Yazar , Özlem Tolan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18863/pgy.708061 DO - 10.18863/pgy.708061 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 13 IS - 1 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.708061 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.708061 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım %A Rojin Yazar , Özlem Tolan %T Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım %D 2021 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 13 %N 1 %R doi: 10.18863/pgy.708061 %U 10.18863/pgy.708061
ISNAD Yazar, Rojin , Tolan, Özlem . "Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 / 1 (Mart 2021): 1-22 . https://doi.org/10.18863/pgy.708061
AMA Yazar R , Tolan Ö . Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım. pgy. 2021; 13(1): 1-22.
Vancouver Yazar R , Tolan Ö . Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(1): 1-22.
IEEE R. Yazar ve Ö. Tolan , "Evlilik Terapilerinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, c. 13, sayı. 1, ss. 1-22, Mar. 2021, doi:10.18863/pgy.708061