Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 4, Sayfalar 685 - 692 2021-12-25

Reality and Rationality as Aim and Method in Psychotherapy
Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik

Osman OZDEMİR [1] , Pınar GUZEL OZDEMİR [2]


The definition of reality is that the presence of which can not be denied, what is right, reflects nature as it is, and is not a product of thought. Rationality as a concept, is the quality or state of being rational or of making decisions purely based on thought and reason. In this article, it is emphasized that drawing the patient to the axis of reality and rationality may be an option in the psychotherapy process. In fact, all kind of psychotherapy apply this method using different techniques. As discussed here, reality and rationality as aim and method in psychotherapy focuses on immediate pragmatic intervention similar to holistic psychotherapy.
Gerçeklik tanım olarak, varlığı inkar edilemeyen, doğru olan şey, doğayı olduğu gibi yansıtan, düşünce ürünü olmayan anlamlarına gelmektedir. Bir kavram olarak rasyonellik, yani akılcılık, akıl yürütme yetisini ön plana çıkarmaktadır. Bu yazıda psikoterapi sürecinde hastayı gerçeklik ve rasyonellik eksenine çekmenin bir seçenek olabileceği üzerinde durulmaktadır. Aslında bunu her terapi kuramı farklı yöntemlerle zaten yapıyor. Burada ele alındığı üzere psikoterapide amaç ve yöntem olarak gerçeklik ve rasyonellik bütüncül psikoterapiye benzer şekilde anlık pragmatik müdahale seçeneklerine odaklanır.
 • Ahsen A (2020) Romantik ilişkilerde ilişki doyumu irrasyonel inanışlar ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Maltepe Üniversitesi.
 • Budak AMÜ, Kocabaş EÖ (2019). Diyalektik Davranış Terapisi ve Beceri Eğitimi: Kullanım Alanları ve Koruyucu Ruh Sağlığındaki Önemi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11:192-204.
 • Caligor E, Kernberg OF, Clarkin J (2019). Yüksek Düzeyli Kişilik Patolojisi İçin Dinamik Psikoterapi El Kitabı (Çeviri Ed. Tahir Özakkaş). İstanbul, Yeni Devir Matbaacılık.
 • Daştan U (2017) Max Horkheimer: Rasyonalizm ve empirizmin bilimsel olarak eleştirisi. Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi, 2:45-55.
 • Ergün MB (2015) Marsha M. Linehan ve Diyalektif Davranışçı Terapi. https://kdtd.org.tr/wp-content/uploads/2015/03/kdtd-bulten-sayi-3.pdf (2 Kasım 2020’de ulaşıldı).
 • Gabbard GO (2004). Uzun Süreli Psikodinamik Psikoterapi (Çeviren Hakan Atalay). Ankara, Tuna Matbaacılık.
 • İsi Hasan (2015) Gerçek ve hakikat sözcükleri üzerine felsefi ve dilbilimsel bir inceleme. The Journal of International Social Research, 8:181-196.
 • Karahan TF, Sardoğan ME (1994). Rasyonel Emotif Terapi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9:110-135.
 • Karapınar A (2017) Gerçeklik ve Hipergerçeklik; Baudrillard ve G. Debord anlatılarından hareketle hakikatın yeniden inşası. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10:513-518.
 • Koç E (1983) Görünüş ve Gerçeklik. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/1131/13288.pdf (12 Kasım 2020’de ulaşıldı).
 • Molaei B (2015) Birey odaklı grupla psikolojik danışmanın Gestalt temas engelleri ve fonksiyonel olmayan tutumları üzerine etkisi (Doktora Tezi).Ankara, Hacattepe Üniversitesi.
 • Özakkaş T (2013). Vakalarla Psikodinamik Gelişimsel Dönemler. İstanbul, Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Özakkaş T (2018) Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1:1-24.
 • Özakkaş T, Çorak A (2016). Kendim olmama, engel olma. Rölatif istanbul, Bütüncül Psikoterapi. Psikoterapi Ensititüsü Yayınları. Özcan K (2011) Kurumsal söylemin rasyonel temelleri: Yeni kuramsal kuram bağlamında rasyonalite tartışması. Sülyeman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:297-326.
 • Özdemir O, Özdemir PG, Kadak MT, Nasıroğlu S (2012). Kişilik Gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4:566-589.
 • Özmen M (1999) Kısa süreli tedavilerde terapotik etkinliğin arttırılması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2:239-246.
 • Özmen M (2008) Psikoterapiler. Sempozyum Dizisi, 62: 303-322.
 • Piştof S, Esat Ş (2013) Bilişsel Davranışçı Terapide Metafor Kullanımı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2:182-189.
 • Sargın M, Sargın AE (2015) Yaşamaya değer bir hayat için Diyalektik Davranışçı Terapinin Gelişimi ve Temel İlkeleri. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 8:64-70.
 • Şahin D (2009) Kişilik Bozuklukları. Klinik Gelişim, 22:45-55.
 • Şahin NH, Yeniçeri Z (2015). Farkındalık Üzerine Üç Araç: Psikolojik Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık Ölçekleri. Türk Psikoloji Dergisi, 30:48-64.
 • Tunç P (2019) Destekleyici Psikodinamik psikoterapinin temel stratejileri. Kriz Dergisi, 27:158-177.
 • Türkçapar MH (2012) Bilişsel Terapi. Ankara, HYB yayıncılık.
 • Ünüvar A (2012). Grçeklik Kuramına Dayalı Psikoeğitim Proğramının Lise Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Yılmazlık Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Doktora Tezi). İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yeomans FE, Clarkin JF, Kernberg OT (2016) Borderline Kişilik Bozukluğu İçin Aktarım Odaklı Psikoterapi Klinik Bir Rehber (Çeviri Ed. Tahir Özakkaş). İstanbul, Acar Matbaacılık.
 • Yılmaz B (2014) Belirsizlik kavramı ile soyut sanat ilişkisi üzerine görsel çözümlemeler (Yeterlilik Tezi). Ankara, Hacattepe Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular Psikiyatri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4247-889X
Yazar: Osman OZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muayenehane, Van.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2135-2553
Yazar: Pınar GUZEL OZDEMİR
Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 4 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2021

Bibtex @derleme { pgy855468, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2021}, volume = {13}, pages = {685 - 692}, doi = {10.18863/pgy.855468}, title = {Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik}, key = {cite}, author = {Ozdemir, Osman and Guzel Ozdemir, Pınar} }
APA Ozdemir, O , Guzel Ozdemir, P . (2021). Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 13 (4) , 685-692 . DOI: 10.18863/pgy.855468
MLA Ozdemir, O , Guzel Ozdemir, P . "Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 685-692 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/58191/855468>
Chicago Ozdemir, O , Guzel Ozdemir, P . "Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 (2021 ): 685-692
RIS TY - JOUR T1 - Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik AU - Osman Ozdemir , Pınar Guzel Ozdemir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18863/pgy.855468 DO - 10.18863/pgy.855468 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 692 VL - 13 IS - 4 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.855468 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.855468 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik %A Osman Ozdemir , Pınar Guzel Ozdemir %T Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik %D 2021 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 13 %N 4 %R doi: 10.18863/pgy.855468 %U 10.18863/pgy.855468
ISNAD Ozdemir, Osman , Guzel Ozdemir, Pınar . "Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 13 / 4 (Aralık 2021): 685-692 . https://doi.org/10.18863/pgy.855468
AMA Ozdemir O , Guzel Ozdemir P . Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik. pgy. 2021; 13(4): 685-692.
Vancouver Ozdemir O , Guzel Ozdemir P . Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2021; 13(4): 685-692.
IEEE O. Ozdemir ve P. Guzel Ozdemir , "Psikoterapide Amaç ve Yöntem Olarak Gerçeklik ve Rasyonellik", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, c. 13, sayı. 4, ss. 685-692, Ara. 2021, doi:10.18863/pgy.855468