Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 11, 28.12.2020

Öz

Günümüzün güçlü rekabet ortamı, işletmeleri kaynak kullanımında etkin olma ve maksimum fayda sağlayabilmek için gerekli etkenleri sorgulamaya sevk etmektedir. Örgütün yapısında büyük bir öneme sahip olan insan kaynağının, çalıştığı yerde mutlu olması, işini severek yapması ve işinden tatmin olması çok önemlidir. Bu kapsamda, örgütün tüm atmosferinde hissedilebilen ve çalışanın tutum ve davranışları üzerinde belirleyiciliği olan örgütsel iklimin, çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve bunun iş tatminiyle olan ilişkisi incelenmek istenmektedir. Bu doğrultuda özel bir bankanın 144 çalışanından oluşan katılımcılardan anket tekniği ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler gerekli istatistiki yöntemler ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda örgüt ikliminin çalışanların iş tatminlerini pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aydoğdu, A. (2013). Örgüt yapısının, inovasyon ve örgüt kültürüne etkisi ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bock, G. W. Lee, J. N. Zmud, R.W. & Kim, Y.G (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.
 • Brown, S.P. & Peterson, R.A. (1994). The effect of effort on sales performance and job‐satisfaction. Journal of Marketing, 58, 70‐80.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.
 • Demirbaş, Z. (2017). Sağlık İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Çalışan Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, H. ve Üngüren, E. (2012). Örgüt İklimi Ve İş Tatmini İlişkisi: Hemşirelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), 27-45.
 • Ertekin, Y. (1978). Örgüt İklimi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Halsey, W. (1988). Macmillan Contemporary Dictionary. İstanbul: ABC Tanıtım Basımevi.
 • İşcan, Ö. F. ve Karabey, C. N. (2007). Örgüt İklimi İle Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 103-116.
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Miner, J. B. (1992). Industrial Organizational Psychology, New York: Mcgraw-Hill International Editions.
 • Naktiyok, A. (2007). Yenilik Yönelimi Ve Örgütsel Faktörler. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 211-230.
 • Özgen, H. Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı, Tanımı, Amaçları ve İşlevleri. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Paknadel, Ç. C. (1988). Örgütsel İklim Ve İş Doyumu, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şener, Y. (2017). Örgüt İkliminin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Ara Değişken Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Taştan, S. B. (2014). Örgüt İklimi İle Örgütsel Adanmışlık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirme Algısının Ara Değişken Olarak İncelenmesi Ve Psikososyal Kaynakların Rolü: Kamu Kesim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 91-106.
 • Tietjen M. A. & Myers, R. M. (1998). Motivation and Job Satisfaction. Management Decision, MCB University Press, 36(4), 226-231.

The Effect of Organization Climate on Job Satisfaction: A Research On Bank Employees

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 11, 28.12.2020

Öz

Today's strong competitive environment prompts businesses to question the factors necessary to be effective in resource use and to obtain maximum benefit. It is very important that the human resources, which have a great importance in the structure of the organization, are happy where they work, love their job and are satisfied with their job. In this context, it is aimed to examine how the organizational climate, which can be felt in the entire atmosphere of the organization and which has a determination on the attitudes and behaviors of the employees, is perceived by the employees and its relation with job satisfaction. Accordingly, data were collected from the participants, consisting of 144 employees of a private bank, using a survey technique. The data obtained were analyzed with the necessary statistical methods. As a result of the analyzes, it has been determined that the organizational climate positively and significantly affects the job satisfaction of the employees.

Kaynakça

 • Aydoğdu, A. (2013). Örgüt yapısının, inovasyon ve örgüt kültürüne etkisi ve bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bock, G. W. Lee, J. N. Zmud, R.W. & Kim, Y.G (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly, 29(1), 87-111.
 • Brown, S.P. & Peterson, R.A. (1994). The effect of effort on sales performance and job‐satisfaction. Journal of Marketing, 58, 70‐80.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), 23-39.
 • Demirbaş, Z. (2017). Sağlık İşletmelerinde Örgüt İklimi ve Çalışan Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Doğan, H. ve Üngüren, E. (2012). Örgüt İklimi Ve İş Tatmini İlişkisi: Hemşirelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 4(8), 27-45.
 • Ertekin, Y. (1978). Örgüt İklimi, Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Halsey, W. (1988). Macmillan Contemporary Dictionary. İstanbul: ABC Tanıtım Basımevi.
 • İşcan, Ö. F. ve Karabey, C. N. (2007). Örgüt İklimi İle Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 103-116.
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Miner, J. B. (1992). Industrial Organizational Psychology, New York: Mcgraw-Hill International Editions.
 • Naktiyok, A. (2007). Yenilik Yönelimi Ve Örgütsel Faktörler. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 211-230.
 • Özgen, H. Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı, Tanımı, Amaçları ve İşlevleri. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Paknadel, Ç. C. (1988). Örgütsel İklim Ve İş Doyumu, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şener, Y. (2017). Örgüt İkliminin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Ara Değişken Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Taştan, S. B. (2014). Örgüt İklimi İle Örgütsel Adanmışlık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirme Algısının Ara Değişken Olarak İncelenmesi Ve Psikososyal Kaynakların Rolü: Kamu Kesim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 91-106.
 • Tietjen M. A. & Myers, R. M. (1998). Motivation and Job Satisfaction. Management Decision, MCB University Press, 36(4), 226-231.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatice KORKMAZ (Sorumlu Yazar)
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0001-5843-1207
Türkiye


Zübeyir BAĞCI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-7902-1485
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Korkmaz, H. & Bağcı, Z. (2020). Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma . Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/piar/issue/58565/812067

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi      Pamukkale University Journal of Business Research