Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 13 - 30, 31.12.2018
https://doi.org/10.34232/pjess.451354

Öz

Devletler çeşitli makroekonomik hedeflerini karşılamak için belli bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynakların yeterli olmayışı devletleri borçlanmaya sürüklemektedir. Devletler kendi iç kaynaklarından borçlanmanın zorlaştığı durumlarda borçlanmayı dış kaynaklardan sağlanmaya çalışmaktadır. Dış borçlanmanın ekonomi üzerinde çeşitli etkileri olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme ile dış borçlar arasında bir ilişki olup olmadığını Türkiye örneği üzerinde incelemektir. Çalışmada 1990-2017 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılmaktadır. Çalışmada VAR modeli ve Granger Nedensellik testi kullanılmaktadır. VAR modelinden elde edilen etki – tepki fonksiyonlarına göre, ele alınan dönemde Türkiye’de büyüme de meydana gelen bir şoka karşılık dış borç ikinci dönemde negatif tepki vermektedir. Yapılan Granger Nedensellik testine göre ise büyümeden dış borca doğru bir nedensellik olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Adedoyin, L. I., Babalola, B. M., Otekunri, A. O., & Adeoti, J. O. (2016). External Debt and Economic Growth: Evidence from Nigeria. AUD, ECONOMİCA, 12(6), 179-194.
 • Ağır, H. (2016). Türkiye'de Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimsel Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 214-231.
 • Akan, Y. ve Kanca, O. C. (2015). Türkiye'de Dış Borçlanma, Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: VAR Yaklaşımı (1980 – 2013). Hacettepe Ünive rsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(3), 1-22.
 • Bakar, A. A., & Hassan, S. (2008). Empirical Evaluation on External Debt of Malaysia. International Business & Economics Research Journal, 7(2), 95-108.
 • Barro, R. J. (1974). Are Government Bonds Net Wealth?. Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
 • Bilginoğlu, M. A. ve Aysu, A. (2008). Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Erciyes Ünive rsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, 1-23.
 • Çiçek, H., Gözegir, S. ve Çevik, E. (2010). Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009). C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,11(1), 141-156.
 • Çoban, O., Doğanalp, N. ve Uysal, D. (2008). Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, 245-255. Çöğürcü, İ. ve Çoban, O. (2011). Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980 – 2009). KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 133-149.
 • Demir, M. ve Sever, E. (2008). Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon Oranı Üzerindeki Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 170-196.
 • Diamond, P. A. (1965). National Debt in A Neoclassical Growth Model. The American Economic Review, 55(55), Part: 1, 1126-1150.
 • Erataş, F. ve Başçı Nur, H. (2013). Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: “Yükselen Piyasa Ekonomileri” Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 35(2), 207-230.
 • Gül, E., Kamaca, A. ve Konya, S. (2012). Dış Borun Büyüme Üzerine Etkileri: Orta Asya Cumhuriyeti ve Türkiye Örneği. International Conference on Eurasian Economies, 169-174.
 • Gürdal, T. ve Yavuz, H. (2015). Türkiye'de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990 – 2013 Dönemi. Maliye Dergisi, Sayı: 168, 154-169.
 • İdikut Özpençe, A. ve Ergen, E. (2017). Kamu Harcamaları ve Dış Ticaret Açıkları İlişkisi: Türkiye Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 134-145.
 • Kamacı, A. (2016). Dış Borçların Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCCS), 2(1), 165-175.
 • Karagöl, E. (2002). The Causality Analysis of External Debt Service and GNP: The Case of Turkey. Central Bank Review, 1, 39-64.
 • Kasidi, F., & Said, M. (2013). Impact of Extenal Debt on Economic Growth: A Case Study of Tanzania. Advances in Management & Applied Economics, 3(4), 59-82.
 • Kharusi, S. A., & Ada, M. S. (2018). External Debt and Economic Growth: The Case of Emerging Economy. Journal of Economic Integration, 33(1), 1141-1157.
 • Kırcı Çevik, N. ve Cural, M. (2013). İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989 – 2012 Dönemi Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, Sayı: 165, 115-139.
 • Klein, T. M. (1994). External Debt Management: An Introduction. World Bank Technical Paper No: 245, Washington.
 • Krugman, P. (1988). Financing vs. Forgiving A Debt Overhang. NBER Working Paper, No: 2486, 1-32.
 • Kutlu, S. ve Yurttagüler, İ. M. (2016). Türkiye'de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998 – 2014 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 229-248.
 • Maana, I., Owino, R., & Mutai, N. (2008). Domestic Debt and its Impact on The Economy – The Case of Kenya. 13th Annual African Econometric Society Conference in Pretoria, South Africa From 9th To 11th, 1-27.
 • Ndubuisi, P. (2017). Analysis of The Impact of External Debt on Economic Growth in an Emerging Economy: Evidence from Nigeria. African Research Review (AFRREV), 11-4(48), 156-173.
 • Nissanke, M., & Ferrarini, B. (2001). Debt Dynamics and Contigency Financing: Theoretical Reappraisal of the HİPC Intiative. United Nations Universiy WİDER World Institute for Development Economics Research, Discussions Paper No: 2001/139, 1-46.
 • Pattilo, C., Poirson, H., & Ricci, L (2002). External Debt and Growth. IMF Working Paper, WP/02/69, 1-47.
 • Rais, S. I., & Anwar, T. (2012). Public Debt and Economic Growth in Pakistan: A Time Series Analysis from 1972 to 2010. Academic Research International, 2(1), 535- 544.
 • Ricardo, D. (2001). On The Priciples of Political Economy and Taxation, Batoche Books, Canada.
 • Schclarek, A. (2004). Debt and Economic Growth in Deve loping and Industrial Countries. http://project.nek.lu.se/publications/workpap/Papers/WP05_34.pdf, (16.05.2018).
 • Schclarek, A., & Ballester, F. R. (2005). External Debt and Economic Growth in Latin America. http://www.cbaeconomia.com/Debt-latin.pdf, (10.09.2018).
 • Singh, C. (1999). Domestic Debt and Economic Growth in India. Economic and Political Weekly, 34(23), 1445-1453.
 • Şanlı, D., Songur, M. ve Muratoğlu, Y. (2017). Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon İlişkisi: AB 15 Üzerine Bir İnceleme. International Conference on “Scientific Cooperation for The Future in Economics and Administrative Sciences”, 6th – 8th September, 125-133.
 • Ulusoy, A. (2013). Devlet Borçları. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Umaru, A., Hamidu, A. A., & Musa, S. (2013). External Debt and Domestic Debt Impact on The Growth of The Nigerian Economy. International J. Education Research, 1(2), 70-85.
 • Umutlu, G., Alizadeh, N. ve Erkılıç, A. Y. (2011). Maliye Politikası Araçlarından Borçlanma ve Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 75-93.
 • Uysal, D., Özer, H. ve Mucuk, M (2009). Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 161-178.
 • Yaraşır Tülümce, S. ve Yavuz, E. (2017). Türkiye'de Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayı, 1034-1048.
 • Yavuz, E., & Ergen, E. (2017). Impact of Public Expenditures and Economic Classification on Growth: Turkey Analysis. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1), 49-61.

Relationship between economic growth and external debt: An econometric analysis for Turkey

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 13 - 30, 31.12.2018
https://doi.org/10.34232/pjess.451354

Öz

States need a specific resource to meet their various macroeconomic goals. The inadequate availability of these resources is driving the state into debts. In situations where it is difficult for states to borrow from their internal resources, borrowing is being sought from external sources. Foreign borrowing can have various effects on the economy. The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between economic growth and external debt for Turkey. In this paper, annual data were used and data is from 1990 to 2017. The study is analyzed by the VAR model and the Granger Causality test. According to the impulse - response functions obtained in the VAR model, in examined period the debt reacts negatively in the second period in response to a shock to growth. According to the Granger Causality test, it is seen that the growth is a causal causality to debt.

Kaynakça

 • Adedoyin, L. I., Babalola, B. M., Otekunri, A. O., & Adeoti, J. O. (2016). External Debt and Economic Growth: Evidence from Nigeria. AUD, ECONOMİCA, 12(6), 179-194.
 • Ağır, H. (2016). Türkiye'de Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimsel Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(32), 214-231.
 • Akan, Y. ve Kanca, O. C. (2015). Türkiye'de Dış Borçlanma, Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: VAR Yaklaşımı (1980 – 2013). Hacettepe Ünive rsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(3), 1-22.
 • Bakar, A. A., & Hassan, S. (2008). Empirical Evaluation on External Debt of Malaysia. International Business & Economics Research Journal, 7(2), 95-108.
 • Barro, R. J. (1974). Are Government Bonds Net Wealth?. Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
 • Bilginoğlu, M. A. ve Aysu, A. (2008). Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Erciyes Ünive rsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, 1-23.
 • Çiçek, H., Gözegir, S. ve Çevik, E. (2010). Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990–2009). C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,11(1), 141-156.
 • Çoban, O., Doğanalp, N. ve Uysal, D. (2008). Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının Makroekonomik Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, 245-255. Çöğürcü, İ. ve Çoban, O. (2011). Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980 – 2009). KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(21), 133-149.
 • Demir, M. ve Sever, E. (2008). Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon Oranı Üzerindeki Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 170-196.
 • Diamond, P. A. (1965). National Debt in A Neoclassical Growth Model. The American Economic Review, 55(55), Part: 1, 1126-1150.
 • Erataş, F. ve Başçı Nur, H. (2013). Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: “Yükselen Piyasa Ekonomileri” Örneği. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 35(2), 207-230.
 • Gül, E., Kamaca, A. ve Konya, S. (2012). Dış Borun Büyüme Üzerine Etkileri: Orta Asya Cumhuriyeti ve Türkiye Örneği. International Conference on Eurasian Economies, 169-174.
 • Gürdal, T. ve Yavuz, H. (2015). Türkiye'de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990 – 2013 Dönemi. Maliye Dergisi, Sayı: 168, 154-169.
 • İdikut Özpençe, A. ve Ergen, E. (2017). Kamu Harcamaları ve Dış Ticaret Açıkları İlişkisi: Türkiye Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 134-145.
 • Kamacı, A. (2016). Dış Borçların Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCCS), 2(1), 165-175.
 • Karagöl, E. (2002). The Causality Analysis of External Debt Service and GNP: The Case of Turkey. Central Bank Review, 1, 39-64.
 • Kasidi, F., & Said, M. (2013). Impact of Extenal Debt on Economic Growth: A Case Study of Tanzania. Advances in Management & Applied Economics, 3(4), 59-82.
 • Kharusi, S. A., & Ada, M. S. (2018). External Debt and Economic Growth: The Case of Emerging Economy. Journal of Economic Integration, 33(1), 1141-1157.
 • Kırcı Çevik, N. ve Cural, M. (2013). İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989 – 2012 Dönemi Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, Sayı: 165, 115-139.
 • Klein, T. M. (1994). External Debt Management: An Introduction. World Bank Technical Paper No: 245, Washington.
 • Krugman, P. (1988). Financing vs. Forgiving A Debt Overhang. NBER Working Paper, No: 2486, 1-32.
 • Kutlu, S. ve Yurttagüler, İ. M. (2016). Türkiye'de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1998 – 2014 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38(1), 229-248.
 • Maana, I., Owino, R., & Mutai, N. (2008). Domestic Debt and its Impact on The Economy – The Case of Kenya. 13th Annual African Econometric Society Conference in Pretoria, South Africa From 9th To 11th, 1-27.
 • Ndubuisi, P. (2017). Analysis of The Impact of External Debt on Economic Growth in an Emerging Economy: Evidence from Nigeria. African Research Review (AFRREV), 11-4(48), 156-173.
 • Nissanke, M., & Ferrarini, B. (2001). Debt Dynamics and Contigency Financing: Theoretical Reappraisal of the HİPC Intiative. United Nations Universiy WİDER World Institute for Development Economics Research, Discussions Paper No: 2001/139, 1-46.
 • Pattilo, C., Poirson, H., & Ricci, L (2002). External Debt and Growth. IMF Working Paper, WP/02/69, 1-47.
 • Rais, S. I., & Anwar, T. (2012). Public Debt and Economic Growth in Pakistan: A Time Series Analysis from 1972 to 2010. Academic Research International, 2(1), 535- 544.
 • Ricardo, D. (2001). On The Priciples of Political Economy and Taxation, Batoche Books, Canada.
 • Schclarek, A. (2004). Debt and Economic Growth in Deve loping and Industrial Countries. http://project.nek.lu.se/publications/workpap/Papers/WP05_34.pdf, (16.05.2018).
 • Schclarek, A., & Ballester, F. R. (2005). External Debt and Economic Growth in Latin America. http://www.cbaeconomia.com/Debt-latin.pdf, (10.09.2018).
 • Singh, C. (1999). Domestic Debt and Economic Growth in India. Economic and Political Weekly, 34(23), 1445-1453.
 • Şanlı, D., Songur, M. ve Muratoğlu, Y. (2017). Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon İlişkisi: AB 15 Üzerine Bir İnceleme. International Conference on “Scientific Cooperation for The Future in Economics and Administrative Sciences”, 6th – 8th September, 125-133.
 • Ulusoy, A. (2013). Devlet Borçları. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Umaru, A., Hamidu, A. A., & Musa, S. (2013). External Debt and Domestic Debt Impact on The Growth of The Nigerian Economy. International J. Education Research, 1(2), 70-85.
 • Umutlu, G., Alizadeh, N. ve Erkılıç, A. Y. (2011). Maliye Politikası Araçlarından Borçlanma ve Vergilerin Ekonomik Büyümeye Etkileri. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 75-93.
 • Uysal, D., Özer, H. ve Mucuk, M (2009). Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 161-178.
 • Yaraşır Tülümce, S. ve Yavuz, E. (2017). Türkiye'de Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayı, 1034-1048.
 • Yavuz, E., & Ergen, E. (2017). Impact of Public Expenditures and Economic Classification on Growth: Turkey Analysis. Maliye Araştırmaları Dergisi, 3(1), 49-61.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nedim MERCAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7604-6828
Türkiye


Eren ERGEN (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8756-5148
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pjess451354, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, number = {2}, pages = {13 - 30}, doi = {10.34232/pjess.451354}, title = {Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Mercan, Nedim and Ergen, Eren} }
APA Mercan, N. & Ergen, E. (2018). Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 5 (2) , 13-30 . DOI: 10.34232/pjess.451354
MLA Mercan, N. , Ergen, E. "Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018 ): 13-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/41976/451354>
Chicago Mercan, N. , Ergen, E. "Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018 ): 13-30
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz AU - Nedim Mercan , Eren Ergen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.34232/pjess.451354 DO - 10.34232/pjess.451354 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 30 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.451354 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.451354 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz %A Nedim Mercan , Eren Ergen %T Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.451354 %U 10.34232/pjess.451354
ISNAD Mercan, Nedim , Ergen, Eren . "Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 2 (Aralık 2018): 13-30 . https://doi.org/10.34232/pjess.451354
AMA Mercan N. , Ergen E. Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz. pjess. 2018; 5(2): 13-30.
Vancouver Mercan N. , Ergen E. Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2018; 5(2): 13-30.
IEEE N. Mercan ve E. Ergen , "Ekonomik Büyüme ve Dış Borçlanma Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Ekonometrik Bir Analiz", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 13-30, Ara. 2018, doi:10.34232/pjess.451354

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır. 

Taranan indeksler:

WorldCat

Paperity

SOBIAD

Publons

Academic Journal Index

GoogleScholar