Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 78 - 91 2018-12-31

Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama
The effect of research & development activities on the firms profitability: An application in BIST 100 index

Emin ÇAĞLAK [1] , Hafize MEDER ÇAKIR [2]


Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, firmaları da derinden etkiler hale gelmiştir. Özellikle bilim ve teknolojinin firmalar arasında rekabette üstünlük aracı haline gelmesi, firmaların bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımları artırmaktadır. Bu yatırımların firma karına etkisi hem firmalar için, hem de akademik camia için merak konusudur. Bu çalışmada 1999-2017 dönemi için Bist-100’de yer alan firmaların Ar-Ge harcamalarıyla firma karlılığı arasındaki ilişkiyi Pedroni eşbütünleşme testi ile, eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları ise DOLS ve FMOLS eşbütünleşme testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda firmaların Ar&Ge harcamaları ile Kar (FAVÖK) rakamlarının uzun dönem eşbütünleşik olduğu, yani uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve hareket yönünün pozitif yönlü olduğu ortaya çıkmıştır.

Rapid developments in science and technology have deeply affected firms. In particular, the fact that science and technology become a means of superior advantage among companies increases the investments made by companies in science and technology. The impact of these investments on the firm is a matter of curiosity for both companies and the academic community. In this study, the relationship between the R&D expenditures and the profitability of firms in Bist 100 between 1999-2017 was analyzed by Pedroni cointegration test. Coefficient of cointegration relation was also analyzed by DOLS and FMOLS cointegration tests. As a result of the analysis, it has been found that companies' R&D expenditures and profit (EBIDTA) figures are long term cointegrated. That is to say they move together and positive in the long term.

 • Aksoylu, S., Boztosun, D., Altınışık, F., & Baraz, E. H. (2017). Determination of the Relationship between Operating Cycle Risks and Other Risks: An Application on the Bist Textile Index. Journal of Accounting & Finance, July 2017 Special Issue, 65-79.
 • Adaçay, F. R. (2007). Bilgi Ekonomisine İlişkin Temel Göstergeler Açısından Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 19, 185-204.
 • Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction. Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Aksoylu, S., Boztosun, D., Altınışık, F., & Baraz, E. H. (2017). Determination of The Relationship Between Operating Cycle Risks and Other Risks: An Application on The Bist Textile Index. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 65-80.
 • Altın, O. ve Kaya, A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi. Ege Akademik Bakış, 9(1), 251-259. DOI: 10.21121/eab.2009119742.
 • Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2), 345-376.
 • Amoroso, S., Moncada-Paternò-Castello, P., & Vezzani, A. (2017). R&D Profitability: The Role of Risk and Knightian Uncertainty. Small Business Economics, 48(2), 331-343.
 • Apergis, N., & Sorros, J. (2014). The Role of R&D Expenses for Profitability: Evidence from U.S. Fossil and Renewable Energy Firms. International Journal of Economics and Finance, 6(3), 8-15.
 • Asteriou, D., & Hall, S. G. (2007). A Modern Approach Using Eviews and Microfit. Revised Edition, Palgrave McMillan, New York. Baltagi, B. H. (2011). Econometrics. Fifth Edition, Springer, New York.
 • Çelik, Ş. ve Özbay N. (2015). Almon Gecikme Modeli ile Domates Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2): 207–213.
 • Eurostat, (2016). http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1, (Erişim Tarihi: 07.04.2018)
 • Francesco, B., & Mario, P. (2010). Profits, R&D and Innovation: a Model and a Test. JRC Working Papers on Corporate R&D and Innovation 2010-05, Joint Research Centre (Seville site).
 • Graham, K. M. (1989). R&D Expenditures and Profit Growth. Research Technology Management, 32(3), 20-23.
 • Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Trade, Knowledge Spillovers, and Growth. European Economic Review, 35(2-3), 517-526.
 • Gülmez, A. ve Yardımcıoğlu, F. (2012). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi, Sayı 163, 335-353.
 • https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr (Erişim Tarihi: 03.05.2018)
 • http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3111 (Erişim Tarihi: 15.04.2018)
 • https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm#indicator-chart (Erişim Tarihi: 15.04.2018)
 • Hu, A. G., & Jefferson, G. H. (2004). Returns to Research and Development in Chinese Industry: Evidence From State-Owned Enterprises in Beijing. China Economic Review, 15(1), 86-107.
 • İlarslan, K. ve Bıyıklı, F. (2017). Araştırma-Geliştirme Harcamalarının İşletmelerin Finansal Performansına Etkisinin Ekonometrik Analizi: İlaç Sektöründen Bir Uygulama. ASEAD, 5(3), 122-137.
 • Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. Kabakçı, A. (2012). Opsiyon Duyarlılık Parametrelerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 87-103.
 • Karğın, M. (2008). Hisse Senedi Piyasalarında Eşbütünleşme Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 45(525), 85-96.
 • Kocamış, T. ve Güngör, A. (2014), Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Teknoloji Sektöründe Ar-Ge Giderlerinin Kârlılık Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması. Maliye Dergisi, Sayı 166, 127-138.
 • Korkmaz, S. (2010). Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli İle Analizi. Journal of Yaşar University, 20(5), 3320‐3330.
 • Korkut, N. ve Sabah, B. (2016). Çokuluslu Şirketlerin Ar-Ge Harcamalarında Sektörel Eğilimler Ve Teknolojik Yeniliklerde Öncü Şirketler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010). Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Nicholas, A., & John, S. (2014). The Role of R&D Expenses for Profitability: Evidence from U.S. Fossil and Renewable Energy Firms. International Journal of Economics and Finance, 6(3), 8-15.
 • Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597-625.
 • Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), 71-102.
 • Sanghoon, L. (2018). Growth, Profits and R&D Investment. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 31(1), 607-625.
 • Shuddhasattwa, R., Ruhul, S., & Russell, S. (2016). The Moderating Role of Firm Age in the Relationship between R&D Expenditure and Financial Performance: Evidence from Chinese and US Mining Firms. Economic Modelling, 56, 122-132.
 • Ünal, T. ve Seçilmiş, N. (2013), Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1(1), 12-25.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emin ÇAĞLAK

Yazar: Hafize MEDER ÇAKIR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pjess461205, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {78 - 91}, doi = {}, title = {Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÇAĞLAK, Emin and MEDER ÇAKIR, Hafize} }
APA ÇAĞLAK, E , MEDER ÇAKIR, H . (2018). Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 5 (2) , 78-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/41976/461205
MLA ÇAĞLAK, E , MEDER ÇAKIR, H . "Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018 ): 78-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/41976/461205>
Chicago ÇAĞLAK, E , MEDER ÇAKIR, H . "Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 (2018 ): 78-91
RIS TY - JOUR T1 - Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama AU - Emin ÇAĞLAK , Hafize MEDER ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 91 VL - 5 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama %A Emin ÇAĞLAK , Hafize MEDER ÇAKIR %T Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama %D 2018 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÇAĞLAK, Emin , MEDER ÇAKIR, Hafize . "Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 5 / 2 (Aralık 2019): 78-91 .
AMA ÇAĞLAK E , MEDER ÇAKIR H . Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama. pjess. 2018; 5(2): 78-91.
Vancouver ÇAĞLAK E , MEDER ÇAKIR H . Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: BİST 100 Endeksinde Bir Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2018; 5(2): 91-78.