Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 111 - 122 2019-12-31

Evaluation of academics staff perception on mobbing: the case of Kyrgyz Turkish Manas University
Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği

Celaleddin SERİNKAN [1]


The purpose of this study, the academic staff of the Kyrgyz Turkish Manas University (KTMU) is to determine their attitudes about mobbing. In addition, it is to determine whether there are differences between the demographics characteristics of academicians. The research design is descriptive model. In the study, data were obtained by questionnaire method using mobbing scale. Data were evaluated by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and ANOVA. According to the results; it was found that Turkish academics were exposed to more social separation and female academicians were exposed to higher mobbing behaviour. According to another result, research assistants and lecturers thought that they are experienced more mobbing behaviour. In addition, academicians have been working at Kyrgyz Turkish Manas University more than three years, they have been exposed to the highest level of mobbing score.

Araştırmanın amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMU) çalışan akademik personelin yıldırma hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Ayrıca akademisyenlerin demografik özellikleri bakımından aralarında farklılıkların olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın modeli tanımlayıcı modeldir. Araştırmada veriler, Yıldırma Ölçeği kullanılarak anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve anova analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türk akademisyenlerin daha fazla sosyal ayrıma uğradıkları, bayan akademisyenlerin daha yüksek yıldırma davranışına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Diğer bir sonuca göre araştırma görevlileri ile öğretim görevlileri daha fazla yıldırmaya tabi olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca üç yıldan fazla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde çalışmakta olan akademisyenlerde yıldırma görülmektedir.

 • Altınkurt, Y. K. (2012). Üniversite Çalışanlarının Psikolojik Yıldırma Algıları İle Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Coşkuner, S., Coştur, R., Bayhan Karapınar, P., Metin Camgöz, S., Ceylan, S., Demirtaş Zorbaz, S., Feyza Aktaş, E., & Çiffiliz, G. (2018). Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence from a Higher Education Institution. Eurasian Journal of Educational Research, 73, 19-40.
 • Fettahlıoğlu, Ö. O. (2008). Örgütlerde Psikolojik Şiddet (Mobbing): Üniversitelerde Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Güven, A., Kaplan, Ç., & Acungil, Y. (2018). Türkiye’de Özel ve Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Mobbing Algısı. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18): 43-58.
 • Hacıcaferoğlu S. (2010). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Çalışma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma Davranışları. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
 • Irak, D. U. (2019). Personality and Experience of Mobbing: Three Types of Mobbing and the Consequences at the Workplace. İş ve İnsan Dergisi, Nisan, 6 (1), 55-66.
 • Keashly, L., & Neuman, J. H. (2013). Bullying in Higher Education: What Current Research, Theorizing, and Practice Tell Us. Ed. J. Lester, Workplace Bullying in Higher Education (pp. 1–22).
 • Kocaoğlu, M. (2007). Mobbing Uygulamaları ve Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Kök, S. (2006). İş Yaşamında Psiko-Şiddet Sarmalı Olarak Yıldırma. 14. Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 161-170.
 • Köse, S., & Uysal, Ş. (2010). Kamu Personelinin Yıldırma ve Boyutları Hakkındaki Düşünceleri Üzerinde Bir Çalışma: Manisa İl Tarım Müdürlüğü Örneği, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 261-276.
 • Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violence and Victims, 5(2), 119-126.
 • Mete, Y. A, (2013). Yüksek Öğretim Kurumlarında Psikolojik Yıldırma (Terör) : Uygulayanlar, Mağdurlar ve Seyirciler, International Journal of Social Science, 6(2), 977-993.
 • Minibaş P. J. (2018). Mobbing in Higher Education: Descriptive and Inductive Case Narrative Analyses of Mobber Behavior, Mobbee Responses, and Witness Support. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 18(2), 471- 494.
 • Öztürk, A. (2019). Akademisyenlerin Algıladıkları Mobbing ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: Özel Sayı, 314-325.
 • Pugh, L. B., & Krestelica, D. (2019). Bullying in Higher Education: Culture Change Requires More Than Policy. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 23(2-3), 109-114.
 • Şahin, M. (2013). Mobbing Olgusuna Anatomik Bir Bakış: Üniversite Özelinde Vaka Analizi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 38, Eylül – Ekim, 1-20.
 • Uysal, Ş. (2010). Çalışma Yaşamında Yıldırma (Mobbing) ve Boyutları; Manisa Kamu Kurumları Üzerinde Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.
 • Yorulmaz, M. (2019). Türkiye’de Mobbing Konusunda Yapılan Tez Çalışmaları: Meta Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1636-1644.
 • İstatistiklerle Manas, (2018). http://bis.manas.edu.kg/manasbis/istatistiklerlemanas2018.pdf, (Erişim: 30.10.2019)
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6098-3980
Yazar: Celaleddin SERİNKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { pjess644077, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, issn = {}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {111 - 122}, doi = {10.34232/pjess.644077}, title = {Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Seri̇nkan, Celaleddin} }
APA Seri̇nkan, C . (2019). Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 6 (2) , 111-122 . DOI: 10.34232/pjess.644077
MLA Seri̇nkan, C . "Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 111-122 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/51538/644077>
Chicago Seri̇nkan, C . "Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 (2019 ): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği AU - Celaleddin Seri̇nkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34232/pjess.644077 DO - 10.34232/pjess.644077 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.644077 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.644077 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği %A Celaleddin Seri̇nkan %T Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği %D 2019 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 6 %N 2 %R doi: 10.34232/pjess.644077 %U 10.34232/pjess.644077
ISNAD Seri̇nkan, Celaleddin . "Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 6 / 2 (Aralık 2020): 111-122 . https://doi.org/10.34232/pjess.644077
AMA Seri̇nkan C . Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. pjess. 2019; 6(2): 111-122.
Vancouver Seri̇nkan C . Akademik Personelin Yıldırma Algılamalarının Değerlendirilmesi: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2019; 6(2): 111-122.