Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Determining Role of Valuation and Valuation Criteria in Financial Reporting Quality

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 11, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.765209

Öz

Financial reporting is the disclosure of financial results to management and external stakeholders about how the company has performed in a certain period of time. The quality of financial reporting determines the value of reporting. It is essential to provide high quality financial reporting to influence users and increase market efficiency when making investment decisions. The valuation is to determine the financial status and operating results of the company in a fair way. As the valuation process has a direct relationship between the structure of the balance sheet and the profit and loss situation, it is very important for accounting, which is the purpose of producing fair information. In the study, firstly, the subject of financial reporting and the quality of financial reporting were examined, what the criteria were, and then the importance of the valuation concept was emphasized in financial reporting and ensuring the quality of the report. Parallel to this, an evaluation was made with a SWOT analysis regarding the Financial Valuation Criteria. Thus, it is aimed to reveal the advantages, weaknesses, opportunities and threats of the valuation criteria.

Kaynakça

 • Arı, M. (2007). Finansal Raporlamaya Olan Güvenin Arttırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Ball, R.- Kothari, S.P.- Robin, A. (2000) “The Effect Of International Institutional Factors On Properties Of Accounting Earnings”. Journal Of Accounting And Economics, 29, 1–51.
 • Barth, M.- Beaver, W.- Landsman, W. (2001) “The Relevance Of The Value Relevance Literatüre For Financial Accounting Standard Setting: Another View”. Journal Of Accounting And Economics, 31, 77–104.
 • Cengiz, S., Dinç, Y. ve Tosunoğlu, B. (2017). Finansal Raporlama Kalitesi İle Yatırım Verimliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28). 421-439.
 • Demirkıran, H. (2010). Finansal Raporlamanın Güvenilirliğinin Sağlanmasında Bağımsız Denetimin Rolü: Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Demski, J. (1998) “Performance Measure Manipulation”. Contemporary Accounting Research, 15, 261-285.
 • Doğan, S. (2014). Vuk Hükümlerine Göre Oluşturulan Mali Tabloların Tfrs Hükümlerine Uyarlanması Ve Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Durak, G., & Gürel, E. (2014). Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (64), 95-110.
 • Eskin, İ. (2013). KOBİ’lerin Gerçeğe Uygun Değer İle Finansal Raporlanması ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Edirne.
 • Francis, J.- Olsson, P.- Schipper, K. (2006). “Earnings Quality” Foundations And Trends İn Accounting, 1(4), 259 – 340.
 • Kamu Gözetimi Kurumu (2018). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. Ankara: Resmi Gazete (30578 sayılı)
 • Karabayır, M. E. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ve Muhasebe Kalitesi: İMKB Örneği. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Karasioğlu, F. (2001). İnternet Tabanlı Finansal Raporlama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). Ifrs Adoption And Accounting Quality: A Review. European Accounting Review, 16(4), 675-702.
 • Tfrs, 2009. “Tfrs 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”. (Sayı: 27217 Resmi Gazete).
 • Türk Dil Kurumu (TDK), https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi:06.05.2020.
 • Ulusan, H. 2007. Finansal Raporlama Açısından Değerleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (2), 525-543.

Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 1 - 11, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.765209

Öz

Finansal raporlama, finansal sonuçların yönetim ve dış paydaşlara şirketin belirli sürede nasıl performans sergilediği hakkında açıklanmasıdır. Finansal raporlamanın kalitesi raporlamanın değerini belirler. Yatırım kararları verirken kullanıcıları etkilemek ve piyasa verimliliğini artırmak için yüksek kaliteli finansal raporlama sağlamak esastır. Değerleme, şirketin mali durumu ve faaliyet sonucunu gerçeğe uygun biçimde belirlemektir. Değerleme işlemi bilançonun yapısı ve kâr – zarar durumu arasında da doğrudan ilişkisi olduğundan, gerçeğe uygun bilgi üretme amacı olan muhasebe açısından oldukça önemlidir. Çalışmada öncelikle finansal raporlama konusu ve finansal raporlama kalitesi konusu incelenmiş, ölçütlerin neler olduğu konusu irdelenmiş sonrasında finansal raporlamada ve raporun kalitesinin sağlanmasında değerleme kavramının önemi üzerinde durulmuştur. Buna paralel olarak Finansal Değerleme Ölçütlerine ilişkin SWOT analizi ile değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle değerleme ölçütlerinin üstünlüklerinin ve zayıf yönlerinin, fırsatlarının ve tehditlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Arı, M. (2007). Finansal Raporlamaya Olan Güvenin Arttırılmasına Yönelik Yeni Yaklaşımlar, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Ball, R.- Kothari, S.P.- Robin, A. (2000) “The Effect Of International Institutional Factors On Properties Of Accounting Earnings”. Journal Of Accounting And Economics, 29, 1–51.
 • Barth, M.- Beaver, W.- Landsman, W. (2001) “The Relevance Of The Value Relevance Literatüre For Financial Accounting Standard Setting: Another View”. Journal Of Accounting And Economics, 31, 77–104.
 • Cengiz, S., Dinç, Y. ve Tosunoğlu, B. (2017). Finansal Raporlama Kalitesi İle Yatırım Verimliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da (Bist) Bir Uygulama, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28). 421-439.
 • Demirkıran, H. (2010). Finansal Raporlamanın Güvenilirliğinin Sağlanmasında Bağımsız Denetimin Rolü: Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Demski, J. (1998) “Performance Measure Manipulation”. Contemporary Accounting Research, 15, 261-285.
 • Doğan, S. (2014). Vuk Hükümlerine Göre Oluşturulan Mali Tabloların Tfrs Hükümlerine Uyarlanması Ve Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Durak, G., & Gürel, E. (2014). Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (64), 95-110.
 • Eskin, İ. (2013). KOBİ’lerin Gerçeğe Uygun Değer İle Finansal Raporlanması ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Edirne.
 • Francis, J.- Olsson, P.- Schipper, K. (2006). “Earnings Quality” Foundations And Trends İn Accounting, 1(4), 259 – 340.
 • Kamu Gözetimi Kurumu (2018). Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve. Ankara: Resmi Gazete (30578 sayılı)
 • Karabayır, M. E. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Ve Muhasebe Kalitesi: İMKB Örneği. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.
 • Karasioğlu, F. (2001). İnternet Tabanlı Finansal Raporlama. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Soderstrom, N. S., & Sun, K. J. (2007). Ifrs Adoption And Accounting Quality: A Review. European Accounting Review, 16(4), 675-702.
 • Tfrs, 2009. “Tfrs 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”. (Sayı: 27217 Resmi Gazete).
 • Türk Dil Kurumu (TDK), https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi:06.05.2020.
 • Ulusan, H. 2007. Finansal Raporlama Açısından Değerleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (2), 525-543.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hatice ŞİMŞEK
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9466-729X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { pjess765209, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, number = {1}, pages = {1 - 11}, doi = {10.34232/pjess.765209}, title = {Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü}, key = {cite}, author = {Şimşek, Hatice} }
APA Şimşek, H. (2021). Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 8 (1) , 1-11 . DOI: 10.34232/pjess.765209
MLA Şimşek, H. "Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/63049/765209>
Chicago Şimşek, H. "Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü AU - HaticeŞimşek Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34232/pjess.765209 DO - 10.34232/pjess.765209 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.765209 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.765209 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü %A Hatice Şimşek %T Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü %D 2021 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 8 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.765209 %U 10.34232/pjess.765209
ISNAD Şimşek, Hatice . "Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 / 1 (Haziran 2021): 1-11 . https://doi.org/10.34232/pjess.765209
AMA Şimşek H. Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü. pjess. 2021; 8(1): 1-11.
Vancouver Şimşek H. Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2021; 8(1): 1-11.
IEEE H. Şimşek , "Değerlemenin ve Değerleme Ölçütlerinin Finansal Raporlama Kalitesindeki Belirleyici Rolü", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 8, sayı. 1, ss. 1-11, Haz. 2021, doi:10.34232/pjess.765209

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.