Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 68 - 89, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.798133

Öz

Sosyal ve ekonomik değişimler, kamu yönetimi uygulamalarını etkilemiştir. 1980'lerden sonra dünyada Ulus-devlet, piyasaya karşı gücünü kaybedip düzenleyici bir role dönüşürken Türkiye’de Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışının etkisi azalmıştır. Wilson'ın siyaset ile yönetimi birbirinden ayırmayı amaçlayan ve “yönetim yönetimdir” şeklinde de özetlenebilecek ikili yaklaşımı ile bürokratik ve hiyerarşik organizasyon şemaları yeni çağın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Yeni Kamu Yönetimi (YKY) anlayışı, özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da piyasa ile devletin uzlaştırılmasıyla yaygınlaşmıştır. Türkiye'de Özal ile başlayan neo-liberal politikalarla ekonomiye uyum süreci, YKY için uygun bir ortam yaratmıştır. “Yeni Sağ” olarak kabul edilebilecek siyasi partiler, özelleştirme, yatay örgütlenme, katılım gibi YKY fikirlerini savunmaktadırlar. Geleneksel muhafazakâr siyasi partiler ve sol partiler, geleneksel kamu yönetimi anlayışından kısmen de olsa etkilenmeye devam etmektedirler.

Kaynakça

 • AK Parti Programı. AK Parti programı : kalkınma ve demokratikleşme programı. TBMM Açık Erişim: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/926, (.09.22.2020).
 • Al, H. (2003). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi. Ankara: Bilimadamı Yayınları, 319s.
 • Arslan, N. (2010). Klasik Neo-Klasik Dönüşüm Süreci: "Yeni Kamu Yönetimi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2) ,ss.21-38.
 • Aydın, A. H. (2013). Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 424s.
 • Aydın, A. H. (2015). Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 288s.
 • BBP Programı. Büyük Birlik Partisi Programı, Açık Erişim: https://www.bbp.org.tr/files/Parti-Programi.pdf , (01.09.2020).
 • Bozlağan, R. (2008). ''Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetmi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri'', Türkiy'de Yerel Yönetimler, Ed. '' R. Bozlağan, & Y. Demirkaya , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , ss. 1-28.
 • CHP. CHP Parti Programı. www.chp.org.tr: https://chp.azureedge.net/1d48b01630ef43d9b2edf45d55842cae.pdf , (08 12.2020).
 • Demirel, D. (2012). Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi Reformları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Doktora Tezi, Sakarya
 • Deva. DEVA Partisi Programı. www.devapartisi.org: https://cdn.devapartisi.org/DEVA+PARTI%CC%87SI%CC%87+PROGRAMI.pdf, (05.09.2020).
 • Dursun, H. (2018). Kamu İdaresinde Hakim Olan Yönetim Yaklaşımları. Enderun Dergisi, 2 (2), ss.20-28.
 • Eryılmaz, B. (2012). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 443s.
 • Güler, B. (2006). Sosyal devlet ve yerelleşme. Memleket Siyaset Yönetim, 2, ss.29-43.
 • HDP. HDP Parti Programı. www.hdp.org.tr: https://www.hdp.org.tr/tr/parti-programi/8 , (08. 10.2020).
 • İYİ Parti. İyi Parti Programı. iyiparti.org.tr: https://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf, Erişim Tarihi, (20.07.2020).
 • MHP. MHP Parti Programı. www.mhp.org.tr: https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf, (20.08.2020).
 • Özer, M. A. (2006). Yönetişim Üzerine Notlar. Sayıştay Dergisi, sayı 63, ss.59-89.
 • Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2005). Public Administration (6th Edition b.). McGrawHill Higher Education, 608p.
 • Saadet Partisi. Saadet Partisi Programı. www.saadet.org.tr: https://saadet.org.tr/parti-programi/ , (11.08.2020).
 • Saran, U. (2001). Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri. Türk İdare Dergisi, sayı 433, ss.37-50.
 • Saran, U. (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma. Atlas Yayıncılık, Ankara, 353s.
 • Sartori, G. (1994). Comparative Constitutional Engineering. An inquiry into Structures,Incentives and Outcomes. London: Macmillian, 290p.
 • Saylı, H. (2008). Geleneksel Yönetim Paradigmasının Sınırlayıcı Alanalarına Karşı Post-Modern Yönetim Paradigmasının Geliştirici Alanları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2) ,ss.181-200.
 • Soyocak Özalp, S. (2020). Yönetim Tartışmalarında Kamu Yararından Kamu Tercihine ve Kamu Değerine. Akademik Hassasiyetler, 7 (13), ss.241-265.
 • TBMM. (2020, 05 20). T.C. Anayasası 127. Madde. T.C. Anayasası 127. Madde: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=127
 • TBMM. (2021, 05 20). T.C. Anayasası 126. Maddesi. T.C. Anayasası 126. Maddesi: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=126
 • TİP Programı. Türkiye İşçi Partisi Programı, Açık Erişim: https://tip.org.tr/tr/program/, (20.09.2020).
 • Waldo, D. (1980). The Enterprise Administration: A Summary View . California: Chandler&Sharp Publishers, 228p.
 • Yenilik Partisi Programı. Yenilik Partisi Programı, Açık Erişim: https://yenilikpartisi.org/dsy/Yenilik%20Partisi_Program.pdf, (13.09.2020).

Public Management Approach in Programs of Political Parties in Turkey: A Comparative Analysis for the Period 2002-2020

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 1, 68 - 89, 27.06.2021
https://doi.org/10.34232/pjess.798133

Öz

Social and economic changes affected the applications of public management. Conventional Public Administration approach has lost its power after1980's. Nation-state has lost its power against market and has evolved into a regulator-role. The dualistic approach of Wilson aiming to distinguish politics and management, summarized as ‘management is management’, and the bureaucratic and hierarchic organization schemes are not enough to meet the needs of new era. New Public Administration (NPA) approach became widespread by reconciling the market and state, especially in North America and Western Europe. In Turkey, the process of harmonization by neo-liberal politicies, starts with Özal, economy created an appropriate environment for the NPA. The political parties which could be accepted as “New Right” advocate ideas of the NPA such as privatization, horizontal organization, participation. Traditional conservative political parties and leftist parties are still under effected on Conventional Public Administration approach albeit partially.

Kaynakça

 • AK Parti Programı. AK Parti programı : kalkınma ve demokratikleşme programı. TBMM Açık Erişim: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/926, (.09.22.2020).
 • Al, H. (2003). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi. Ankara: Bilimadamı Yayınları, 319s.
 • Arslan, N. (2010). Klasik Neo-Klasik Dönüşüm Süreci: "Yeni Kamu Yönetimi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2) ,ss.21-38.
 • Aydın, A. H. (2013). Kamu Yönetimine Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 424s.
 • Aydın, A. H. (2015). Yönetim Bilimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 288s.
 • BBP Programı. Büyük Birlik Partisi Programı, Açık Erişim: https://www.bbp.org.tr/files/Parti-Programi.pdf , (01.09.2020).
 • Bozlağan, R. (2008). ''Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetmi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri'', Türkiy'de Yerel Yönetimler, Ed. '' R. Bozlağan, & Y. Demirkaya , Nobel Yayın Dağıtım, Ankara , ss. 1-28.
 • CHP. CHP Parti Programı. www.chp.org.tr: https://chp.azureedge.net/1d48b01630ef43d9b2edf45d55842cae.pdf , (08 12.2020).
 • Demirel, D. (2012). Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi Reformları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Doktora Tezi, Sakarya
 • Deva. DEVA Partisi Programı. www.devapartisi.org: https://cdn.devapartisi.org/DEVA+PARTI%CC%87SI%CC%87+PROGRAMI.pdf, (05.09.2020).
 • Dursun, H. (2018). Kamu İdaresinde Hakim Olan Yönetim Yaklaşımları. Enderun Dergisi, 2 (2), ss.20-28.
 • Eryılmaz, B. (2012). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 443s.
 • Güler, B. (2006). Sosyal devlet ve yerelleşme. Memleket Siyaset Yönetim, 2, ss.29-43.
 • HDP. HDP Parti Programı. www.hdp.org.tr: https://www.hdp.org.tr/tr/parti-programi/8 , (08. 10.2020).
 • İYİ Parti. İyi Parti Programı. iyiparti.org.tr: https://iyiparti.org.tr/Assets/pdf/iyi_parti_programi.pdf, Erişim Tarihi, (20.07.2020).
 • MHP. MHP Parti Programı. www.mhp.org.tr: https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf, (20.08.2020).
 • Özer, M. A. (2006). Yönetişim Üzerine Notlar. Sayıştay Dergisi, sayı 63, ss.59-89.
 • Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2005). Public Administration (6th Edition b.). McGrawHill Higher Education, 608p.
 • Saadet Partisi. Saadet Partisi Programı. www.saadet.org.tr: https://saadet.org.tr/parti-programi/ , (11.08.2020).
 • Saran, U. (2001). Küresel Değişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkileri. Türk İdare Dergisi, sayı 433, ss.37-50.
 • Saran, U. (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma. Atlas Yayıncılık, Ankara, 353s.
 • Sartori, G. (1994). Comparative Constitutional Engineering. An inquiry into Structures,Incentives and Outcomes. London: Macmillian, 290p.
 • Saylı, H. (2008). Geleneksel Yönetim Paradigmasının Sınırlayıcı Alanalarına Karşı Post-Modern Yönetim Paradigmasının Geliştirici Alanları. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10 (2) ,ss.181-200.
 • Soyocak Özalp, S. (2020). Yönetim Tartışmalarında Kamu Yararından Kamu Tercihine ve Kamu Değerine. Akademik Hassasiyetler, 7 (13), ss.241-265.
 • TBMM. (2020, 05 20). T.C. Anayasası 127. Madde. T.C. Anayasası 127. Madde: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=127
 • TBMM. (2021, 05 20). T.C. Anayasası 126. Maddesi. T.C. Anayasası 126. Maddesi: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=126
 • TİP Programı. Türkiye İşçi Partisi Programı, Açık Erişim: https://tip.org.tr/tr/program/, (20.09.2020).
 • Waldo, D. (1980). The Enterprise Administration: A Summary View . California: Chandler&Sharp Publishers, 228p.
 • Yenilik Partisi Programı. Yenilik Partisi Programı, Açık Erişim: https://yenilikpartisi.org/dsy/Yenilik%20Partisi_Program.pdf, (13.09.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulgani FURKAN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) (İÖ)
0000-0003-0422-619X
Türkiye


İbrahim Ethem TAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pjess798133, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, number = {1}, pages = {68 - 89}, doi = {10.34232/pjess.798133}, title = {Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Furkan, Abdulgani and Taş, İbrahim Ethem} }
APA Furkan, A. & Taş, İ. E. (2021). Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 8 (1) , 68-89 . DOI: 10.34232/pjess.798133
MLA Furkan, A. , Taş, İ. E. "Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 68-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/63049/798133>
Chicago Furkan, A. , Taş, İ. E. "Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 (2021 ): 68-89
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi AU - AbdulganiFurkan, İbrahim EthemTaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34232/pjess.798133 DO - 10.34232/pjess.798133 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 89 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.798133 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.798133 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi %A Abdulgani Furkan , İbrahim Ethem Taş %T Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi %D 2021 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 8 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.798133 %U 10.34232/pjess.798133
ISNAD Furkan, Abdulgani , Taş, İbrahim Ethem . "Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 8 / 1 (Haziran 2021): 68-89 . https://doi.org/10.34232/pjess.798133
AMA Furkan A. , Taş İ. E. Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi. pjess. 2021; 8(1): 68-89.
Vancouver Furkan A. , Taş İ. E. Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2021; 8(1): 68-89.
IEEE A. Furkan ve İ. E. Taş , "Türkiye’de 2002-2020 Döneminde Siyasi Partilerin Programlarında Yer Alan Kamu Yönetimi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 8, sayı. 1, ss. 68-89, Haz. 2021, doi:10.34232/pjess.798133

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.