Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Evaluation on Fear of Crime After Urban Transformation: Denizli Aktepe Neighborhood Example

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 17, 23.06.2022
https://doi.org/10.34232/pjess.1011633

Öz

In addition to the physical objectives of the urban transformation projects implemented in the shantytowns in the recent period, reducing the crime factor after the arrangements to be made in the space is also among the objectives. The effects of urban transformation projects implemented in almost every Anatolian city on the crime factor are now being discussed. With the urban transformation project carried out in Denizli in 2005-2009, 2000 houses were transformed. The aim of this article is to reveal the change in the fear of crime of the people living in the neighborhood after the urban transformation project in Denizli Aktepe District. In 2019, a survey was conducted with 125 people in the neighborhood. As a result, it was found that the participants of the survey found the city and the neighborhood safe, they trusted their neighbors, they did not find it safe to go out at night, they faced the crime of theft the most, and they were most afraid of being killed. After the urban transformation project, the crime element and fear of crime in the neighborhood decreased but did not disappear.

Kaynakça

 • Akalın, M. (2016). ''Kentsel Dönüşüm Projelerinin Suç Oranlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Altındağ Örneği'', Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s. 5-33.
 • Akkar Z.M., (2006). “Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye “, Planlama 2006/2.
 • Aytaç, S., Derdiman, R. C., Baştürk, Ş. ve Öngen, B. (2015), “Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Sayı 3, Cilt 3, ÖS: Ergonomi 2015, ss.259-267.
 • Box, S., Hale, C., Andrews, G. (1988). “Explaining Fear Of Crime”, British Journal of Criminology, Vol.28, No. 3, Summer 1988, s. 340-356.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Surecinde Nicel Veri Analizi (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dolu, O., Uludağ, Ş., & Doğutaş, C. (2010). “Suç korkusu: Nedenleri, Sonuçları ve Güvenlik Politikaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), s. 57-81.
 • Düzgün, Ş., (2007), “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”, TMMOB Mimarlar Odası Bülteni; Kent ve Suç Dosyası, Bülten.55, Kasım-Aralık, Ankara, s. 4-10.
 • Gökulu, G. (2010). “Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, ss:209-226
 • Hale, C. (1996). “Fear of Crime: A Review of the Literature”, International Review of Victimology, Vol 4, Issue 2, p.79-150.
 • Karakuş, Ö. (2013). “Suç Korkusunun Sosyolojik Belirleyenleri: Sosyal Sermaye mi? Sosyal Kontrol mü?”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013, 14(1), 1-19.
 • Karasu, M. A. (2012), “Kent ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss.175-193.
 • Kışlal Aydıner, H. (2017). ''Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği'', Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Kul, M (2013). Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu, İstanbul: Yeniyüzyıl.
 • Küçük, H., Özden P. P. (2019). “Kentsel Dönüşüm ve Kent Güvenliği İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Esenler Havaalanı Mahallesi Örneği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı, s. 305-321.
 • Lee, M. (2007). Inventing Fear of Crime, Routledge, New York.
 • Miceli, Renato; Michele, Roccato ve Rosalba, Rosato, (2004), “Fear of Crime in Italy: Spread and Determinants”, Environment and Behavior, Vol. 36, Issue 6, pp.776-779.
 • Özden, P. P. (2008). Kentsel Yenileme Yasal-Yönetsel Boyut Planlama ve Uygulama, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Sadioğlu, U., Ergönül, E. (2020). “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Anlamı, Aktörleri ve Amaçları”, idealkent, Sayı 30, Cilt 11, Yıl 2020-22, s. 878-908.
 • Savaş Yavuzçehre, P. (2019). “Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Olgusu ve Algısında Değişim: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, Sayı: 14, s. 144-151.
 • Sipahi, E. B. (2016). Suç Korkusu Türkiye Kentlerinde Bir Alan Araştırması, Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Skogan,W. (1986). “Fear of Crime and Neighborhood Change”, Crime and Justice A Review of Research, (Ed.) M. Tomry, Vol. 8, The University of Chicago Press, s. 203-229, https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/449123
 • Taylor, Ian (1996), “Fear of Crime”, Urban Fortunes and Contemporary Social Movements, Sociology 30(2): 317–338.
 • Varlık, S. (2021). “Kent ve Suç İlişkisi”, Polis Dergisi, https://polisdergisi.pa.edu.tr/kent-ve-suc-iliskisi-1229-haber, (23.9.2021).

Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 1 - 17, 23.06.2022
https://doi.org/10.34232/pjess.1011633

Öz

Son dönemde özellikle gecekondu mahallelerinde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin fiziki hedefleri dışında mekânda yapılacak düzenlemeler sonrası suç unsurunu azaltmak da amaçları arasındadır. 2000’li yıllar sonrası hemen her Anadolu kentinde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin suç unsuruna etkileri de artık tartışılmaktadır. Denizli’de 2005-2009 yıllarında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi ile 2000 konut dönüşüme uğramıştır. Bu makalenin amacı Denizli Aktepe Mahallesinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi sonrası mahallede yaşayanların suç korkusundaki değişimi ortaya koymaktır. 2019 yılında, mahallede 125 kişi ile anket yapılmıştır. Sonuç olarak; ankete katılanların kenti ve mahalleyi güvenli buldukları, komşularına güvendikleri, gece dışarı çıkmayı güvenli bulmadıkları, en çok evden hırsızlık suçu ile karşılaştıkları ve en fazla öldürülmekten korktukları bulgularına ulaşılmıştır. Kentsel dönüşüm projesi sonrası mahallede suç unsuru ve korkusu azalmış ancak yok olmamıştır.

Kaynakça

 • Akalın, M. (2016). ''Kentsel Dönüşüm Projelerinin Suç Oranlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Altındağ Örneği'', Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s. 5-33.
 • Akkar Z.M., (2006). “Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye “, Planlama 2006/2.
 • Aytaç, S., Derdiman, R. C., Baştürk, Ş. ve Öngen, B. (2015), “Kent Güvenliği Olarak Suç Korkusu: Bursa Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Sayı 3, Cilt 3, ÖS: Ergonomi 2015, ss.259-267.
 • Box, S., Hale, C., Andrews, G. (1988). “Explaining Fear Of Crime”, British Journal of Criminology, Vol.28, No. 3, Summer 1988, s. 340-356.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Surecinde Nicel Veri Analizi (4.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dolu, O., Uludağ, Ş., & Doğutaş, C. (2010). “Suç korkusu: Nedenleri, Sonuçları ve Güvenlik Politikaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), s. 57-81.
 • Düzgün, Ş., (2007), “Suç Olgusuna Teorik Yaklaşımlar ve Disiplinlerarasılık”, TMMOB Mimarlar Odası Bülteni; Kent ve Suç Dosyası, Bülten.55, Kasım-Aralık, Ankara, s. 4-10.
 • Gökulu, G. (2010). “Kent Güvenliği Kentleşme ve Suç İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, ss:209-226
 • Hale, C. (1996). “Fear of Crime: A Review of the Literature”, International Review of Victimology, Vol 4, Issue 2, p.79-150.
 • Karakuş, Ö. (2013). “Suç Korkusunun Sosyolojik Belirleyenleri: Sosyal Sermaye mi? Sosyal Kontrol mü?”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2013, 14(1), 1-19.
 • Karasu, M. A. (2012), “Kent ve Suç Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve”, C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss.175-193.
 • Kışlal Aydıner, H. (2017). ''Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği'', Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Kul, M (2013). Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu, İstanbul: Yeniyüzyıl.
 • Küçük, H., Özden P. P. (2019). “Kentsel Dönüşüm ve Kent Güvenliği İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Esenler Havaalanı Mahallesi Örneği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı, s. 305-321.
 • Lee, M. (2007). Inventing Fear of Crime, Routledge, New York.
 • Miceli, Renato; Michele, Roccato ve Rosalba, Rosato, (2004), “Fear of Crime in Italy: Spread and Determinants”, Environment and Behavior, Vol. 36, Issue 6, pp.776-779.
 • Özden, P. P. (2008). Kentsel Yenileme Yasal-Yönetsel Boyut Planlama ve Uygulama, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Sadioğlu, U., Ergönül, E. (2020). “Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Anlamı, Aktörleri ve Amaçları”, idealkent, Sayı 30, Cilt 11, Yıl 2020-22, s. 878-908.
 • Savaş Yavuzçehre, P. (2019). “Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Olgusu ve Algısında Değişim: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, Sayı: 14, s. 144-151.
 • Sipahi, E. B. (2016). Suç Korkusu Türkiye Kentlerinde Bir Alan Araştırması, Çizgi Yayınevi, Konya.
 • Skogan,W. (1986). “Fear of Crime and Neighborhood Change”, Crime and Justice A Review of Research, (Ed.) M. Tomry, Vol. 8, The University of Chicago Press, s. 203-229, https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/449123
 • Taylor, Ian (1996), “Fear of Crime”, Urban Fortunes and Contemporary Social Movements, Sociology 30(2): 317–338.
 • Varlık, S. (2021). “Kent ve Suç İlişkisi”, Polis Dergisi, https://polisdergisi.pa.edu.tr/kent-ve-suc-iliskisi-1229-haber, (23.9.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7726-1119
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pjess1011633, journal = {Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies}, eissn = {2148-8703}, address = {Pamukkale Üniversitesi İİBF Denizli}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {9}, number = {1}, pages = {1 - 17}, doi = {10.34232/pjess.1011633}, title = {Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği}, key = {cite}, author = {Savaş Yavuzçehre, Pınar} }
APA Savaş Yavuzçehre, P. (2022). Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies , 9 (1) , 1-17 . DOI: 10.34232/pjess.1011633
MLA Savaş Yavuzçehre, P. "Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği" . Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 9 (2022 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pjess/issue/70470/1011633>
Chicago Savaş Yavuzçehre, P. "Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 9 (2022 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği AU - PınarSavaş Yavuzçehre Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.34232/pjess.1011633 DO - 10.34232/pjess.1011633 T2 - Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 9 IS - 1 SN - -2148-8703 M3 - doi: 10.34232/pjess.1011633 UR - https://doi.org/10.34232/pjess.1011633 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği %A Pınar Savaş Yavuzçehre %T Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği %D 2022 %J Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies %P -2148-8703 %V 9 %N 1 %R doi: 10.34232/pjess.1011633 %U 10.34232/pjess.1011633
ISNAD Savaş Yavuzçehre, Pınar . "Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği". Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies 9 / 1 (Haziran 2022): 1-17 . https://doi.org/10.34232/pjess.1011633
AMA Savaş Yavuzçehre P. Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği. pjess. 2022; 9(1): 1-17.
Vancouver Savaş Yavuzçehre P. Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2022; 9(1): 1-17.
IEEE P. Savaş Yavuzçehre , "Kentsel Dönüşüm Uygulaması Sonrası Suç Korkusu Üzerine Bir Değerlendirme: Denizli Aktepe Mahallesi Örneği", Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, c. 9, sayı. 1, ss. 1-17, Haz. 2022, doi:10.34232/pjess.1011633

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.