Cilt: 9 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına başlamıştır. PJESS yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi, yönetim, ekonomi, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, ekonometri, bilişim ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  alanındaki araştırmacıların konularını kapsayan hakemli bir akademik dergidir. Editör ayrıca her makalenin başlangıçta özgünlük açısından değerlendirilmesini ve bunun için uygun yazılımın kullanılmasını sağlar. Editör incelemesinin ardından, makale kör hakem incelemesine yönlendirilir.

Makale kategorileri:

  • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri  
  • Ekonometri 
  • İktisat 
  • İşletme 
  • Muhasebe 
  • Maliye
  • Kamu maliyesi
  • Siyaset bilimi ve kamu yönetimi
  • Uluslararası ticaret ve finans
  • Yönetim bilişim sistemleri


1. PJESS’de sadece Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Yayına gönderilen makaleler hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler içermelidir.
2. PJESS makaleleri hem Türkçe hem de İngilizce öze uygun JEL kodları içermelidir.
3. Yayına gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması ve yayınla birlikte ayrıca intihal raporunun gönderilmesi gerekmektedir.
4. Yazarların Orcid no almış olması ve yazar bilgilerinin altında verilmiş olması gerekir.
5. Makale, Microsoft Office Word 2003 formatında hazırlanmalı ve derginin Web sayfası adresinden (pjess.pau.edu.tr) gönderilmelidir. Sayfaya erişilememesi ya da benzeri aksaklıkların çıkması durumda e-posta yoluyla başvurular da (pjess@pau.edu.tr) kabul edilebilir. Ancak basılı ya da CD içerisinde ve/veya posta, faks vb. yollarla gönderilen yazılar kabul edilmez.
6. Metin, A4 ebadında kâğıda aşağıda belirtilmiş olan sayfa kenar boşluk boyutlarına göre hazırlanmalıdır: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üstbilgi: 1,25 cm, Altbilgi:1,25 cm.
7. Metnin tamamı 11 nk ve tek satır aralığı olmalı, Palatino Linotype (yüklü değilse Times New Roman) yazı tipi kullanılmalıdır. Tanımlanan özelliklere göre hazırlanan metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.
8. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki sıra ve kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:

Başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, önce 12 nk sonra 6 nk aralık, yazılan dilde kelimelerin ilk harfi büyük ikinci dilde ise yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve en fazla 12 kelimeden (APA style) meydana gelmelidir.

Yazar(lar): Boyutu 11 nk, ortalanmış, önce 0 nk ve sonra 6 nk aralık olmalı ve unvan kullanılmamalıdır. Soyadının tamamı büyük harf ve devamında e-posta adresi olmalıdır. Kurum adresi bilgileri dipnotta gösterilmelidir. Birden çok yazarlar alt alta yazılmalıdır.

Türkçe Öz: Öz, metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı), çalışmanın konusu, amacı, metodolojisi ve kayda değer bulgular içermeli ve 125 kelimeyi aşmamalıdır.

Türkçe Anahtar Kelimeler: “Anahtar kelimeler : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanına en fazla 5 adet yazılmalıdır.

İngilizce Başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, sadece ilk harfi büyük, öncesi 0 nk, sonrası 6 nk aralık olmalıdır.

İngilizce Öz: Öz metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı) Türkçe öz metin ile aynı içerikte olmalı ve 150 kelimeyi aşmamalıdır.

İngilizce Anahtar Kelimeler: “Keywords : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında ve Türkçe anahtar kelimelerle aynı olmalıdır.

JEL Kodları: İşletme ve ekonomi le ilgili çalışmalarda JEL kodu verilmesi zorunludur. “JEL Codes :” (boyutu 9 nk, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında olmalıdır. JEL kodlarına http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinde yer almaktadır.

İlk sayfasında başlık ve öz bilgilerin yer aldığı makalenin devam eden sayfalarında aşağıda belirtilmiş kurallar uygulanır:

Başlıklar: Boyutu 11 nk, kalın, sola dayalı, öncesi ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Ana başlıkların tamamında büyük harf olmalıdır. Alt başlıklarda ise baş harfinin büyük olması yeterlidir. Başlıklarda numaralandırma yapılması tavsiye edilir.


Paragraflar: Boyutu 11 nk, her iki yana yaslı, öncesi 0 ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Paragraflarda satır başı girintisi kullanılmamalıdır.


Tablo ve şekiller: Tablo, grafik ve şekil başlıklarının boyutu 11 nk, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Her ikisinde de başlık numaralandırılması kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil içerisindeki metnin yazı tipi boyutu 9 puntodan küçük, 11 puntodan büyük olamaz.


Makale içerisinde;

• Ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır.
• Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır.
• Matematiksel ifadelerde MS Word’un Denklem Düzenleyicisi’nden yararlanılmalıdır.
• Makalede yer verilen denklem, şekil, grafik ve tablolar hakkında metin içerisinde açıklayıcı bilgiler verilmesine dikkat edilmelidir.
• Şekil, grafik ve tablolar için referans gösterilmesi gerekiyorsa bunların hemen altında “Kaynak:” başlığı altında verilmelidir.
• Türk Dil Kurumu, “
İnternet” sözcüğünü özel isim kabul ettiğinden Türkçe yazılarda bu sözcük özel isim dil kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Atıflar ve kaynakçada APA sitili temel alınmaktadır. Dolayısıyla metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde yazar soyadı, tarih ve sayfa numaraları kullanılmalıdır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda “vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Atıf ve kaynakça gösterim örnekleri aşağıda sunulmuştur.

• (LeDoux, 1995a: 210-212)
(Carstensen & Mikels, 2005)
(LeDoux, 1995b; Shipley, 1986: 13-17)
(Anderson vd., 2003: 5628)
Wilson vd. (1996:45)
Can & Güner (1992)
Kaya (2009) ya da (Kaya, 2009)

Dergi örnekleri:
Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., De Rosa, E. & Gabrieli, J. D. E. (2003). Neural correlates of the automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23(1), 5627–5633.
Carstensen, L. L. & Mikels, J. A. (2005). At the intersection of emotion and cognition: Aging and the positivity effect. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 117–121
LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. Annual Review of Psychology, 46, 209–235.

Kitap örnekleri:
Can, H. & Güner S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.
Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C. & Evans, J. J. (1996). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, England: Thames Valley Test Company.

İnternet örnekleri
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1999). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2001, URL: http://plan8.dpt.gov.tr/
Kaya, İ. (2009, Aralık 22). Postmodern Marketing / Postmodern Pazarlama. Pazarlama Bi’tanedir. İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2010, URL: http://pazarlamabitanedir.blogspot.com/2009_12_01_ archive.html

Başvuru için Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Telif Hakkı Konusunda
Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz sorumlu (yazışılan) yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
PAMUKKALE AVRASYA SOSYOEKONOMİK ÇALIŞMALAR DERGİSİ’nin her türlü yayım ve telif hakkı yine dergi editörlüğüne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, fotokopi, dijital ve benzeri yöntemlerle herhangi bir bölümü veya tamamı dergi editörlüğünün izni olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz. Bilimsel etik kurallarına uygun olmayan alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan makalelerin fikri ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye ait örnek yazım formatı şöyledir;  Örnek Yazım Formatı


PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanma süreci, bilgilerin objektif ve saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu süreçteki prosedürler çalışmaların kalitesini arttırmaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi destekleyen ve gerçekleştiren çalışmalardır. Bu noktada, yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik kaygı standartlarına uyması büyük önem taşımaktadır. PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumlulukları üstlenmesini beklemektedir. PJESS, bilimsel bilginin gelişmesi için yayın etiğine büyük önem vermektedir. Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen kılavuz ve politikalarına uygun olarak hazırlanan Temel Uygulamaların ilkelerini esas almaktadır. iThenticate, Turnitin veya intihal.net, profesyonel intihal tespiti ve önlenmesi için kullanılabilir.
Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar Yayın Etiği Komitesi (YEK) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar ışığında yazılmıştır. Yazarların aşağıdaki etik sorumluluklarına riayet etmesi beklenmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları:
1.Yazar (lar) orijinal çalışmalarını dergiye sunmalıdır. Diğer çalışmaları kullanırlarsa, metin içi ve son metin referanslarını doğru ve eksiksiz yapmalıdırlar.
2. Entelektüel düzeyde çalışmaya katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.
3. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar çelişen menfaatlere veya ilişkilere tabi ise, bunlar açıklanmalıdır.
Yazılarının gözden geçirilmesi sırasında yazarlardan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri yayın kuruluna göndermeye hazır olmalıdır. Yazar (lar) katılımcıların rızasına sahip olduklarını ve kullanılan verilerin paylaşımı, araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri belgelemelidir.
Yazar (lar), çalışmalarında erken tahliye veya yayın sürecinde bir hata fark ederse dergi veya yayıncıyı bilgilendirmek ve düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında editörlerle iş birliği yapmaktan sorumludur. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar. Her sunum ancak bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir. İnceleme süreci başlamışsa, bir çalışmada verilen yazar sorumlulukları (örneğin bir yazar eklemek, yazar adlarının yeniden sıralanması) değiştirilemez.

Editörlerin Etik Sorumlulukları:
PJESS editörleri, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi, "YEK Yayin Etiği Yönergeleri" kılavuzlarına dayanan aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır. "Yayın Etiği Komitesi (YEK) tarafından açık erişim olarak yayınlandı.
Genel görev ve sorumluluklar: Editörler PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanan her çalışmadan sorumludur.
1.Yazar (lar) dan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri yayın kuruluna göndermeye hazır olmalıdır.
2. Yazar (lar) katılımcıların rızasına sahip olduklarını ve kullanılan verilerin paylaşılması ve araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri belgelemelidir.
3. Yazar (lar), çalışmalarında erken tahliye veya yayın sürecinde bir hata fark ederse dergi veya yayıncıyı bilgilendirmek ve düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
4. Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar. Her başvuru yalnızca bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir.
5. İnceleme süreci başlamışsa, bir çalışmada verilen yazar sorumlulukları (örneğin bir yazar eklemek, yazar adlarının yeniden sıralanması) değiştirilemez.

Editörlerin Sorumlulukları:
1. Okuyucuların ve yazarların bilgi talebini karşılamak için çaba sarf etmek,
2. Derginin sürekli gelişimini sağlamak,
3. Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini artırmaya yönelik prosedürleri yönetmek,
4. Entelektüel özgürlüğü desteklemek ve akademik bütünlüğü sağlamak,
5. Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden prosedürleri takip etmek,
6. Düzeltme veya açıklama gerektiren konularda şeffaf ve açık olmak.
Editörler yayınlanan çalışmaların literatüre katkıda bulunmasını ve özgün olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, okuyucular, araştırmacılar ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almalı ve açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlamalıdırlar.

Yazarlarla İlişkiler:
1. Editörler, çalışmaların önemi, özgünlüğü, geçerliliği, ifadelerde netliği ve derginin amaç ve hedefleri ile uygunluğu konusunda olumlu veya olumsuz kararlar vermelidir.
2. Editörler, yayın kapsamındaki çalışmaları, çalışma ile ilgili ciddi sorunlar olmadıkça, ön inceleme sürecine almalıdır.
3. Editörler, çalışmayla ilgili ciddi sorunlar olmadıkça gözden geçirenler tarafından yapılan olumlu önerileri görmezden gelmemelidir.
4. Yeni editörler, ciddi konular olmadıkça, önceki editörün çalışmalar hakkındaki kararlarını değiştirmemelidir.
5. "Çift-Kör İnceleme ve Gözden Geçirme Süreci" yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerden olası sapmaları önlemelidir.
6. Editörler, yazarların sorgularını yanıtlamaya yetecek kadar kapsamlı bir "Yazar Kılavuzu" yayınlamalıdır. Bu kılavuz düzenli olarak güncellenmelidir.
7. Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici geribildirim verilmelidir.

Hakemlerle İlişkiler:
Editör,
1. Çalışmanın konusuna göre hakem seçer.
2. Hakemlerin sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve rehberliği sağlar.
3. Hakemler ve yazarlar arasında çatışan çıkarlar olup olmadığını gözler.
4. Kör incelemede hakem ve yazarların kimlikleri gizli tutulur.
5. hakemleri makaleyi tarafsız, bilimsel ve nesnel bir şekilde incelemeye teşvik edin.
6. Hakemlerin performansını artıran uygulamalar ve politikalar geliştirebilir.

Yayın Kurulu İle İlişkiler:

Yayın kurulu üyelerinin yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak prosedürleri izlediğinden emin olmalı ve yayın politikaları ve gelişmeler hakkında üyelere bilgi vermelidir. Editörler ayrıca, editörler kurulunun yeni üyelerini eğitmeli ve ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.
Editörler derginin yayın politikalarında belirtilen "Kör İnceleme ve İnceleme Süreci" politikalarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle editörler, her yazının tarafsız, adil ve zamanında gözden geçirilmesini sağlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları:
Tüm makalelerin “Kör İnceleme” ile gözden geçirilmesinin yayın kalitesi üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu süreç nesnel ve bağımsız bir inceleme ile gizliliği sağlar. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi PJESS'in inceleme süreci çift kör inceleme ilkesi ile yürütülmektedir. Hakemler yazarlarla doğrudan temas kurmazlar ve incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte, değerlendirme formları ve tam metinler üzerinde gözden geçirenlerin yorumları editör tarafından yazar (lar) a atanır. Bu bağlamda PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi için inceleme çalışması yapan hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir:
Hakemler
1. Sadece kendi uzmanlık alanlarında gözden geçirmeyi kabul eder.
2. Tarafsız ve gizli bir şekilde gözden geçirir.
3. Çıkar çatışmasıyla karşılaştığını düşünen dergiyi editöre bildirmek ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddetmek.
4. Gözden geçirdikleri makaleleri, inceleme sürecinden sonra gizlilik ilkesine uygun muhafaza eder. Hakemler, inceledikleri makalelerin son sürümlerini yalnızca yayınlandıktan sonra kullanabilirler.
5. Makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından gözden geçirmeli ve milliyet, cinsiyet, dini ve politik inançların ve ekonomik kaygının incelemeyi etkilememesini sağlamalıdır.
6. Makaleyi yapıcı ve nazik bir şekilde gözden geçirin, düşmanlık, iftira ve hakaret gibi kişisel yorumlarda bulunmaktan kaçınır.
7. Zaman içinde ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak incelemeyi kabul ettikleri makaleyi gözden geçirir.
Editörler PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'ne gönderilen tüm işlemlerden sorumludur. Bu çerçevede, ekonomik ya da politik çıkarları göz ardı ederek, karar vericiler editörlerdir.
• Yayıncı bağımsız bir yayın kararı almayı taahhüt eder.
• Yayıncı, bilimsel istismar, sahtekarlık ve intihal ile ilgili tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

PJESS, Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yukarıda belirtilen etik sorumlulukların dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız, lütfen dergiyi e-posta ile bilgilendirin.


Yayın Politikası
PJESS, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat, işletme, muhasebe, maliye, kamu maliyesi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finans, yönetim bilişim sistemleri alanlarındaki çalışmaları Türkçe veya İngilizce olarak yayımlamaktadır.
Dergi, yazarlardan gönderi ve/veya makale işlem ücreti talep etmez.

PJESS, yazarlardan gönderi ve/veya makale işlem ya da yayınlama ücreti talep etmez.

25644

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi, yılda iki kez yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisinde yayınlanmış makalenin telif hakları Creative Commons Atıf-Gayri ticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamındadır.