Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Apartman Başlığı Altında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 34 - 42, 30.03.2023

Öz

Bu çalışmada, ülkemizde yer alan apartman başlıklı lisansüstü tezlerin içerik olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma, apartman kavramını mimari bir üretim biçimi olarak ele alan ve yapı ile ilişkilendiren tez çalışmaları ile sınırlandırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde lisansüstü tez çalışmalarına herkesin erişebileceği YÖK Ulusal Tez Merkezi kullanılmıştır. Araştırma sonucu ulaşılan 76 tez üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmalar; türlerine, yayınlandığı yıllara, üniversitelere, enstitülere, anabilim ve anasanat dallarına ve araştırmacının belirlediği konulara göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın yöntemi olarak tarama modeli seçilmiştir. Tezlerin analizinde içerik analiz yöntemi uygulanmış, ortaya çıkan değerler frekans ve yüzdelikler ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulguların, konu ile ilgilenen araştırmacılara yardımcı olacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve Ulusun İnşası, çeviren: Tuncay Birkan. Metis Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Cengizkan, A. (2019). Modernin saati (2. Basım). Arkadaş Yayınevi.
 • Çağlayan, N. (2018). Türkiye’de zihinsel engellilerde sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 403–418.
 • Güven Türker, E. (2010). 21. Yüzyıl başında İstanbul büyük kent Modelinde bir yatırım aracı olarak konut Olgusu ve piyasa Baskısının mekan Organizasyonları üzerindeki Belirleyici Etkilerinin analizi [yüksek lisans tezi, yıldız teknik üniversitesi]. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hasol, D. (2005). Ansiklopedik mimarlık sözlüğü, yapı endüstri. Merkezi Yayınları.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel yayın dağıtım.
 • Sey, Y. (1998). Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de mimarlık ve yapı Üretimi, 75 yılda Değişen kent ve mimarlık, editör: Yıldız Sey. Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2009). Konut Sorununu konut sunum Biçimleriyle düşünmek. Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Url-1: Etimoloji sözlüğü (Erişim tarihi: 21.12.2022). http: //www .etim oloji turkc e.com /keli me/apartman
 • Url-2: Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (Erişim Tarihi: 27.12.2022). https://sozluk.gov.tr/

Analysis of Graduate Theses Written under the Title of Apartment

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 34 - 42, 30.03.2023

Öz

This study aimed to analyze the content of graduate theses titled apartments in our country. The research has been limited to thesis studies that deal with the concept of apartment as an architectural production style and associate it with the building. For this purpose, YÖK National Thesis Center, where everyone can access postgraduate thesis studies in our country, has been used. Analysis was carried out on 76 theses that were reached as a result of the research. Studies have been analyzed by classifying according to their types, years of publication, universities, institutes, departments, and subjects determined by the researcher. Survey model was chosen as the method of the study. Content analysis method was applied in the analysis of theses, and the resulting values were analyzed with frequencies and percentages. It is anticipated that the findings will help researchers interested in the subject.

Kaynakça

 • Bozdoğan, S. (2002). Modernizm ve Ulusun İnşası, çeviren: Tuncay Birkan. Metis Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Cengizkan, A. (2019). Modernin saati (2. Basım). Arkadaş Yayınevi.
 • Çağlayan, N. (2018). Türkiye’de zihinsel engellilerde sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 403–418.
 • Güven Türker, E. (2010). 21. Yüzyıl başında İstanbul büyük kent Modelinde bir yatırım aracı olarak konut Olgusu ve piyasa Baskısının mekan Organizasyonları üzerindeki Belirleyici Etkilerinin analizi [yüksek lisans tezi, yıldız teknik üniversitesi]. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hasol, D. (2005). Ansiklopedik mimarlık sözlüğü, yapı endüstri. Merkezi Yayınları.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel yayın dağıtım.
 • Sey, Y. (1998). Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de mimarlık ve yapı Üretimi, 75 yılda Değişen kent ve mimarlık, editör: Yıldız Sey. Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2009). Konut Sorununu konut sunum Biçimleriyle düşünmek. Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Url-1: Etimoloji sözlüğü (Erişim tarihi: 21.12.2022). http: //www .etim oloji turkc e.com /keli me/apartman
 • Url-2: Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (Erişim Tarihi: 27.12.2022). https://sozluk.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimari Tasarım
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Eda BALABAN VAROL
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5040-9352
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Balaban Varol, E. (2023). Apartman Başlığı Altında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi . PLANARCH - Design and Planning Research , 7 (1) , 34-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/planarch/issue/76946/1295033

Dergi Platformu (2): https://planningdesign-ataunipress.org/EN

Makale Teslimi: https://japd.manuscriptmanager.net/