Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İç Mimarlık Programının Acil Uzaktan Eğitime Uyumlanma Süreci ve Çıkarımlar

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 64 - 75, 30.03.2023

Öz

2019 Aralık ayı itibari ile dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de eğitimdir. Çeşitli ve hızlı kararlarla öğretim sürecini ve yöntemlerini revize etme ihtiyacı duyulmuştur. Salgının Türkiye’de toplum sağlığını tehdit edecek seviyeye ulaşması ile uzaktan eğitim yöntemine geçilmiş, öğrenciler ve eğitmenler farklı bilişim sistemleri ile dijital (çevrim içi) ortamda bir araya getirilmiştir. Tasarım tabanlı disiplinler için bu süreç yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle çalışmada, uzaktan eğitimde iç mimarlık eğitiminde karşılaşılan sorunlar saptanmış ve acil uzaktan eğitim koşullarına uyumlanma süreci değerlendirilmiştir. Görüşme tekniği oluşturulan yarı yapılandırılmış form ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık bölümü öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Derslerin uyumlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda uzaktan eğitime uyumlanma düzeyinin her bir ders öznelinde farklılık gösterdiği, bunun nedeninin ise eğitimde verimlilik düzeyinde görülen farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları mevcut iç mimarlık eğitimin acil uzaktan eğitime uyumlanma süreci içinde eksikliklerin giderilmesi yönündeki alana katkı vermektedir.

Kaynakça

 • Arın Ensarioğlu, S. (2020). Pandemi Sürecinin “Evrensel Tasarım” İlkelerine etkileri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(55), 1673–1680.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112–142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Ciravoğlu, A. (2001). Mimari tasarım eğitiminde workshop- stüdyo paralelliği üzerine (Tez No: 101501) [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). Tasarım ve kavram ilişkisinin iç mimarlık temel tasarım eğitimi kapsamındaki yeri: Farklı iki üniversite örneği üzerinden temel tasarım eğitimi üzerine bir araştırma. (Tez No: 308312) [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Çoban, A. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Dehghanbanadaki, H.,Seif, F., Vahidi, Y., Razi, F., Hashemi, E., Khoshmirsafa,
 • M., & Aazami, H. (2020). Bibliometricanalysis of globa lscie ntifi crese arch on coronavirus (COVID-19). Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34(1), 354–362.
 • Dewey, J. (1998). Temel Dewey: Pragmatizm, eğitim, demokrasi (Cilt. 1). Indiana University Press.
 • Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). Examining the Turkish universities’ distance education systems Duringthe COVID-19 pandemic.
 • Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 14(1), 787–809.
 • Dural, S. (2008). Sınıf öğretmenı̇ adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejı̇lerı̇ ile başarıları arasındakı̇ ilişki [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Duyar, İ. (1988). Eğitimde iç verimlilik. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 22(1), 469–484.
 • European Commission (2000). Memorandum on lifelonglearning (Brussels). http: //arh iv.ac s.si/ dokum enti/ Memor andum on_L ifelo ng_Learnin g.pdf . Erişim: 20.05.2021.
 • Eurydice (2011). Modernisation of higher education in Europe: Funding and the social dimension. http: //eac ea.ec .euro pa.eu /educ ation /eurydice. Erişim: 20.05.2021.
 • Garip, E., Garip, S. B., & Eke, M. A. S. (2015). İç mimarlık eğitiminde tasarım ve ölçek bağlamında farklı yaklaşımlar: Bitirme çalışmaları üzerinden bir inceleme, İÇMEK III - İç Mimarlık eğitimi 3, (pp. 269–279). Ulusal Kongresi/Atölye, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Bildiriler Kitabı.
 • Hanks, K. (1999). İnsanları motive etme sanatı. Alfa Yayınları. Jackson, S. (2006). Learning to live: The relationship between life long learning and life long illness. International Journal of Lifelong Education, 25(1), 51–73. [CrossRef]
 • Kanca, H. (2020). Mimari tasarım eğitimi sürecinde destekleyici uygulamalar bütünü olarak allosterik öğrenme temelli bir metodoloji. (Tez No: 624776) [Doktora Tezi]. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.31.
 • Kaptan, B. B. (1999). 20. Yüzyılda İç Mimarlığın Oluşum Süreci, Antik & Dekor, İstanbul, 52, 144–151.
 • Karadağ, E., & Yücel, E. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192.
 • Karadoğan, S. (2017). Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar. In R. Aksu (Ed.). Türkiye’de eğitim sorunlarına yönelik akademik değerlendirmeler-I (ss. 47-84). Maya Akademi Yayıncılık.
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Pegem Akademi.
 • Marsick, V. J., & Watkins, K. (1990). Informal and incident Allearning in the workplace. Routledge.
 • Morgan, R. M. (1988). Improving efficiency of education in developing countries. Educational Media International. Australian Journal of Education, 25(4), 201–208. [CrossRef]
 • Mutlu Kaya, D. (2020). Non-formal Öğrenme Ortamlarının Epizodik Belleğe ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması: Enerji Parkı (Tez No: 308312) [Yüksek Lisans Tez]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Ökten, C. E., & Acar, S. (2015). Yüksek öğretim ve yaygın eğitim işbirliği: Annemin masalı. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 21–35. [CrossRef]
 • Saavedra, J. (2020). Educational Challenges and Opportunities of the coronavirus (COVID-19) pandemic. https ://blogs.w orldb ank.o rg/education/educational- chall enges -and- opportunitiesco vid-19-pandemic . Erişim: 20.05.2021.
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and our tech futures. In Insight report challenges and opportunities in the post- COVID-19 world (pp. 24–27). World Economic Forum. www.weforum. org. Erişim: 20.05.2021.
 • Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar.
 • Turkish Studies, 15(4), 59–975. [CrossRef]
 • Sarıtaş, E., & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Internet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5–22.
 • Schön, D. A. (1985). The design studio. An exploration of its traditions and potentials. Rıba Publication Ltd.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Journal of International Social Sciences Academic Researches, 4(4), 40–53.
 • Silav, M. (2012). Disiplinler arası ortak yaklaşım: Estetik Olgusu. İÇMEK II - İç Mimarlık eğitimi 2 (pp. 141–145). Ulusal Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Bildiriler Kitabı.
 • Torun, A. (2017). İç mimarlık lisans eğitiminde bilgi okuryazarlığının çok yönlü analizi ve bir ders önerisi (Tez No: 467931) [Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • URL-1 (2021). Eğitimde Verimlilik. https ://pp t-onl ine.o rg/49 9347. Erişim: 20.05.2021.
 • Williamson, B.,Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114. [CrossRef]
 • World Health Organization (2020). WHO director-general’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. https:// ww w.who .int/ dg/sp eeche s/det ail/w ho-di recto r-gen eral- sopen ing-remark s-at- the-m edia- brief ing-o n-cov id-19 ---11 -marc h-2020.Erişim: 20.05.2021.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları.
 • YÖK (2020a). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. www.yok.gov.tr. Erişim: 20.05.2021.
 • YÖK (2020b). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. www.yok.gov.tr. Erişim: 20.05.2021.
 • YÖK (2020c). YÖK Üniversitelerimizdeki uzaktan öğretimin bir aylık fotoğrafını çekti. https ://ww w.yok .gov. tr/Sa yfala r/Hab erler /2020 / uzaktan-egitim e-Yonelikd egerl endirme.Aspx. Erişim: 20.05.2021.

The Adaptation Process of the Interior Architecture Program into Emergency Distance Education and Implements

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 64 - 75, 30.03.2023

Öz

As of December 2019, in education, one of the most affected areas of the COVID-19 pandemic that has affected the entire world, there has been a need to revise the teaching methods with various and quick decisions. Since the outbreak had reached a level that could pose a threat to public health in Turkey, the closed educational institutions soon switched to distance learning, and students and educators were brought together using different information systems in a digital (online) environment. For design-based disciplines, this process made it mandatory to develop new solution proposals. Therefore, this study identified the problems encountered in the training of internal architecture in distance education and evaluated the process of adapting to urgent distance learning conditions. The semi-structured interview technique was applied to the faculty members of the Department of Interior Architecture at Karadeniz Technical University. This study included assessments of the adaptation processes of the lessons. As a result of the assessments, it was determined that the level of adaptation to distance education varies for each subject lesson and that this is due to the differences in efficiency levels in education. In the research, the review and evaluation of the adaptation process of the Department of Interior Architecture during the pandemic process were focused on, and it is expected that this research will contribute to the field of correcting deficiencies in the possible Internal Architecture distance education problem after the pandemic.

Kaynakça

 • Arın Ensarioğlu, S. (2020). Pandemi Sürecinin “Evrensel Tasarım” İlkelerine etkileri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(55), 1673–1680.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112–142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1–23. [CrossRef]
 • Ciravoğlu, A. (2001). Mimari tasarım eğitiminde workshop- stüdyo paralelliği üzerine (Tez No: 101501) [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Çetinkaya, Ç. (2011). Tasarım ve kavram ilişkisinin iç mimarlık temel tasarım eğitimi kapsamındaki yeri: Farklı iki üniversite örneği üzerinden temel tasarım eğitimi üzerine bir araştırma. (Tez No: 308312) [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Çoban, A. (2012). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Dehghanbanadaki, H.,Seif, F., Vahidi, Y., Razi, F., Hashemi, E., Khoshmirsafa,
 • M., & Aazami, H. (2020). Bibliometricanalysis of globa lscie ntifi crese arch on coronavirus (COVID-19). Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34(1), 354–362.
 • Dewey, J. (1998). Temel Dewey: Pragmatizm, eğitim, demokrasi (Cilt. 1). Indiana University Press.
 • Durak, G., Çankaya, S., & İzmirli, S. (2020). Examining the Turkish universities’ distance education systems Duringthe COVID-19 pandemic.
 • Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 14(1), 787–809.
 • Dural, S. (2008). Sınıf öğretmenı̇ adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejı̇lerı̇ ile başarıları arasındakı̇ ilişki [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Duyar, İ. (1988). Eğitimde iç verimlilik. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 22(1), 469–484.
 • European Commission (2000). Memorandum on lifelonglearning (Brussels). http: //arh iv.ac s.si/ dokum enti/ Memor andum on_L ifelo ng_Learnin g.pdf . Erişim: 20.05.2021.
 • Eurydice (2011). Modernisation of higher education in Europe: Funding and the social dimension. http: //eac ea.ec .euro pa.eu /educ ation /eurydice. Erişim: 20.05.2021.
 • Garip, E., Garip, S. B., & Eke, M. A. S. (2015). İç mimarlık eğitiminde tasarım ve ölçek bağlamında farklı yaklaşımlar: Bitirme çalışmaları üzerinden bir inceleme, İÇMEK III - İç Mimarlık eğitimi 3, (pp. 269–279). Ulusal Kongresi/Atölye, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Bildiriler Kitabı.
 • Hanks, K. (1999). İnsanları motive etme sanatı. Alfa Yayınları. Jackson, S. (2006). Learning to live: The relationship between life long learning and life long illness. International Journal of Lifelong Education, 25(1), 51–73. [CrossRef]
 • Kanca, H. (2020). Mimari tasarım eğitimi sürecinde destekleyici uygulamalar bütünü olarak allosterik öğrenme temelli bir metodoloji. (Tez No: 624776) [Doktora Tezi]. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.31.
 • Kaptan, B. B. (1999). 20. Yüzyılda İç Mimarlığın Oluşum Süreci, Antik & Dekor, İstanbul, 52, 144–151.
 • Karadağ, E., & Yücel, E. (2020). Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181–192.
 • Karadoğan, S. (2017). Eğitimde sınıf-okul dışı öğrenme uygulamaları ve yaşanan sorunlar. In R. Aksu (Ed.). Türkiye’de eğitim sorunlarına yönelik akademik değerlendirmeler-I (ss. 47-84). Maya Akademi Yayıncılık.
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. Pegem Akademi.
 • Marsick, V. J., & Watkins, K. (1990). Informal and incident Allearning in the workplace. Routledge.
 • Morgan, R. M. (1988). Improving efficiency of education in developing countries. Educational Media International. Australian Journal of Education, 25(4), 201–208. [CrossRef]
 • Mutlu Kaya, D. (2020). Non-formal Öğrenme Ortamlarının Epizodik Belleğe ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması: Enerji Parkı (Tez No: 308312) [Yüksek Lisans Tez]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Ökten, C. E., & Acar, S. (2015). Yüksek öğretim ve yaygın eğitim işbirliği: Annemin masalı. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 21–35. [CrossRef]
 • Saavedra, J. (2020). Educational Challenges and Opportunities of the coronavirus (COVID-19) pandemic. https ://blogs.w orldb ank.o rg/education/educational- chall enges -and- opportunitiesco vid-19-pandemic . Erişim: 20.05.2021.
 • Saran, S. (2020). Technology: Digital Epiphany? COVID-19 and our tech futures. In Insight report challenges and opportunities in the post- COVID-19 world (pp. 24–27). World Economic Forum. www.weforum. org. Erişim: 20.05.2021.
 • Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar.
 • Turkish Studies, 15(4), 59–975. [CrossRef]
 • Sarıtaş, E., & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Internet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5–22.
 • Schön, D. A. (1985). The design studio. An exploration of its traditions and potentials. Rıba Publication Ltd.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Gazi Kitabevi.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Journal of International Social Sciences Academic Researches, 4(4), 40–53.
 • Silav, M. (2012). Disiplinler arası ortak yaklaşım: Estetik Olgusu. İÇMEK II - İç Mimarlık eğitimi 2 (pp. 141–145). Ulusal Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Bildiriler Kitabı.
 • Torun, A. (2017). İç mimarlık lisans eğitiminde bilgi okuryazarlığının çok yönlü analizi ve bir ders önerisi (Tez No: 467931) [Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • URL-1 (2021). Eğitimde Verimlilik. https ://pp t-onl ine.o rg/49 9347. Erişim: 20.05.2021.
 • Williamson, B.,Eynon, R., & Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107–114. [CrossRef]
 • World Health Organization (2020). WHO director-general’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. https:// ww w.who .int/ dg/sp eeche s/det ail/w ho-di recto r-gen eral- sopen ing-remark s-at- the-m edia- brief ing-o n-cov id-19 ---11 -marc h-2020.Erişim: 20.05.2021.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H., & Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları.
 • YÖK (2020a). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. www.yok.gov.tr. Erişim: 20.05.2021.
 • YÖK (2020b). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. www.yok.gov.tr. Erişim: 20.05.2021.
 • YÖK (2020c). YÖK Üniversitelerimizdeki uzaktan öğretimin bir aylık fotoğrafını çekti. https ://ww w.yok .gov. tr/Sa yfala r/Hab erler /2020 / uzaktan-egitim e-Yonelikd egerl endirme.Aspx. Erişim: 20.05.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimari Tasarım
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Selver KOÇ ALTUNTAŞ Bu kişi benim
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9272-7746
Türkiye


Şengül YALÇINKAYA Bu kişi benim
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1629-6443
Türkiye


Erkan AYDINTAN Bu kişi benim
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8097-2384
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Koç Altuntaş, S. , Yalçınkaya, Ş. & Aydıntan, E. (2023). İç Mimarlık Programının Acil Uzaktan Eğitime Uyumlanma Süreci ve Çıkarımlar . PLANARCH - Design and Planning Research , 7 (1) , 64-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/planarch/issue/76946/1295063

Dergi Platformu (2): https://planningdesign-ataunipress.org/EN

Makale Teslimi: https://japd.manuscriptmanager.net/