Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 70 - 78 2020-01-31

GÖÇÜN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAREKETLERİNE ETKİSİ: İLLERE GÖRE GÖÇ VE PATENT SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
The Effect of Migration on the Intellectual Capital: Determination of the Relationship Between Migration and Patents

Arif Selim EREN [1] , Ali Haluk PINAR [2] , Mesut BİLGİNER [3]


Ülkelerin gelişmişlik ölçütleri arasında entelektüel sermayenin kendilerini tercih etmelerinin de olduğu bilinmektedir. Günümüz ekonomisinde işletmelerin sürekli gelişimi sürdürülebilir hale getirebilmeleri için beşeri sermayeyi ellerinde tutacak önlemler geliştirmeleri gerekmektedir. Buradan yola çıkarak mevcut çalışma il bazında göç ve onaylanmış patent sayısı arasındaki ilişkiden yola çıkarak göçün entelektüel sermaye üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2000-2010 yılları patent sayısı ve illere göre göç verilerinin regresyon yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda; göç alan illerin patent alımında belirleyici olduğu dolayısıyla da göçün entelektüel sermayenin hareketleri üzerinde etkisinin olduğu istatistiki olarak kanıtlanmıştır. Çalışmada göçün idaresi üzerine çalışma yapacak olan akademisyenlere araştırma önerileri ile birlikte uygulayıcılara tavsiyelerde bulunulmuştur.
It is known that being chosen by intellectual capital is among the development criteria of countries. In today's economy, businesses need to develop measures to keep human capital in their hands so that sustainable development can be maintained. From this point of view, the current study aimed to determine the effects of migration on intellectual capital, by establishing a link between migration and the number of granted patents on provincial basis. With the analysis of the data (from 2000 to 2010), obtained from Turkish Patent Institute (TPI) and Turkish Statistics Institute (TSI), on the number of granted patents and migration on provincial basis; the provinces that get migration are found to be decisive in patents numbers, so the effect of migration on intellectual capital is statistically proven. Moreover, some implications for researchers on further research are provided besides some recommendations for the practitioners.
 • Abeysekera, I. (2007). "Intellectual Capital Reporting Between a Developing and Developed Nation", Journal of Intellectual Capital, Vol. 8 Iss 2 pp. 329 – 345.
 • Aksu, L. (2015). “Türkiye’de Beşeri Sermayenin Önemi: Ekonomik, Sosyal ve Stratejik Analizi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 17(66), ss. 41-88.
 • Cleary, P. & Quinn, M. (2016). “Intellectual Capital And Business Performance an Exploratory Study of the Impact of Cloud-Based Accounting and Finance Infrastructure", Journal of Intellectual Capital, Vol. 17 Iss 2 pp. 255 – 278.
 • Demir, Ö. (2005). “Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değerlerine Olan Etkisi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(2), ss. 77-82.
 • Housel, T. J. & Nelson, S. K. (2005). “Knowledge Valuation Analysis: Applications for Organizational Intellectual Capital", Journal of Intellectual Capital, Vol. 6 Iss 4 pp. 544 – 557.
 • Kendirli, S. & Diker, F. (2016). “Kâğıt ve Ambalaj Sanayi İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Finansal Performansa Etkisi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 9(1), ss. 45-58.
 • Koçak, O. & Uygun, B. (2011). “Entelektüel Sermayenin Temel Unsurları: Altın Yakalılar”, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23-25 Haziran 2011, Saray Bosna, Bosna Hersek.
 • Nerdrum, L. & Erikson, T. (2001). "Intellectual Capital: A Human Capital Perspective", Journal of Intellectual Capital, Vol. 2 Iss 2 pp. 127 – 135.
 • Pazarcık, S. F. (2010). “Beyin Göçü Olgusu ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversitelerinde Çalışan Türk Sosyal Bilimciler Üzerine Bir Araştırma”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 165.
 • Roos, G. & O'Connor, A. (2015). “Government Policy Implications of Intellectual Capital: An Australian Manufacturing Case Study”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 16 Iss 2 pp. 364 – 389.
 • Roos, G.; Bainbridge, A. & Jacobsen, K. (2001). “Intellectual Capital Analysis as a Strategic Tool", Strategy & Leadership, Vol. 29 Iss 4 pp. 21 – 26.
 • Tomé, E. (2004). “Intellectual Capital, Social Policy, Economic Development and the World Evolution", Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 Iss 4 pp. 648 – 665.
 • TPE, (2017). “İllere Göre Patent Başvuruları”, http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/statistics.
 • TÜİK, “İllere Göre Göç İstatistikleri”, http://www.tuik.gov.tr.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ocak 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7274-1113
Yazar: Arif Selim EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9164-7808
Yazar: Ali Haluk PINAR
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2904-2613
Yazar: Mesut BİLGİNER
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

APA Eren, A , Pınar, A , Bilginer, M . (2020). GÖÇÜN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN HAREKETLERİNE ETKİSİ: İLLERE GÖRE GÖÇ VE PATENT SAYISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ . R&S - Research Studies Anatolia Journal , 3 (1) , 70-78 . DOI: 10.33723/rs.661640