Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İŞ YERİNDE GÖNÜLLÜ YEŞİL DAVRANIŞLAR: BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 391 - 410, 31.07.2022
https://doi.org/10.33723/rs.1137586

Öz

Bu çalışmada, iş yerinde gönüllü yeşil davranışların demografik değişkenler üzerinde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, çalışmanın teorik kısmının ardından çalışma bulguları, sonuç ve tartışma kısmına yer verilmiştir. Çalışmaya İstanbul ilindeki 302 beyaz yakalı çalışan dahil edilmiştir. Çalışmanın verilerinin dağıtılmasında çevrim içi ortamda anket formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Veriler raporlanırken minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro-Wilk testi ve grafiksel incelemeler, iç tutarlılık belirlemek adına Cronbach alpha hesaplaması sonrasında, iki grup arası değerlendirmelerde bağımsız gruplar t-testi ve ikiden fazla gruplar arası değerlendirmelerde tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. İş yerinde gönüllü yeşil davranışların cinsiyete (p=0,245, p>0,05); medeni duruma (p=0,360, p>0,05); eğitim düzeylerine (p=0,497, p>0,05); göre istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Yaşa (p=0,001, p<0,05); meslekte çalışma süresi (p=0,011, p<0,05); ve mevcut iş yerinde çalışma süresine (p=0,013, p<0,05); göre istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Çalışmanın literatürde göreceli olarak az sayıda çalışılan bir konu olması sebebiyle örgütsel davranış alanına ve diğer araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ahmed, M., Zehou, S., Raza, S.A., Qureshi, M.A., Yousufi, S.Q. (2020). “Impact of CSR and Environmental Triggers on Employee Green Behavior: The Mediating Effect of Employee Well-Being”, Corporate Social Responsibility Environ. Management, (2020), s.1-15.
 • Amrutha, V.N., Geetha, S.N. (2021). “Linking Organizational Green Training and Voluntary Workplace Green Behavior: Mediating Role of Green Supporting Climate and Employees’ Green Satisfaction”, Journal of Cleaner Production, 290 (2021), s.1-12.
 • Bashirun, S.N., Samudin, N.M.R., Zolkapli, N.M., Badrolhisam, N.I. (2019). “Fostering Organizational Citizenship Behavior for the Environment in Promoting Employee Green Behavior at the Workplace”, International Journal of Business and Management, 3 (1), s.18-24.
 • Cai, W., Yang, C., Bossink, B.A.G., Fu, J. (2020). “Linking Leaders’ Voluntary Workplace Green Behavior and Team Green Innovation: The Mediation Role of Team Green Efficacy”, Sustainability, 2020 (12), s.1-17.
 • Ciocirlan, E.C. (2017). “Environmental Behaviors: Definition Matters”, Organization & Environment, 30 (1), s.51-70.
 • Erbaşı, A. (2017). “The Investigation of Hotel Employees Green Organisational Behavior Tendencies in Terms of Some Demographic Variables”, Tourism in Southern and Eastern Europe, 4, s.159-168.
 • Fonseca de Araujo, F. (2012). “Do I Look Good in Green? A Conceptual Framework Integrating Employee Green Behavior, Impression Management and Social Norms”, Organizations and Sustainability, 3 (2), s.7-23.
 • Francoeur, V., Paillé, P., Yuriev, A., Boiral, O. (2019). “The Measurement of Green Workplace Behaviors: A Systematic Review”, Organization & Environment, 34 (1), 18-42.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S.E., Ployhart, R.E. (2014). “Multilevel Influenceson Voluntary Workplace Green Behavior: Individual Differences, Leader Behavior, and Coworker Advocacy”, Journal of Management, s.1-56.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S.E., Ployhart, R.E. (2014). “Multilevel Influenceson Voluntary Workplace Green Behavior: Individual Differences, Leader Behavior, and Coworker Advocacy”, Journal of Management XX (XX), s.1-24.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K. (2018). “A Cross Level Investigation on the Linkage Between Job Satisfaction and Voluntary Workplace Green Behavior”, Journal of Business Ethics, s.1-16.
 • Li, D., Zhao, L., Ma, S., Shao, S., Zhang, L. (2019). “What Influences An Individual’s Pro-Environmental Behavior? A Literature Review”, Resources, Conservation & Recycling, 146 (2019), s.28-34.
 • Manika, D., Wells, V.K., Gregory-Smith, D., Gentry, M. (2013). “The Impact of Individual Attitudinal and Organisational Variables on Workplace Environmentally Friendly Behaviors”, Journal of Business (November 2013), s.1-22.
 • Mi, L., Sun, Y., Gan, X., Yang, Y., Jia, T., Wang, B., Xu, T. (2021). “Predicting Environmental Citizenship Behavior in the Workplace: A New Perspective of Environmental Affective Event”, Sustainable Production and Consumption, 27 (2021), 2037-2046.
 • Norton, T.A., Zacher, H., Ashkanasy, N.M. (2014). “Organisational Sustainability Policies and Employee Green Behavior: The Mediating Role of Work Climate Perceptions”, Journal of Environmental Psychology, 38 (2014), s.49-54.
 • Norton, T.A., Parker, S.L., Zacher, H., Ashkanasy, N.M. (2015). “Employee Green Behavior: A Theoretical Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda”, Organization and Environment, 28 (1), s.103-125.
 • Norton, T.A., Zacher, H., Parker, S.L., Ashkanasy, N.M. (2017). “Bridging The Gap Between Green Behavioral Intentions and Employee Green Behavior: The Role of Green Psychological Climate”, Journal of Organizational Behavior, s.1-20.
 • Ones, D.S., Dilchert, S. (2012). “Employee Green Behaviors, in S.E., Jackson, D.S. Ones, and S., Dilchert (eds). Managing Human Resources for Environmental Sustainability”. San Francisco, CA: Jossey-Bass/Wiley, pp. 85-116.
 • Ones, D.S., Wiernik, B.M., Dilchert, S., Klein, R.M. (2015). “Multiple Domains and Categories of Employee Green Behaviors: More Than Conservation. In V. Wells, D. Gregory-Smith, & D. Manika (Eds.)”. Research Handbook on Employee Pro-Environmental Behavior. Cheltenham, United-Kingdom: Edward Elgar.
 • Özalp, Ö. (2019). “Otel Çalışanlarının Yeşil Örgüt İklimi Algılarının Yeşil Örgütsel Davranışları Üzerine Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı. Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Paillé, P., Boiral, O. (2013). “Pro-Environmental Behavior at Work: Construct Validity and Determinants”, Journal of Environmental Psychology, 36 (2013), s.118-128.
 • Park, S., Choi, S., Kim, E. (2011). “The Relationships Between Socio-Demographic Variables and Concerns About Environmental Sustainability”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2011, s.1-12.
 • Robertson, J.L., Carleton, E. (2018). “Uncovering How and When Environmental Leadership Affects Employees’ Voluntary Pro-Environmental Behavior”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 25 (2), s.197-210.
 • Rubel, M.R.B., Kee, D.M.H., Rimi, N.N. (2021). “Green Human Resource Management and Supervisor Pro-Environmental Behavior: The Role of Green Work Climate Perceptions”, Journal of Cleaner Production, 313 (2021), s.1-13.
 • Staddon, S.C., Cycil, C., Goulden, M., Leygue, C., Spence, A. (2016). “Intervening To Change Behavior and Save Energy in the Workplace: A Systematic Review of Available Evidence”, Energy Research and Social Science 17 (2016), s.30-51.
 • Su, L., Swanson, S.R. (2019). “Perceived Corporate Social Responsibility’s Impact on the Well-Being and Supportive Green Behaviors of Hotel Employees: The Mediating Role of The Employee-Corporate Relationship”, Tourism Management, 72 (2019), s.437-450.
 • Suganthi, L. (2019). “Examining The Relationship Between Corporate Social Responsibility, Performance, Employees’ Pro-Environmental Behavior at Work With Green Practices as Mediator”, Journal of Cleaner Production 232 (2019), s.739-750.
 • Unsworth, K.L., Davis, M.C.i Russell, S.V., Bretter, C.B. (2021). “Employee Green Behavior: How Organizations Can Help The Environment”, Current Opinion in Psychology, 42: s.1-6.
 • Weerarathna, R.S., Jayarathna, D.Y., Pintoe, A. (2017). “Employee Green Behavior: A Case in Manufacturing and Service Sector in Sri Lanka”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (12), s.1095-1106. Wesselink, R., Blok, V., Ringersma, J. (2017). “Pro-Environmental Behavior in the Workplace and The Role of Managers and Organisation”, Journal of Cleaner Production, 168 (2017), s.1679-1687.
 • Wu, P., Wu, T., Yuan, K. (2019). “Green” Information Promotes Employees’ Voluntary Green Behavior via Work Values and Perceived Accountability”, Sustainability, 11 (2019), s.1-16.
 • Xiao, J., Mao, J., Huang, S., Qing, T. (2020). “Employee Organization Fit and Voluntary Green Behavior: A Cross-Level Model Examining The Role of Perceived Insider Status and Green Organizational Climate”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (2020), s.1-18.
 • Yiğit, B. (2017). “Örgütsel Davranışta Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil İşgören Davranışı”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 1 (1), s.67-70.
 • Ying, M., Faraz, N.A., Ahmed, F., Raza, A. (2020). “How Does Servant Leadership Foster Employees’ Voluntary Green Behavior? A Sequential Mediation Model”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (2020), s.1-21.
 • Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., Paillé, P. (2018). “Overcoming The Barriers to Pro-Environmental Behaviors in the Workplace: A Systematic Review”, Journal of Cleaner Production, 182 (2018), s.379-394.

Voluntary Workplace Green Behaviors: A Study On White-Collar Employees

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 391 - 410, 31.07.2022
https://doi.org/10.33723/rs.1137586

Öz

In this study, it was aimed to determine whether voluntary workplace green behaviors differ according to demographic variables or not. For this purpose, after the theoretical part of the study, findings, conclusion and discussion part were given. In this study, 302 white-collar employees in Istanbul were included. To distribute the data of the study, an online questionnaire was used. The analysis of the data was evaluated in SPSS 21.0 program. To report the data, minimum, maximum, mean, standard deviation, frequency and percentage were used. To see the normal distribution of the data, Shapiro-Wilk test and graphical analyzes, Cronbach alpha for internal consistency were applied. Also independent groups t-test for evaluations between two groups and one-way variance analysis for evaluations between more than two groups were calculated. Statistical significance was accepted as p<0.05. It was determined that there was no statistically significant difference with gender (p=0.245, p>0.05); marital status (p=0.360, p>0.05); education levels (p=0.497, p>0.05). It was found that there was statistically significant difference according to age (p=0.001, p<0.05); working time in the profession (p=0.011, p<0.05); and working time in the institution (p=0.013, p<0.05). Because relatively few studies in the literature was determined, it is thought that our study will contribute to the organizational behavior field and also to other researchers in the future.

Kaynakça

 • Ahmed, M., Zehou, S., Raza, S.A., Qureshi, M.A., Yousufi, S.Q. (2020). “Impact of CSR and Environmental Triggers on Employee Green Behavior: The Mediating Effect of Employee Well-Being”, Corporate Social Responsibility Environ. Management, (2020), s.1-15.
 • Amrutha, V.N., Geetha, S.N. (2021). “Linking Organizational Green Training and Voluntary Workplace Green Behavior: Mediating Role of Green Supporting Climate and Employees’ Green Satisfaction”, Journal of Cleaner Production, 290 (2021), s.1-12.
 • Bashirun, S.N., Samudin, N.M.R., Zolkapli, N.M., Badrolhisam, N.I. (2019). “Fostering Organizational Citizenship Behavior for the Environment in Promoting Employee Green Behavior at the Workplace”, International Journal of Business and Management, 3 (1), s.18-24.
 • Cai, W., Yang, C., Bossink, B.A.G., Fu, J. (2020). “Linking Leaders’ Voluntary Workplace Green Behavior and Team Green Innovation: The Mediation Role of Team Green Efficacy”, Sustainability, 2020 (12), s.1-17.
 • Ciocirlan, E.C. (2017). “Environmental Behaviors: Definition Matters”, Organization & Environment, 30 (1), s.51-70.
 • Erbaşı, A. (2017). “The Investigation of Hotel Employees Green Organisational Behavior Tendencies in Terms of Some Demographic Variables”, Tourism in Southern and Eastern Europe, 4, s.159-168.
 • Fonseca de Araujo, F. (2012). “Do I Look Good in Green? A Conceptual Framework Integrating Employee Green Behavior, Impression Management and Social Norms”, Organizations and Sustainability, 3 (2), s.7-23.
 • Francoeur, V., Paillé, P., Yuriev, A., Boiral, O. (2019). “The Measurement of Green Workplace Behaviors: A Systematic Review”, Organization & Environment, 34 (1), 18-42.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S.E., Ployhart, R.E. (2014). “Multilevel Influenceson Voluntary Workplace Green Behavior: Individual Differences, Leader Behavior, and Coworker Advocacy”, Journal of Management, s.1-56.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K., Jackson, S.E., Ployhart, R.E. (2014). “Multilevel Influenceson Voluntary Workplace Green Behavior: Individual Differences, Leader Behavior, and Coworker Advocacy”, Journal of Management XX (XX), s.1-24.
 • Kim, A., Kim, Y., Han, K. (2018). “A Cross Level Investigation on the Linkage Between Job Satisfaction and Voluntary Workplace Green Behavior”, Journal of Business Ethics, s.1-16.
 • Li, D., Zhao, L., Ma, S., Shao, S., Zhang, L. (2019). “What Influences An Individual’s Pro-Environmental Behavior? A Literature Review”, Resources, Conservation & Recycling, 146 (2019), s.28-34.
 • Manika, D., Wells, V.K., Gregory-Smith, D., Gentry, M. (2013). “The Impact of Individual Attitudinal and Organisational Variables on Workplace Environmentally Friendly Behaviors”, Journal of Business (November 2013), s.1-22.
 • Mi, L., Sun, Y., Gan, X., Yang, Y., Jia, T., Wang, B., Xu, T. (2021). “Predicting Environmental Citizenship Behavior in the Workplace: A New Perspective of Environmental Affective Event”, Sustainable Production and Consumption, 27 (2021), 2037-2046.
 • Norton, T.A., Zacher, H., Ashkanasy, N.M. (2014). “Organisational Sustainability Policies and Employee Green Behavior: The Mediating Role of Work Climate Perceptions”, Journal of Environmental Psychology, 38 (2014), s.49-54.
 • Norton, T.A., Parker, S.L., Zacher, H., Ashkanasy, N.M. (2015). “Employee Green Behavior: A Theoretical Framework, Multilevel Review, and Future Research Agenda”, Organization and Environment, 28 (1), s.103-125.
 • Norton, T.A., Zacher, H., Parker, S.L., Ashkanasy, N.M. (2017). “Bridging The Gap Between Green Behavioral Intentions and Employee Green Behavior: The Role of Green Psychological Climate”, Journal of Organizational Behavior, s.1-20.
 • Ones, D.S., Dilchert, S. (2012). “Employee Green Behaviors, in S.E., Jackson, D.S. Ones, and S., Dilchert (eds). Managing Human Resources for Environmental Sustainability”. San Francisco, CA: Jossey-Bass/Wiley, pp. 85-116.
 • Ones, D.S., Wiernik, B.M., Dilchert, S., Klein, R.M. (2015). “Multiple Domains and Categories of Employee Green Behaviors: More Than Conservation. In V. Wells, D. Gregory-Smith, & D. Manika (Eds.)”. Research Handbook on Employee Pro-Environmental Behavior. Cheltenham, United-Kingdom: Edward Elgar.
 • Özalp, Ö. (2019). “Otel Çalışanlarının Yeşil Örgüt İklimi Algılarının Yeşil Örgütsel Davranışları Üzerine Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı. Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Paillé, P., Boiral, O. (2013). “Pro-Environmental Behavior at Work: Construct Validity and Determinants”, Journal of Environmental Psychology, 36 (2013), s.118-128.
 • Park, S., Choi, S., Kim, E. (2011). “The Relationships Between Socio-Demographic Variables and Concerns About Environmental Sustainability”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2011, s.1-12.
 • Robertson, J.L., Carleton, E. (2018). “Uncovering How and When Environmental Leadership Affects Employees’ Voluntary Pro-Environmental Behavior”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 25 (2), s.197-210.
 • Rubel, M.R.B., Kee, D.M.H., Rimi, N.N. (2021). “Green Human Resource Management and Supervisor Pro-Environmental Behavior: The Role of Green Work Climate Perceptions”, Journal of Cleaner Production, 313 (2021), s.1-13.
 • Staddon, S.C., Cycil, C., Goulden, M., Leygue, C., Spence, A. (2016). “Intervening To Change Behavior and Save Energy in the Workplace: A Systematic Review of Available Evidence”, Energy Research and Social Science 17 (2016), s.30-51.
 • Su, L., Swanson, S.R. (2019). “Perceived Corporate Social Responsibility’s Impact on the Well-Being and Supportive Green Behaviors of Hotel Employees: The Mediating Role of The Employee-Corporate Relationship”, Tourism Management, 72 (2019), s.437-450.
 • Suganthi, L. (2019). “Examining The Relationship Between Corporate Social Responsibility, Performance, Employees’ Pro-Environmental Behavior at Work With Green Practices as Mediator”, Journal of Cleaner Production 232 (2019), s.739-750.
 • Unsworth, K.L., Davis, M.C.i Russell, S.V., Bretter, C.B. (2021). “Employee Green Behavior: How Organizations Can Help The Environment”, Current Opinion in Psychology, 42: s.1-6.
 • Weerarathna, R.S., Jayarathna, D.Y., Pintoe, A. (2017). “Employee Green Behavior: A Case in Manufacturing and Service Sector in Sri Lanka”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7 (12), s.1095-1106. Wesselink, R., Blok, V., Ringersma, J. (2017). “Pro-Environmental Behavior in the Workplace and The Role of Managers and Organisation”, Journal of Cleaner Production, 168 (2017), s.1679-1687.
 • Wu, P., Wu, T., Yuan, K. (2019). “Green” Information Promotes Employees’ Voluntary Green Behavior via Work Values and Perceived Accountability”, Sustainability, 11 (2019), s.1-16.
 • Xiao, J., Mao, J., Huang, S., Qing, T. (2020). “Employee Organization Fit and Voluntary Green Behavior: A Cross-Level Model Examining The Role of Perceived Insider Status and Green Organizational Climate”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (2020), s.1-18.
 • Yiğit, B. (2017). “Örgütsel Davranışta Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil İşgören Davranışı”, Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 1 (1), s.67-70.
 • Ying, M., Faraz, N.A., Ahmed, F., Raza, A. (2020). “How Does Servant Leadership Foster Employees’ Voluntary Green Behavior? A Sequential Mediation Model”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (2020), s.1-21.
 • Yuriev, A., Boiral, O., Francoeur, V., Paillé, P. (2018). “Overcoming The Barriers to Pro-Environmental Behaviors in the Workplace: A Systematic Review”, Journal of Cleaner Production, 182 (2018), s.379-394.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi 2022 Temmuz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu YİĞİT> (Sorumlu Yazar)
Bağımsız Araştırmacı
0000-0002-2071-0099
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yiğit, B. (2022). İŞ YERİNDE GÖNÜLLÜ YEŞİL DAVRANIŞLAR: BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA . R&S - Research Studies Anatolia Journal , 5 (3) , 391-410 . DOI: 10.33723/rs.1137586
R&S - Research Studies Anatolia Journal 

https://dergipark.org.tr/rs