Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Courage and Aggression Levels of Secondary School Students According to Some Variables

Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 16 - 25, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1417255

Öz

The purpose of the research is to examine the levels of aggression and courage in high school students according to some variables. The study group of the research consists of high school students studying in secondary education institutions in Akçaabat district of Trabzon province under the Ministry of National Education in the 2019-2020 academic year, and the sample consists of 917 high school students who voluntarily participated in the study by random method. A personal information form, the Little Aggression Scale developed by Little, Jones, Brauner, Nock, and Hawley (2003) and the Sports Courage Scale developed by Konter and Johan (2012) were used as data collection tools in the study. The data was analyzed with the SPSS-22 program and the significance level was p<0.05. Frequency analysis was performed to determine the distribution of the data, and since the data obtained showed a normal distribution, T-Test, One-Way Analysis of Variance, Post-hoc Tukey and correlation analyzes were performed.
Considering the research findings, significant results were found in the Aggression and Courage scale variables such as gender, school type, and participation in school sports competitions (p<0.05). In addition, according to the correlation analysis we conducted between the two scales, there is a very low, significant negative relationship between aggression and courage levels (r = -.039).
According to the results, the Aggression Scale scores of males according to the gender variable, Vocational Technical Anatolian High School students according to the school type variable, and scores of students who dont participate in school sports competitions according to the participation in school sports competitions variable (in open-proactive, pure-relational, reactive-relational and proactive relational aggression sub-dimensions). ) was found to be higher. Courage scale according to gender variable; males (determination-assertiveness-selflessness), according to the school type variable; Vocational Technical Anatolian High School students (determination-assertiveness-selflessness) and Anatolian High School students (taking risks-competence-mastery), students participating in school sports competitions (determination-assertiveness-selflessness) and students not participating in school sports competitions (competence-mastery) ) scores were found to be high.

Kaynakça

 • Ağlamaz, T. (2006). Lise ögrencilerinin saldırganlık puanlarının kendini açma davranısı, okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba ögrenim düzeyi ve ailenin aylık gelir düzeyi açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Arslan, L. (2018). 12-14 yaş aralığında spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Avşar, Y., Balcı, A. T., Kocabaş, A., & Konter, E. (2016). Öğretmen adaylarının cesaret düzeylerine göre eleştirel düşünme eğilimleri. 15. Uluslararası Sınıf Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Balcı, M., & Beldağ, A. (2019) Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 3. Internatıonal Symposıum Of Educatıon And Values. İSOEVA İstanbul / TÜRKİYE
 • Can, Y. ve Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki düşünceleri inceleme. İnsan Bilimleri Dergisi , 13(3), 6176-6184.
 • Çakır, H. İ. (2014). Liseler arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin saldırganlık durumlarının araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Çavdar, S. (2018). Lise öğrencilerinin öfke kontrolleri, saldırganlık eğilimleri ve tolerans düzeylerinin spora katılım açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi).Karadeniz Teknik Üniverstesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Çobanoğlu, G. B. (2006). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Kaya, B. (2018). Bireysel ve Takım Sporcularının Sporda Cesaret Düzeylerinin Karşılaştırılması (Doktora tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Kılkış, S. (2019). Okul takımlarında faaliyet gösteren sporcuların saldırganlığa ve şiddete yatkınlıklarını inceleme (Adana ili örneği). (Yüksek lisans tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Konter, E., & Ng, J. (2012). Development of sport courage scale. Journal of Human Kinetics, 33(2012), 163-172.
 • Konter, E. (2013b). Towards multidimensional-interactional model of sport courage, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 5(2), 957- 968.
 • Konter, E. (2015b, September). Courage and football performance in the face of negative and positive circumstances. Paper presented at the International Sport Sciences Research Congress-USBAK, Çanakkale, TÜRKİYE
 • Little, T. D., Brauner, J., Jones, S. M., Nock, M. K., & Hawley, P. H. (2003). Rethinking aggression: A typological examination of the functions of aggression. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 343-369.
 • Özdevecioğlu, M. (2010). Spor tatmininin sporcuların stres ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 63-76.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık ve Cesaret Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yıl 2024, Cilt: 26 Sayı: 1, 16 - 25, 29.03.2024
https://doi.org/10.62425/rses.1417255

Öz

Araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde saldırganlık ve cesaret düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Trabzon ili Akçaabat ilçesi ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, örneklemi ise tesadüfi yöntemle ve çalışmaya gönüllü katılan 917 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Little, Jones, Brauner, Nock ve Hawley (2003)’in geliştirdiği Little Saldırganlık Ölçeği ve Konter ve Johan (2012) tarafından geliştirilen Sporda Cesaret Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, SPSS-22 programı ile analiz yapılmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05’tir. Verilerin dağılımını belirlemek için frekans analizi yapılmış elde edilen veriler normal dağılım gösterdiğinden T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-hoc Tukey ve Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır.
Araştırma bulgularına bakıldığında Saldırganlık ve Cesaret ölçeği cinsiyet, okul türü, okul spor müsabakalarına katılım durumu değişkenlerinde anlamlı sonuçlar bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca iki ölçek arasında yaptığımız pearson korelasyon analizine göre saldırganlık ile cesaret düzeyleri arasında negatif yönlü çok düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır (r=-,039).
Sonuçlara göre Saldırganlık ölçeği cinsiyet değişkenine göre erkeklerin, Okul türü değişkenine göre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, okul spor müsabakalarına katılım durum değişkenine göre okul spor müsabakalarına katılmayan öğrencilerin puanlarının (açık-proaktif, saf-ilişkisel, reaktif-ilişkisel ve proaktif ilişkisel saldırganlık alt boyutlarında) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Cesaret ölçeği cinsiyet değişkenine göre; erkeklerin (kararlılık-atılganlık-özverili olma), okul türü değişkenine göre; Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin (kararlılık-atılganlık-özverili olma) ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin (tehlikeyi göze alma-yetkinlik-ustalık), okul spor müsabakalarına katılan öğrencilerin (kararlılık-atılganlık-özverili olma) ve okul spor müsabakalarına katılmayan öğrencilerin (yetkinlik-ustalık) puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ağlamaz, T. (2006). Lise ögrencilerinin saldırganlık puanlarının kendini açma davranısı, okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba ögrenim düzeyi ve ailenin aylık gelir düzeyi açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Arslan, L. (2018). 12-14 yaş aralığında spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Avşar, Y., Balcı, A. T., Kocabaş, A., & Konter, E. (2016). Öğretmen adaylarının cesaret düzeylerine göre eleştirel düşünme eğilimleri. 15. Uluslararası Sınıf Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Balcı, M., & Beldağ, A. (2019) Ortaokul Öğrencilerinin Saldırganlık Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 3. Internatıonal Symposıum Of Educatıon And Values. İSOEVA İstanbul / TÜRKİYE
 • Can, Y. ve Kaçay, Z. (2016). Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki düşünceleri inceleme. İnsan Bilimleri Dergisi , 13(3), 6176-6184.
 • Çakır, H. İ. (2014). Liseler arası müsabakalara katılan sporcu öğrencilerin saldırganlık durumlarının araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Çavdar, S. (2018). Lise öğrencilerinin öfke kontrolleri, saldırganlık eğilimleri ve tolerans düzeylerinin spora katılım açısından değerlendirilmesi (Doktora tezi).Karadeniz Teknik Üniverstesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Çobanoğlu, G. B. (2006). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Kaya, B. (2018). Bireysel ve Takım Sporcularının Sporda Cesaret Düzeylerinin Karşılaştırılması (Doktora tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Kılkış, S. (2019). Okul takımlarında faaliyet gösteren sporcuların saldırganlığa ve şiddete yatkınlıklarını inceleme (Adana ili örneği). (Yüksek lisans tezi), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Konter, E., & Ng, J. (2012). Development of sport courage scale. Journal of Human Kinetics, 33(2012), 163-172.
 • Konter, E. (2013b). Towards multidimensional-interactional model of sport courage, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 5(2), 957- 968.
 • Konter, E. (2015b, September). Courage and football performance in the face of negative and positive circumstances. Paper presented at the International Sport Sciences Research Congress-USBAK, Çanakkale, TÜRKİYE
 • Little, T. D., Brauner, J., Jones, S. M., Nock, M. K., & Hawley, P. H. (2003). Rethinking aggression: A typological examination of the functions of aggression. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 343-369.
 • Özdevecioğlu, M. (2010). Spor tatmininin sporcuların stres ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 63-76.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Tarik Sivrikaya 0000-0003-2509-2979

Mustafa Baş 0000-0001-8254-0905

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 9 Ocak 2024
Kabul Tarihi 27 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 26 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sivrikaya, T., & Baş, M. (2024). Ortaöğretim Öğrencilerinin Saldırganlık ve Cesaret Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 26(1), 16-25. https://doi.org/10.62425/rses.1417255

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929