Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Flora of Kahramanmaraş Sütçü İmam University and Effects on Human Health

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 27, 30.06.2020

Öz

Kahramanmaraş Sütçü İmam University Avşar Campus area is located on the west side of the city of Kahramanmaraş, within the Mediterranean phytogeographical region and on the C6 square in Davis’s grid system. With this study, plant samples were collected and identified from Kahramanmaraş Sütçü İmam University Campus area, and their effects on human health were evaluated. This research was carried out between the years 2017 and 2019 and during vegetation periods. In this study, approximately 400 plant specimens were collected from the area. 62 families at the species and subspecies level and 219 plant taxa of 176 genera were identified. Asteraceae has the highest number of plant taxa (26), which is followed by Fabaceae (21), Poaceae (11), Ranunculaceae (10), Brassicaceae, Lamiaceae, and Rosaceae (9). 149 (68%) natural and 70 (32%) taxa cultivated plants were determined. In the area, poison (20%), allergen (16%), and medicinal plants (15%) plant taxa were identified. Currently, the natural flora is damaged by the construction of new buildings, landscape, and gardening applications. The aim of the study is to contribute to floristic and public health studies.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Palme Kitabevi, 1. Basım, Mühendislik Serisi:103, Ankara-Türkiye.
 • Anonim, (1973). Kahramanmaraş İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu, Ankara-Türkiye.
 • Baytop, T. (1984). Türkiyede Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün), İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:3255(Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:40), 520 s., İstanbul-Türkiye.
 • Coşkunçelebi, K., Beyazoğlu, O. (1996). Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü’nün doğal çiçekli bitkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13, 127-139.
 • Çepel, N. (1988). Peyzaj Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No: 3510, İstanbul-Türkiye.
 • Darıcı, C., Sağlıker, H., Arı, B. (2003). Çukurova Üniversitesi Kampüsü Bazı Ağaç ve Çalıları, Kemal Matbaası, 90s., Adana-Türkiye.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. X Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • Duman, H. (1991). Engizek Dağı Florası, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2, 57-96.
 • Duman, H, Aytaç Z. (2003). Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağları (Kahramanmaraş-Kayseri) Yüksek Dağ Stebinin Flora ve Vejetasyonu, TUBİTAK, TBAG-940,Ankara, 186 s.
 • Ebcioğlu, N. (2009). Bahçe Bitkileri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-Türkiye.
 • Gündoğan, R., Demirkıran, A., Yılmaz, K. (1996). KSÜ Yerleşkesi Detaylı Toprak Etüd Haritalama Proje Raporu, Kahramanmaraş-Türkiye.
 • Güner, A., Özhatay, N.T., Baser, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. XI. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh, England.
 • Heywood, V.H., Tutin, G.T. (1964-1981). Flora Europaea. Cambridge Univ. Press, I-V, Cambridge, U.K.
 • Karabulut, M., Coşkun, F. (2009). Precipitation trend analyses in Kahramanmaras, Journal of Geographical Science, 7(1), 61-83.
 • Kocabas, Y.Z., Gedik, O. (2016). Kahramanmaraş İl Merkezi Semt Pazarlarında Satılan Bitkiler Hakkında Etnobotanik Araştırmalar, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 41-50.
 • Ocak, A., Türe, C. (2002). Meşelik Kampüsü Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2), 19-46.
 • Oral, N. (1999). İç Mekan Süs Bitkileri. Ezgi Kitapevi, Bursa-Türkiye.
 • Özen, F., Kılınç, M., Uz, S. (1996). Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüs alanındaki süs bitkileri, Çevre-Koruma Dergisi, 7(27), 26-30.
 • Özuslu, E. (2001). Gaziantep Üniversitesi Kampüs florası, Çevre Koruma Dergisi, 14(53), 25-32.
 • Pamir H.N. (1975). 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Açıklaması (Hatay Paftası). M.T.A Enstitüsü.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E. (1987). Yurdumuzun Zehirli Bitkileri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 103, İzmir-Türkiye.
 • Tang, E.A., Matsui, E., Wiesch D.G., Samet, J.M. (2009). Epidemiology of asthma and allergic diseases. In: Adkinson et al., (eds.) Middleton’s Allergy Principles and Practise: 7th ed.
 • Philadelphia: Mosby. Elsevier, 715-768 p.
 • Tarımcılar, G. (1992). Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Florası, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa-Türkiye.
 • Türe, C., Böcük, H. (2001). The Flora of The Anadolu University Campus (Eskisehir-Turkey), Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(1), 83-95.
 • URL-1, (2019). http://kahramanmaras.bel.tr. , (20.12.2019).
 • Varol, Ö, Tatlı, A. (2005). Vegetation of Çimen Mountain, Turkish Journal of Botany, 25, 335-358.
 • Varol, Ö. (2003). Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) Florası, Turkish Journal of Botany, 27(2),117-139.
 • Yücel, E. (2005). Ağaçlar ve Çalılar. Etem Matbaa Tesisleri, Eskişehir-Türkiye.
 • Zeren, O., İspirgil, Y. (2001). Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının tespiti, Çevre Koruma Dergisi, 10(40),12-16.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüs (Avşar) Alanı Florası ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 16 - 27, 30.06.2020

Öz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüs alanı Kahramanmaraş şehir merkezinin batısında, Akdeniz fitocoğrafya bölgesi içinde ve David’in grid kareleme sistemine göre C6 karesinde yer alır. Bu çalışma ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüs alanından toplanan bitki örnekleri teşhis edilerek alanının florası belirlenmiş ve bu bitkilerin insan sağlığına olan etkileri değerlendirilmiştir. Bu araştırma 2017 ile 2019 yılları arasında ve vejetasyon dönemlerinde yürütülmüştür. Çalışma alanından yaklaşık 400 bitki örneği toplanmış ve tür ile alttür seviyesinde 62 familya ve 176 cinse ait 219 bitki taksonu tespit edilmiştir. Alanda en fazla takson içeren familyalar sırasıyla; Asteraceae (26), Fabaceae (21), Poaceae (11), Ranunculaceae (10), Brassicaceae, Lamiaceae ve Rosaceae (9)’dir. Tespit edilen bitkilerin 149 (% 68)’u doğal, 70 (% 32)’i ise peyzaj için kullanılan kültür formu türlerdir. Tespit edilen taksonların % 20’si zehirli, % 16’sı alerjen ve % 15’i de tıbbi özelliklere sahiptir. Kampüs alanındaki mevcut doğal flora yapımı devam eden inşaat ve peyzaj çalışmaları ile uygulama bahçelerinden dolayı zarar görmektedir. Bu çalışma ile flora ve halk sağlığı çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1990). İklim ve Biyoiklim. Palme Kitabevi, 1. Basım, Mühendislik Serisi:103, Ankara-Türkiye.
 • Anonim, (1973). Kahramanmaraş İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu, Ankara-Türkiye.
 • Baytop, T. (1984). Türkiyede Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugün), İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:3255(Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:40), 520 s., İstanbul-Türkiye.
 • Coşkunçelebi, K., Beyazoğlu, O. (1996). Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü’nün doğal çiçekli bitkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13, 127-139.
 • Çepel, N. (1988). Peyzaj Ekolojisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No: 3510, İstanbul-Türkiye.
 • Darıcı, C., Sağlıker, H., Arı, B. (2003). Çukurova Üniversitesi Kampüsü Bazı Ağaç ve Çalıları, Kemal Matbaası, 90s., Adana-Türkiye.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. X Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, England.
 • Duman, H. (1991). Engizek Dağı Florası, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2, 57-96.
 • Duman, H, Aytaç Z. (2003). Ahır, Berit, Binboğa ve Öksüz Dağları (Kahramanmaraş-Kayseri) Yüksek Dağ Stebinin Flora ve Vejetasyonu, TUBİTAK, TBAG-940,Ankara, 186 s.
 • Ebcioğlu, N. (2009). Bahçe Bitkileri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-Türkiye.
 • Gündoğan, R., Demirkıran, A., Yılmaz, K. (1996). KSÜ Yerleşkesi Detaylı Toprak Etüd Haritalama Proje Raporu, Kahramanmaraş-Türkiye.
 • Güner, A., Özhatay, N.T., Baser, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. XI. Edinburgh Univ. Press. Edinburgh, England.
 • Heywood, V.H., Tutin, G.T. (1964-1981). Flora Europaea. Cambridge Univ. Press, I-V, Cambridge, U.K.
 • Karabulut, M., Coşkun, F. (2009). Precipitation trend analyses in Kahramanmaras, Journal of Geographical Science, 7(1), 61-83.
 • Kocabas, Y.Z., Gedik, O. (2016). Kahramanmaraş İl Merkezi Semt Pazarlarında Satılan Bitkiler Hakkında Etnobotanik Araştırmalar, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(4), 41-50.
 • Ocak, A., Türe, C. (2002). Meşelik Kampüsü Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir), Ot Sistematik Botanik Dergisi, 8(2), 19-46.
 • Oral, N. (1999). İç Mekan Süs Bitkileri. Ezgi Kitapevi, Bursa-Türkiye.
 • Özen, F., Kılınç, M., Uz, S. (1996). Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüs alanındaki süs bitkileri, Çevre-Koruma Dergisi, 7(27), 26-30.
 • Özuslu, E. (2001). Gaziantep Üniversitesi Kampüs florası, Çevre Koruma Dergisi, 14(53), 25-32.
 • Pamir H.N. (1975). 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Açıklaması (Hatay Paftası). M.T.A Enstitüsü.
 • Seçmen, Ö., Leblebici, E. (1987). Yurdumuzun Zehirli Bitkileri, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 103, İzmir-Türkiye.
 • Tang, E.A., Matsui, E., Wiesch D.G., Samet, J.M. (2009). Epidemiology of asthma and allergic diseases. In: Adkinson et al., (eds.) Middleton’s Allergy Principles and Practise: 7th ed.
 • Philadelphia: Mosby. Elsevier, 715-768 p.
 • Tarımcılar, G. (1992). Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanı Florası, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa-Türkiye.
 • Türe, C., Böcük, H. (2001). The Flora of The Anadolu University Campus (Eskisehir-Turkey), Anadolu University Journal of Science and Technology, 2(1), 83-95.
 • URL-1, (2019). http://kahramanmaras.bel.tr. , (20.12.2019).
 • Varol, Ö, Tatlı, A. (2005). Vegetation of Çimen Mountain, Turkish Journal of Botany, 25, 335-358.
 • Varol, Ö. (2003). Başkonuş Dağı (Kahramanmaraş) Florası, Turkish Journal of Botany, 27(2),117-139.
 • Yücel, E. (2005). Ağaçlar ve Çalılar. Etem Matbaa Tesisleri, Eskişehir-Türkiye.
 • Zeren, O., İspirgil, Y. (2001). Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Florasının tespiti, Çevre Koruma Dergisi, 10(40),12-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Temel Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf Ziya KOCABAŞ (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2831-8910
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kocabaş, Y. Z. (2020). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kampüs (Avşar) Alanı Florası ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri . Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 16-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud/issue/55230/670460

Taranılan Dizinler

22936   22937  22938   22939     22941   23010    23011   23019  23025