Tez Özeti
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Scientific Approaches to Verses about the Earth

Yıl 2019, Sayı 4, 35 - 53, 29.10.2019

Öz

The scientific hermeneutical approach came to the forefront especially after some circles attributed the advancement of the West in science and technology, and the Islamic world’s falling behind to the religion and Islam. It was claimed that many issues revealed by scientific research were expressed in the Quran directly or indirectly and that the Quran was understood better and more correctly through such scientific research; many volumes of books of commentaries (tafsir) were written to interpret the Quran based on encyclopedic knowledge related to a wide range of issues. 

After the process of the use of scientific data in commentaries is mentioned briefly, some interpretations related to the verses on the earth (ard) will be mentioned and they will be criticized under the light of language, context and the interpretations by the Companions (Sahaba) and the generation that came after them (Tabiun) in this study. The interpretations of Sahaba and Tabiun will be based on Abu Ja‘far Muhammad b. Jarir at-Tabari’s (d. 310/923) work called Jami‘ul-Bayan ‘an ta’wili Ayil-Qur’an.

On the one hand, the appropriateness of scientific data for commentaries will be analyzed; on the other hand, to what extent the issues of the rules need to be observed in scientific hermeneutics like the appropriateness of the language and the appropriateness of the context were observed will be shown.

.

Kaynakça

  • Kaynakça / References Abdullah, Muhammed Ferid. Min Vücûhi’l-i‘caz fi’l-Kur’ani’l-Kerim. Beyrut: Daru’l-Mevasim, 2006. Abdussamed, Muhammed Kamil. el-İ‘cazü’l-i‘lmî fi’l-İslam el-Kur'âni’l-Kerîm. Beyrut: y.y., 1990. Ağralı, Ahmet, "Semavat Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar". Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/2 (Aralık 2018): 20-37. Ammar, Ahmed Seyyid Muhammed. Nazariyyetu’l-İ‘cazi’l-Kur’an ve Eseruha fi’n-Nakdil’l-Arabiyyeti’l-Kur’an. Beyrut: Daru’l-Fikri’l-Muasır, 1998. Arcun, Muhammed Sadık İbrahim. el-Kur’anu’l-Azim Hidayetuhu ve İ‘cazuhu fî Akvali’l-Mufessirîn. 2. Baskı. Dımeşk: Daru’l-Kalem, 1989. Babuna, Cevat. Bilimden İmana 2. İstanbul: Bab-ı Âli Kültür Yayınları, 2002. Bakar, Osman. İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2014. Bucaille, Maurice. Müsbet İlim Işığında Tevrat, İnciller ve Kur’an. trc. M. Ali Sönmez. Ankara, DİB yayınları, 2001. Cevherî, Tantâvi. Cevahiru’l-Kur’ân, Mısır: y.y., h 1350. Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd. “Scr”. es-Sıhah. 476. Beyrut: Daru’l-Marife, 2012. Ferâhîdî, Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed. “Arace”. Kitabu’l-Ayn. thk. Mehdi el-Mahzumi İbrahim es-Sâmerrâî. 1: 221-222. Beyrut: Mektebetu Hilal, 1988. Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb. “Umg”. el-Kamûsü’l-Muhît. haz. Halil Memun Şeyha. 5. Baskı. 853. Beyrut: Daru’l-Marife, 2011. Fîrûzâbâdî, “Scr”. el-Kamûsü’l-Muhît. haz. Halil Memun Şeyha. 5. Baskı. 594. Beyrut: Daru’l-Marife, 2011. Gezer, Süleyman. Kur’an’ın Bilimsel Yorumu Bir Zihniyet Tahlili. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2009. Hac Ahmed, Yusuf. Mevsûatü’l-İ‘cazi’l-İlmî fi’l-Kur’ani’l-Kerîm ve’s-Sünneti’l-Mutahhara. Şam: Mektebetü İbn-i Hacer, 2003. Hâlidî, Salah Abdülfettah. el-Beyan fî İ‘cazi’l-Kur’an. 5. Baskı. Amman: Daru Ammar, 2008) Hudur, Abdülhalim Abdurrahman. el-İnsan fi’l-kevn beyne’l-Kur’an ve’l-İ‘lm. Cidde: Alemü’l-Marife, 1983. İsfahânî, Râgıb. ‘Arz’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 115. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. İsfahânî, Râgıb. ‘Umg’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 1050. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. İsfahânî,Râgıb. ‘Scr’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 698. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. Jansen, Johannes J. G.. Kur’an’a (Bilimsel, Filolojik, Pratik) Yaklaşımlar. trc. Halilrahman Açar. Ankara: Fecr, 1999. Kasım, Muhammed b. Abdirrahim. Kitab fî Mesirati’l-İ‘cazi’l-İlmiy fi’l-Kur’an. Amman: y.y., 2000. Kazvînî, Ahmed b. Faris b. Zekeriya. “Umg”. Mu’cemu Mekayîsi’l-Luğa. Thk. Şihabuddin Abu Amr. 703. ‎Beyrut: Daru’l-Fikr, 2011. Kazvînî, Ahmed b. Faris b. Zekeriya. “Umg”. Mu’cemu Mekayîsi’l-Luğa. Thk. Şihabuddin Abu Amr. 505-506. ‎Beyrut: Daru’l-Fikr, 2011. Kırca, Celal. Kur’an ve Fen Bilimleri. İstanbul: Marifet Yayınları, 2005. Konaklı, Numan. “İ‘cazu’l-Kur’an Düşüncesinin Temelleri: Cahız Örneği”. Marife Dergisi 9/1 (2009): 185-209. Maraşlı, Yusuf. Ulûmu’l-Kur’âni’l-Kerîm. Beyrut: Daru’l-Marife, 2010. Mardînî, Abdülkerim. Mevsûatu’l-İ‘cazi’l-İ‘lmî. Dımeşk: Daru’l-Mahabbe, 2007. Mukatil b. Süleyman. el-Vücuh ve’n-Nezair fi’l-Kur’ani’l-Azîm. Thk. Hatem Salih ed-Daman. Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 2011. Musallih, Abdullah Abdülaziz ve Savi, Abdü’l-Cevad. el-İ‘cazü’l-İ‘lmî fi’l-Kur’an ve’s-Sünne (Dirase Cami‘iyye). Cidde: y.y., 2008. Nablusî, Muhammed Râtıb. Mevsûatu’l-i‘cazi’l-i‘lmî (Âyâtullah fi’l-Âfâk). Dımeşk: y.y., 2010. Neccar, Zağlül Rağıb Muhammed. Medhal ilâ Dirâsâti’l-İ‘cazi’l-i‘lmî fi’l-Kur’an ve’s-Sünne. Beyrut: Daru’l-Marife, 2009. Neccar, Zağlül Rağıb Muhammed. Tefsiru’l-Âyâti’l-Kevniyye fi’l-Kur’ani’l-Kerim, Kahire: Mektebetü’ş-Şurûg ed-Devliyye, 2007. Nevfel, Abdürrezzak. Allah ve Modern İlim. trc. Akif Nuri. İstanbul: Hikmet yayınları, 1997. Osmanoğlu, M. Harun. Kur'ân-ı Kerîm Bilim 70, Kayseri: Gül-San Yayınları, 1996. Özemre, Ahmet Yüksel. “İslamiyette İlim”. Bilgi, Bilim ve İslam I-II. haz. Ahmet Tabakoğlu, Sadık Çelenk. 2. Baskı. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005. Öztürk, Mustafa. Kur’an Dili ve Retoriği. 3. Baskı. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010. Öztürk, Mustafa. Kur’an, Tefsir ve Usûl Üzerine Problemler, Tespitler, Teklifler. Ankara: Ankara Okulu yayınları, 2011. Râzî, Ebu Abdillâh Fahrüdddîn Muhammed b. Ömer. Mefatîhu’l-Gayb. 3. Baskı. Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, h1420. Sallâbî, Ali Muhammed. el-Mu‘cizetu’l-Halide, el-İ‘cazu’l-İ‘lmî fi’l-Kur’an. Beyrut: Daru İbn-i Kesir, 2013. Savfî, Mahir Ahmed. Mevsûatu’l-Kevniyyeti’l-Kübra. Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2008. Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed. Usûlu’s-Serahsî. Beyrut: Daru’l-Marife, ths. Şa‘râvî, Muhammed Mütevelli. Mu‘cizetu’l-Kur’an. b.y.: y.y., ts. Şerîf, Muhammed Musa. İ‘cazu’l-Kur’ani’l-Kerîm Beyne’l-İmam es-Suyûtî ve’l-Ulema’. Cidde: Daru’l-Endelus el Hadra, 2002. Şimşek, M. Sait. “Asr-ı Saadette Kur’an’ın Anlaşılması”. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam. ed. Vecdi Akyüz. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007. Taberî, Muhammed b. Cerîr. Camiu’l-Beyân an Tefsiri Âyi’l-Kur’an. thk. Ahmet Abdürrazık el-Bekri ve Diğerleri. Kahire: Daru’s-Selam, 2009. Tayyar, Müsaid b. Süleyman. “Tashihu Tarikati Mualeceti Tefsiri’s-Selef fî Buhûsi’l-İ‘cazi’l-İl‘mî”. Buhûs Muhkeme fî Ulûmi’l-Kur’an ve Usûlit-Tefsîr. Riyad: Merkezu’t-tefsir li’d-dirâsâti’l-Kur’aniyye, 2015. Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. Ankara: Akçağ yayınları, 1995. Yemânî, Bahauddin el-Hüseyni. el-Kevn fi’l-Kur’ani’l-Kerim. Beyrut: Daru’n-Nefais, 2008. Yeniçeri, Celal. Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri İslam Açısından Kainat ve İmkanları. İstanbul: Erkam Yayınları, 2006. Zehebî, Muhammed Hüseyin. et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn. Beyrut: Daru’l-Erkam, ts. Zeydan, Abdülkerim. el-Veciz fî Usûli’l-Fıkh. Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1997. Zindânî, Abdülmecid. Kur’an’da İlmî Mucizeler. trc. Resül Tosun. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1995.

Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar

Yıl 2019, Sayı 4, 35 - 53, 29.10.2019

Öz

Bununla bir taraftan kullanılan bilimsel verilerin tefsir için uygunluğu ele alınacak diğer taraftan da Bilimsel tefsirde uyulması gereken kurallardan dil uygunluğu, bağlam uygunluğu gibi hususlara ne kadar riayet edildiği ortaya konmaya çalışılacaktır.

Bilimsel/ci Tefsir yaklaşımı, özellikle son iki asırdır batının bilim ve teknolojide ilerleyip İslam dünyasının daha geride kalışı bazı çevrelerce dine ve İslam’a dayandırıldıktan sonra ön plana çıkmıştır. Bilimsel araştırmalarla ortaya konan birçok konunun Kur'ân-ı Kerîm’de doğrudan ya da dolaylı olarak ifade edildiği, bu tür bilimsel araştırmalarla Kur'ân-ı Kerîm’in daha iyi ve daha doğru anlaşıldığı savunulmuş ve çok geniş bir konu yelpazesinde ansiklopedik bilgilerle tefsir amaçlı olarak ciltler dolusu tefsirler yazılmıştır.

Bu çalışmada bilimsel verilerin tefsirde kullanım sürecine kısaca değinildikten sonra son dönemde Semâvât hakkındaki ayetlere yapılan bazı yorumlara değinilecek ve bunlar Dil, Bağlam ve Sahabe-Tabiun yorumları ışığında kritiğe tabi tutulacaktır. Sahabe-Tabiûn yorumlarında Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310/923) Câmi‘u’l-beyân ‘an te’vîli âyi’l-Kur’ân isimli eseri esas alınacaktır.


Kaynakça

  • Kaynakça / References Abdullah, Muhammed Ferid. Min Vücûhi’l-i‘caz fi’l-Kur’ani’l-Kerim. Beyrut: Daru’l-Mevasim, 2006. Abdussamed, Muhammed Kamil. el-İ‘cazü’l-i‘lmî fi’l-İslam el-Kur'âni’l-Kerîm. Beyrut: y.y., 1990. Ağralı, Ahmet, "Semavat Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar". Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1/2 (Aralık 2018): 20-37. Ammar, Ahmed Seyyid Muhammed. Nazariyyetu’l-İ‘cazi’l-Kur’an ve Eseruha fi’n-Nakdil’l-Arabiyyeti’l-Kur’an. Beyrut: Daru’l-Fikri’l-Muasır, 1998. Arcun, Muhammed Sadık İbrahim. el-Kur’anu’l-Azim Hidayetuhu ve İ‘cazuhu fî Akvali’l-Mufessirîn. 2. Baskı. Dımeşk: Daru’l-Kalem, 1989. Babuna, Cevat. Bilimden İmana 2. İstanbul: Bab-ı Âli Kültür Yayınları, 2002. Bakar, Osman. İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2014. Bucaille, Maurice. Müsbet İlim Işığında Tevrat, İnciller ve Kur’an. trc. M. Ali Sönmez. Ankara, DİB yayınları, 2001. Cevherî, Tantâvi. Cevahiru’l-Kur’ân, Mısır: y.y., h 1350. Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd. “Scr”. es-Sıhah. 476. Beyrut: Daru’l-Marife, 2012. Ferâhîdî, Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed. “Arace”. Kitabu’l-Ayn. thk. Mehdi el-Mahzumi İbrahim es-Sâmerrâî. 1: 221-222. Beyrut: Mektebetu Hilal, 1988. Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb. “Umg”. el-Kamûsü’l-Muhît. haz. Halil Memun Şeyha. 5. Baskı. 853. Beyrut: Daru’l-Marife, 2011. Fîrûzâbâdî, “Scr”. el-Kamûsü’l-Muhît. haz. Halil Memun Şeyha. 5. Baskı. 594. Beyrut: Daru’l-Marife, 2011. Gezer, Süleyman. Kur’an’ın Bilimsel Yorumu Bir Zihniyet Tahlili. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2009. Hac Ahmed, Yusuf. Mevsûatü’l-İ‘cazi’l-İlmî fi’l-Kur’ani’l-Kerîm ve’s-Sünneti’l-Mutahhara. Şam: Mektebetü İbn-i Hacer, 2003. Hâlidî, Salah Abdülfettah. el-Beyan fî İ‘cazi’l-Kur’an. 5. Baskı. Amman: Daru Ammar, 2008) Hudur, Abdülhalim Abdurrahman. el-İnsan fi’l-kevn beyne’l-Kur’an ve’l-İ‘lm. Cidde: Alemü’l-Marife, 1983. İsfahânî, Râgıb. ‘Arz’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 115. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. İsfahânî, Râgıb. ‘Umg’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 1050. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. İsfahânî,Râgıb. ‘Scr’. el-Müfredat. Trc. Yusuf Türker. 698. İstanbul: Pınar yayınları, 2007. Jansen, Johannes J. G.. Kur’an’a (Bilimsel, Filolojik, Pratik) Yaklaşımlar. trc. Halilrahman Açar. Ankara: Fecr, 1999. Kasım, Muhammed b. Abdirrahim. Kitab fî Mesirati’l-İ‘cazi’l-İlmiy fi’l-Kur’an. Amman: y.y., 2000. Kazvînî, Ahmed b. Faris b. Zekeriya. “Umg”. Mu’cemu Mekayîsi’l-Luğa. Thk. Şihabuddin Abu Amr. 703. ‎Beyrut: Daru’l-Fikr, 2011. Kazvînî, Ahmed b. Faris b. Zekeriya. “Umg”. Mu’cemu Mekayîsi’l-Luğa. Thk. Şihabuddin Abu Amr. 505-506. ‎Beyrut: Daru’l-Fikr, 2011. Kırca, Celal. Kur’an ve Fen Bilimleri. İstanbul: Marifet Yayınları, 2005. Konaklı, Numan. “İ‘cazu’l-Kur’an Düşüncesinin Temelleri: Cahız Örneği”. Marife Dergisi 9/1 (2009): 185-209. Maraşlı, Yusuf. Ulûmu’l-Kur’âni’l-Kerîm. Beyrut: Daru’l-Marife, 2010. Mardînî, Abdülkerim. Mevsûatu’l-İ‘cazi’l-İ‘lmî. Dımeşk: Daru’l-Mahabbe, 2007. Mukatil b. Süleyman. el-Vücuh ve’n-Nezair fi’l-Kur’ani’l-Azîm. Thk. Hatem Salih ed-Daman. Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 2011. Musallih, Abdullah Abdülaziz ve Savi, Abdü’l-Cevad. el-İ‘cazü’l-İ‘lmî fi’l-Kur’an ve’s-Sünne (Dirase Cami‘iyye). Cidde: y.y., 2008. Nablusî, Muhammed Râtıb. Mevsûatu’l-i‘cazi’l-i‘lmî (Âyâtullah fi’l-Âfâk). Dımeşk: y.y., 2010. Neccar, Zağlül Rağıb Muhammed. Medhal ilâ Dirâsâti’l-İ‘cazi’l-i‘lmî fi’l-Kur’an ve’s-Sünne. Beyrut: Daru’l-Marife, 2009. Neccar, Zağlül Rağıb Muhammed. Tefsiru’l-Âyâti’l-Kevniyye fi’l-Kur’ani’l-Kerim, Kahire: Mektebetü’ş-Şurûg ed-Devliyye, 2007. Nevfel, Abdürrezzak. Allah ve Modern İlim. trc. Akif Nuri. İstanbul: Hikmet yayınları, 1997. Osmanoğlu, M. Harun. Kur'ân-ı Kerîm Bilim 70, Kayseri: Gül-San Yayınları, 1996. Özemre, Ahmet Yüksel. “İslamiyette İlim”. Bilgi, Bilim ve İslam I-II. haz. Ahmet Tabakoğlu, Sadık Çelenk. 2. Baskı. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005. Öztürk, Mustafa. Kur’an Dili ve Retoriği. 3. Baskı. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010. Öztürk, Mustafa. Kur’an, Tefsir ve Usûl Üzerine Problemler, Tespitler, Teklifler. Ankara: Ankara Okulu yayınları, 2011. Râzî, Ebu Abdillâh Fahrüdddîn Muhammed b. Ömer. Mefatîhu’l-Gayb. 3. Baskı. Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, h1420. Sallâbî, Ali Muhammed. el-Mu‘cizetu’l-Halide, el-İ‘cazu’l-İ‘lmî fi’l-Kur’an. Beyrut: Daru İbn-i Kesir, 2013. Savfî, Mahir Ahmed. Mevsûatu’l-Kevniyyeti’l-Kübra. Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, 2008. Serahsî, Ebû Bekr Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed. Usûlu’s-Serahsî. Beyrut: Daru’l-Marife, ths. Şa‘râvî, Muhammed Mütevelli. Mu‘cizetu’l-Kur’an. b.y.: y.y., ts. Şerîf, Muhammed Musa. İ‘cazu’l-Kur’ani’l-Kerîm Beyne’l-İmam es-Suyûtî ve’l-Ulema’. Cidde: Daru’l-Endelus el Hadra, 2002. Şimşek, M. Sait. “Asr-ı Saadette Kur’an’ın Anlaşılması”. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam. ed. Vecdi Akyüz. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007. Taberî, Muhammed b. Cerîr. Camiu’l-Beyân an Tefsiri Âyi’l-Kur’an. thk. Ahmet Abdürrazık el-Bekri ve Diğerleri. Kahire: Daru’s-Selam, 2009. Tayyar, Müsaid b. Süleyman. “Tashihu Tarikati Mualeceti Tefsiri’s-Selef fî Buhûsi’l-İ‘cazi’l-İl‘mî”. Buhûs Muhkeme fî Ulûmi’l-Kur’an ve Usûlit-Tefsîr. Riyad: Merkezu’t-tefsir li’d-dirâsâti’l-Kur’aniyye, 2015. Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. Ankara: Akçağ yayınları, 1995. Yemânî, Bahauddin el-Hüseyni. el-Kevn fi’l-Kur’ani’l-Kerim. Beyrut: Daru’n-Nefais, 2008. Yeniçeri, Celal. Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri İslam Açısından Kainat ve İmkanları. İstanbul: Erkam Yayınları, 2006. Zehebî, Muhammed Hüseyin. et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn. Beyrut: Daru’l-Erkam, ts. Zeydan, Abdülkerim. el-Veciz fî Usûli’l-Fıkh. Beyrut: Müessesetü’r-Risale, 1997. Zindânî, Abdülmecid. Kur’an’da İlmî Mucizeler. trc. Resül Tosun. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1995.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet AĞRALI> (Sorumlu Yazar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5382-9213
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 14 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 18 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @tez Özeti { rumeli564809, journal = {Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi}, issn = {2564-7903}, address = {Meydan Mahallesi, Kadirpaşa Mektep Sokağı No: 5 (Selimiye Camii arkası, Arkeoloji Müzesi yanı) İlahiyat Fakültesi 22030/Edirne}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2019}, number = {4}, pages = {35 - 53}, title = {Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Ağralı, Ahmet} }
APA Ağralı, A. (2019). Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi , (4) , 35-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/564809
MLA Ağralı, A. "Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar" . Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 35-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumeli/issue/49780/564809>
Chicago Ağralı, A. "Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (2019 ): 35-53
RIS TY - JOUR T1 - Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar AU - AhmetAğralı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 53 VL - IS - 4 SN - 2564-7903- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar %A Ahmet Ağralı %T Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar %D 2019 %J Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi %P 2564-7903- %V %N 4 %R %U
ISNAD Ağralı, Ahmet . "Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar". Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi / 4 (Ekim 2019): 35-53 .
AMA Ağralı A. Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar. Rumeli İslâm. 2019; (4): 35-53.
Vancouver Ağralı A. Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar. Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi. 2019; (4): 35-53.
IEEE A. Ağralı , "Arz Hakkındaki Ayetlere Bilimsel Yaklaşımlar", Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, sayı. 4, ss. 35-53, Eki. 2019

RUMELİ

İslâm Araştırmaları Dergisi

مجلة روم ايلى للبحوث الإسلامية/ Rumeli Journal of Islamic Studies

ISSN: 2564-7903