Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar

Yıl 2019, Sayı 14, 298 - 313, 21.03.2019
https://doi.org/10.29000/rumelide.541024

Öz

Bu çalışmanın amacı, Mevlâna Celâleddin Rumî ile ilgili akademik yayınların bibliyometrik göstergeler açısından incelenmesidir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Çalışmanın verileri, Elsevier Scopus bibliyometrik veri tabanı aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada veriler bibliyometrik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışmada anahtar kelime ağ analizi VOSviewer (Version 1.6.9) paket programı kullanılarak yapılmış ve görselleştirilmiştir. Sonuç olarak Mevlâna ile ilgili yayınların 1924-2003 yılları arasında az olduğu, 2006 yılı ile birlikte araştırma sayısının arttığı görülmüştür. Belge türüne göre yayınların çoğunluğunun makale türünde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaların yayın dilinin genellikle İngilizce olduğu gözlenmiştir. Bir diğer veriye göre 45 farklı kurumdan araştırmacının konu ile ilgili yayın yaptığı tespit edilmiştir. Yayınlar çoğunlukla tek yazar tarafından üretilmiştir. Mevlâna ile ilgili çalışmalarda en etkin ülke Türkiye’dir. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi ile Millî Folklor’un alana en çok katkı sunan dergiler olduğu saptanmıştır. Alanyazındaki çalışmalarda en sık atıf yapılan kaynak türünün kitap, çoğunlukla tartışılan konu alanının ise tasavvuf olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Al, U., Şahiner, M., ve Tonta, Y. (2006). “Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(8), 1011-1022. Altın, F. T. (2010). Mevlana'nın Eserlerinde Dostluk ve Samimiyet Değerlerinin İşlenişi ve Eğitimi Açısından Tahlili. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Arpaguş, S. (2005). “Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin eserleri üzerine yapılan ingilizce çalışmalar”. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 6(14), 775-804. Balkaya, Â. (2007). “Türk toplumunda temsil getirme geleneği ve Mevlana’nın gelenek içerisindeki yeri”. Electronic Turkish Studies, 2(4), 201-208. Burnham, J. F. (2006). “Scopus database: A review”. Biomedical digital libraries, 3(1), 1-8. Çelik, C. (2002). “Mevlana’nın fikirlerinin Türklerin dini hayatına etkileri”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12), 21-38. Çetin, A., ve Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2016). “Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263. Çifci, M. (2015). “Bir grup üniversite öğrencisinin Mevlâna’yı tanıma düzeyleri ve mevlâna hakkındaki görüşleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 73, 203-219. Diodato V. (1994). Dictionary of Bibliometric. Haworth Press: Binghamton, NY. Erkek, G. (2008). Mevlana’nın Mesnevi’sinden ilköğretim okulları için seçilen öykülerin eğitsel yönünün incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Güleç, İ. (2014). “Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin tamamına yapılan Türkçe şerhler”. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, 22, 135-154. Horata, O. (1999). “Mevlana ve Divan şairleri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16, 43-56. İmik Tanyıldızı, N. (2011). “Türk kültürünün gençlere tanıtımında medyanın rolü: Hacı Bektaş Velî, Mevlana ve Yunus Emre üzerine bir araştırma”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 59, 101-118. Karaman, G. (2012). “Mevlana’nın menkıbeleri üzerine folklorik bir inceleme”. Electronic Turkish Studies, 7(3), 1675-1693. Kolaç, E. (2010). “Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 193-208. Köprülü, F. (2007). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları. Kültür ve Turizm Bakanlığı. [KTB] (2007). Mevlâna Bibliyografyası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Linmans, A. J. M. (2010). “Why with bibliometrics the humanities does not need to be the weakest link: Indicators for research evaluation based on citations, library holdings, and productivity measures”. Scientometrics, 83, 337–354. Millî Eğitim Bakanlığı. [MEB] (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitimi Bakanlığı Yayınları. Necatigil, B. (2007). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları. Özkırımlı, A. (2004). Türk Edebiyatı TarihiC. II. İstanbul: İnkılâp Yayınevi. Roux, J. P. (2007). Türklerin Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Sula, C. A., ve Miller, M. (2014). “Citations, contexts, and humanistic discourse: Toward automatic extraction and classification”. Literary and Linguistic Computing, 29(3), 452-464. Tekin, M. (2007). “Mevlâna bibliyografyası”. İSTEM, (10), 345-398. Tonta, Y. (2017). “Türkiye’de yayımlanan ve Web of Science’ta dizinlenen dergilerle ilgili bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 449-482. van Eck, N., & Waltman, L. (2009). “Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping”. Scientometrics, 84(2), 523-538. Wang, W. M., ve Ho, Y. S. (2017). “Bibliometric analysis of art exhibit reviews in the Arts & Humanities Citation Index”. Malaysian Journal of Library & Information Science, 22(1), 59-68. Yaltkaya, M. (1934). “Mevlânâ'da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler”. Türkiyat Mecmuası, 4, 112-168. Yavuzer, Y., Dikici, A., ve Gündoğdu, R. (2008). “A creative drama study in Turkey about Mevlana philosophy”. Research in Drama Education, 13(1), 87-94. Yurtsever, E. (2018). “Bilimsel yayınlar nasıl değerlendirilmeli?–San Francisco bildirisi”. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2018/09/bilimsel-yayinlar-nasil-degerlendirilmeli/. Zan, B. U. (2012). Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması.(Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zan, B. U. (2013). “ULAKBİM sosyal ve beşeri bilimler veri tabanında indekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi yayınların analizi”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 227-238.

Bibliometric evaluation based on Scopus Database: The studies carried out on Mevlana Jalaluddin Rumi

Yıl 2019, Sayı 14, 298 - 313, 21.03.2019
https://doi.org/10.29000/rumelide.541024

Öz

This study is aimed at analyzing the academic works regarding Mawlana Jalaluddin from the viewpoint of bibliometric indicators. Case study, one of the qualitative research methods, was prefered in this study. The data in the study was collected through Elsevier Scopus bibliometric data base. The data of the study was analyzed with bibliometric analysis technique. The keyword network analysis in the study was carried out and visualized by using the packaged software VOSviewer (version 1.6.9). Consequently, it was found that few works were published about Mawlana between 1924-2003, but the increase in the number of studies has been observed since 2006. It was understood that the majority of the publishings and types of these works were article according to document type. It was observed that publishing languages of the studies were mostly English. According to another data it was observed that reseachers from 45 different institutions published their works regarding the subject. Publications are mostly produced by a single author. It was determined that the most prolific country in the studies about Mawlana is Turkey. It was stated that Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Velî Araştırma Dergisi and Millî Folklor have much contribution to the domain. It was understood that the type of the mostly refered resource is book, whereas the mostly discussed subject is islamic mysticism.

Kaynakça

  • Al, U., Şahiner, M., ve Tonta, Y. (2006). “Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(8), 1011-1022. Altın, F. T. (2010). Mevlana'nın Eserlerinde Dostluk ve Samimiyet Değerlerinin İşlenişi ve Eğitimi Açısından Tahlili. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Arpaguş, S. (2005). “Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin eserleri üzerine yapılan ingilizce çalışmalar”. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 6(14), 775-804. Balkaya, Â. (2007). “Türk toplumunda temsil getirme geleneği ve Mevlana’nın gelenek içerisindeki yeri”. Electronic Turkish Studies, 2(4), 201-208. Burnham, J. F. (2006). “Scopus database: A review”. Biomedical digital libraries, 3(1), 1-8. Çelik, C. (2002). “Mevlana’nın fikirlerinin Türklerin dini hayatına etkileri”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12), 21-38. Çetin, A., ve Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2016). “Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin bibliyometrik analizi”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2), 229-263. Çifci, M. (2015). “Bir grup üniversite öğrencisinin Mevlâna’yı tanıma düzeyleri ve mevlâna hakkındaki görüşleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 73, 203-219. Diodato V. (1994). Dictionary of Bibliometric. Haworth Press: Binghamton, NY. Erkek, G. (2008). Mevlana’nın Mesnevi’sinden ilköğretim okulları için seçilen öykülerin eğitsel yönünün incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Güleç, İ. (2014). “Mevlânâ'nın Mesnevî'sinin tamamına yapılan Türkçe şerhler”. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, 22, 135-154. Horata, O. (1999). “Mevlana ve Divan şairleri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16, 43-56. İmik Tanyıldızı, N. (2011). “Türk kültürünün gençlere tanıtımında medyanın rolü: Hacı Bektaş Velî, Mevlana ve Yunus Emre üzerine bir araştırma”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 59, 101-118. Karaman, G. (2012). “Mevlana’nın menkıbeleri üzerine folklorik bir inceleme”. Electronic Turkish Studies, 7(3), 1675-1693. Kolaç, E. (2010). “Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 55, 193-208. Köprülü, F. (2007). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yayınları. Kültür ve Turizm Bakanlığı. [KTB] (2007). Mevlâna Bibliyografyası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Linmans, A. J. M. (2010). “Why with bibliometrics the humanities does not need to be the weakest link: Indicators for research evaluation based on citations, library holdings, and productivity measures”. Scientometrics, 83, 337–354. Millî Eğitim Bakanlığı. [MEB] (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitimi Bakanlığı Yayınları. Necatigil, B. (2007). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları. Özkırımlı, A. (2004). Türk Edebiyatı TarihiC. II. İstanbul: İnkılâp Yayınevi. Roux, J. P. (2007). Türklerin Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Sula, C. A., ve Miller, M. (2014). “Citations, contexts, and humanistic discourse: Toward automatic extraction and classification”. Literary and Linguistic Computing, 29(3), 452-464. Tekin, M. (2007). “Mevlâna bibliyografyası”. İSTEM, (10), 345-398. Tonta, Y. (2017). “Türkiye’de yayımlanan ve Web of Science’ta dizinlenen dergilerle ilgili bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31(4), 449-482. van Eck, N., & Waltman, L. (2009). “Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping”. Scientometrics, 84(2), 523-538. Wang, W. M., ve Ho, Y. S. (2017). “Bibliometric analysis of art exhibit reviews in the Arts & Humanities Citation Index”. Malaysian Journal of Library & Information Science, 22(1), 59-68. Yaltkaya, M. (1934). “Mevlânâ'da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler”. Türkiyat Mecmuası, 4, 112-168. Yavuzer, Y., Dikici, A., ve Gündoğdu, R. (2008). “A creative drama study in Turkey about Mevlana philosophy”. Research in Drama Education, 13(1), 87-94. Yurtsever, E. (2018). “Bilimsel yayınlar nasıl değerlendirilmeli?–San Francisco bildirisi”. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2018/09/bilimsel-yayinlar-nasil-degerlendirilmeli/. Zan, B. U. (2012). Türkiye’de Bilim Dallarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz Çalışması.(Yayınlanmış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Zan, B. U. (2013). “ULAKBİM sosyal ve beşeri bilimler veri tabanında indekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi yayınların analizi”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 227-238.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Türk dili ve edebiyatı
Yazarlar

İzzet ŞEREF> (Sorumlu Yazar)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-2379-1373
Türkiye


Beytullah KARAGÖZ>
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 14

Kaynak Göster

APA Şeref, İ. & Karagöz, B. (2019). Scopus veri tabanına dayalı bibliyometrik değerlendirme: Mevlâna Celâleddin Rumî üzerine yapılan araştırmalar . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (14) , 298-313 . DOI: 10.29000/rumelide.541024