ISSN: 2148-7782
e-ISSN: 2148-9599
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: 2 Ayda 1
Yayıncı: Yakup YILMAZ
Kapak Resmi
       

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir.  Yılda 6 kez (21 Şubat, 21 Nisan, 21 Haziran, 21 Ağustos, 21 Ekim, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. 


2022.31 (Aralık/December) sayısı yayımlanmıştır. 2023.32 (Şubat/February) için başvurularınızı www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız.

Dergipark kullanıcısı yazar ve hakemlerimizin (https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide)  hakemlik ve yazarlık işlemlerini www.rumelide.com adresinden gerçekleştirdiğimizden ötürü dergimize katkılarını sunabilmeleri için bu adrese de üye olmaları gerekmektedir. Şimdiden teşekkür ederiz. 

Bilgilerinize...


2022 - Sayı: 31

Araştırma Makalesi

2. Ses eğitiminde Linklater metodunun kullanımı: sistematik analiz

Araştırma Makalesi

10. Türkçe öğretmeni adaylarının kelime öğretimi stratejileri belirlemelerinde edebî metinlerin önemi: “Korkuyu Beklerken” örneği

Araştırma Makalesi

11. Okuma kültürü, üniversite ve çocuk kütüphanesi

Araştırma Makalesi

15. İlkokul öğrencilerinin yazma hatalarının düzeltilmesi: Bir eylem araştırması

Araştırma Makalesi

17. Öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda etkileyici okuma görselleri

Araştırma Makalesi

20. İlkokulda aile katılımı: Veliler ne düşünüyor?

Araştırma Makalesi

25. Eski Türkçe “kisi/kişi” sözcükleri üzerine

Araştırma Makalesi

26. Kırk Vezir Hikâyeleri’nde ikilemeler

Araştırma Makalesi

27. Derleme Sözlüğü’nde yer alan beden hastalıkları ile ilgili söz varlığı

Araştırma Makalesi

29. Firdevsî’ye ait Süleymân-nâme’nin 36. cildinin ses ve yazım özellikleri

Araştırma Makalesi

31. Birleşik isimlerde vurgu

Araştırma Makalesi

33. Afyonkarahisar ağızlarında eskicil ögeler

Araştırma Makalesi

36. Don sözü ve kök ailesi

Araştırma Makalesi

40. Umberto Eco’da metin, mimarlık ve film göstergebilimi

Araştırma Makalesi

42. Yer adları üzerine bir inceleme: Muş köy adları örneği

Araştırma Makalesi

44. Türk gençlik edebiyatındaki fantastik eserlerin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi

Araştırma Makalesi

46. Fishelov’un modeline göre Memleket Hikâyeleri’ndeki karakterlerin tespiti

Araştırma Makalesi

48. Bu şiirler kimin II?

Araştırma Makalesi

51. 16. Yüzyıl şairlerinden Kara Fazlî’nin Duâ-nâme’si

Araştırma Makalesi

52. Türkiye kaynaklı edebiyat siteleri üzerine bir değerlendirme

Araştırma Makalesi

53. Meşşâî felsefede varlık, bilgi ve değer ekseninde ilke kavramı

Araştırma Makalesi

54. “Çeşitlilik” araştırmalarına bir bakış: Sistematik bir derleme

Araştırma Makalesi

56. Ateş kültü bağlamında Anadolu’da tütsü geleneği

Araştırma Makalesi

61. Iğdır yöresi halk inanışlarında nazardan korunma nesneleri

Araştırma Makalesi

62. Almanca ders kitaplarının görsel tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

63. Wie bitte? A1.1 ders kitabının kültürlerarasılık bağlamında incelenmesi

Araştırma Makalesi

66. Arap dilinde ifadelerin sanatlı kullanımı: Fesâhat

Araştırma Makalesi

71. Fransız dili eğitimi bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi

Araştırma Makalesi

74. Yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri kullanımının karar ağaçları ile incelenmesi

Araştırma Makalesi

75. Reconstruction of black identity in Toni Morrison's Beloved

Araştırma Makalesi

76. Women and patriarchy: Tales of males and ghosts

Araştırma Makalesi

79. Toxic silence of women in pre-Gilead and pre-pandemic times

Araştırma Makalesi

80. The effects of virtual environment on young adolescents’ foreign language anxiety

Araştırma Makalesi

83. A touch of edtech to create “compelling” blended learning environments

Araştırma Makalesi

90. Towards an uncertain future: Brexit satirised in Ian McEwan’s The Cockroach

Araştırma Makalesi

96. The role of learner autonomy on vocabulary learning

Araştırma Makalesi

97. Miraco ovvero il piemontese e la miratività

Araştırma Makalesi

98. L2 acquisition of Russian aspect by L1 Turkish speakers

Araştırma Makalesi

99. Rusçada benzer sözcükler: Paronimler

Araştırma Makalesi

105. Memed, My Hawk, Mèmed Le Mince and İnce Memed as metonymies and rewritings

Araştırma Makalesi

108. Çeviri eşikleri: Yan metinsel unsurlarda çeviri süreçleri ve çevirmenin sesi