Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SWOT analysis of Turkish teaching emergency remote teaching program implemented during the Covid-19 epidemic

Yıl 2021, Cilt , Sayı Ö10, 308 - 324, 21.10.2021
https://doi.org/10.29000/rumelide.1011429

Öz

The aim of this study is to make a SWOT analysis of the Turkish teaching emergency remote teaching program applied during the Covid-19 epidemic, based on the opinions of Turkish preservice teacher. The study group consists of 118 Turkish preservice teacher studying in different classes in Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Education Turkish Teaching Program. Qualitative research approach was used in the study. The research method was based on phenomenology. A semi-structured form including 4 open-ended questions prepared in accordance with the SWOT analysis method and expert opinion was used to collect the data. Content analysis was used in the analysis of the data. Based on the opinions of the Turkish preservice teacher, the findings regarding the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Turkish teaching emergency remote teaching program were obtained. Based on the opinions of Turkish preservice teacher, it is among the results that the emergency remote Turkish teaching program has strengths such as providing unlimited access to course documents, flexibility in terms of time and learning environment, and digital competence. In addition, it has been concluded that the emergency remote teaching program has weaknesses such as lack of communication and interaction, lack of technological equipment, not being able to follow the lessons and not being able to give practical lessons. It has been determined that the program offers opportunities such as providing quick and easy access to information, increasing research curiosity and technology use competence. Cause of technology addiction, individual loneliness and possible health problems are among the threats of the emergency distance Turkish teaching program.

Kaynakça

 • Aköz, Ö. (2019). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışı okulların SWOT analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Birel, F. K. (2008). Çankaya ve Bismil ilçe milli eğitim müdürlüklerinin güç çözümlemesi (SWOT analizi). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083.
 • Bozok, Ö. (2019). Teknik bilimler meslek yüksek okullarında İngilizce dersine yönelik SWOT analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Carmen Carrillo & Maria Assunção Flores (2020) COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices, European Journal of Teacher Education, 43:4, 466-487, DOI: 10.1080/02619768.2020.1821184.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni. (Çev. Murat Bursal- Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çekmez, E., Yıldız, C., & Bütüner, S. Ö. (2012). Fenomenografik araştırma yöntemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 77-102.
 • Duban, N., Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Er-Türküresin, H. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 597-618. DOI: 10.37669/milliegitim.787509.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe ve Gelişim, Journal of Research in Education and Teaching, 4(3). 313-321.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gök-Çolak, F., & Efeoğlu, G. (2021). Yeni normalleşme sürecinde öğretmenlik uygulaması dersine yönelik ihtiyaç analizi Swot analizi örneği. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 176-197.
 • Gökmenoğlu T., ve Eret E. (2011). Eğitim programları ve öğretim ana bilim dalı araştırma görevlilerinin bakış açısıyla Türkiye’de program geliştirme. Elemantary Education Online.
 • Johannes König, Daniela J. Jäger-Biela & Nina Glutsch (2020) Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany, European Journal of Teacher Education, 43:4, 608-622, DOI: 10.1080/02619768.2020.1809650.
 • Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiyedeki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Linda la Velle, Stephen Newman, Catherine Montgomery & David Hyatt (2020) Initial teacher education in England and the Covid-19 pandemic: challenges and opportunities, Journal of Education for Teaching, 46:4, 596-608, DOI: 10.1080/02607476.2020.1803051.
 • Linor L. Hadar, Oren Ergas, Bracha Alpert & Tamar Ariav (2020) Rethinking teacher education in a VUCA world: student teachers’ social-emotional competencies during the Covid-19 crisis, European Journal of Teacher Education, 43:4, 573-586, DOI: 10.1080/02619768.2020.1807513.
 • Maria Assunção Flores & Marília Gago (2020) Teacher education in times of COVID-19 pandemic in Portugal: national, institutional and pedagogical responses, Journal of Education for Teaching, 46:4, 507-516, DOI: 10.1080/02607476.2020.1799709.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik.
 • Orr, B. (2013). Conducting a SWOT analysis for program improvement. US-China Education Review, 3(6), 381-384.
 • Özarslan, Y., & Ozan, Ö. (2014). Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı, XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • Özüdoğru, F. (2021). Turkish preservice teachers experiences with emergency remote teaching a phenomenological study. Issues in Educational Research, 31 (1), 166-187.
 • Penchev, D. (2021). SWOT analysis as a research method in pedagogy. Pedagogy, 93(5), 669-678.
 • Saltürk, A., & Güngör, C. (2020). Üniversite öğrencilerinin gözünden Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 137-174.
 • Shirley Van Nuland, David Mandzuk, Krista Tucker Petrick & Terri Cooper (2020) COVID-19 and its effects on teacher education in Ontario: a complex adaptive systems perspective, Journal of Education for Teaching, 46:4, 442-451, DOI: 10.1080/02607476.2020.1803050.
 • Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34. DOI: 10.32329/uad.711110.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). SWOT analysis for the distance education process of lecturers teaching Turkish as a foreign language. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 139-152.
 • Uysal-Bayrak, H., & Tanık-Önal, N. (2021). SWOT analysis of distance education based on preschool teacher candidates. International Journal of Eurasian Education and culture, 6(12), 189-234.
 • Viv Ellis, Sarah Steadman & Qiming Mao (2020) ‘Come to a screeching halt’: Can change in teacher education during the COVID-19 pandemic be seen as innovation?, European Journal of Teacher Education, 43:4, 559-572, DOI: 10.1080/02619768.2020.1821186.
 • Warren Kidd & Jean Murray (2020) The Covid-19 pandemic and its effects on teacher education in England: how teacher educators moved practicum learning online, European Journal of Teacher Education, 43:4, 542-558, DOI: 10.1080/02619768.2020.1820480.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Covid-19 salgını sürecinde uygulanan Türkçe öğretmenliği acil uzaktan öğretim programının SWOT analizi

Yıl 2021, Cilt , Sayı Ö10, 308 - 324, 21.10.2021
https://doi.org/10.29000/rumelide.1011429

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinden hareketle Covid-19 salgını sürecinde uygulanan Türkçe öğretmenliği acil uzaktan öğretim programının SWOT analizini yapmaktır. Çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında farklı sınıflarda öğrenim gören 118 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak olgu bilim (fenomenoloji) esas alınmıştır. Verilerin toplanmasında SWOT analizi yöntemine uygun olarak hazırlanan ve uzman görüşü alınan 4 açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış form kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinden hareketle Türkçe öğretmenliği acil uzaktan öğretim programının güçlü yönleri, zayıf yönleri, sunduğu fırsatlar ve neden olabileceği tehlikelere ilişkin bulgular elde edilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinden hareketle acil uzaktan Türkçe öğretim programının ders dokümanlarına sınırsız erişim sağlama, zaman ve öğrenme ortamı bakımından esneklik ve dijital yetkinlik kazandırma gibi güçlü yönlerinin olduğu ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ayrıca acil uzaktan öğretim programının iletişim ve etkileşim yetersizliği, teknolojik donanım eksikliği nedeniyle derslerin takip edilememesi ve uygulamalı derslerin yapılamaması gibi zayıf yönlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Programın bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlama, araştırma merakını ve teknoloji kullanım yetkinliğini arttırma gibi fırsatlar sunduğu tespit edilmiştir. Teknoloji bağımlılığına neden olma, bireysel yalnızlık ve yaşanabilecek sağlık sorunları ise acil uzaktan Türkçe öğretim programının tehlikeleri arasındadır.

Kaynakça

 • Aköz, Ö. (2019). Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışı okulların SWOT analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Birel, F. K. (2008). Çankaya ve Bismil ilçe milli eğitim müdürlüklerinin güç çözümlemesi (SWOT analizi). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083.
 • Bozok, Ö. (2019). Teknik bilimler meslek yüksek okullarında İngilizce dersine yönelik SWOT analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Carmen Carrillo & Maria Assunção Flores (2020) COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices, European Journal of Teacher Education, 43:4, 466-487, DOI: 10.1080/02619768.2020.1821184.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni. (Çev. Murat Bursal- Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çekmez, E., Yıldız, C., & Bütüner, S. Ö. (2012). Fenomenografik araştırma yöntemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 77-102.
 • Duban, N., Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Er-Türküresin, H. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 597-618. DOI: 10.37669/milliegitim.787509.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe ve Gelişim, Journal of Research in Education and Teaching, 4(3). 313-321.
 • Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177.
 • Gök-Çolak, F., & Efeoğlu, G. (2021). Yeni normalleşme sürecinde öğretmenlik uygulaması dersine yönelik ihtiyaç analizi Swot analizi örneği. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 176-197.
 • Gökmenoğlu T., ve Eret E. (2011). Eğitim programları ve öğretim ana bilim dalı araştırma görevlilerinin bakış açısıyla Türkiye’de program geliştirme. Elemantary Education Online.
 • Johannes König, Daniela J. Jäger-Biela & Nina Glutsch (2020) Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany, European Journal of Teacher Education, 43:4, 608-622, DOI: 10.1080/02619768.2020.1809650.
 • Kaçan, A., & Gelen, İ. (2020). Türkiyedeki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Karakuş, N.; Ucuzsatar, N.; Karacaoğlu, M. Ö.; Esendemir, N.; Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. DOI: 10.29000/rumelide.752297.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Linda la Velle, Stephen Newman, Catherine Montgomery & David Hyatt (2020) Initial teacher education in England and the Covid-19 pandemic: challenges and opportunities, Journal of Education for Teaching, 46:4, 596-608, DOI: 10.1080/02607476.2020.1803051.
 • Linor L. Hadar, Oren Ergas, Bracha Alpert & Tamar Ariav (2020) Rethinking teacher education in a VUCA world: student teachers’ social-emotional competencies during the Covid-19 crisis, European Journal of Teacher Education, 43:4, 573-586, DOI: 10.1080/02619768.2020.1807513.
 • Maria Assunção Flores & Marília Gago (2020) Teacher education in times of COVID-19 pandemic in Portugal: national, institutional and pedagogical responses, Journal of Education for Teaching, 46:4, 507-516, DOI: 10.1080/02607476.2020.1799709.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma. (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik.
 • Orr, B. (2013). Conducting a SWOT analysis for program improvement. US-China Education Review, 3(6), 381-384.
 • Özarslan, Y., & Ozan, Ö. (2014). Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Programı Açma Sorunsalı, XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • Özüdoğru, F. (2021). Turkish preservice teachers experiences with emergency remote teaching a phenomenological study. Issues in Educational Research, 31 (1), 166-187.
 • Penchev, D. (2021). SWOT analysis as a research method in pedagogy. Pedagogy, 93(5), 669-678.
 • Saltürk, A., & Güngör, C. (2020). Üniversite öğrencilerinin gözünden Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitime geçiş deneyimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 36, 137-174.
 • Shirley Van Nuland, David Mandzuk, Krista Tucker Petrick & Terri Cooper (2020) COVID-19 and its effects on teacher education in Ontario: a complex adaptive systems perspective, Journal of Education for Teaching, 46:4, 442-451, DOI: 10.1080/02607476.2020.1803050.
 • Telli, S. G. & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34. DOI: 10.32329/uad.711110.
 • Ustabulut, M. Y. (2021). SWOT analysis for the distance education process of lecturers teaching Turkish as a foreign language. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 139-152.
 • Uysal-Bayrak, H., & Tanık-Önal, N. (2021). SWOT analysis of distance education based on preschool teacher candidates. International Journal of Eurasian Education and culture, 6(12), 189-234.
 • Viv Ellis, Sarah Steadman & Qiming Mao (2020) ‘Come to a screeching halt’: Can change in teacher education during the COVID-19 pandemic be seen as innovation?, European Journal of Teacher Education, 43:4, 559-572, DOI: 10.1080/02619768.2020.1821186.
 • Warren Kidd & Jean Murray (2020) The Covid-19 pandemic and its effects on teacher education in England: how teacher educators moved practicum learning online, European Journal of Teacher Education, 43:4, 542-558, DOI: 10.1080/02619768.2020.1820480.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Türk dili ve edebiyatı
Yazarlar

Mustafa EMEK (Sorumlu Yazar)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi ABD
0000-0002-7959-6235
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı Ö10

Kaynak Göster

APA Emek, M. (2021). Covid-19 salgını sürecinde uygulanan Türkçe öğretmenliği acil uzaktan öğretim programının SWOT analizi . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi Özel Sayısı , 308-324 . DOI: 10.29000/rumelide.1011429