Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 33 - 43 2019-02-01

Adölesanlarda Sık Görülen Jinekolojik Sorunlar
Common Gynecological Problems of Adolescents

ÖZGE ÇETİN [1] , ERGÜL ASLAN [2]


Adölesan dönemde görülen bazı sorunlar, adölesanın kısa ve uzun dönemde sağlığının kötüye gitmesine sebep olmakta, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Adölesanlara sağlıklarıyla ilgili gerekli bilgiyi verme ve hastalık durumunda erken tanı ve tedavinin sağlanmasında sağlık profesyonellerine önemli rol düşmektedir. Bu derlemede adölesan dönemde sık görülen jinekolojik sorunlar dismenore, premenstrual sendrom, menstruasyon düzensizlikleri, disfonksiyonel uterus kanamaları, endometriyozis, polikistik over sendromu, puberte prekoks, jinekolojik kanserler, genital organ anomalileri, cinsellik ve üreme sağlığı sorunları başlıkları altında ele alınmıştır. Bu sorunların adölesan sağlığı üzerine etkilerine yer verilmiştir.
Some problems seen in this period causes the health of the adolescent to deteriorate and affects the quality of adolescent’s life negatively. To give adolescent about essential information self-rated health and to provide early diagnosis and treatment in a affection are healthcare professional’s important role. In this review common gynecological problems in adolescent period are covered under the following headings dysmenorrhea, premenstrual syndrome, menstrual irregularities, dysfunctional uterine bleeding, endometriosis, polycystic ovary syndrome, precocious puberty, gynecological cancers, genital organ anomalies, sexuality and reproductive health problems. The effects of these problems on adolescent health have been included
 • Adolescent health (2014): WHO, http://www.who. int/ (10.01.2018).
 • Aktaş D., Şahin E., Gönenç İ. M. (2012): Kadın sağlığını etkileyen sık görülen bazı jinekolojik problemler ve hemşirelik yaklaşımları, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2): 37-53.
 • Atasü T., Şahmay S. (2001): Jinekoloji (Kadın Hastalıkları), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 136-139.
 • Bernardi M., Lazzeri L., Perelli F., Reis F. M., Petraglia F. (2017): Dysmenorrhea and related disorders, F1000Res, 5(6): 1645-1651.
 • Buddhabunyakan N. et al. (2017): Premenstrual syndrome (PMS) among high school students, International Journal of Women’s Health, 9: 501-505.
 • Çelik D. B., Dağlar G., Demirel G. (2013): Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri, Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni, 47(4):157-166.
 • Deligeoroglou E., Karountzos V. (2017): Abnormal uterine bleeding including coagulopathies and other menstrual disorders, Clinical Obstetrics And Gynaelogy, 1-11.
 • Direkvand-Moghadam A., Sayehmiri K., Delpisheh A., Kaikhavandi S. (2014): Epidemiology of premenstrual syndrome (PMS)-A systematic review and meta-analysis study, Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 8(2): 106-109.
 • Ducasse D. et al.(2016): Personality traits of suicidality are associated with premenstrual syndrom and premenstrual dysphoric disorder in a suicidal woman sample, PLOS one ,11(2): e0148653.
 • Eklioğlu B. S., Atabek M. E., Akyürek N., Sarıkaya E. (2016): Endokrinoloji polikliniğine puberte bulguları ile başvuran olguların etiyolojik dağılımı ve klinik özellikleri, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 10(4): 233-236.
 • Erden A. (2015): Uterovajinal anomaliler, Türk Radyoloji Derneği, Türk Radyoloji Seminerleri, 3: 36-46.
 • Erdoğan M. (2013): Genç kızlarda primer dismenore ve vücut kitle indeksi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Gürsoy E., Gençalp N. S. (2010): Cinsel sağlık eğitiminin önemi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 23(23): 29-36.
 • 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. (2014): Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 60-94.
 • Hatipoğlu N. (2012): Pubertal dönem ve sorunları, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 16: 1-13.
 • İtil İ. M. (Ed). (2012): Menoraji tanı ve tedavi kılavuzu :11, http://www.tjod.org/wp-content/ uploads/2012/12/Menoraji-son.pdf (10.01.2018).
 • Kadıoğlu M., Kızılkaya Beji N. (2013): Polikistik over sendromu ve hemşirelik yaklaşımı, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(3): 187-197.
 • Kanke Y. et al. (2018): Gene aberration profile of tumors of adolescent and young adult females, Oncotorget, 9(5): 6228-6237.
 • Karakaya E., Gençalp N. S. (2009): Sosyoekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan adölesan evli kadının üreme sağlığı sorunları, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 6(1): 34-40.
 • Kırcan N., Ergin F., Adana F., Arslantaş H. (2012): Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1) : 19 -25.
 • Kırlı E. A., Ekinci S. (2016): Over tümörleri: Genel, cerrahi ve onkolojik özellikler, Çocuk Cerrahisi Dergisi , 30(Ek sayı 5): 472-477.
 • Matalliotakis M. et al. (2017): Endometriosis in adolescent and young girls: report on a series of 55 cases, Journal Of Pediatric And Adolescent Gynecology, 30(5): 568-570.
 • Oral E., Aygün B. K. (2016): Kronik pelvik ağrı ve endometriyozis. In: Oral, A. (Ed.). Kronik pelvik ağrı, Güneş Tıp Kitabevi, 47-60.
 • Resetkova N., Hayashi M., Kolp L., Christian M. (2013): Fertility preservation for pubertal girls: update and current challenges, Current Obstetrics And Gynecology Reports, 2(4): 218-225.
 • Sultan C., Gaspari L., Maimoun L., Kalta N., Paris F. (2017): Disorders of puberty , Clinical Obstetrics And Gynaelogy, 1-28.
 • Şahin N. (2015): Kadın üreme sağlığı sorunları ve özel durumlar. In: Kızılkaya Beji, N. (Ed.). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 85- 89.
 • Şanlı Y., Oskay Ü. (2015): Üniversite sınavına hazırlanan kız öğrencilerin sınav kaygıları ile adet sorunları arasındaki ilişki, Journal of Human Sciences, 12(1) :719-731.
 • Uçar T., Derya Y. A., Taşhan S. T. (2015): Üniversite öğrencilerinde menstrual düzensizlik durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(3): 215-221.
 • Ünsal A., Ayrancı Ü., Tozun M., Arslan G., Çalık E. (2010): Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group of female unıversıty students, Upsala Journal Of Medical Scıences, 115: 138-145.
 • Witchel S. (2018): Disorders of sex development, Clinical Obstetrıcs And Gynaelogy , 1-13.
 • Witchel S. F., Roumimper H., Oberfield S. (2016): Polycystic ovary syndrome in adolescents, Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 45(2): 329-344.
 • Yaşa C., Dural Ö. (2014): Adölesanlarda anormal uterin kanamaya jinekolog gözüyle yaklaşım, Çocuk Dergisi, 14(4):131-137.
 • Yılmaz E. ve ark. (2015): Bir eğitim ve araştırma hastanesinde doğum yapan adölesan gebelerin obstetrik ve perinatal sonuçları, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(6): 213-216.
 • Yılmaz F. A., Başer M. (2016): Dismenorenin okul performansına etkisi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5: 29-33.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: ÖZGE ÇETİN
Kurum: Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Yazar: ERGÜL ASLAN
Kurum: Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2019

APA ÇETİN, Ö , ASLAN, E . (2019). Adölesanlarda Sık Görülen Jinekolojik Sorunlar. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 33-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/issue/48227/610566