Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 5 - 12 2020-02-26

Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği
Efficiency of co-cultured peripheral blood mononuclear cells with primary parathyroid tissue cells

Sevde HASANOĞLU [1] , Beyza GÖNCÜ [2] , Emrah YÜCESAN [3]


Organ yetmezliğinde, nakil öncesi uygulanan immün testler ekonomik anlamda maliyetli ve uzman ekip gözetiminde uygulanan hassas testlerdir. Uygulaması görece daha kolay olan in vitro ko-kültür modelleri ile daha ekonomik ve uygulama kolaylığı olan bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmiştir. Kalıcı hipoparatiroidi hastalarına ait periferik kan mononükleer hücreleri (n=4) ile iki farklı donöre ait paratiroit hücresinin ayırıcı bir bariyer olmadan ve bariyer kullanılarak ko-kültüre edilmesiyle bir model oluşturulmuştur. Parathormon ve hücre sayım takibi 24 ve 72. saatlerde gerçekleştirilmiştir. İki ayrı paratiroit hücre grubunda parathormon seviyesi anlamlı şekilde artarken, hücre sayısı anlamlı şekilde her iki grupta da azalmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise ayırıcı bariyer kullanıldığı ve kullanılmadığı her iki durumda da periferik kan mononükleer hücreleri yabancı paratiroit hücrelerine karşı anlamlı bir değişim göstermemiştir. Bu çalışmada uygulanan ko-kültür modeli, manipülasyonu diğer hassas testlere göre daha kolaydır. Temelde, nakil sağ kalımının öngörülmesi sürecinin daha az maliyetle belirlenebilmesi için gerçekleştirilmiştir. Fakat uygulanan iki ayrı ko-kültür modeli hem ayırıcı bir bariyer eşliğinde hem de ayırıcı bir bariyer olmadan paratiroit hücreleri ve PKMH için anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. İlerleyen çalışmalarda daha hassas testlerin uygulanarak sağ kalım öngörülmesi için farklı yöntemlerin denenmesi hedeflenmektedir.

In organ failure, pre-transplant immunoassays are cost-effective and sensitive tests performed under the supervision of a specialist team. The aim of this study is to develop a more economical and easy to handle method that is relatively easy to perform in vitro with coculture models. Peripheral blood mononuclear cells from permenant hypoparathyroidism patients (n=4) were co-cultured with parathyroid cells of two different donors both with and without a barrier. Parathormone and cell counting were determined at 24 and 72 hours of cultivation. Parathormone levels were significantly increased in two separate parathyroid cell groups, whereas the cell number was significantly decreased in both groups. Peripheral blood mononuclear cells did not show a significant change against foreign parathyroid cells in both co-culture groups with barriers and without barriers when compared with the control group. In this study, the co-culture model, which is easier to manipulate than other sensitive tests, was performed. Basically, in order to determine the process of predicting the survival of the transplant which was carried out at a lower cost. However, the two separate co-culture models did not create a significant difference for parathyroid cells and peripheral blood mononuclear cells both in the presence of a barrier and without a barrier. In future studies, different methods should be used to experience prediction of survival by performing more sensitive tests.

 • 1. Guibert EE, Petrenko AY, Balaban CL, Somov AY, Rodriguez JV, Fuller BJ. Organ Preservation: Current Concepts and New Strategies for the Next Decade. Transfus Med Hemother. 2011; 38(2):125-42.
 • 2. Chinen J,  Buckley RH. Transplantation immunology: solid organ and bone marrow. J Allergy Clin Immunol. 2010;125(2):S324-35.
 • 3. Nawrot I, Woźniewicz B,  Tołłoczko T et al. Allotransplantation of cultured parathyroid progenitor cells without immunosuppression: clinical results. Transplantation. 2007 27;83(6):734-40.
 • 4. Ayşan ME, Göncü B, Yücesan E. Paratiroit nakli immünolojisi. Gürol AO, editör. Kök Hücre ve Transplantasyon İmmünolojisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. 2019;31-8.
 • 5. Pourahmad J, Salimi A. Isolated Human Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC), a Cost Effective Tool for Predicting Immunosuppressive Effects of Drugs and Xenobiotics. Iran J Pharm Res. 2015;14(4):979.
 • 6. Pekkolay Z, Kılınç F, Soylu H et al. Alternative treatment of resistant hypoparathyroidism by intermittent infusion of teriparatide using an insulin pump: A case report. Turk J Phys Med Rehabil. 2019;65(2):198-201.
 • 7. Yucesan E, Goncu B, Basoglu H et al. Fresh tissue parathyroid allotransplantation with short-term immunosuppression: 1-year follow-up. Clin Transplant. 2017;31(11):1-4.
 • 8. Cabane P, Gac P, Amat J et al. Allotransplant of microencapsulated parathyroid tissue in severe postsurgical hypoparathyroidism: a case report. Transplant Proc. 2009;41(9):3879-83.
 • 9. Goncu B, Yucesan E,  Ozdemir B,  Basoglu H,  Kandas NO,  Akbas F,  Aysan E. A New Transport Solution for Parathyroid Allotransplantation: Effects on Cell Viability and Calcium-Sensing Receptors. Biopreserv Biobank. 2018;16(4):278-84.
 • 10. Alfrey EJ, Perloff LJ,  Asplund MW, et al. Normocalcemia thirteen years after successful parathyroid allografting in a recipient of a renal transplant. Surgery. 1992;111(2):234-6.
 • 11. Yucesan E, Goncu B,  Ozdemir B,  Idiz O,  Ersoy YE,  Aysan E. Importance of HLA typing, PRA and DSA tests for successful parathyroid allotransplantation. Immunobiology. 2019;224(4):485-9. 12. Bjorklund P, Hellman P. Culture of parathyroid cells. Methods Mol Biol. 2012;806:43-53.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2378-1535
Yazar: Sevde HASANOĞLU
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6026-8218
Yazar: Beyza GÖNCÜ
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4512-8764
Yazar: Emrah YÜCESAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloj Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Şubat 2020

APA HASANOĞLU, S , GÖNCÜ, B , YÜCESAN, E . (2020). Periferik kan mononükleer hücrelerin primer paratiroit dokusu hücreleri ile ko-kültürünün verimliliği. Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 5-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/issue/52695/668235