Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 173 - 178 2020-11-05

Statik Manyetik Alanın Trombosit Agregasyonuna Etkisi
The Effect of Static Magnetic Field on Platelet Aggregation

Çiğdem GÜREL BAYRAM [1] , Gulsel AYAZ [2] , Handan TUNCEL [3] , Mustafa Tunaya KALKAN [4] , Nazmiye KURŞUN [5] , Turgut ULUTİN [6]


Amaç: Trombositler, salgıladıkları maddeler ve membran proteinleri ile birlikte koagülasyon ve inflamasyonda önemli rol oynayan 4-7 Mikron çapında kan hücreleridir. Manyetik alanın günümüzde, canlılara ve kan hücrelerine etkilerini araştıran birçok çalışma olmakla birlikte henüz etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Özellikle düşük sabit manyetik alanın lökositleri aktive ettiği ve sayılarını arttırdığı tespit edilmiştir fakat trombositler üzerindeki etkileri ile ilgili tartışmalı veriler mevcuttur. Bu çalışmada sabit manyetik alanın trombosit fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Trombositler farklı şiddetlerdeki (2mT, 5mT, 40mT) manyetik alana, farklı sürelerde (5, 15 ve 30 dakika) maruz bırakıldı ve trombosit agregasyonları farklı zaman aralıklarında (0, 24, 40, 48 saat) agregometre kullanılarak tespit edildi. ADP uyaranı kullanılarak trombosit agregasyon kurbu eğim ve % amlitüd olarak belirlendi. Bulgular: 5mT’da 15dk ve 30dk inkübasyondan sonra 24. saatteki trombosit agregasyonları, kontrole göre daha yüksek bulundu (eğim p=0,008, amplitüd p=0,026). 15 ve 30 dakika arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. 2mT’da 15 ve 30 dakika inkübasyondan sonra 48. saatteki agregasyonları kontrole göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,038). 2mT’daki trombosit agregasyonu, 5mT’daki trombosit agregasyonundan istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p=0,032). Sonuç: Manyetik alana maruz kalan trombositlerde agregasyon artışı olduğu tespit edildi. 2mT’lık statik manyetik alan maruziyetinin 48 saat sonra bile trombosit agregasyon yanıtını olumlu etkilemesi, bu etkinin trombositlerin vücut dışında daha uzun süre aktivitelerini korumalarını sağlayacağını düşündürmektedir.
Objective: Platelets are 4-7 Micron diameter blood cells that play an important role in coagulation and inflammation with the substances they secrete and the membrane proteins. Although there are many studies investigating the effect of a magnetic field on living organisms and blood cells, it’s mechanism has not been clarified yet. It has been demonstrated that the low-intensity magnetic field activates the leukocytes and increases their number, but there are controversial data regarding its effect on platelets. In this study, we aimed to examine the effects of a magnetic field on platelet functions. Materials and Methods: Platelets were exposed to different intensities of magnetic field (2mT, 5mT, 40mT) at different times (5, 15 and 30 minutes) and the aggregation of platelets was detected at different time intervals (0, 24, 40, 48 hours) using the aggregometer.The platelet aggregation curve was determinated as slope and amlitude (%). Results: After a 15´ and 30´ incubation at 5mT, platelet aggregation at the 24th hour was found to be higher than the control (Slope p=0.008, Amplitude p=0.026). There was no statistical difference between 15 and 30 minutes. The 48th hour aggregation was found to be significantly higher than the control after a 15´ and 30´ incubation at 2mT (p=0.038). Platelet aggregation at 2mT was higher than platelet aggregation at 5mT (p=0.032). Conclusion: It was determined that there was an increase in aggregation of platelets exposed to a magnetic field. The fact that 2mT static magnetic field exposure positively affects the platelet aggregation even after 48 hours, suggests that this effect will enable the platelets to maintain their activities outside of the body for a longer time.
 • 1. Borges I, Sena I, Azevedo P, Andreotti J, Almeida V, Paiva A, et al. Lung as a Niche for Hematopoietic Progenitors. Stem Cell Rev Rep 2017;13(5):567-74.
 • 2. Lefrancais E, Looney MR. Platelet Biogenesis in the Lung Circulation. Physiology (Bethesda) 2019;34(6):392-401.
 • 3. Choi JL, Li S, Han JY. Platelet function tests: a review of progresses in clinical application. Biomed Res Int 2014;456569.
 • 4. Yardimci TU, Ulutin ON. Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in human platelets and its secretion. New Istanbul Contrib Clin Sci 1976;11(3):142-7.
 • 5. Ulutin ON, Akman N, Ozcan E. [THROMBOSIS, ARTERIOSCLEROSIS AND HYPERCOAGULABILITY] [Article in Turkish] Turk Tip Cemiy Mecm 1963;29:428-32.
 • 6. Monzen S, Takahashi K, Toki T, Ito E, Sakurai T, Miyakoshi J, et al. Exposure to a MRI-Type High-Strength Static Magnetic Field Stimulates Megakaryocytic/Erythroid Hematopoiesis in CD34+ Cells From Human Placental and Umbilical Cord Blood. Bioelectromagnetics 2009;30:280–5.
 • 7. Tenuzzo B, Vergallo C, Dini L. Effect of 6mT static magnetic field on the bcl-2, bax, p53 and hsp70 expression in freshly isolated and in vitro aged human lymphocytes. Tissue Cell 2009;41(3):169-79.
 • 8. Dini L, Abbro L. Bioeffects of moderate-intensity static magnetic fields on cell cultures. Micron 2005;36(3):195-217.
 • 9. Tutluoglu B, Gurel CB, Ozdas SB, Musellim B, Erturan S, Anakkaya AN. et al. Platelet function and fibrinolytic activity in patients with bronchial asthma. Clin Appl Thromb Hemost 2005;11:77–81.
 • 10. Melanie M, White BA. Platelet protocol research and clinical laboratory procedures printed in the United States of America. Academic Press March 12, 1999.
 • 11. Gungor ZB, Sipahioglu N, Sonmez H, Ekmekci H, Toprak S, Ayaz G, et al. Endothelial Dysfunction Markers in Low Cardiovascular Risk Individuals: Comparison of Males and Females J Med Biochem 2017; 36(1): 62–72.
 • 12. Sağdilek E, Sebik O, Çelebi G. 1mT ve 5mT statik manyetik alanların trombosit agregasyonuna etkisi. Ege Tıp Dergisi 2009; 48 (2), 71-6.
 • 13. Tenuzzo B , Chionna A, Panzarini E, Lanubile R, Tarantino P, Di Jeso B, et al. Biological effects of 6mT static magnetic fields: a comparative study in different cell types. Bioelectromagnetics 2006;27(7):560-77.
 • 14. Luciana D, Luigi A. Bioeffects of moderateintensity static magnetic fields on cell cultures. Micron 2005;36(3):195-217.
 • 15. Miyakoshi J. Effects of static magnetic fields at the cellular level. Prog Biophys Mol Biol 2005;87(2-3):213-23.
 • 16. Teodori L, Göhde W, Maria GV, Fausto T, Dario C, Barbara P, et al. Static magnetic fields affect calcium fluxes and inhibit stressinduced apoptosis in human glioblastoma cells. Cytometry 2002;49(4):143-9.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Research Article
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9407-7735
Yazar: Çiğdem GÜREL BAYRAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3085-232X
Yazar: Gulsel AYAZ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1926-9566
Yazar: Handan TUNCEL
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9783-8835
Yazar: Mustafa Tunaya KALKAN
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7424-9835
Yazar: Nazmiye KURŞUN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0406-1746
Yazar: Turgut ULUTİN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Eylül 2020
Kabul Tarihi : 12 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Kasım 2020

APA Gürel, Ç , Ayaz, G , Tuncel, H , Kalkan, M , Kurşun, N , Uluti̇n, T . (2020). Statik Manyetik Alanın Trombosit Agregasyonuna Etkisi . Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi , 3 (3) , 173-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabiad/issue/57700/796725