Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Yıl 2011, Sayı: 22, 41 - 58, 10.10.2013

Öz

Bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, serbest
zaman etkinliklerine ilişkin uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Okul
öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 110 öğretmenin çalışma grubuna dahil
edildiği çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve
Serbest Zaman Anket Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans
dağılımları dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi eğitim
kurumlarında genellikle tüm ilgi köşelerinin bulunduğu ve sanat çalışmalarına yer
verildiği görülmüştür. Öğretmenleri ilgi köşelerine daha çok okul yönetiminin
desteğiyle materyal sağladıkları, serbest zaman etkinliklerini planlarken amaç ve
kazanımları dikkate aldıkları, daha çok çocukların tercihlerine önem verdikleri ve
bu etkinliklere 45 ila 60 dakika zaman ayırdıkları bulunmuştur. Çocukların tercih
ettikleri köşeler ve sanat çalışmalarının cinsiyetlerinden etkilendiği, öğretmençocuk
paylaşımının en fazla olduğu evcilik köşesinde çocukların daha fazla vakit
geçirdikleri dikkat çekmiştir. Ayrıca aile katılımının genellikle materyal desteği
sağlama şeklinde gerçekleştiği bulunmuştur. Çalışma sonuçları ve literatür bilgileri
ışığında çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • ACER, D. ve ÇAKIR İLHAN, A. (2004). “Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Yönden İncelenmesi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 10-19. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • AKTAŞ ARNAS, Y. (2002). “Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi”, Çoluk Çocuk Dergisi, Kasım Sayısı, 14-15.
 • ARTUT, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ARTUT, K. (2009). “Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Çocuğun Duygusal ve Sosyal [Erişim:Egitim.Cu.Edu.Tr/Myfiles/Open.Aspx?File=699.Doc]. Gelişimine Etkisi”,
 • AYKUT, A. (2004). “Erken Çocukluk Döneminde Görsel Sanatlar Eğitiminde Eğitimcinin Rolü”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 103-113. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • CAN KOCABAŞ, M. (2004). “Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Faaliyetlerin Önemi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış,.327-330. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • CANTEKİNER, S. (2000). “Okul Öncesi Dönemde Girişkenlik Eğitimi”, Selçuk Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • ÇETİN, Z. ve ŞAFAK, F. (2008). “Çocuklarda Yaratıcılık ve Sanat Etkinliklerinde Ailenin Rolü”, Beni Tanıyor Musun?, Trabzon Valiliği Kültür Yayınları:40.
 • DEREOBALI, N. (2007). “Yapılandırmacı Yaklaşım ve Okul Öncesi Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri”, Mesleki Eğitim Dergisi, 9(18): 45-52.
 • ENGLEBRIGHT, J. ve BERRY, S. (2007). “Art İn Early Childhood:Curriculum Connections”, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=113 ] Corporation. [Erişim: 30.12.2011.
 • ERSOY, Ö., ÖMEROĞLU, E. ve TURLA, A. (2004). “Türkiye’de 21 İl Örnekleminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Çalışmaları Hakkındaki Görüş ve Uygulamaları”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 89-102. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • ETİKE, S. (2001). Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi. Ankara: Güldikeni Yayınları.
 • HANLEY, G.P., TIGER, J.H. ve INGVARSSON, E.T. (2009). “Influencing Preschoolers’free-Play Activity Preferences:An Evaluation Of Satiation And Embedded Reinforcement”, Journal of Applied Behaviors Analysis. 42(1): Http://Seab.Envmed.Rochester.Edu/Jaba/Articles/2009/Jaba-42-01- 0033.Pdf ]. 33-41. [Erişim:29.12.2011.
 • JOHNSON-GERARD, M. (2011). “Benefits Of Early Childhood Art”, Ehow Education, Http://Www.Ehow.Com/List_6591579_Benefits-Early-Childhood- Art.Html ]. [Erişim: 30.12.2011.
 • KANDIR, A. ve ÇALTIK, İ. (2006). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Okullarında Fiziksel Koşullarına ve Sınıflarındaki İlgi Köşelerinin Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(15):40-62.
 • KILIÇ, Ç. (2003).”Eğitim Sürecinde Yaratıcılığı Geliştirme”, Mesleki Eğitim Dergisi, 5(10):79-88.
 • M.E.B. (2011). Serbest Zaman Etkinlikleri Modülü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara:T.C. [Erişim:29.12.2011. Http://Megep.Meb.Gov.Tr/Mte_Program_Modul/Modul_Pdf/141eo0022 .Pdf ] . Eğitim Bakanlığı Yayınları. 141eo0022.
 • ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2010). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Milli Eğitim Dergisi, 185: 266-277. [Erişim: Http://Yayim.Meb.Gov.Tr/Dergiler/185/185.Pdf]
 • ÖZTÜRK AYNAL, Ş. (2010a). “Eğitimde Yaratıcılık”, Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, (Ed.:Elif Çelebi Öncü), Ankara:Pegem Akademi.
 • ÖZTÜRK AYNAL, Ş. (2010b). “Çocukta Oyun Gelişimi ve Yaratıcılık”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed.:Engin Deniz), Ankara:Maya Akademi.
 • REYNER, A. (2007).”Teaching Global Awareness With Arts & Crafts”, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Learning Corporation. Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=307] [Erişim: 30.12.2011.
 • TOK, E. (2010). “Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları”, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Ankara:Pegen Akademi.
 • ULUTAŞ, İ. ve DEMİRİZ, S. (2006). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlgi Köşelerini Düzenlemeye Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, III. Cilt:143-152. (Yay.Haz.:O.Ramazan, K.Efe, G.Güven). İstanbul:Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • Belirlenmesi”, Marmara
 • WARDLE, F. (2007). Art Across The Curriculum, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Learning Corporation. [Erişim: 30.12.2011. Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=406]
 • YILDIZ, V., BİLEN, S., TÜRNÜKLÜ, A., GÜRŞİMŞEK, I. ve AYSAN, F. (2004). “Çocukların Sanat Çalışmalarına Yönelik Görüşleri”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış,158-172. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • YILDIZBAŞ, F. ve ÇAMLIBEL, Ö. (2004). “Erken Çocukluk Dönemindeki Bazı Yaklaşımların İncelenmesi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 27-38. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş. Yaratıcılığın Gelişimi Yönünden

EXAMINATION OF APPLICATIONS RELATED TO FREE-TIME ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL TEACHERS

Yıl 2011, Sayı: 22, 41 - 58, 10.10.2013

Öz

ln this study it has been aimed to examine the free time activities of the teachers who work in pre-school educational institutions. 110 teachers who work in pre-school educational institutions have been included in the study and Personal lnformation Form and Free Time Survey Form have been used. ln the analysis of the data, distribution of percentage and frequency have been taken into consideration. As a result of the study it has been observed that the center of attention is generally on the corners of interest where the works of art take place. lt has also been observed that teachers generally provide materials to the corners of interest with the support of the school administration, they take the aims and gains into consideration while planning
free time activities, give priority to the preferance of the children and spend time between 45 and 60 minutes for these activities. The corners of interest and works of art are affected by their genders and they spend more time on the play house corners where the teacher-child interaction take place intensively. Besides, it has been found out that the involvement of the parents have taken place in the form of material support. In the light of the findings and the literature some suggestions have been proposed 

Kaynakça

 • ACER, D. ve ÇAKIR İLHAN, A. (2004). “Çocuk Resimlerinin Gelişimsel Yönden İncelenmesi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 10-19. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • AKTAŞ ARNAS, Y. (2002). “Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi”, Çoluk Çocuk Dergisi, Kasım Sayısı, 14-15.
 • ARTUT, K. (2002). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ARTUT, K. (2009). “Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Çocuğun Duygusal ve Sosyal [Erişim:Egitim.Cu.Edu.Tr/Myfiles/Open.Aspx?File=699.Doc]. Gelişimine Etkisi”,
 • AYKUT, A. (2004). “Erken Çocukluk Döneminde Görsel Sanatlar Eğitiminde Eğitimcinin Rolü”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 103-113. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • CAN KOCABAŞ, M. (2004). “Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcı Faaliyetlerin Önemi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış,.327-330. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • CANTEKİNER, S. (2000). “Okul Öncesi Dönemde Girişkenlik Eğitimi”, Selçuk Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • ÇETİN, Z. ve ŞAFAK, F. (2008). “Çocuklarda Yaratıcılık ve Sanat Etkinliklerinde Ailenin Rolü”, Beni Tanıyor Musun?, Trabzon Valiliği Kültür Yayınları:40.
 • DEREOBALI, N. (2007). “Yapılandırmacı Yaklaşım ve Okul Öncesi Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri”, Mesleki Eğitim Dergisi, 9(18): 45-52.
 • ENGLEBRIGHT, J. ve BERRY, S. (2007). “Art İn Early Childhood:Curriculum Connections”, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=113 ] Corporation. [Erişim: 30.12.2011.
 • ERSOY, Ö., ÖMEROĞLU, E. ve TURLA, A. (2004). “Türkiye’de 21 İl Örnekleminde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Etkinlikler ve Drama Çalışmaları Hakkındaki Görüş ve Uygulamaları”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 89-102. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • ETİKE, S. (2001). Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi. Ankara: Güldikeni Yayınları.
 • HANLEY, G.P., TIGER, J.H. ve INGVARSSON, E.T. (2009). “Influencing Preschoolers’free-Play Activity Preferences:An Evaluation Of Satiation And Embedded Reinforcement”, Journal of Applied Behaviors Analysis. 42(1): Http://Seab.Envmed.Rochester.Edu/Jaba/Articles/2009/Jaba-42-01- 0033.Pdf ]. 33-41. [Erişim:29.12.2011.
 • JOHNSON-GERARD, M. (2011). “Benefits Of Early Childhood Art”, Ehow Education, Http://Www.Ehow.Com/List_6591579_Benefits-Early-Childhood- Art.Html ]. [Erişim: 30.12.2011.
 • KANDIR, A. ve ÇALTIK, İ. (2006). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Okullarında Fiziksel Koşullarına ve Sınıflarındaki İlgi Köşelerinin Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(15):40-62.
 • KILIÇ, Ç. (2003).”Eğitim Sürecinde Yaratıcılığı Geliştirme”, Mesleki Eğitim Dergisi, 5(10):79-88.
 • M.E.B. (2011). Serbest Zaman Etkinlikleri Modülü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara:T.C. [Erişim:29.12.2011. Http://Megep.Meb.Gov.Tr/Mte_Program_Modul/Modul_Pdf/141eo0022 .Pdf ] . Eğitim Bakanlığı Yayınları. 141eo0022.
 • ÖZBEY, S. ve ALİSİNANOĞLU, F. (2010). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, Milli Eğitim Dergisi, 185: 266-277. [Erişim: Http://Yayim.Meb.Gov.Tr/Dergiler/185/185.Pdf]
 • ÖZTÜRK AYNAL, Ş. (2010a). “Eğitimde Yaratıcılık”, Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, (Ed.:Elif Çelebi Öncü), Ankara:Pegem Akademi.
 • ÖZTÜRK AYNAL, Ş. (2010b). “Çocukta Oyun Gelişimi ve Yaratıcılık”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed.:Engin Deniz), Ankara:Maya Akademi.
 • REYNER, A. (2007).”Teaching Global Awareness With Arts & Crafts”, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Learning Corporation. Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=307] [Erişim: 30.12.2011.
 • TOK, E. (2010). “Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları”, Okul Öncesi Eğitime Giriş, Ankara:Pegen Akademi.
 • ULUTAŞ, İ. ve DEMİRİZ, S. (2006). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlgi Köşelerini Düzenlemeye Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, III. Cilt:143-152. (Yay.Haz.:O.Ramazan, K.Efe, G.Güven). İstanbul:Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • Belirlenmesi”, Marmara
 • WARDLE, F. (2007). Art Across The Curriculum, The Professional Resource For Teachers And Parents, Excelligence Learning Corporation. [Erişim: 30.12.2011. Http://Www.Earlychildhoodnews.Com/Earlychildhood/Article_View.A spx?Articleıd=406]
 • YILDIZ, V., BİLEN, S., TÜRNÜKLÜ, A., GÜRŞİMŞEK, I. ve AYSAN, F. (2004). “Çocukların Sanat Çalışmalarına Yönelik Görüşleri”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış,158-172. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş.
 • YILDIZBAŞ, F. ve ÇAMLIBEL, Ö. (2004). “Erken Çocukluk Dönemindeki Bazı Yaklaşımların İncelenmesi”, Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu, Geleceğe Bakış, 27-38. 02-03 Aralık, Ankara. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.Ş. Yaratıcılığın Gelişimi Yönünden

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Article
Yazarlar

Arzu ÖZYÜREK Bu kişi benim


Yasemin AYDOĞAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Gönderilme Tarihi 30 Ocak 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Özyürek, A. & Aydoğan, Y. (2011). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , 41-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11218/133961