Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimi Sürecinde Kazandıkları Teknik Davranışların İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt , Sayı 35, 23 - 48, 30.06.2018

Öz

Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının piyano tekniği davranışlarını kazanma durumlarını araştırmak ve piyano öğretim elemanlarının piyano çalgısına ait teknik davranışların kazandırılmasına ilişkin görüşlerini almaktır. 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından seçilmiş 15 öğrenci ve 9 piyano öğretim elemanıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla uzman görüşleri alınarak 10 teknik davranışı kapsayan gözlem formu ve 7 sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

Müzik öğretmeni adaylarının lisans 1. sınıf düzeyinde aldığı teknik davranışların "iyi" derecede, lisans 2. sınıf düzeyinde "orta" derecede, lisans 3. sınıf düzeyinde "orta" derecede olduğu saptanmıştır. Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler ve gözlem bulgularına göre öğrencilerin, pedal kullanım davranışları, dönemsel ifade, eser içindeki motif ve cümlelerin ifadelendirilmesi, gam, arpej çalışmaları gibi teknik davranışlarda eksiklikler belirlenmiştir.

Kaynakça

 • AKBULUT, H.H. (1973), Müzik Eğitimi Bölümünde Yapılan Keman Öğretiminde Yay ile Aynı Gürlükte Ses Üretmedeki Temel Davranışlar, Filarmoni Dergisi.
 • BAŞARAN, İ.E. (1988), Eğitim Psikolojisi (9. basım). Ankara.
 • CANGAL, N. (2002), Armoni Arkadaş Yayınevi, 2.baskı, Ankara.
 • CANGAL N. (2008) Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, 2. baskı, Ankara.
 • ÇİMEN, G. (1994), Salt Parmak Tekniğinden Ağırlık Tekniğine, Flarmoni Sanat. Sayı.131. Ankara
 • DJUPTAL, K. (2005), A Piano Method by Cloude Debussy, http://djupdal.org/karstein/debussy/method/m10 (27. 09. 2012)
 • EKİNCİ, H. (1998), Piyano Eğitimine Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Başlayan Öğrencilerin 1. Yıl Piyano Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • EKİNCİ, H. (2004), Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Piyano Derslerinde Karşılaşılan Teknik Alıştırmalar Sorunu: Hedefe Uygun Teknik Alıştırma Örnekleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ELHANKIZI, A. (2008), Müziğin Temel Kuramları, Eğitim Akademi Yayınları, Ankara.
 • ERDEN, M. (2004), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım, İstanbul
 • ERENÖZLÜ S. S. (2004), Piyano Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Program Hedeflerini Gerçekleştirmede Etkililik Düzeyi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • FENMEN, M. (1947), Piyanistin Kitabı, Ankara.
 • FERİDUNOĞLU, L. (2004), Müziğe Giden Yol, İnkılap Kitapevi, İstanbul.
 • FİNK, S. (1992), Mastering Piano Teknique, Amadeus Press. Portland
 • GİRAY, A. (2002), Müzik: Aşkın Gıdası; Müzik Eğitimi: Düşünce İçin Gıda Uluslar arası “Avrupa’da Ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü Ve Eğitimi Kongresi”. Ankara.
 • GÖKBUDAK, Z.S. (1997), Piyano Eğitiminde Temel Teknik ve Egzersizler Üzerine Bir Çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Konya.
 • GÖRSEV, A. (2006) “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin “Piyano Eğitimi”, “Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi” ve “Eslik (Korepetisyon)” Dersleri İle Okul Şarkılarına Doğaçlama Eşlik Becerileri Arasındaki İlişkiler” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • GÜLTEK, B. (2007), Piyano Pedagojisi, http://www.piyanoegitimi.com/ Web adresinden 01 Ağustos 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • GÜNDOĞDU, P. (2006), Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • HESAPÇIOĞLU, M. (2004), Eğitim Nedir?. Cumhuriyet.
 • KIRTIL, A. (1996), Farklı Piyano Tekniklerinin Birleşen ve Ayrılan Yönleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • KIVRAK, N.G.(2003), “Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya.
 • KÖSE, E (2010), "Bilimsel Araştırma Modelleri" Editör Remzi Y. Kıncal. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • KÜÇÜK, A. (2002), Piyanistik Organlar ve Eforsuz Kullanımları, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3. Ankara.
 • KÜÇÜKÖNCÜ, H.Y. (1999), Müzik Eğitimi ve Öğretimi, On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Çanakkale.
 • MİMAROĞLU, İ. (1990), Müzik Tarihi, Varlık yayınları, 4. basım, İstanbul
 • OTACIOĞLU, S. G. (2005), Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖMÜR, Ö. (1998), Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımın önemi üzerine bir araştırma, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZDAMAR, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi.
 • ÖZEN, N. (2004), “Çalgı Eğitiminde Yararlanılan Müzik Eğitimi Yöntemleri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ÖZGÜN, A. (2009), Belediye Konservatuarları ve Sorunları, Mavi Nota e MüzikDergisi73,<http://www.mavi-nota.com/index.php?link=yazi&no=38> (2009, Şubat 24)
 • ÖZMENTEŞ, S. (2005), Müzik Eğitiminin Boyutları ve Çalgı Eğitimi. İnönüÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • PAMİR, L. (1987), Çağdaş Piyano Eğitimi, Beyaz Köşk Yayıncılık, No.2. İstanbul
 • SAY, A. (2002), “Müzik Sözlüğü” Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.SÖZER, V. (1986), Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, İstanbul
 • SUN, M. (1969), Türkiye’nin Kültür-Müzik- Tiyatro Sorunları. Ajans Türk Matbaacılık. Ankara
 • ŞEN, S. B. (1999), Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli, Pan Yayıncılık. 1.Basım. İstanbul
 • TOKSOY, A. C. (2005). Günümüz Müzik Eğitiminde Kullanılan Metotlar ve Yaklaşımlara Genel Bir Bakış. Müzik ve Bilim, 4. http://www.muzikbilim.com/4e_2005/toksoy_ac.html. Web adresinden 5 Mayıs 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • UÇAN, A. (1997), Müzik eğitimi: Temel kavramlar - ilkeler - yaklaşımlar Müzik Ansiklopedisi. Ankara
 • USLU, M.(1998), “Çalgı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Orkestra Dergisi, Sayı 293, Temmuz.
 • YAVUZ, M. (2005). Eğitimle ilgili temel kavramlar. M. Gürel, ve M. Hesapçıoğlu (Der.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Eğitim Kitapevi, İkinci Baskı, Ankara.
 • YAYLA, F. (2003), MEABD Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sistemine ilişkin Görüşleri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu. İnönü Üniversitesi. Malatya
 • YILMAZLAR, E. (2005), Müzik Öğretmeni Adaylarının Başlangıç Piyano Öğretiminde Uyguladıkları Yöntem ve Tekniklerin Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıl 2018, Cilt , Sayı 35, 23 - 48, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • AKBULUT, H.H. (1973), Müzik Eğitimi Bölümünde Yapılan Keman Öğretiminde Yay ile Aynı Gürlükte Ses Üretmedeki Temel Davranışlar, Filarmoni Dergisi.
 • BAŞARAN, İ.E. (1988), Eğitim Psikolojisi (9. basım). Ankara.
 • CANGAL, N. (2002), Armoni Arkadaş Yayınevi, 2.baskı, Ankara.
 • CANGAL N. (2008) Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, 2. baskı, Ankara.
 • ÇİMEN, G. (1994), Salt Parmak Tekniğinden Ağırlık Tekniğine, Flarmoni Sanat. Sayı.131. Ankara
 • DJUPTAL, K. (2005), A Piano Method by Cloude Debussy, http://djupdal.org/karstein/debussy/method/m10 (27. 09. 2012)
 • EKİNCİ, H. (1998), Piyano Eğitimine Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Başlayan Öğrencilerin 1. Yıl Piyano Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • EKİNCİ, H. (2004), Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Piyano Derslerinde Karşılaşılan Teknik Alıştırmalar Sorunu: Hedefe Uygun Teknik Alıştırma Örnekleri, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ELHANKIZI, A. (2008), Müziğin Temel Kuramları, Eğitim Akademi Yayınları, Ankara.
 • ERDEN, M. (2004), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım, İstanbul
 • ERENÖZLÜ S. S. (2004), Piyano Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Program Hedeflerini Gerçekleştirmede Etkililik Düzeyi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • FENMEN, M. (1947), Piyanistin Kitabı, Ankara.
 • FERİDUNOĞLU, L. (2004), Müziğe Giden Yol, İnkılap Kitapevi, İstanbul.
 • FİNK, S. (1992), Mastering Piano Teknique, Amadeus Press. Portland
 • GİRAY, A. (2002), Müzik: Aşkın Gıdası; Müzik Eğitimi: Düşünce İçin Gıda Uluslar arası “Avrupa’da Ve Türk Cumhuriyetleri’nde Müzik Kültürü Ve Eğitimi Kongresi”. Ankara.
 • GÖKBUDAK, Z.S. (1997), Piyano Eğitiminde Temel Teknik ve Egzersizler Üzerine Bir Çalışma, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Konya.
 • GÖRSEV, A. (2006) “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin “Piyano Eğitimi”, “Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi” ve “Eslik (Korepetisyon)” Dersleri İle Okul Şarkılarına Doğaçlama Eşlik Becerileri Arasındaki İlişkiler” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
 • GÜLTEK, B. (2007), Piyano Pedagojisi, http://www.piyanoegitimi.com/ Web adresinden 01 Ağustos 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • GÜNDOĞDU, P. (2006), Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • HESAPÇIOĞLU, M. (2004), Eğitim Nedir?. Cumhuriyet.
 • KIRTIL, A. (1996), Farklı Piyano Tekniklerinin Birleşen ve Ayrılan Yönleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara
 • KIVRAK, N.G.(2003), “Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Malatya.
 • KÖSE, E (2010), "Bilimsel Araştırma Modelleri" Editör Remzi Y. Kıncal. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • KÜÇÜK, A. (2002), Piyanistik Organlar ve Eforsuz Kullanımları, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı. 3. Ankara.
 • KÜÇÜKÖNCÜ, H.Y. (1999), Müzik Eğitimi ve Öğretimi, On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Çanakkale.
 • MİMAROĞLU, İ. (1990), Müzik Tarihi, Varlık yayınları, 4. basım, İstanbul
 • OTACIOĞLU, S. G. (2005), Müzik Öğretmenliği Piyano Eğitimi Dersi İçin Bir Model Denemesi. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖMÜR, Ö. (1998), Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımın önemi üzerine bir araştırma, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • ÖZDAMAR, K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitapevi.
 • ÖZEN, N. (2004), “Çalgı Eğitiminde Yararlanılan Müzik Eğitimi Yöntemleri”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ÖZGÜN, A. (2009), Belediye Konservatuarları ve Sorunları, Mavi Nota e MüzikDergisi73,<http://www.mavi-nota.com/index.php?link=yazi&no=38> (2009, Şubat 24)
 • ÖZMENTEŞ, S. (2005), Müzik Eğitiminin Boyutları ve Çalgı Eğitimi. İnönüÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • PAMİR, L. (1987), Çağdaş Piyano Eğitimi, Beyaz Köşk Yayıncılık, No.2. İstanbul
 • SAY, A. (2002), “Müzik Sözlüğü” Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.SÖZER, V. (1986), Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Remzi Kitapevi, İstanbul
 • SUN, M. (1969), Türkiye’nin Kültür-Müzik- Tiyatro Sorunları. Ajans Türk Matbaacılık. Ankara
 • ŞEN, S. B. (1999), Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli, Pan Yayıncılık. 1.Basım. İstanbul
 • TOKSOY, A. C. (2005). Günümüz Müzik Eğitiminde Kullanılan Metotlar ve Yaklaşımlara Genel Bir Bakış. Müzik ve Bilim, 4. http://www.muzikbilim.com/4e_2005/toksoy_ac.html. Web adresinden 5 Mayıs 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • UÇAN, A. (1997), Müzik eğitimi: Temel kavramlar - ilkeler - yaklaşımlar Müzik Ansiklopedisi. Ankara
 • USLU, M.(1998), “Çalgı Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Orkestra Dergisi, Sayı 293, Temmuz.
 • YAVUZ, M. (2005). Eğitimle ilgili temel kavramlar. M. Gürel, ve M. Hesapçıoğlu (Der.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Eğitim Kitapevi, İkinci Baskı, Ankara.
 • YAYLA, F. (2003), MEABD Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sistemine ilişkin Görüşleri. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu. İnönü Üniversitesi. Malatya
 • YILMAZLAR, E. (2005), Müzik Öğretmeni Adaylarının Başlangıç Piyano Öğretiminde Uyguladıkları Yöntem ve Tekniklerin Değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Article
Yazarlar

Yavuz Selim KALELİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5713-7399
Türkiye


Nurtuğ BARIŞERİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7494-8182

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 2 Nisan 2017
Kabul Tarihi 24 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 35

Kaynak Göster

APA Kaleli, Y. S. & Barışeri, N. (2018). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Eğitimi Sürecinde Kazandıkları Teknik Davranışların İncelenmesi . Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (35) , 23-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/38142/303536