Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Study on the Graduate Theses of the Field of Psychology of Religion in Turkey

Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 28, 243 - 269, 15.12.2013
https://doi.org/10.17335/sakaifd.219833

Öz

In this study, it is included an analysis of master's and doctoral theses, which made in the field of psychology of religion between 1963 and 2012 in Turkey. In addition, it is included a brief history of the psychology of religion in the academy in Turkey. The purpose of this study is creating a database of the PhD thesis on the psychology of religion, and to offer it to the researchers and graduate students. In addition, it is aimed to show the way for new studies, by the analyzes of the theses. Methodologically, the related literature is reviewed and catalogs of different institutions are scanned and academics in the field are interviewed. Based on the information obtained, theses classified as MA and PhD thesis, and arranged in alphabetical order with reference to names of authors. Topics, which contained in the titles of theses, are detected and this data is analyzed.

Kaynakça

 • Bahçekapılı, Mehmet. Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012), İstanbul: İlke Yayınları, 2012.
 • Ergün, Mustafa. II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara: Ocak Yayınları, 19 Karaca, Faruk. Din Psikolojisi, Trabzon: BY, 2011.
 • Karacoşkun, Mustafa Doğan vd. Din Psikolojisi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, 20 Koç, Mustafa. “Uludağ Üniversitesi’nde Din Psikoloji ile İlgili Yapılan Tezler (19802002) Üzerine Bir Araştırma”, SÜİFD, 9, ss. 43-66, 2004.
 • Koştaş, Münir. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”, AÜİFD, 31, 1, ss. 1-27, 1990. Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2003.
 • Turan, Şeyma. Osmanlılarda İlk Modern Psikoloji Kitapları: (1869-1900), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
 • Yenen, İlker; Sezen, Abdulvahid. “Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tezler (1963-2008) Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8, 2, ss. 147-178, 2008.

TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 28, 243 - 269, 15.12.2013
https://doi.org/10.17335/sakaifd.219833

Öz

Bu  çalışmada,  Türkiye'de  1963  ile  2012  yılları  arasında  din  psikolojisi  alanında  yapılan  ve  hala devam  eden  yüksek  lisans  ve  doktora  tezlerine  ilişkin  analizler  yer  almaktadır.  Bunun  yanında din  psikolojisinin  Türkiye'de  akademide  yer  alışına  dair  kısa  bir  tarihçe  vardır.  Bu  çalışmanın amacı,  din  psikolojisi  doktora  tezlerine  ilişkin  bir  bibliyografya  oluşturarak,  araştırmacılara  ve lisansüstü  öğrencilerine  bir  katalog  sunmaktır.  Ayrıca,  tezlere  ait  verilerin  analizleriyle,  yapılacak  yeni  çalışmalara  yol  göstermek  amaçlanmıştır.  Yöntem  olarak  literatür  taraması  yapılmış, farklı  kurumların  katalogları  taranmış  ve  alandaki  akademisyenlerle  görüşülmüştür.  Elde  edilen bilgiler  doğrultusunda  tezler,  yüksek  lisans  ve  doktora  tezleri  olarak  tasnif  edilmiş  ve  yazar referans  alınarak  alfabetik  sıraya  göre  dizilmiştir.  Tez  başlıklarının  içerdikleri  konular  tespit edilmiş ve bu veriler analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Bahçekapılı, Mehmet. Türkiye’de Din Eğitiminin Dönüşümü (1997-2012), İstanbul: İlke Yayınları, 2012.
 • Ergün, Mustafa. II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri, Ankara: Ocak Yayınları, 19 Karaca, Faruk. Din Psikolojisi, Trabzon: BY, 2011.
 • Karacoşkun, Mustafa Doğan vd. Din Psikolojisi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, 20 Koç, Mustafa. “Uludağ Üniversitesi’nde Din Psikoloji ile İlgili Yapılan Tezler (19802002) Üzerine Bir Araştırma”, SÜİFD, 9, ss. 43-66, 2004.
 • Koştaş, Münir. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”, AÜİFD, 31, 1, ss. 1-27, 1990. Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. Baskı, İstanbul: Güzem Can Yayınları, 2003.
 • Turan, Şeyma. Osmanlılarda İlk Modern Psikoloji Kitapları: (1869-1900), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.
 • Yenen, İlker; Sezen, Abdulvahid. “Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Lisansüstü Tezler (1963-2008) Üzerine Bibliyografik Bir Çalışma”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8, 2, ss. 147-178, 2008.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kenan SEVİNÇ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6726-9827
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 15, Sayı 28

Kaynak Göster

ISNAD Sevinç, Kenan . "TÜRKİYE’DE DİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME". Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 / 28 (Aralık 2013): 243-269 . https://doi.org/10.17335/sakaifd.219833

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

SAUIFD bilginin yayılması ve zenginleşmesi için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.