Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 92 - 103, 31.08.2018

Öz

Bu çalışmanın amacı, taşınmaz kültür varlıkları kapsamında alternatif turizm türü olan kültür turizmi ve bu anlamda önemli bir destinasyon olan İstanbul şehrine ve İstanbul’da öne çıkan kültür turizmi varlığı Ayasofya Müzesi’ne vurgu yapmaktır. Çalışmada Ayasofya Müzesi tanıtılmış, kültür turizmi açısından mevcut durumuna değinilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ayasofya Müzesi resmi sitesi tarafından yayınlanan ikincil kaynaklardan elde edilen verilere dayanılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Kaynakça

 • Alshawagfih, K. F. A., Alananzeh, O. A. ve Jawabreh O. A. A. (2015). The Foundations Of Selecting Cultural Tourism Product In Jordan. European Scientific Journal. 11(29), 198-217.
 • Arslan, A. (2014). İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Turizmdeki Yeri Üzerinde Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 23-29.
 • Arslanoğlu, İ (2001). Kültür ve Medeniyet Kavramları, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 15, 243-255.
 • Batman, O. ve Oğuz, S. Ç. (2008), Kültür Turizmi. Hacıoğlu, N ve Avcıkurt, C. Ed., s: 189-208. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çulha, O. (2008). Kültür Turizmi Kapsamında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerinde Bir Alan Çalışması, Journal Of Yaşar University, 3(12), 1827-1852.
 • Diker, O. ve Deniz, T., (2017), Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye, Ankara, Pegem A, 164.
 • Emir, O. ve Avan, A. (2010). Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 203-219.
 • Erdoğan, E. G. (2012). Bizans Dönemi’nde Ayasofya, Tarihçesi ve Mimari Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-7.
 • Gülcan, B. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 99-120.Kırkpınar, L. (2006). Türk Devrimi’nin Kültür Kuramı Açısından Bir Değerlendirmesi, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 5(13), 51-58.
 • Kızılırmak, İ. ve Kurtuldu, H. (2005). Kültürel Turizmin Önemi Ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 100-120.
 • Marciszewska, B. (2005). Culturel Tourism And Socioecenomic Development In Poland; In: M. Smith, and M. Robinson (Eds.), Culturel Tourism In A Changing World Politics, Participation And (Re)presentation, (p. 71-85), İngiltere: Channel View Publication.
 • McKercher, B. (2002). Towards A Classification Of Cultural Tourists. International Journal Of Tourism Research, 4, 29-38.
 • Nyaupane, G. P., White, D. D. ve Budruk, M. (2006). Motive-Based Tourist Market Segmentation: An Application To Native American Cultural Heritage Sites In Arizona, USA, Journal Of Heritage Tourism, 1(2), 81-99.
 • Osborne, B. S. ve Kovacks, J. F. (2008). Cultural Tourism: Seeking Authenticity, Escaping Into Fantasy, Or Experiencing Reality. Choice (Chicago, III.), 45(6), 927-937.
 • Özdamar, M. (2011), Şanlıurfa’da Kültür Turizmi: Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Seyahat Acentaları İle Gelen Yerli Turistlerin Profilini Ve Anlık Satın Alma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Öztürk, S., (2003), “İstanbul’un Fethinden Sonra Ayasofya Kilisesinin Camiye Çevrilişi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, s. 133-142.
 • Polat, S. ve Polat, S. A. (2014). Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kültür Turizmi Açısından Önemi: Topkapı Sarayı Müzesi Örneği, Turizm ve Araştırma Dergisi, 3(1), 45-61.
 • Resmi Gazete (1983). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Kanun No: 2863. Sayı: 18113.
 • Richards, G. (1996). Cultural Tourism In Europe, Wallingford: CAB International.
 • Richards, G. (2001). The Development Of Cultural Tourism In Europe; In: G. Richards (Eds.), Cultural Attractions And European Tourism. (p. 3-29), UK: CAB International.
 • Rosenfeld, R. A. (2008). Cultural And Heritage Tourism. Municipal Economic Tool Kit, 1-14.
 • Russo, A. P. ve Borg, J. V. D. (2002). Planning Considerations For Cultural Tourism: A Case Study Of Four European Cities. Tourism Management, 23, 631-637.
 • Saarinen, J., Moswete, N. ve Monare, M. J. (2014). Cultural Tourism: New Opportunities For Diversifying The Tourism Industry In Botswana, Bulletin Of Geography. Socio-Economic Series, 26, 7-18.
 • Subaşılar, B. (2007). Turizm Tanıtımında Kültür Turizminin Yeri İstanbul Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şenol, F. (2008). Turizm Coğrafyası Yöresel Turizm Kaynaklarımız ve Dünya Harikaları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (7. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Uygur, S. M. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
 • Wang, S., Fu, Y. Y., Cecil, A. K. ve Avgoustis, S. H. (2006). Residents’ Perceptions Of Cultural Tourism And Quality Of Life - A Longitudinal Approach; In: C. Webster (Eds.), Tourism Today The Journal Of The College Of Tourism And Hotel Management. (p.47-61), Kıbrıs: Larnaka Road Aglangia.
 • Yücel, Y. (2013). İstanbul Tarihi Yarımada’da Kültür Turizmi Stratejileri: Aktörler, Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İnternet Kaynakçasıhttp://ayasofyamuzesi.gov.tr/tr/content/istatistikler [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.istanbul.gov.tr/Files/ebulten/2016-8/iceriktarih.html [Erişim Tarihi: 26.07.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,180800/2016-yili-muze-istatistikleri.html [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varligi-i-.html [Erişim Tarihi: 26.07.2018].

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2, 92 - 103, 31.08.2018

Öz

Kaynakça

 • Alshawagfih, K. F. A., Alananzeh, O. A. ve Jawabreh O. A. A. (2015). The Foundations Of Selecting Cultural Tourism Product In Jordan. European Scientific Journal. 11(29), 198-217.
 • Arslan, A. (2014). İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Turizmdeki Yeri Üzerinde Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 23-29.
 • Arslanoğlu, İ (2001). Kültür ve Medeniyet Kavramları, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 15, 243-255.
 • Batman, O. ve Oğuz, S. Ç. (2008), Kültür Turizmi. Hacıoğlu, N ve Avcıkurt, C. Ed., s: 189-208. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Çulha, O. (2008). Kültür Turizmi Kapsamında Destekleyici Turistik Ürün Olarak Deve Güreşi Festivalleri Üzerinde Bir Alan Çalışması, Journal Of Yaşar University, 3(12), 1827-1852.
 • Diker, O. ve Deniz, T., (2017), Coğrafya ve Tarih Perspektifinden Somut Kültürel Miras ve Türkiye, Ankara, Pegem A, 164.
 • Emir, O. ve Avan, A. (2010). Yabancı Turistlerin Satın Alma Karar Sürecinde Kültürel Varlıkların Etkisi: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 203-219.
 • Erdoğan, E. G. (2012). Bizans Dönemi’nde Ayasofya, Tarihçesi ve Mimari Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-7.
 • Gülcan, B. (2010). Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 99-120.Kırkpınar, L. (2006). Türk Devrimi’nin Kültür Kuramı Açısından Bir Değerlendirmesi, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, 5(13), 51-58.
 • Kızılırmak, İ. ve Kurtuldu, H. (2005). Kültürel Turizmin Önemi Ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 100-120.
 • Marciszewska, B. (2005). Culturel Tourism And Socioecenomic Development In Poland; In: M. Smith, and M. Robinson (Eds.), Culturel Tourism In A Changing World Politics, Participation And (Re)presentation, (p. 71-85), İngiltere: Channel View Publication.
 • McKercher, B. (2002). Towards A Classification Of Cultural Tourists. International Journal Of Tourism Research, 4, 29-38.
 • Nyaupane, G. P., White, D. D. ve Budruk, M. (2006). Motive-Based Tourist Market Segmentation: An Application To Native American Cultural Heritage Sites In Arizona, USA, Journal Of Heritage Tourism, 1(2), 81-99.
 • Osborne, B. S. ve Kovacks, J. F. (2008). Cultural Tourism: Seeking Authenticity, Escaping Into Fantasy, Or Experiencing Reality. Choice (Chicago, III.), 45(6), 927-937.
 • Özdamar, M. (2011), Şanlıurfa’da Kültür Turizmi: Şanlıurfa’ya Kültür Turizmi Kapsamında Seyahat Acentaları İle Gelen Yerli Turistlerin Profilini Ve Anlık Satın Alma Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Öztürk, S., (2003), “İstanbul’un Fethinden Sonra Ayasofya Kilisesinin Camiye Çevrilişi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 14, s. 133-142.
 • Polat, S. ve Polat, S. A. (2014). Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kültür Turizmi Açısından Önemi: Topkapı Sarayı Müzesi Örneği, Turizm ve Araştırma Dergisi, 3(1), 45-61.
 • Resmi Gazete (1983). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Kanun No: 2863. Sayı: 18113.
 • Richards, G. (1996). Cultural Tourism In Europe, Wallingford: CAB International.
 • Richards, G. (2001). The Development Of Cultural Tourism In Europe; In: G. Richards (Eds.), Cultural Attractions And European Tourism. (p. 3-29), UK: CAB International.
 • Rosenfeld, R. A. (2008). Cultural And Heritage Tourism. Municipal Economic Tool Kit, 1-14.
 • Russo, A. P. ve Borg, J. V. D. (2002). Planning Considerations For Cultural Tourism: A Case Study Of Four European Cities. Tourism Management, 23, 631-637.
 • Saarinen, J., Moswete, N. ve Monare, M. J. (2014). Cultural Tourism: New Opportunities For Diversifying The Tourism Industry In Botswana, Bulletin Of Geography. Socio-Economic Series, 26, 7-18.
 • Subaşılar, B. (2007). Turizm Tanıtımında Kültür Turizminin Yeri İstanbul Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şenol, F. (2008). Turizm Coğrafyası Yöresel Turizm Kaynaklarımız ve Dünya Harikaları, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, M. Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış (7. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Uygur, S. M. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
 • Wang, S., Fu, Y. Y., Cecil, A. K. ve Avgoustis, S. H. (2006). Residents’ Perceptions Of Cultural Tourism And Quality Of Life - A Longitudinal Approach; In: C. Webster (Eds.), Tourism Today The Journal Of The College Of Tourism And Hotel Management. (p.47-61), Kıbrıs: Larnaka Road Aglangia.
 • Yücel, Y. (2013). İstanbul Tarihi Yarımada’da Kültür Turizmi Stratejileri: Aktörler, Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • İnternet Kaynakçasıhttp://ayasofyamuzesi.gov.tr/tr/content/istatistikler [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.istanbul.gov.tr/Files/ebulten/2016-8/iceriktarih.html [Erişim Tarihi: 26.07.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,180800/2016-yili-muze-istatistikleri.html [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html [Erişim Tarihi: 06.08.2018].
 • http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44799/illere-gore-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varligi-i-.html [Erişim Tarihi: 26.07.2018].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkın DENİZ>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1293-5404
Türkiye


Yağmur SAVAŞKAN> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2464-4815
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @diğer { saktad453025, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {2}, pages = {92 - 103}, title = {TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI}, key = {cite}, author = {Deniz, Taşkın and Savaşkan, Yağmur} }
APA Deniz, T. & Savaşkan, Y. (2018). TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 92-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/38981/453025
MLA Deniz, T. , Savaşkan, Y. "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 92-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/38981/453025>
Chicago Deniz, T. , Savaşkan, Y. "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 92-103
RIS TY - JOUR T1 - TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI AU - TaşkınDeniz, YağmurSavaşkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 103 VL - 1 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI %A Taşkın Deniz , Yağmur Savaşkan %T TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI %D 2018 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Deniz, Taşkın , Savaşkan, Yağmur . "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2018): 92-103 .
AMA Deniz T. , Savaşkan Y. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI. saktad. 2018; 1(2): 92-103.
Vancouver Deniz T. , Savaşkan Y. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(2): 92-103.
IEEE T. Deniz ve Y. Savaşkan , "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KAPSAMINDA AYASOFYA MÜZESİ'NİN İSTANBUL KÜLTÜR TURİZMİNE KATKISI", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 92-103, Ağu. 2018