Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 288 - 298, 31.08.2022

Öz

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi gastronomi alanında da inovasyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerine dayandırılarak yapılan bu çalışmanın amacı, gastronomi ile inovasyon arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak açıklamaktır. Çalışmada öncelikle gastronomi ile inovasyon arasındaki ilişki literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak açıklanmaya çalışılmış ardından gastronomide inovasyonun önemi yiyecek içecek işletmeleri, mutfak operasyonları ve şefler açısından ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca inovasyon uygulamalarının gastronomi alanına sağlayacağı katkılar ve bu alanda ortaya çıkardığı fırsatlar da değerlendirilmektedir. Literatür taramasına dayalı yapılan araştırma sonuçlarına göre; gastronomi alanında inovasyonlar yapmak sureti ile yiyecek içeceklerin lezzetini ve çekiciliğini artırmanın, bireylerin yemek deneyimlerini daha keyifli hale getirmenin, yemekleri daha sağlıklı hale dönüştürmenin, üretim ve hizmet süreçlerini daha ekonomik şekilde yürütmenin ve en önemlisi işletmeler açısından rekabet gücü elde etmenin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Akbaba, A., & Çetinkaya, N. (2020). Gastronomi ve Yiyecek Tarihi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Benli, S. (2019). Restoran İşletmelerinde İnovasyona Yönelik Güncel Gelişmeler. ERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik Çalışmalar, (s. 921-928). İzmir.
 • Albors-Garrigos, J., B. V., García-Segovia, P., M.-M. J., & Hervás-Oliver, J. L. (2013). Creativity and innovation patterns of haute cuisine chefs. Journal of Culinary Science & Technology, 11(1), 19-35.
 • Arman, A. (2021). Restoranlarda İş Modeli İnovasyonu Kapsamında Bulut Mutfaklar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1569-1592.
 • Batu, A. (2019). Moleküler Gastronomi: Gıda Üretiminde Yeni Bir Devrim. Aydın Gastronomy, 3(1), 43-54.
 • Bayındır, M. S., & Demir, M. (2019). Otel İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1689-1710.
 • Cankül, D. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik. İşletme, 10(3), 576-591.
 • Cankül, D., & Borovska, Y. (2021). Moleküler Gastronomi Uygulamalarının Analizi: Avrupadan Örnekler. Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel, 4(1), 14-25.
 • Çakıcı, C., Çalhan, H., & Karamustafa, K. (2016). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 11-33.
 • Çetinkaya, N., Şimşek, A., & Aydın, A. (tarih yok). Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma. VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, (s. 410-421).
 • Doğdubay, M., & Saatçi, G. (2014). Menü Mühendisliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğruyol, S. (2014). İstanbul Bölgesindeki Restoran İşletmelerinde Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı ve Uygulama Stratejileri. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • Harrington, R. J., & Ottenbacher, M. C. (2013). Managing the culinary innovation process: The case of new product development. Journal of Culinary Science & Technology, 11(1), 4-18.
 • Hassan, M., Shaukat, S., Nawaz, M. S., & Naz, S. (2013). Effects of innovation types on firm performance: An empirical study on Pakistan's manufacturing sector. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7(2), 243-262.
 • Hjalager, A.-M. (2010). A review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 1-2.
 • İbiş, S., Çöp, S., & Kızıldemir, Ö. (2020). Turizmde İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jeou-Shyan, & Lee, H. Y.-C. (2006). What Does It Take to Be a Creative Culinary Artist? Journal of Culinary Science & Technology, 2(3), 5-22.
 • Keskin, E., & Sezen, N. (2021). Gastronomi 4.0 Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5(2), 177-198.
 • Özgen, I. (2017). Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış. M. Sarıışık, & G. Özbay içinde, Uluslararası Gastronomi (s. 1). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özşeker, D. B. (2016). Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi. H. Kurgun, & D. B. Özşeker içinde, Gastronomi ve Turizm (s. 5). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Öztürk, B., & Güven, S. (2020). Gastronomi ile İlgili Genel Kavramlar. A. Akbaba, & N. Çetinkaya içinde, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Öztürk, H. M. (2020). Teknolojik Gelişmeler ve Gastronomi Alanına Yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 222-239.
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations (Third Edition). New York: Free Press.
 • Samet, A., & Smith, M. S. (2016). Thinking Differently: Catalyzing ınnovation in Healthcare and Beyond. Frontiers of Health Services Management, 33(2), 3-15.
 • Tanrısevdi, A., & Atabey, S. (2020). Mutfak Personelinin Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), 211-236.
 • Tez, Zeki (2012). Lezzetin Tarihi, Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler, Hayy Kitap: İstanbul.
 • Uzun, C. (2020). Turizm İşletmelerinde İnovasyon Stratejileri. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 271-294.
 • Vargas-Sánchez, A., & Lopez-Guzman, T. (2015). Contemporary management and innovation: Learning from the gastronomy sector. Journal of Food, Agriculture & Environment, 13(2), 32-38.
 • Yavuz, G. (2021). Tanınmış Türk Şeflerin Bakış Açısıyla Türk Mutfağında İnovasyon. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1), 426-447.
 • Yücel, D., & Halis, M. (2020). Turizm Sektöründe Açık İnovasyonun Önemi ve Sağlayacağı Faydalar. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 833-852.

A Conceptual Evaluation on the Relationship between Gastronomy and Innovation

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 288 - 298, 31.08.2022

Öz

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi gastronomi alanında da inovasyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerine dayandırılarak yapılan bu çalışmanın amacı, gastronomi ile inovasyon arasındaki ilişkiyi kavramsal olarak açıklamaktır. Çalışmada öncelikle gastronomi ile inovasyon arasındaki ilişki literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak açıklanmaya çalışılmış ardından gastronomide inovasyonun önemi yiyecek içecek işletmeleri, mutfak operasyonları ve şefler açısından ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca inovasyon uygulamalarının gastronomi alanına sağlayacağı katkılar ve bu alanda ortaya çıkardığı fırsatlar da değerlendirilmektedir. Literatür taramasına dayalı yapılan araştırma sonuçlarına göre; gastronomi alanında inovasyonlar yapmak sureti ile yiyecek içeceklerin lezzetini ve çekiciliğini artırmanın, bireylerin yemek deneyimlerini daha keyifli hale getirmenin, yemekleri daha sağlıklı hale dönüştürmenin, üretim ve hizmet süreçlerini daha ekonomik şekilde yürütmenin ve en önemlisi işletmeler açısından rekabet gücü elde etmenin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Akbaba, A., & Çetinkaya, N. (2020). Gastronomi ve Yiyecek Tarihi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Akdağ, G., Güler, O., & Benli, S. (2019). Restoran İşletmelerinde İnovasyona Yönelik Güncel Gelişmeler. ERASMUS Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Uluslararası Akademik Çalışmalar, (s. 921-928). İzmir.
 • Albors-Garrigos, J., B. V., García-Segovia, P., M.-M. J., & Hervás-Oliver, J. L. (2013). Creativity and innovation patterns of haute cuisine chefs. Journal of Culinary Science & Technology, 11(1), 19-35.
 • Arman, A. (2021). Restoranlarda İş Modeli İnovasyonu Kapsamında Bulut Mutfaklar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1569-1592.
 • Batu, A. (2019). Moleküler Gastronomi: Gıda Üretiminde Yeni Bir Devrim. Aydın Gastronomy, 3(1), 43-54.
 • Bayındır, M. S., & Demir, M. (2019). Otel İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1689-1710.
 • Cankül, D. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik. İşletme, 10(3), 576-591.
 • Cankül, D., & Borovska, Y. (2021). Moleküler Gastronomi Uygulamalarının Analizi: Avrupadan Örnekler. Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel, 4(1), 14-25.
 • Çakıcı, C., Çalhan, H., & Karamustafa, K. (2016). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 11-33.
 • Çetinkaya, N., Şimşek, A., & Aydın, A. (tarih yok). Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma. VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, (s. 410-421).
 • Doğdubay, M., & Saatçi, G. (2014). Menü Mühendisliği. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Doğruyol, S. (2014). İstanbul Bölgesindeki Restoran İşletmelerinde Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı ve Uygulama Stratejileri. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi.
 • Harrington, R. J., & Ottenbacher, M. C. (2013). Managing the culinary innovation process: The case of new product development. Journal of Culinary Science & Technology, 11(1), 4-18.
 • Hassan, M., Shaukat, S., Nawaz, M. S., & Naz, S. (2013). Effects of innovation types on firm performance: An empirical study on Pakistan's manufacturing sector. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 7(2), 243-262.
 • Hjalager, A.-M. (2010). A review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 1-2.
 • İbiş, S., Çöp, S., & Kızıldemir, Ö. (2020). Turizmde İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Jeou-Shyan, & Lee, H. Y.-C. (2006). What Does It Take to Be a Creative Culinary Artist? Journal of Culinary Science & Technology, 2(3), 5-22.
 • Keskin, E., & Sezen, N. (2021). Gastronomi 4.0 Üzerine Kavramsal Bir Araştırma. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5(2), 177-198.
 • Özgen, I. (2017). Uluslararası Gastronomiye Genel Bakış. M. Sarıışık, & G. Özbay içinde, Uluslararası Gastronomi (s. 1). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özşeker, D. B. (2016). Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi. H. Kurgun, & D. B. Özşeker içinde, Gastronomi ve Turizm (s. 5). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Öztürk, B., & Güven, S. (2020). Gastronomi ile İlgili Genel Kavramlar. A. Akbaba, & N. Çetinkaya içinde, Gastronomi ve Yiyecek Tarihi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Öztürk, H. M. (2020). Teknolojik Gelişmeler ve Gastronomi Alanına Yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 222-239.
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations (Third Edition). New York: Free Press.
 • Samet, A., & Smith, M. S. (2016). Thinking Differently: Catalyzing ınnovation in Healthcare and Beyond. Frontiers of Health Services Management, 33(2), 3-15.
 • Tanrısevdi, A., & Atabey, S. (2020). Mutfak Personelinin Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(1), 211-236.
 • Tez, Zeki (2012). Lezzetin Tarihi, Geçmişten Bugüne Yiyecek, İçecek ve Keyif Vericiler, Hayy Kitap: İstanbul.
 • Uzun, C. (2020). Turizm İşletmelerinde İnovasyon Stratejileri. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23(2), 271-294.
 • Vargas-Sánchez, A., & Lopez-Guzman, T. (2015). Contemporary management and innovation: Learning from the gastronomy sector. Journal of Food, Agriculture & Environment, 13(2), 32-38.
 • Yavuz, G. (2021). Tanınmış Türk Şeflerin Bakış Açısıyla Türk Mutfağında İnovasyon. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1), 426-447.
 • Yücel, D., & Halis, M. (2020). Turizm Sektöründe Açık İnovasyonun Önemi ve Sağlayacağı Faydalar. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 833-852.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salim İBİŞ> (Sorumlu Yazar)
İstanbul Galata Üniversitesi
0000-0002-2404-9218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { saktad1078508, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {288 - 298}, title = {GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {İbiş, Salim} }
APA İbiş, S. (2022). GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 288-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/72444/1078508
MLA İbiş, S. "GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 288-298 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/72444/1078508>
Chicago İbiş, S. "GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 288-298
RIS TY - JOUR T1 - GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME AU - Salimİbiş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 288 EP - 298 VL - 5 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %A Salim İbiş %T GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME %D 2022 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD İbiş, Salim . "GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Ağustos 2022): 288-298 .
AMA İbiş S. GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. saktad. 2022; 5(2): 288-298.
Vancouver İbiş S. GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(2): 288-298.
IEEE S. İbiş , "GASTRONOMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 288-298, Ağu. 2022