Güncel Sayı

Sayı: 9, 1.01.2024

Yıl: 2024

Akademik Siyer Dergisi, KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin resmi dergisidir. Derginin asıl amacı, din bilimlerinde, sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde bilimsel çalışmaları yayımlamaktır. Yayınlar, sosyal bilimlerde yapılmaya uygun ve bu yönde perspektifli yorumlara sahip tüm alanlardan memnuniyetle karşılanmaktadır.

Akademik Siyer Dergisi, bölgesel bir üniversitede faaliyet gösteren bir araştırma ve uygulama merkezinin yayını olsa da, çok çeşitli ülkelerden gelen başvuruları kabul etmektedir. Dergimiz spesifik bir alan dergisi olup Siyer ve diğer alanlardan Siyer’le ilişkili makaleler, kitap kritikleri, sempozyum bildirilerini yayımlamaktadır.

Akademik Siyer Dergisi ayrıca ücretsiz olması ve serbest bir telif hakkı politikası gibi pek çok yazar avantajı sağlamaktadır. Makale gönderimi hakkında bilgi için lütfen Yazım Kuralları'na bakın. Daha fazla bilgi veya yardıma ihtiyacınız olursa lütfen Yayın İlkeleri’ni ziyaret edin.

YAZIM KURALLARI

1. Sayfa Yapısı:

Makaleler A4 boyutundaki kağıda, tüm kenar boşlukları 2 cm olacak şeklinde yerleştirilmelidir.

2. Yazı Biçimi:

Başlıklar ve metinler; Book Antiqua yazı tipi, başlıklar koyu ve 12, metinler 11 punto; Öz ve Abstract başlıkları 11, metinleri 10 punto ile yazılmalıdır.

3. Paragraf Yapısı:

Metinsel içeriğin satır aralığı birden çok 1.25, önce ve sonra 6 nk, ilk satır 0.7 cm ve iki yana yaslı olmalıdır. İstisna olarak Kaynakça’da yer alan metinler, asılı 0.7 cm; Öz ve Abstract’ta yer alan metinler tek satır aralığı, önce ve sonra 6 nk, ilk satır 0 şeklinde ayarlanmalıdır.

4. Başlıklar:

İç başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., gibi ondalıklı şekilde numaralandırılarak oluşturulmalıdır. Birinci düzey başlıklar tamamı büyük harfle, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzey başlıklar ilk harfleri büyük, satır aralığı 1.25, önce ve sonra 6 nk, ilk satır 0.7 cm ve iki yana yaslı olmalıdır. İstisna olarak Öz ve Abstract başlıkları, ilk harfleri büyük, ilk satır 0; Kaynakça başlığı ilk satır 0 şeklinde olmalıdır.

İkinci, üçüncü ve dördüncü düzey başlıklarda istisna olarak ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır.

Giriş, Sonuç ve Kaynakça başlıklarına numaralandırma yapılmaz ve tamamı büyük harfle yazılır.

5. Dipnotlar:

Book Antique fontu, 10 punto, satır aralığı tek, önce ve sonra 0, asılı 0.3 cm, sol -0.3 cm girintili ve iki yana yaslı olmalıdır.

Dipnotlarda yapılan atıflarda İSNAD atıf sisteminin ikinci edisyonu biçim kurallarına uyulmalıdır.

6. Alıntılar:

Metin içinde verilen alıntılarda çift tırnak, alıntı içindeki alıntılarda tek tırnak kullanılmalıdır. Satır başı yapılarak verilen alıntılar, sağ ve sol girinti 1 cm, tek satır aralığı ve ilk satır 0 olmalıdır.

7. Şekil ve Tablolar:

Şekil ve Tablolar metin içerisinde verilmelidir. Şekillerin adı, şeklin altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve Tablo ifadeleri (Şekil 1., Tablo 1. gibi) koyu 11 punto olarak verilmelidir. Çalışmanın sonunda ayrıca verilmemelidir.

Şekil ve tablolarda satır aralığı tek, önce ve sonra 0 nk olmalıdır. 

8. Kaynakça:

Yararlanılan kaynaklar, eğer varsa notlardan sonra, ayrı bir sayfada “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Kaynakça’da İSNAD atıf sisteminin ikinci edisyonu biçim kurallarına uyulmalıdır.

9. Ekler:

Her bir ek, Kaynakça’dan sonra ayrı birer sayfada yer almalıdır.

10. Diğer Hususlar:

Üstbilgi, altbilgi ve sayfa numarası eklenmemelidir.

Yazar’ın adı, unvanı, kurum bilgisi ve ORCID kimlik numarası makaleye eklenmemelidir.


ÖRNEK GÖSTERİMLER

DİPNOT

Hadis:

Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu-aî, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Menâıb, 24 (No. 3437).

Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu-aî, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), “Ticârât”, 45.

Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 4/289 (No. 8716).

Kitap:

Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2010), 57.

Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.

Ciltli Kitap:

Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâus-saʿâde ve mibâus-siyâde fî mevżûʿâtil-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr & Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 1968), 3/142.

Kitap Bölümü-Editörlü Eserde:

Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, ed. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

Kitap Bölümü- Neşredilen Eserde:

Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telîṣül-edille li-avâʿidit-tevîd, mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1/14.

Madde:

Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

Muhammed Fuâd Abdülbâkī, “Ecl”, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), 2/332.

Makale:

Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Josef van Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, çev. Veysel Kasar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008), 296.

Tebliğ:
Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Cuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.

Tez:

Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 45.

Web:

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB), “Yazma Eserler Portalı” (Erişim 12 Eylül 2019).

Film:

Frank Darabont, The Shawshank Redemption [Esaretin Bedeli] (Film, 1995), 01:11:10-01:15:15.

Tekrarı Halinde:

Buhârî, “Menâıb, 24 (No. 3437).

Müslim, “Ticârât”, 45.

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289 (No. 8716).

İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

İnan – Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.

Dvornik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın, 23.

Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâus-saʿâde, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr & Kâmil Kâmil Bekrî, 2/162.

Mahmud, “Mukaddime”, 1/34.

Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

Abdülbâkī, “Ecl”, 2/332.

Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, 296.

Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.

Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 145-147.

TYEKB, “Yazma Eserler Portalı”.

Darabont, “The Shawshank Redemption”, 01:55:10-01:55:30.

 

KAYNAKÇA

Hadis:

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail, el-Câmiʿu-aî. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.

Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu-aî. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56.

Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.

Kitap:

İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

Ciltli Kitap:

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥus-saʿâde ve mibâḥus-siyâde fî mevżûʿâtil-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr & Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 3. Basım, 1968.

Kitap Bölümü-Editörlü Eserde:

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. ed. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Kitap Bölümü- Neşredilen Eserde:

Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telîü’l-edille li-avâʿidit-tevîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 1/5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Madde:

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemül-müfehres li-elfâẓil-urʾânil-Kerîm. Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945.

Makale:

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46.

Ess, Josef van. “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”. çev. Veysel Kasar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008), 291-299.

Tebliğ:

Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği. IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Cuhadar vd.. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Tez:

Eren, Recep. Mâtürîdînin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Web:

TYEKB, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. “Yazma Eserler Portalı”. Erişim 12 Eylül 2019. http://yazmalar.gov.tr

 Film:

Darabont, Frank. The Shawshank Redemption [Esaretin Bedeli] (Film, 1995). http://www.imdb.com/title/tt0111161

 

Not: Gayn ve Kâfların uzatmaları çizgili olmalıdır: ā, ī, ū gibi…

 

 

 

Akademik Siyer Dergisi (The Journal of Academic Sirah), KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayınıdır. Akademik Siyer Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde Siyer alanındaki bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak Siyer biliminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik Siyer Dergisi, yayın süreçlerinde bilimsel bilginin tarafsız şekilde üretilmesini, geliştirilmesini ve paylaşılmasını dikkate alır. Bu süreçte yer alan tüm paydaşların etik ilkelere uymaları gerekir.
ETİK İLKELER
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak (Committee on Publication Ethics, COPE) (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
TR Dizin kriterlerinin Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir. Buna göre dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
EDİTÖRÜN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Akademik Siyer Dergisi’nin editörü, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberlerini esas alarak aşağıdaki etik görev ve sorumlulukları yerine getirir:
Genel görev ve sorumluluklar
Editör, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşır:
 Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder.
 Derginin sürekli olarak gelişmesini sağlar.
 Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütür.
 İfade özgürlüğünü destekler.
 Derginin akademik geçmişinin bütünlüğünü korur.
 Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirir.
 Gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yayınlamaktan çekinmez.
Okuyucular ile ilişkiler
 Editör, dergide yayımlanan makalelere yönelik olarak yürütülen araştırmaların kim tarafından finanse edildiği, fon sahiplerinin araştırma ve yayın sürecinde bir rolü olup olmadığı konusunda okurları bilgilendirir. Ayrıca editör, tüm yayınlanan araştırma rapor ve incelemelerin uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesini sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörün yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 Editör yayınlanmak üzere gönderilen bir makalenin önemini, özgünlüğünü, geçerliliğini ve derginin konu alanına uygunluğunu esas alarak makaleye ilişkin olumlu ya da olumsuz yönde karar verir.
 Editör, olumlu yönde karar verdiği makaleleri ön değerlendirme aşamasına alarak ilgili hakemlere gönderir.
 Editör, makale ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini değiştirmez.
 Editör, "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci"ni mutlaka yayınlar ve bu süreçten herhangi bir sapma olduğunda bunun nedenini açıklar.
 Editör, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlar.
Hakemler ile ilişkiler
Editörün hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 Editör, hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirler.
 Editör, hakemlerin makaleyi değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları “makale değerlendirme formu”nu sağlamakla yükümlüdür.
 Editör, yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 Editör, “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci”ne uygun olarak hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 Editör, hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 Editör, hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 Editör, nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 Editör, hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 Editör, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için gerekli adımları atmalıdır.
Editör Kurulu Üyeleri ile ilişkiler
Editörün editör kurulu üyelerine karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
 Editör, yeni kurul üyelerine kendilerinden beklenen her şey konusunda yol gösterici rehberler sunmalı ve eski üyeleri de yeni gelişmeler ve politikalar konusunda bilgilendirmelidir.
 Editör, derginin iyi yönetilmesine ve gelişmesine katkıda bulunacak, önyargısız hakem incelemesi için uygun nitelikli editör kurulu üyelerini belirlemelidir.
 Editör, editör kurulu üyelerinden gelen yazıları değerlendirmek için uygun politikalar belirlemelidir.
 Editör kurulu oluşumunu düzenli bir şekilde gözden geçirmelidir.
 Editör, derginin yönetimi ile ilgili editör kurulu üyelerinin fikirlerini almalı, dergi politikalarındaki değişiklikleri bildirmeli ve gelecek için plan yapmak üzere düzenli bir şeklide toplantılar düzenlemelidir.
Yayın Kurulu Üyeleri ile ilişkiler
Editör, yayın kurulu üyelerinin dergi süreçlerini yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editör;
 Editör, yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmesini sağlamalıdır.
 Editör, yeni yayın kurulu üyelerinin dergiye katkı sağlayacağından ve uygun nitelikte olduğundan emin olmalıdır.
 Editör, yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 Editör, yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 Editör, yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
YAYIN KURULUNUN ETİK SORUMLULUKLARI
 Akademik Siyer Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, Akademik Siyer Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
 Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
 Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
 Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde intihal önleme programı aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
 Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.
HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Akademik Siyer Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz, makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazarlara iletilir. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:
 Hakemler sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
 Hakemler, değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 Hakemler, çıkar çatışması/çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde yapıcı bir dille yapmalı, hakaret içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
 Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıdaki etik ilkelere uygun olarak gerçekleştirmelidir.
YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
Akademik Siyer Dergisi’ne makale gönderen yazarlar aşağıdaki etik sorumlulukları taşımalıdır:
 Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılarına referans vermiş olmalıdır.
 Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmelidir.
 Makalelerde yer alan araştırmaların sonuçları, uydurma, yanlış ve uygun olmayan veri manipülasyonu olmadan, açıkça ve dürüstçe sunulmalıdır.
 Yazarlar makalenin intihal içermediğini ve kendi çalışmaları olduğunu garanti etmelidir.
 Makale yazarlarının tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
 Makaleye katkı sağlayan ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olan kişilerin isimleri makalede yer almalıdır.
 Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine erişimi sağlamalıdır.
 Yazarların, hakem raporlarında belirtilen düzeltmeleri zamanında yapmaları beklenir.
Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
d) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
f) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
g) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).
“Sosyal Bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” maddesine istinaden 1 Ocak 2020 tarihinde ve sonrasında sistemimize yüklenmiş olan ve nicel/nitel saha araştırması içeren makaleler ve yapılan anket uygulamaları için “Etik Kurul Onayı” gönderilmelidir. Etik kurul onayı olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve her ne aşamada olursa olsun süreçten çıkarılacaktır.
Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi
Akademik Siyer Dergisi’nde yukarıda bahsedilen editör, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış veya içerikle karşılaşılması durumunda, bu durumu lütfen akademiksiyerdergisi@ksu.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

YAYIN POLİTİKASI
1. Akademik Siyer Dergisi, Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Makale, çeviri ve kitap değerlendirmeleri kabul tarihleri; 1 Ocak tarihli sayı için, 1 Temmuz - 31 Ekim; 30 Haziran tarihli sayı için 2 Ocak - 30 Nisan’dır.
2. Akademik Siyer Dergisi, doktora öğrenimini sürdüren veya doktor unvanına sahip yazarların Siyer bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan makale, çeviri, kitap kritiği ve eleştiri türlerindeki çalışmalarını değerlendirmeye alır.
3. Dergi, a) Hakemli Makaleler b) Editöre Mektup c) Hakemsiz Yazılar olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.
4. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmış ya da yayım sürecine girmiş olmamalıdır.
5. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.
6. Makaleler yazım kurallarımıza ve yayın etiğine uygun bir şekilde hazırlanarak dergipark sistemi üzerinden dergimize gönderilmelidir. Gönderilen çalışma, daha önce sunulan bir tebliğ ise veya tezden üretilmişse bu durum makalede mutlaka belirtilmelidir.
7. Tebliğden üretilen makalelerin işleme alınabilmesi için yazarın “Çalışmam, yayımlanmamıştır veya yayımlanmayacaktır.” şeklinde ıslak imzalı taahhütname doldurarak sisteme yüklemesi gereklidir.
8. Akademik Siyer Dergisi’ne gönderilen makaleler, Kaynakça ve şekiller/tablolar dâhil olmak üzere 35 sayfayı geçmemelidir. Makalelerin alt kelime sınırı ise 3500’dir.
9. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Editör Kurulu ön değerlendirmesinden geçmektedir. Makaleler bu aşamada iThenticate intihal tespit programıyla taranmaktadır.
10. Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin ön değerlendirme sürecinde geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmamaktadır.
11. Editör Kurulu ön değerlendirmesinden geçen makaleler, bilimsel yeterliliğin denetlenmesi amacıyla kurul tarafından önerilen en az iki hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez (Kör Hakemlik).
12. Makaleler, değerlendirme sonucunda hakemden gelecek olumlu raporlar dikkate alınarak Editör Kurulu tarafından uygun görülen bir sayıda yayınlanır. Her iki hakemin de olumsuz görüş belirtmesi durumunda makale yayımlanmaz. Raporlardan birinin olumsuz olması ya da hakem raporlarının Editör Kurulu tarafından yeterli veya tatmin edici bulunmaması durumunda makalenin yayınlanması ile nihai karar, üçüncü bir hakem kararı veya Editör Kurulu’nun takdiri doğrultusunda verilir.
13. Reddedilen makalelerin yazarları süreç hakkında bilgilendirilir. Bu durumda yazar makalenin yayınlanmaması ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14. Yayın ilkelerimiz ve çeşidimize uygun olan ve yayımlanmasına karar verilen makaleler yayım sürecine alınır. Her sayı, 10 araştırma makalesi, 2 çeviri, 2 editöre mektup ve 2 kitap kritiği ile sınırlıdır. Yayınlanmasına karar verilen makaleler genel prensip olarak geliş tarihine göre derginin ilgili sayısına kabul edilir.
15. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayımlanabilir.
16. Yazardan makale başvuru ücreti alınmaz.
17. Yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmez.
18. Yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.
19. Akademik Siyer Dergisi’nde yayımlanan makalelerin bütün yayın hakları KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir. Yayımlanan makaleler yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.
20. Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca yazıların, ilmî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Makalelerde açıklanan görüşlerden, Akademik Siyer Dergisi Editör Kurulu sorumlu değildir.
21. Akademik Siyer Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD atıf sisteminin ikinci edisyonunun kullanılmasını şart koşmaktadır. Çeviri makalelerde bu şart uygulanmaz, dipnot ve kaynakça gösterimine müdahale edilmez. İSNAD Atıf Sistemi hakkında detaylı bilgi için;
https://www.isnadsistemi.org/section/isnad2/
22. Öz ve Abstract tek paragraf biçiminde yazılmalı ve 100-300 kelime arasında olmalı ve herhangi bir atıf içermemelidir. Her özet altında çalışmayı açıklayan 5 anahtar kelime bulunmalıdır. Seçilen kelimeler, makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.
23. Makalede sıra ile öz, abstract, varsa giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa ekler bulunmalıdır.
24. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Akademik Siyer Dergisi Editör Kurulu’na aittir.

Akademik Siyer Dergisi, bilimsel çıktıların insanlığa ücretsiz erişimini bir politika olarak benimsemiştir. Makale yazarlarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.