Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ürünlerde Yapılan Ambalaj Değişikliği Ve Bu Ambalajları Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Tercihleri; Kastamonu Üniversitesi Örneği

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 138 - 152, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830770

Öz

Bilgi-Bilişim çağı diye adlandırılan günümüz dünyasında, kitle iletişimi özellikle internet kullanımı ile birlikte farklı bir boyuta geçmiş, mobil iletişim teknolojileri ile birlikte gündelik yaşam da yeni kavramlar kazanarak değişime uğramıştır. Artık dünyanın bir ucunda bir duvara yazılmış mesaj, mobil iletişim yoluyla dünyanın birçok yerine çok kısa bir sürede ulaşabilmektedir. Bu paylaşım yolu birçok alanda yarattığı değişimle birlikte ambalaj sektöründe de yeni bir görsel anlayışa sebep olmuştur. Ambalajlar artık sadece bilgilendirme ve koruma amacı taşımayıp, sosyal medyada yapılacak paylaşımlar dikkate alınarak bir iletişim unsuruna dönüşmüştür. Bu da ambalajlamada yeni bir tasarım süreci ve reklam stratejisine sebep olmuştur.
Bu çalışma, çok renkli, mesajlı, kişiye özel tasarımlı ambalajların incelenmesine ve bu ambalajları üniversite öğrencilerinin satın alma tercihlerinin belirlenmesine yöneliktir. “Ürünlerde yapılan ambalaj değişikliği ve bu ambalajları üniversite öğrencilerinin satın alma tercihleri”ni belirlemek amacıyla likert tipi anket formu 94 katılımcıya uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda ambalaj değişikliğinin satın alma eğilimlerini olumlu yönde arttırdığı ortaya çıkmış, internet ve sosyal medya paylaşımlarının ürünlerin tanıtımında etkili kanallar olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Becer, E. (2011). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost.
 • Bulut, S. (2017). Renklerin aydınlığından korkunun karanlığa düşen tek kanatlı bir kuş. E. Gürsoy Naskali, Renk kitabı içinde. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., &Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. (23. Basım). Ankara: Pegem.
 • Çellek, T. ve Sağocak, A. M. (2014). Temel tasarım sürecinde yaratıcılık (1. Baskı). İstanbul: Ege Reklam Basım.
 • Çevik, S. (2011). Grafikerin köşe taşı. İstanbul: Marjinal Kitap.
 • Çoruhlu, Y. (2012). Türk mitolojisinin anahtarları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Dilber, F., Dilber, A. ve Karakaya, M. (2012). Gıdalarda ambalajın önemi ve tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi (Karaman İli Örneği). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1 (3), 159-190.
 • Gökalp, F. (2007). Gıda ürünleri satın alma davranışında ambalajın rolü. Ege Akademik Bakış. 7 (1). 79-97.
 • İslamoğlu, A.H., (1999). Pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Kandinsky, W. (2015). Sanatta ruhsallık üzerine. (G. Ekici, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2014). Pirinicples of marketing. Pearson Internatonal Edition, ISBN 9780273786993.
 • Mennan, Z. (2002). Günlerin köpüğünde renkler ve çağrıştırdıkları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 75-99.
 • Nancarrow, C., Wrıght L. T. and Brace I. (1998) “Gaining competitive advantage from packaging and labelling in marketing communications”, British Food Journal, Vol. 100 Issue: 2, pp.110-118, https:// doi.org/10.1108/00070709810204101
 • Nuhoğlu, R. (2006). Rengin tüketici satın alma kararlarına etkisi ve ambalaj renkleri üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2005). Pazarlama iletişimi yönetimi. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Tursun, Küçük, F. (2017). Türk atasözlerinde renkler. E.Gürsoy Naskalı (Ed.), Renk Kitabı içerisinden. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Uçar, F., T. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Wigan, M. (2012). Görsel illüstrasyon sözlüğü. İstanbul: Literatür.
 • Yayan, G. ve Bahattin Ceylan, H. (2018). Ambalaj Tasarımında İnteraktif Yaklaşımlar ve Tasarım Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Farkındalığının İncelenmesi. İdil Dergisi. 7,(47), 873-879.

Packaging Changes In The Products And The Preferences Of The University Students To Purchase These Packages. Kastamonu University Example.

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 138 - 152, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830770

Öz

In today’s world, which is also called Information-Information Age, Mass Communication has moved to a different dimension, especially with the use of the Internet, and daily life has changed by gaining new concepts with mobile communication technologies. Now, the message written on a wall at one end of the world can reach many parts of the world in a very short time via mobile communication. This way of sharing has led to a new visual understanding in the packaging sector with the change it has created in many areas. Packaging is no longer for information and protection purposes only, but has become an element of communication by taking into account the sharing to be made on social media. This has led to a new design process and advertising strategy in packaging.
This research is aimed at examining multicolored, texted, custom-designed packages and determining the purchase preferences of university students. The likert type questionnaire was applied to 94 participants in order to determine the “packaging changes made in the products and the purchasing preferences of the university students”.
The research found that packaging change positively increases purchasing trends and concluded that Internet and social media sharing are effective channels for the promotion of products.

Kaynakça

 • Artut, K. (2013). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Becer, E. (2011). İletişim ve grafik tasarım. Ankara: Dost.
 • Bulut, S. (2017). Renklerin aydınlığından korkunun karanlığa düşen tek kanatlı bir kuş. E. Gürsoy Naskali, Renk kitabı içinde. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., &Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. (23. Basım). Ankara: Pegem.
 • Çellek, T. ve Sağocak, A. M. (2014). Temel tasarım sürecinde yaratıcılık (1. Baskı). İstanbul: Ege Reklam Basım.
 • Çevik, S. (2011). Grafikerin köşe taşı. İstanbul: Marjinal Kitap.
 • Çoruhlu, Y. (2012). Türk mitolojisinin anahtarları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Dilber, F., Dilber, A. ve Karakaya, M. (2012). Gıdalarda ambalajın önemi ve tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi (Karaman İli Örneği). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1 (3), 159-190.
 • Gökalp, F. (2007). Gıda ürünleri satın alma davranışında ambalajın rolü. Ege Akademik Bakış. 7 (1). 79-97.
 • İslamoğlu, A.H., (1999). Pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Kandinsky, W. (2015). Sanatta ruhsallık üzerine. (G. Ekici, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2014). Pirinicples of marketing. Pearson Internatonal Edition, ISBN 9780273786993.
 • Mennan, Z. (2002). Günlerin köpüğünde renkler ve çağrıştırdıkları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19(2), 75-99.
 • Nancarrow, C., Wrıght L. T. and Brace I. (1998) “Gaining competitive advantage from packaging and labelling in marketing communications”, British Food Journal, Vol. 100 Issue: 2, pp.110-118, https:// doi.org/10.1108/00070709810204101
 • Nuhoğlu, R. (2006). Rengin tüketici satın alma kararlarına etkisi ve ambalaj renkleri üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2005). Pazarlama iletişimi yönetimi. İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • Tursun, Küçük, F. (2017). Türk atasözlerinde renkler. E.Gürsoy Naskalı (Ed.), Renk Kitabı içerisinden. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Uçar, F., T. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Wigan, M. (2012). Görsel illüstrasyon sözlüğü. İstanbul: Literatür.
 • Yayan, G. ve Bahattin Ceylan, H. (2018). Ambalaj Tasarımında İnteraktif Yaklaşımlar ve Tasarım Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Farkındalığının İncelenmesi. İdil Dergisi. 7,(47), 873-879.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak E. Tarlakazan Bu kişi benim 0000-0002-5826-2148

Cihan Canbolat Bu kişi benim 0000-0003-1837-0651

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tarlakazan, B. E., & Canbolat, C. (2020). Ürünlerde Yapılan Ambalaj Değişikliği Ve Bu Ambalajları Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Tercihleri; Kastamonu Üniversitesi Örneği. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 10(1), 138-152. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830770