Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 151 - 177 2019-06-19

Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış

Zeynep GÜLEL [1] , Burçin Cem ARABACIOĞLU [2]


Arttırılmış gerçeklik, fiziki çevrenin üzerine eş zamanlı olarak sanal nesneler eklemeye imkan sağlayan

teknolojik yeniliktir. 21. Yüzyılda, günlük yaşamımızda farklı alanlarda kullanımı yaygınlaşan bu teknolojinin

eğitim çatısı altında da faydaları görünür hale gelmiştir. Ancak henüz lisans düzeyinde mekan tasarımı

eğitimi özelinde kullanımı ve potansiyeli yeterince farkedilememiştir. Bu çalışmanın amacı arttırılmış

gerçeklik teknolojilerinin mekan tasarımı eğitiminde kullanımını değerlendirip; AG’nin verimli bir eğitim

yöntemi olarak tasarım öğrencilerine sağlayabileceği potansiyel katkıları incelemektir. Mekan tasarımı

alanı kapsamında ticari ya da profesyonel meslek yardımcıları olarak fayda sağlayan AG sistemleri mevcut

olsa da, mesleğin eğitim süreci için geliştirilmiş AG uygulamaları oldukça kısıtlıdır. Bu sebeple çalışmada

profesyonel alanda kullanılan, konuyu anlaşılır kılacak AG uygulama örnekleri seçilerek eğitimin amaçları

ile birlikte ele alınmıştır. Tasarım eğitimi sürecinde öğrencilerden beklenen işbirliği, bilgiye erişim, saha

gezileri, tasarım süreci ve temsil teknikleri aşamalarında AG uygulamalarının etkin rolu değerlendirilmiştir.

Bu teknolojinin kısıtlı kaldığı yönler tespit edilerek tasarım eğitimine uygun şekilde gelişimi için önerilerde

bulunulmuştur.

Arttırılmış Gerçeklik, Mekan Tasarımı, Eğitim
 • Abdüsselam, M. S., ve Karal, H. (2012). “Fizik Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi: 11. Sınıf Manyetizma Konusu Örneği”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 4, Issn: 2146-9199
 • Arabacıoğlu, B. C: (2005). Akıllı bina sistemleri ile etkileşimli kişiselleşebilir iç mekân kavramı ve geleceğin akıllı iç mekân tasarımı süreci için bir model önerisi Tez, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arabacıoğlu, B. C. (2008a). “Sayısal Ortamda Mekan Tasarım Modelleri”, Yapı Dergisi 314, 106-111.
 • Arabacıoğlu, B. C. (2008b). “Etkileşimli Mekan’ Tasarımı.” KMİM 3, 43-51.
 • Arabacioglu, F. P., ve Arabacioglu, B. C. (2011a) “Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi için Bir Bulanık Mantık Modeli” Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 81-92.
 • Arabacioglu, F. P., ve Arabacioglu, B. C. (2011b) “Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (Anfis) on Design Studio Grade Estimation for Instructors’ Evaluation Performance Analyses” Advances in Fuzzy Sets and Systems 9.2 93-110.
 • Arabacioglu, F. P., ve Arabacioglu, B. C. (2013) “Design Studio Evaluation Discussions in Digital Age” International Journal of Science Commerce and Humanities 1.8.
 • Arabacioglu, B. C. (2014) “Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekan Tasarım Süreci” Tez, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arabacioglu, B.C., ve Aytıs, S. (2016) “Bilgi-İletişim Teknolojileri Destekli Etkileşimli Mekân Tasarımı Süreci” Megaron 11.2, 282.
 • Aytıs, S., Arabacıoğlu, B. C., ve Altuncu, D. (2009). “The Interdisciplinary Approaches in Architectural Education and The Evaluation of These Approaches in Light of Fuzzylogic Inference Systems” Architectural Education Forum IV, Flexibility in Architectural Education, 60-61, Kayseri.
 • Baysan, E. (2015). Arttırılmış Gerçeklik Kitap (Ag-Kitap) Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Ortamla İlgili Öğrenci Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erbaş, Ç. ve Demirer, V. (2014). “Eğ itimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneğ i”, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, Vol. 3 No 2, 8-16.
 • Gülel, Z. (2018). İç Mimarlık Tasarım Stüdyosu Eğitimi Sürecinde Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı, Tez, MSGSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İbili, E., ve Şahin, S. (2013). “Artırılmış Gerçeklik ile İ nteraktif 3D Geometri Kitabı Yazılımın Tasarımı ve Geliş tirilmesi: ARGE3D”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi AKÜ FEMÜBİ D 13, 1-8.
 • Karayılanoğlu, G., ve Arabacıoğlu, B. C. (2017) “The’new’museum comprehension: Inclusive museum” 4th International Conference on New Trends in Architecture and Interior Design, 84-89.
 • Kaufmann, H., ve Schmalstieg, D. (2003). “Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality”, Computers & Graphics, 27(3), 339–345.
 • Kılıç, T. (2016). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin İç Mekan Tasarım Sürecinde Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korucu, A. T., Usta, E., ve Yavuzaslan, İ. F. (2016). “Eğ itimde Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı: 2007-2016 Döneminde Türkiye’de Yapılan Araş tırmaların İ çerik Analizi”, Alan Eğ itimi Araş tırmaları Dergisi (ALEG) Cilt 2 Sayı 2, 82-92.
 • Korucu, A, T., Gençtürk, T. ve Sezer, C. (2016). “Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğ renci Baş arı Ve Tutumlarına Etkisi”, Akademik Bilişim Kongresi, Aydın.
 • Köymen, E. (2014). Mimari Ön Tasarım Sürecinde Eskizleri Gerçek Zamanlı 3B Modelleyen, Arttırılmış Gerçeklik Destekli Bir Yazılım Denemesi: “Sketchar”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Satay, D. (2010). Etkileşimli Üç Boyutlu Sanal Çevrenin Oluşturulması ve Mimarlıkta Kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sırakaya, M. (2015). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Kavram Yanılgıları ve Derse Katılımlarına Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Vlahakis, V., Demiris, T., ve Ioannidis, N. (2004). “LIFEPLUS Cultural heritage dissemination on a wide range of client devices: from the simple handheld to the advanced AR platform”, Multi-Platform e- Publishing
 • İnternet Kaynakları
 • İnternet: https://www.vrroom.buzz/vr-news/guide-vr/sword-damocles-1st-head-mounteddisplay, adresinden 02.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet:http://www.wiki-zero.com/index. php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR29vZ2xlX0dsYXNz, adresinden 10.03.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: https://webrazzi.com/2017/07/19/google-glass-geri-dondu/, adresinden 15.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: MIRALab, (2018). http://lifeplus.miralab.unige.ch/html/results_visuals.htm. Adresinden 05.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: UTAS, (2018). http://www.utas.edu.au/architecture-design adresinden 20.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: http://www.sorinvoicu.com/PORTFOLIO/PROJECTS/2009_Augmented_Reality. html adresinden 20.04.2018 tarihinde alınmıştır.
 • Görsel Kaynaklar
 • Resim 1. https://www.vrroom.buzz/vr-news/guide-vr/sword-damocles-1st-head-mounteddisplay
 • Resim 2. http://pop-online.com/lego-augmented-reality-packaging-retail-pos-display-3dkiosk/
 • Resim 3. https://www.cnet.com/uk/news/watchmaker-its-time-for-augmented-reality/
 • Resim 4. https-//www.androidcentral.com/lg-and-wikitude-team-launch-3d-augmentedreality-browser
 • Resim 5. https://x.company/glass/
 • Resim 6. MIRALab, (2018). http://lifeplus.miralab.unige.ch/html/results_visuals.htm
 • Resim 7. Vlahakis, V., Demiris, T., ve Ioannidis, N. (2004). “LIFEPLUS Cultural heritage dissemination on a wide range of client devices: from the simple handheld to the advanced AR platform”, Multi-Platform e- Publishing
 • Resim 8. https://www.youtube.com/watch?v=s72ma1jkgz0
 • Resim 9. https://www.youtube.com/watch?v=s72ma1jkgz0
 • Resim 10. https://www.youtube.com/watch?v=Q_xF8ujj7ko
 • Resim 11. http://www.arworks.com/en/portfolio-item/the-floating-seahorse-augmentedreality- app-by-arworks/
 • Resim 12. http://www.idgconnect.com/abstract/10419/seeing-gaudi-casa-batllaugmented- reality
 • Resim 13. https://www.youtube.com/watch?v=Nor8erZOBfc
 • Resim 14. https://www.youtube.com/watch?v=BqSix1c2XhE
 • Resim 15. https-//www.youtube.com/watch?v=hGvMfe85i30
 • Resim 16. https://dtsl.myshopify.com/products/structure-sensor-by-occipital-bundlest01-3dsb
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep GÜLEL

Yazar: Burçin Cem ARABACIOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim578639, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {151 - 177}, doi = {}, title = {Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Gülel, Zeynep and Arabacıoğlu, Burçin Cem} }
APA Gülel, Z , Arabacıoğlu, B . (2019). Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış . Sanat ve Tasarım Dergisi , (23) , 151-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578639
MLA Gülel, Z , Arabacıoğlu, B . "Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış" . Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 151-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578639>
Chicago Gülel, Z , Arabacıoğlu, B . "Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış". Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 151-177
RIS TY - JOUR T1 - Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış AU - Zeynep Gülel , Burçin Cem Arabacıoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 177 VL - IS - 23 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış %A Zeynep Gülel , Burçin Cem Arabacıoğlu %T Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış %D 2019 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 23 %R %U
ISNAD Gülel, Zeynep , Arabacıoğlu, Burçin Cem . "Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış". Sanat ve Tasarım Dergisi / 23 (Haziran 2019): 151-177 .
AMA Gülel Z , Arabacıoğlu B . Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 151-177.
Vancouver Gülel Z , Arabacıoğlu B . Arttırılmış Gerçekliğin (AG) Mekan Tasarımı Eğitiminde Kullanımına Potansiyeller ve Kısıtlamalar Işığında Güncel Bir Bakış. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 151-177.